FAMILIEBERICHTEN dt cLcoj ClCV)/1 Wk -Ui feRil C KQUMar ■w MAANDAG 26 APRIL 1999 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Overlijdensberichten geboorteadvertenties Opgave mogelijk tot dag van plaatsing 09.00 uur Voor de zaterdageditie: vrijdag tot 16.45 uur telefonisch of per fax tot 18.30 uur uitsluitend per fax Overige advertenties: dag voor plaatsing 12.00 uur Voor de maandageditie: vrijdag tot 15.00 uur Blij met ieder bezoek. Klagen deed zij niet. Bedroefd, maar dankbaar aan God. dat zij zo lang bij ons mocht zijn. delen wij u mede dat, tij dens haar slaap, op 25 april rus tig van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma WILHELMINA GERARDA TOUW 02-03-1908 t 25-04-1999 Hillegom: NELLY en JACQUES Hillegom: WILLEM en CORRY Den Haag: MIEKE en JOOP Mougins (Fr.): RONNY Noordwijk: ARIE en TILLY Heemstede: BERTUS en kleinkinderen Correspondentieadres: Veenenburgerlaan 37 2182 DB Hillegom Er zal een Avondwake gehouden worden op dinsdag 27 april om 1 9.30 uur in de kapel van huize St. Jeroen te Noordwijk-Binnen. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op woensdag 28 april om 1 0.30 uur in de St. Jeroenskerk te Noordwijk. waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats in het familiegraf op de R.K. be graafplaats aan de Gooweg te Noordwijk- Binnen. Moeder ligt opgebaard in de rouwkapel van huize St. Jeroen. Gelegenheid tot condoleren na de Avondwa ke in huize St. Jeroen en na de begrafenis in restaurant "De Poort van Kleef". Douza- straat 5 te Noordwijk-Binnen. Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lij den bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man. onze vader, schoonvader en opa CHRISTIAAN PRINS in de leeftijd van 75 jaar. M. C. PRINS-BROERS BERT en THEA MONIQUE. CAROLINE. REMON BEP NESJA CHRIS en TOOS CHRIS. SANDER RIET en KEUNG FONG-KIN, SAN-YING RUUD en ASTRID ELISA Leiden. 23 april 1 999 Correspondentieadres: L. Prins Tulpenstraat 8 2313 XK Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 27 april van 19.00 - 19.30 uur in het Rouw- centrum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 1 79 te Leiden De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 28 april om 1 1.00 uur op de begraafplaats "Rhijnhof". Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats Vaste rots van mijn behoud Na een moedig en geduldig gedragen lijden, heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze lieve en zorgzame broer, zwager en oom LEENDERT VAN BEELEN Op de leeftijd van 70 jaar. E. PLUG VAN BEELEN A. VAN BEELEN J. C. VAN BEELEN A. VAN BEELEN C. A. VAN BEELEN A.J. VAN BEELEN R. VAN BEELEN-BOUQUET W. F. E. TIJSTERMAN- VAN BEELEN D. J. TIJSTERMAN Neven en nichten Katwijk aan Zee 23 april 1999 GEEN BLOEMEN De begrafenis zal plaatsvinden D.V. dinsdag 27 april '99 ca. 1 4.30 uur op de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Hieraan vooraf is een rouwdienst in het Hervormd Kerkelijk Centrum. Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. Aanvang 1 3.30 uur. In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht Spreuken 1 4 26. Bedroefd geven wij kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA HAASNOOT-VAN DER PLAS weduwe van JAN HAASNOOT, in de gezegende ouderdom van 91 jaar. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzor ging die zij in "Wijckerslooth" heeft gekre gen. JANNIE en ALDERT HERMAN en JUDITH ANNIE en BERT CORRIE en KEES LEEN en BEA JAN en WIL NEL en LEO ATIE en ARIE ARIE Klein- en achterkleinkinderen. Correspondentieadres A. J. van der Plas. Hoogstraat 1 6. 2225 BC Katwijk. Gelegenheid tot condoleren: maandag 26 en dinsdag 27 april van 19.00-20.30 uur aan huis. GEEN BLOEMEN. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 28 april om 1 0.30 uur in het Her- vprmd Kerkelijk Centrum. Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 1 1.30 uur op de oude be graafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee. Zijn stoel is leeg. Zijn stem is stil. leder die hem heeft gekend weet wat dat zeggen wil. Tot onze grote droefheid overleed na een kortstondige ziekte, voorzien van de H. Sa cramenten der Zieken, mijn lieve man. onze zorgzame pappa en opa JOHAN BAKKER echtgenoot van ANNIE BAKKER-BOS in de leeftijd van 64 jaar. Roelofarendsveen: ANNIE BAKKER-BOS Oude Wetering: LUCIENNE-JAN MADELON Roelofarendsveen: HANS Rijpwetering: MELLANIE-RONALD 24 april 1999 2371 TP Roelofarendsveen Elzenstraat 26 Onze pappa ligt in het mortuarium van Jaco bus de Meerdere. Dinsdagavond 27 april avondwake om 1 9.00 uur in de kerk Jacobus de Meerdere. Meer- kreuk te Oude Wetering, waarna gelegen heid tot condoleren. De H. uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 28 april om 1 0.30 uur in bovenge noemde parochiekerk, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op het kerkhof van St. Petrus Banden, Noordeinde te Roelof arendsveen. Diep bedroefd, maar met de blijde herinnering aan de vele liefdevolle jaren die wij met onze opa hebben gehad, geven wij u kennis van het heengaan van onze lieve opa CATHY JAN en BRIGITTE CORRIEN en MARTIN MICHAEL. JEFFREY CISSY en MACHAEL SADY Rust zacht lieve OPIE CISSEKIND Dankbaar voor alle mooie herinneringen die hij aan ons achterlaat geven wij u kennis dat, niet geheel onverwacht, maar voor ons allen te vroeg, van ons is heengegaan mijn lieve man. onze vader, schoonvader, broer, zwa ger en oom GERRIT MEKEL 3 oktober 1 926 t 24 april 1 999 M. H. MEKEL-GRESSIE EDWIN RICHARD en PETRA en verdere familie Mijn man is opgebaard in het uitvaartcen trum Soek&Zn., Levendaal 103 te Leiden, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 28 april van 18.30 uur tot 1 9.00 uur. De crematieplechtigheid zal worden gehou den op donderdag 29 april om 1 1.00 uur in de aula van crematorium ..Rhijnhof". Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het crema torium. Heden ging zacht en kalm van ons heen mijn man, onze lieve vader en schoonvader JAN HARTEVELT in de leeftijd van 75 jaar 24 april 1999 Paramaribohof 108 2315 VZ Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 27 april van 20.30 - 21.00 uur in het Rouw- centrum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 1 79 te Leiden. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 28 april om 10.00 uur op de begraafplaats "Rhijn hof" Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouw weg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Nooit meer op schoot, nooit meer stevig vasthouden, nooit meer knuffelen, slaap zacht, lieve opa MADELON Woorden schieten tekort, u blijft voor altijd in mijn gedachten. Een ongelijke strijd en verloren, maar voor mij bent u een winnaar. U bent en bljjft mijn "poekie". Vader JOHAN, we hebben een mooie tijd gehad. Het ga je goed. Pa. take it easy before easy takes you. RONALD Bedroefd zijn wij om het toch nog onverwach te overlijden van onze broer en zwager JOHAN Na een zeer kortstondig ziekbed, is toch vrij onverwacht van ons heengegaan onze lieve oom en collega JOHAN BAKKER Jij stond altijd voor ons klaar. We kunnen je helemaal nog niet missen. Alles wat we met je beleefd hebben, zullen wij nooit vergeten. We wensen tante Annie en de kinderen heel veel sterkte toe. Algemene kennisgeving "De Heer is mijn herder Hem blijf ik gewijd" Zondagmorgen is vredig, na een liefdevolle verpleging, overleden: Drs. MARIE BOSHUIZEN biologe op de leeftijd van 87 jaar. Warmond. 25 april 1 999 Correspondentieadres: mevr. K. Blomaard-Eversdijk Ary Schefferstraat 225 2597 VT 's-Gravenhage Mevrouw Boshuizen ligt opgebaard in Ver pleeghuis Mariënhaven. De afscheidsdienst en begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 28 april om 9.00 uur op begraafplaats Rhijn hof te Leiden (ingang Haagse Schouwweg). alwaar tevens na afloop gelegenheid is tot condoleren. "De Heere kent degenen die de Zijnen zijn." 2 Tim. 2:19. Rustig en kalm is in de Hope des Eeuwigen Levens ontslapen onze lieve tante en oud tante TEUNISJE SCHAAP in de gezegende ouderdom van 89 jaar. Katwijk aan Zee, 25 april 1 999. Huize "Salem". Duindoornlaan 34. Correspondentieadres H. Krijgsman, Piet Heinlaan 37, 2224 TE Katwijk. Onze tante is opgebaard in de aula van Huize "Salem", alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op woensdag 28 april van 1 9.00- 20.00 uur. GEEN BLOEMEN. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 29 april om 13.30 uur in de aula van Huize "Salem", waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 1 4.30 uur op de algeme ne begraafplaats "Duinrust" aan de Park laan te Katwijk aan Zee. Bedroefd, maar ook dankbaar dat een lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u ken nis dat. toch nog onverwacht, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man, vader, schoonvader, opa. broer, zwager en onze oom JAN HARME MONTAGNE 20 december 1914 t 24 april 1999 H. MONTAGNE-SPRINGER M. CHAUDRON-MONTAGNE J. H. CHAUDRON MARCO en JANINE en verdere familie Correspondentieadres: M. Chaudron-Montagne Piet Heinstraat 7 2316 VG Leiden Mijn man is opgebaard in het uitv9artcen- trum Soek&Zn., Levendaal 103 te Leiden, waar gelegenheid is tot afscheid ne men en condoleren op woensdag 28 april van 19.45 uur tot 20.15 De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 29 april om 16.00 uur op de begraafplaats ..Rhijn hof", Laan te Rhijnhof 4 te Lei den. Na de begrafenis is er gelegen heid tot condoleren in de ontvangka mer van de be graafplaats. aap noot Mies MOET! Ook voor gehandicapte kinderen. In de derde wereld hebben gehandi capte kinderen weinig kans op onderwijs Speciaal voor hen vraagt het UNESCO Centrum Nederland (opnieuw) uw financiële steun ten behoeve van aangepaste onderwijsprojecten. Helpt u9 Uitvaartcentrui Begrafenissen crematies Gitstraat 1 (hoek Agaatlaan) Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein Rouwkamers met ontvangst voor grote groepen Rouw-appartementen met 24-uurs toegankelijkheid Extra aandacht voor eigen inbreng en persoonlijke w Deposito's en uitvaartverzekeringen Werkend voor landelijke naturaverzekeraars Centraal telefoonnummer Gitstraat 1, Morskwartier 2332 RB Leiden 071 - 573 08 30 fax: 071 - 573 08 35 Ad Sanctos Eenvoud ..voorheen Lammermarkt 43 voorheen Hogewoerd 84 BR0MM0BILE LIGIER HUISMAN BV W. d. Zwijgerlaan 417 LEIDEN 071-5232300 Begrafenissen Crematies Uitvaartcentra: Leiden - Levendaal 103 Leiderdorp - van Geerstraat 2-a Koudekerk a/dRijn - Hoogewaard 60 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 071-5128418 Eigen parkeergarage achter Levendaal Klantenkaart 50% kort Maximaal 12 per artikel per kla Spa rood Sprankelend bronwater uit de bronnen van S| Eles 1 lieer. >8 Met Klantenkaart m5 i Sense Zonnepond halvarine Halvarine verrijkt met het beste van de zonnebloem. In het koelvak -..N Kuip SOO gram f) (7/, Aj Met Klantenkaart T#T '7 Melkunie Boerenlandmellj! "üsm Bijzonder lekkere volle melk met r-VJ een zachte smaak In het koelvak. |\'.,V Pak 1 liter. Met Klantenkaart 3^75" Iglo Thuismenu Kies uit macaroni ham/kaas, nasi goreng, bami goreng of boerenkool. In de diepvries. Pak 500/360 gram. Met Klantenkaart &Ï5 Oetker mix voor kwarkt Zonder bodem Kies uit citroen, ciramisii of naturel. I Pak 220 gram. I Met Klantenkaart 3-49" Libresse inlegkruisjes Kies uit large, normal single verpakt - of normal multi. f Pak 38/32 stuks. Met Klantenkaart4^9 i'-têW"' lonka Soft Caramels Zachte caramelsnoepjes bereid roomboter. Kies uit drop, vanille of cappuccino. Zak 175 gram. Met Klantenkaart L9V Hellema Eko amandelspeculaaJ Overheerlijke speculaas bereid met speciaal geselecteerde grondstoffen, Pak 250 gram. (7Q Met Klantenkaart 3-99- w'll Fanta Orange Sprankelende frisdrank. Kies uit regular of light. Fles 1,5 liter van 2.19 voor 1.89 3 flessen llietfise Wieckse Witte Verfrissend witbier van onze zuiderburen. 6-Pack, 6 flesjes a 30 cl 2 gratis van 8.39 voor Mw/i Heinz Curry Cewürz of Tomato ketchup Tomatensaus in een handige knijpfles. Fles 570/450 ml van 3.79/3.39 voor Struik Krachtbouillon Rijke basis voor zelfgemaakte si een heerlijke bouillon. In 3 smaken. Pot 340 ml van 2.79 voor Unox burgers UDQX Kies uit Dubbeldekker, Hamburger Betuwe light jam ^7% x Kies uit aardbeien, 5-bosvruchten, 'Me[UWe 4-vruchten of abrikozen. Pot 295 gram van 2.69 voor Felix kattenbrokjes r Ij l' Brokjes in gelei. Kies uit o.a. kabeljai f I ()JLr garnalen, tonijn/zalm of hart/lam. fj Blik 400 gram van 1.59 voor i 13.49/12.99 voor Nieuw! Shirley's Soft-Ice Amerikaans softijs. Kies uit chocola y caramel. In de diepvries. Doos 3 ijsjes a 150 ml van 4.49 voor Guylian chocolade f. j i Pralines in verschillende smaken en i'! men Kies uit Zeevruchten, La Perlina of Opus. Doos j 250/200 gram van 7.45 voor V De aanbiedingen zijn geldig van 26 april t/m 2 me

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 4