>assenheims GWS gaat nog lang niet met pensioen U IT I Ook de cirkel van Timmie is nu rond Sport \M CLUB VAN DE WEEK SLOOS sport GESPROKEN 07 J CHEF WILLEM SPIERDIJK 071 A3564t>4. PLV -CHEF IANET V worden dit jaar dan wel vijfenzestig, maar we gaan tollenstreek vertellen dat we nog lang niet met pensi- gaan", zegt Cor Vink tegen het einde van het ge- :k. Het is zaterdagmiddag en we bevinden ons in de tuurskamer van G.W.S., de kleinste en minst bekende lenheimse voetbalclub. Goed, ze zitten natuurlijk wel een beetje verstopt, daar schuin achter de ge- iwen van Akzo Nobel aan de Rijksstraatweg. DE CLUBVAN DE WEEK GWS m r G.W.S. is dan ook geen one voetbalvereniging. Was gewone voetbalvereni- Opgericht als 'Geert Wil- Sikkens', is de club van prong een onderafdeling brilde personeelsvereniging het gelijknamige bedrijf, r hoewel club en bedrijf zo- ds etterlijk als figuurlijk nog bij elkaar liggen, mag ie- oi en de clubkleuren verdedi- un< En dat gaan ze de Bollen- is v :k dus vertellen. g jaar legde Cor Vink de indzittershamer neer. Twintig had hij in het bestuur geze- totdat het moment kwam dat het niet meer met zijn werk te combineren was. Zijn werk bij Akzo Nobel wel te verstaan. „Hoewel de bindingen tussen het bedrijf en de club in de loop van tijd minder strak zijn ge worden, vermelden de statuten nog altijd dat de voorzitter van de voetbalvereniging bij Akzo werkzaam moet zijn", vertelt Vink. „We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzit ter. Maar het valt niet mee om een geschikte kandidaat te vin den." De voorzitterstaken wor den voorlopig waargenomen door Johan van Leeuwen, spe ler van het eerste en vanaf zijn jonge jaren al lid van de club. „We woonden naast het terrein van G.W.S. en via een plank over de sloot liep ik altijd met m'n broer naar de voetbal. Ze hebben weieens voor de gein gezegd dat ze die plank door zouden zagen, maar volgens mij ligt-ie er nog", zegt Van Leeuwen met een lach. G.W.S. werd in 1934 in Gronin gen opgericht, maar verhuisde vijf jaar later achter Akzo aan naar Sassenheim. „Na de oor log wilde we competitie gaan spelen", vertelt Vink. „Maar merknamen in de naam van de club waren verboden. Vanaf dat moment stond G.W.S. niet meer voor 'Geert Willem Sik- kens' maar voor 'Goede Wils kracht Sterkt'. Zo zijn we in de competitie van start gegaan." Het was de periode dat de ver eniging heel wat meer leden telde dan het huidige aantal van rond de honderd. Maar zelfs een decennium geleden waren er nog tien seniorenelf tallen in het G.W.S.-tenue ge stoken. Daarvan zijn er inmid dels zeven verdwenen. „Het is natuurlijk een vrij alge mene trend dat personeelsle den zich niet meer zo aan hun rink (links) en Johan van Leeuwen. FOTO TACO VAN DER EB bedrijf gebonden voelen. Daar door is het lang niet meer zo lo gisch dat een Akzo-werknemer automatisch bij ons komt voet ballen", vertelt de oud-voorzit- ter. „Daarnaast hebben we de afgelopen jaren vooral in de jeugd geïnvesteerd, maar helaas heeft dat niet opgeleverd wat we hadden gehoopt. We heb ben wel genoeg jeugd gehad, maar op de één of andere ma nier is dat toch afgebrokkeld. Het probleem is dat we net tus sen de dorpskernen van Sas senheim en Voorhout zitten. De meeste jongeren trekken meer naar clubs als Foreholte, Ter Leede en Teylingen toe. En wij hebben nu alleen nog A-, D- en E-jeugd over." Vanaf het volgend seizoen zal G.W.S. de aandacht van de jeugd naar de senioren ver plaatsen. „We streven naar vijf of zes seniorenelftallen", vertelt Johan van Leeuwen.Als we aan de seniorenkant zijn ge groeid, zal de aantrekkings kracht op de jeugd groter wor den. Je zou kunnen zeggen dat we gaan investeren in de senio ren, om later meer jongeren binnen te halen. Maar we zul len altijd blijven benadrukken dat de groepssfeer het belang rijkste is. Vroeger was het al zo dat het eerste team net zo be langrijk was als bijvoorbeeld het tiende. Dat willen we in ie der geval blijven uitdragen." Hoewel de vereniging in de loop der jaren dus behoorlijk aan leden heeft moeten inleve ren, zal de hechte kern van de club altijd blijven komen. „Dat is volgens mij ook de kracht van G.W.S.", zegt Van Leeuwen. „Ook oud-leden komen nog steeds regelmatig langs. En aan die mensen merk je dan toch dat er zoiets bestaat als G.W.S.- roots." Om de eenheid binnen de vereniging geen geweld aan te doen, wordt er ook niet over gedacht spelers in de toekomst financiëel te vergoeden. „We willen nieuwe mensen aantrek ken die het gewoon naar hun zin hebben bij onze club. Men sen die betrokken willen zijn. Mensen die dus echte G.W .S.'ers willen worden." Vooral via mond-tot-mondre- clame wil de vereniging in de toekomst weer gaan groeien. De huidige senioren zullen de boodschap moeten uitdragen dat de club aan haar toekomst gaat bouwen. „Zodat we wel licht binnen een paar jaar wel een klasse hoger kunnen gaan spelen", zegt Cor Vink. „En op dat moment kun je ook weer je HETTEAJUIVAN DE WEEK: GWS 3 Het i veri derde team van voetbal- i vereniging G.W.S. is zo'n echt gezelligheidsteam, waar van de meeste clubs er mini maal één hebben. Het belang rijkste voor de spelers van G.W.S. 3 is dus het hebben van een hoop plezier in het voetbal spelletje. En een goed verloop van de derde helft natuurlijk: als het bier schuimt en er aller lei andere versnaperingen rondgedeeld worden. Pas ais dat allemaal op is, wordt er ge dacht aan het verwijderen van de graskluiten die zich gedu rende de eerste twee helften aan het lichaam hebben vastge kleefd. Het grootste deel van het elf tal speelt al zo'n vijftien jaar met elkaar. „Sportieve ambities hebben we dan ook niet meer", zegt Henk van der Lans. „Als je ouder wordt, gaat het erom dat je gewoon lekker samen voet balt. Dat is het belangrijkste", vindt de 41-jarige. Aan het begin van dit seizoen zijn er wel een aantal jongeren aan het 'veteranenteam' toege voegd. Eén van die jongere spe lers is de negentienjarige zoon van Van der Lans, Dennis. „Dat komt omdat we natuurlijk maar een heel kleine club zijn. Veel van die jonge jongens zullen volgend jaar wel in het eerste spelen. Mijn zoon Dennis waar schijnlijk ook. Maar zolang ze bij ons in het team zitten, kun nen ze voor ons nog het loop werk doen", lacht hij. Na de wedstrijden blijft het team meestal nog een uurtje of twee in de kleedkamer hangen. „We gaan altijd laat douchen, want eerst drinken we nog even een biertje. Omdat G.W.S. niet veel teams heeft, is het meestal niet zo druk in de kantine. Dan is het in de kleedkamer gezelli ger met z'n allen." De wedstrijd tegen K.R.V., in de klasse 8c, ging afgelopen za terdag met 4-1 verloren. „Het kampioenschap kunnen we dus wel vergeten. We hebben een tijdje bij de beste ploegen ge hoord, maar een club als K.R.V. is gewoon te sterk in deze klas se. Ze hebben ook veel meer jongere spelers dan wij. Maar we hebben dit seizoen in ieder geval leuk meegedraaid." krijgt een wedstrijdbal aangeboden door: Vijf Meiplein 17 - Leiden - Tel. 071 - 576 01 44 aandacht op de jeugd richten." Goede wilskracht sterkt ook een voetbalclub, dat is waar. Zeker een club die vastberaden is om aan haar toekomst te blijven bouwen: „Niks pensioen, we gaan onze tweede jeugd in." TEKST RAYMOND GRIMBERGEN ELFTALFOTO MARK LAMERS Naam: v.v. G.W.S. Oprichtingsdatum: 25 okto ber 1934. Ledenaantal: honderd (60 senioren). Contributie: f. 180,- (senio ren), f. 165,- (senioren werk zaam bij Akzo) en f. 70,- t/m f. 140,- (junioren). Ledenaanmelding: 0252- 216316 (G. Spaan). Hoogtepunt: Het jubileum feest ter ere van het vijftigja rig bestaan, vijftien jaar gele den. Dieptepunt: Het vertrek van vier eerste-elftalspelers, vorig jaar. PVALLEND AANWEZIG iSabine van Eyk tijd: 27 i: Ter Leede iep: Registeraccountant in iding jacht op de tweede plaats hoogste afdeling bij de 'iwen won Ter Leede zater- met 4-0 bij het al gedegra- de Buitenveldert. Sabine Eyk scoorde driemaal bin- negen minuten. Een loep- 1 ere hattrick dus. - vielen de doelpunten? erste kopte ik met een >r0 kduik in, de tweede was een iel in tikkertje en de derde na een vrije trap. I je nog meer kansen in de Itrijd? lebben kansen zat gehad, ik. We gingen vooraf voor e en; maar de tweede helft een drama. je wel eens eerder een hat- gemaakt? uas mijn derde dit seizoen, de eerste in één helft. De re waren tegen Puck De ren in de thuiswedstrijd Buitenveldert, dus die ligt me wel. lar is Saestum ongenaak- 'J( r. Kunnen jullie in de toe- ist meer tegenstand bie- rijgen volgend jaar twee ve speelsters erbij, van En die kunnen we heel lgebruiken. Bovendien krij- we met Michel Boer, mo- we het volgende seizoen een j 'uze kans maken op het ini ^kampioenschap. P st Ter Leede speel je ook in nje. Hoe staan 'wij' ervoor? j: lebben afgelopen week met Yi naar moesten erg wennen de snelheid en de jj'sieke ht van die meiden. Een tijd- ug hebben we tegen China its met 1 -0 verloren, terwijl earn tweede van de wereld doel is. om ons te kwall en voor de Spelen van 2004 pene. ERTUSSENIN DeLeidse Nassaustraat liep vrijdag uit. Harry Vermee- gen en zijn ploeg van het Vero nica-programma De Regenjas kwamen opnamen maken bij Ajacied Tim de Cler en dat be richt was als een lopend vuur tje door de buurt gegaan. Om half drie verzamelden zich al de eerste nieuwsgierigen voor huisnummer 27. Hun geduld werd op de proef gesteld, want pas tegen de klok van vijven werden de camera's in de aan slag gebracht. Kosten noch moeite worden gespaard om het steeds terug kerende item van een bekende voetballer die een bal door het raam van het ouderlijk huis moet schieten in scene te zet ten. Een legertje stratenmakers van de gemeente had het ge deelte tussen de Spoorlaan en de Os- en Paardenlaan afgezet met hekken en begon vroeg in de middag vrolijk en met pij- pies bier in de hand een fors stuk straat open te breken. Een grapje van de Regenjas-beden kers. De bewoners waren enke le dagen eerder door de ge meente schriftelijk op de hoog te gebracht van de 'werkzaam heden' met het vriendelijke verzoek de auto tijdelijk elders te parkeren. Op verzoek van de televisiemakers reageert de plaatselijke overheid in ieder geval snel en adequaat. Hoe veel dit geintje van Veronica de gemeente opleverde, is niet be kend. De familie De Cler kijkt er on gelovig naar. Tim, broer Henk en pa Henk senior zien, ver veeld hangend in het voortuin tje, hoe de straat zich vult met schooljeugd en buren terwijl het wegdek wordt omgeploegd. In een van de vorige afleverin gen van De Regenjas schoot Patrick Paauwe een slaapka merraam van toch zeker vier vierkante meter op de eerste Harry is driftig aan het strenemaken. Tim de Cler geeft de stenen aan. verdieping finaal aan diggelen. Voor Henk senior zou het niet uitmaken als zoon Tim dat ook zou doen. Hij zegt glimla chend: „Maakt niet uit. Ik ben glaszetter van beroep." Het programma-onderdeel dat luistert naar de naam 'De cirkel is rond' bestaat uit drie onder delen. Eerst loopt Harry met de hoofdrolspeler door de buurt waar hij opgroeide en kletst wat over de carrière van de profvoetballer. Daarna krijgt Harry door de ouders van de persoon in kwestie een plaatse lijk gerecht voorgeschoteld, in dit geval geen hutspot maar FOTO MARK LAMERS een zogeheten leidse Lach. Tenslotte moet buiten een bal door een openstaand raam worden geschoten, maar niet voordat Harry een in de weg staande boom. schutting of lantaarnpaal met veel bomba rie laat verplaatsen. In het ge val van Tim de Cler moet dus het eerst opengebroken weg dek weer worden herbestraat. Doorgaans geschiedt dit alles op een doordeweekse middag en zonder publiek, maar de tam-tam in De Kooi heeft zo goed gewerkt dat het voor het productieteam van Veronica ondoenlijk is om het toege stroomde publiek op afstand te houden. Van de nood wordt een deugd gemaakt. Als een volleerd volksmenner zweept Harry de omstanders op om Timmie Timmie te roepen ter wijl Tim poogt de bal binnen het raamwerk te krijgen. Naar mate steeds meer pogingen mis gaan, wordt het hoofd van de toch al schuchtere, haast verlegen verdediger roder en roder. De omstanders bemoei en zich er nadrukkelijk mee. „Het zit Ajax ook niet mee", roept een wat oudere kerel die door een generatiegenoot op de stoep direct van repliek wordt voorzien: „Hadden ze maar een Feyenoorder moeten nemen, dan was het nu al voorbij geweest." Waarop de eerste man weer terug- schreeuwt: „Nee hoor, Feye- noord wacht altijd tot de laat ste minuut." En dat alles in on vervalst Leids. De buurt heeft een uitje. In de tussentijd heeft Tim al pakweg dertig pogingen ge waagd en het 'doel' nog niet getroffen. „Ben jij nou een aan stormend talent", gooit Ver- meegen nog eens wat olie op het vuur. Een luid gejuich gaat op als de geo-bal een minuut of drie later eindelijk door het raam zeilt en de Nassaustraat over kan gaan tot de orde van de dag. De Regenjas wordt 's maan dags uitgezonden om 21.40 uur op Veronica. Jan Raas, directeur van de Rabobank- ploeg in Vrij Neder- J 'and: Wie echte stimule rende middelen gebruikt, mag van mij uit de sport worden ge gooid. Idem: „Het is pure zelfmoord om nu nog doping mee naar de koers te nemen. De kans dat je tegen de lamp loopt is levensgroot. Idem: „We zoeken het niet in de pillen, maar in wetenschappelijke snufjes." TVM-pIoegleider Steven Rooks in Nieuwe Revu: Nadat ik eind '95 was gestopt, leefde bij mij sterk het gevoel: zo wil ik echt niet doorgaan. Ik lag met mezelf overhoop. Met per soonlijke problemen omgaan kon ik niet. Ik was te veel op mezelf gericht, kon me niet ui ten, zat volledig op een eiland. In de periode dat ik met fietsen stopte was ik echt op. Idem: „In februari waren we bij de Ruta Del Sol - die heb ik ooit ge wonnen - en dan sta je in zo'n programmablaadje genoemd als winnaar, en dat lezen die jonge gasten dan. En dat is wel weer leuk. Dan wil ik nog wel eens een verhaaltje vertellen. Feyenoorder Ullrich van Gob- bei over de kampioensploeg van 1993 in Sportweek: „In 1993 hadden we een elftal met allemaal schoffies. Schof fies, schoffies en nog eens schof fies. Feyenoorder Henk Fraser in Sportweek: „Een nacht voor de belangrijke wedstrijd tegen Werder Bremen was Henke Larsson bij Uli en mij op de kamer. Regi of Gaston was er ook bij. Kwam Willem langs. Zaten we eerst alleen over voetbal te praten, al gauw ook over andere dingen. Om twee uur zag-ie dat we zaten te knik kebollen, maar hij ging niet weg. Pas toen we echt moe wa ren, liep hij om een uur of vier de deur uit. Riep-ie in de gang: „Zo houden jullie mij ook iedere nacht wakker". Ex-Feyenoorder Regi Blinker over de huldiging op de Cool- singel, in Sportweek: „Ik moest weer even bijdehand doen. Ik dacht: dit is de kans om even een popster te zijn. Dus ik pakte die microfoon en ging kei hard het Feyenoord-lied zingen. Ik was ervan overtuigd dat ik het best knap deed. maar op die video hoorde ik dat het onwijs vals was. Nou, kan mij dat ook schelen. Ik heb me toch maar mooi even Michael Jackson ge- voeld Ex-Feyenoorder Rob Witsclige over 1993 in de Volkskrant: „Ik geloof niet dat we veel top wedstrijden wonnen. Idem: Soms hadden we het liefst dat iemand van ons een schop kreeg, dan konden we er met zijn allen opduiken. We losten het zelf wel op. Danny Nelissen in NRC over de rechtszaak die hij verloor te gen De Limburger, die hem be schuldigde van dopinggebruik: „Ik moest van de rechter het te gendeel bewijzen. Hoe kan ie mand met een zwarte nachtja pon zo blind en zo onmenselijk zijn?" Idem over de sportredactie van De Limburger waarvan zijn oom leun Nelissen chef was: Mijn oom was daar een soort veldheer. Toen hij wegging ro ken ze bloed in onze familie. Ik heb diepe minachting voor zul ke journalisten. Ze hebben het intelligentiepeil van een kleuter. Gelukkig ben ik niet een dag in onbalans gebracht. Een minder stabiel persoon hadden ze psy chisch kapot kunnen maken. Idem: Jullie maken de sport kapot. Anders zou je niet met al die do- piongverhalen op de proppen komen. Ga eens naar een café en je staat versteld van de crimi- nialtiteit. Drugs, alcohol, vecht partijen: waarom schrijven jul lie daar niet over?" Jay Stacy, Australisch hockey- international, nu spelend voor Oranje Zwart in NRC Haiulels- blad: Hockeyers in Nederland com bineren inspanning met ont spanning. Het plezier van bui ten het veld nemen ze mee naar het veld. Hel sociale leven is vermoedelijk de grootste kracht van het Nederlandse hoe- key."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 25