Nederlanders gaan naar dokter met hun klachten Gezondheid Gek 'Machines zullen nooit de macht overnemen' 0 MAANDAG 26 APRIL 1999 REDACTIE MARGOT KLOMPMAKER EN SASKIA STOELINGA 023 J Onlangs werd ik na een interview bekritiseerd vanwe ge het vermeende gebruik van de term 'anonieme gek- kenfabriek' en de zinsnede dat in het verleden 'gekken naar Vogelenzang werden verwezen en de 'betere gek ken' naar de RIAGG en de PAAZ'. Ik wilde in het inter view juist tot uitdrukking brengen dat patiënten in de loop van de tijd cliënten waren geworden, met respect behandeld dienen te worden en niet zoals vroeger als gek gekenmerkt en onheus behandeld. De term 'anonieme gekkenfabriek' was evenals de ge wraakte zinsnede van de hand van de journalist, maar dat mocht niet baten. Het gebruik van het woord gek werd mij aangerekend en wees volgens een brief schrijfster juist op een gebrek aan respect bij mij. Later sprak iemand van het cliëntenplatform mij erover aan. Zij was ook niet gelukkig met deze woordkeuze. Die werd als denigrerend ervaren. Toen ik de vertegenwoordiger van het platform voor hield dat de gekken beweging en de gekkenkrant uit hun midden waren ontstaan en het woord gek dus ge woon gebruikt zou moeten kunnen worden, legde ze me uit dat het anders wordt beleefd. 'Als je over jezelf praat als gek, is het van jezelf, je eigen keus', zei ze. Een geuzennaam begreep ik. 'Als een ander over je praat als gek, is dat beledigend en stigmatiserend', voegde ze eraan toe. Sindsdien let ik speciaal op de betekenis van het woord gek en hoe het woord in het dagelijks leven wordt gebruikt. Bij het lezen van de krant vond ik ver schillende berichten waarin het woord gek voorkwam. Het eerste bericht ging over de commissie die de Bijl merramp onderzocht. De commissie sprak met de hoogleraar psychiatrie van het AMC, Berthold Ger- sons, over het posttraumatisch stresssyndroom waar van naar verluidt veel bewoners van de Bijlmermeer last hebben. 'Mensen die eraan lijden', zei hij, 'zijn niet gek, het zijn geen mensen die stemmen horen'. Het tweede bericht: de ultraloper Frenken heeft een hond als trainingspartner en drinkt tijdens het lopen van hele lange afstanden liters cola. Toch beweert hij dat 'hij niet gek is, wel extreem'. Het derde trof ik in de culinaire rubriek aan: de recensent was niet gek op de hedendaagse trend van het fusion koken. En tenslotte las ik in de berichtgeving over Kosovo dat Milosevic een gek is. Elke keer heeft het woord gek een andere betekenis. In het eerste geval maakt de professor duidelijk dat er al lerlei psychische stoornissen zijn waar je wel beroerd maar niet 'gek' van wordt. Hij reserveert gek kennelijk voor mensen die stemmen horen of waanbeelden heb ben, psychotisch zijn. In het geval van de ultraloper wordt 'niet gek' gebruikt om duidelijk te maken dat hij over zijn gezonde verstand beschikt en weet wat hij doet, ook al komt het nog zo extreem over. De culinai re recensent maakt duidelijk dat hij niet houdt van het combineren van verschillende keukens, niet op dit soort kookkunsten is gesteld. En in het geval van Milo sevic wordt met gek niet alleen de vraag wat de man bezielt uitgedrukt, maar ook de verbijstering over zijn wrede daden, over zijn onberekenbaarheid, geweten loosheid en de uitzonderlijke kilte van zijn persoonlijk heid. In sommige gevallen is de betekenis van gek opwek kend en vriendelijk - echt helemaal te gek - of mild spottend - ik, zei de gek -, maar de hoofdbetekenis van gek is volgens het groot woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale: iemand die aan zinsverbijstering lijdt, krankzinnig is. Krankzinnig heeft volgens Van Dale thans een ruwe klank, gek nog niet. Maar in de nieuwe editie, die in september uitkomt, is dat vast wel het geval. Is dat goed of is het al te gek? Wie het weet mag het zeggen, maar pas op. Want één gek, schrijvers dezes, kan meer vragen dan honderd wijze mannen kunnen beantwoorden. Robodoc Peter Go: Kijkoperatie per robot waarbij het ziekenhuis in Nieuwgein samenwerkte met een kliniek in Brugge Telegeneeskunde is langzaam in opmars. De Nieuwegeinse chirurg dr. Peter Go maakt als een van de weinigen in Nederland steeds va ker gebruik van de robotarm. Via moderne telecommuncatiemidde- len kunnen artsen in binnen- en buitenland tijdens de operaties meekijken en adviseren. Geldver slindend geneeskunstje of nuttig hulpmiddel van de toekomst? De vergelijking met Walt Disney's stripfiguur Wifiy Wortel, de uitvin der van de meest bizarre appara ten, werpt chirurg Peter Go (43) van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein verre van zich. ,,Ik ben helemaal geen uitvinder. Ik las geen draadjes aan elkaar en gebruik geen technologie waar nog niemand van gehoord heeft. Alles waar ik mee werk, zoals IS- DN-lijnen, bestaat gewoon. Maar ik kan me voorstellen dat er zo naar wordt gekeken." Peter Go is in Nederland inmid dels enigszins bekend als Robo doc. Hij dankt die bijnaam aan zijn kijkoperaties met behulp van de robotarm, een ingenieus Ame rikaans apparaat van 80.000 gul den, dat wordt aangesloten op de endoscoop (kijkbuis voor galblaas en liesbreukoperaties). Dat geeft stabiliteit. Via een telefoonlijn en beeldtelefoon kunnen artsen in een ander ziekenhuis de operatie 'live' bijwonen. Ze kunnen advise ren, ook vanuit het buitenland. Hun kennis kan op afstand wor den ingeschakeld, omdat ze via een speciale ISDN-verbinding ge woon kunnen meekijken. Dat scheelt veel tijd. Hij is geen techneut, al noemt hij chirurgie een technisch vak. „Maar met het toepassen van kijk operaties dacht ik: waarom kun nen we die niet aan de andere kant van de wereld laten zien, dan hebben anderen er ook iets aan. Meekijken op afstand is educatief en informatief. Je beschikt meteen over advies of commentaar. Het is een handig hulpmiddel." Een van de eerste staaltjes van te legeneeskunde in Nederland had plaats in 1995. Het St. Antonius- ziekenhuis in Nieuwegein stond in contact met een ziekenhuis in Or lando (Florida), waar een patiënt aan een liesbreuk werd geope reerd. Drie jaar geleden was er live 'operatiecontact' tussen het Anto nius en het Lucasziekenhuis in Brugge. Een chirurg in Brugge voerde via een computergestuur de robotarm een kijkoperatie uit in de buik van een patiënt in Nieuwegein. Vorige week was Go de eerste die de robotarm bij een kijkoperatie liet werken via een stemkaart. Het apparaat reageert alleen op de stem van de arts die vooraf de stemkaart heeft inge sproken. Criticasters hekelen het futuristi sche gehalte van dit soort technie ken. Zij vragen zich af wat de we tenschappelijke waarde ervan is. Of ze zijn bang dat de patiënt hierdoor steeds meer een 'ding' wordt dat gerepareerd kan wor den, wat de relatie tussen arts en patiënt zou schaden. Anderen vrezen de tijd dat de ope ratiekamer louter wordt bevolkt door schouderhoge robotjes in plaats van door mensen van vlees en bloed. Angst voor de techno cratie, kortom. „Machines zullen nooit de macht overnemen. Ze zullen nooit mensen helemaal vervangen," zegt Go. „Relatief eenvoudige taken zullen verdwij nen, maar er komt ander werk voor in de plaats. Verpleegkundi gen zouden actiever kunnen assis teren bij een operatie. Er zijn wat dit betreft overeenkomsten met de computer: secretaresses vreesden voor hun baan met de invoering van de tekstverwerker. "Er is alleen Zelftests zijn nog niet populair Thuis zelf testen of je bloed druk nog op het juiste niveau zit. Of je cholesterol misschien te hoog is. Of je niet te veel lood in je bloed hebt. Zou er iemand zijn die dat laatste zou willen weten? En wie wil verder steeds op de hoogte zijn van onver moede kwalen? Dat zijn er niet zoveel, zo blijkt. Meer dan tach tig procent van de Nederlan ders maakt zich bijvoorbeeld geen zorgen over zijn choleste rol. Toch zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om thuis te controleren of onderdelen van je gezondheid nog in orde zijn. In het buitenland is er nog veel meer op de markt. Of Neder landers er straks ook druk mee in de weer zullen zijn, daar wordt aan getwijfeld. „Ik denk dat het beperkt blijft", zegt M. Hagenzieker, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP. „Nederlanders zijn daar niet de hele dag mee bezig. Die gaan naar de dokter, als ze denken dat er iets aan de hand is". Er zijn wel een paar meest ver kochte tests. De grootste groei zit bij wat men noemt 'monito- ringtests', apparaatjes die con troleren hoe een bepaalde stand van zaken is. De belang rijkste zijn de test om bloedsui- ker in de gaten te houden, en om trombose-risico te contro leren. Maar dat zijn toch vooral tests die mensen gebruiken in overleg met hun arts. Er zijn ook tests die mensen op eigen initiatief kopen. De meest po pulaire in die branche is de zwangerschapstest. Schattingen gaan ervan uit dat de verkoop van de 'zelfdiagnos- tica', zoals zelftests ook worden genoemd, in vijf jaar tijd (vanaf 1996 tot en met 2000) ongeveer verdubbelt. Dat klinkt indruk wekkend, maar het blijkt toch voornamelijk te gaan over zelf- testers voor diabetici. Een ver klaring is dat steeds meer sui kerpatiënten moderne zelftes- ters gaan gebruiken. Zelftests staan op het ogenblik in de belangstelling omdat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg op verzoek van minis ter Borst zijn gedachten heeft laten gaan over nut en nood zaak van deze huiskamerproef jes. De adviseurs van de minis ters hebben niet veel gevonden om zich bezorgd over te maken. Wel vinden ze dat er basisbe scherming komen voor consu menten, die dergelijke tests wil len gebruiken. Nederland hoeft zelf geen wet geving te bedenken om deze bescherming te regelen. Sinds oktober vorig jaar is er een Eu ropese richtlijn voor deze in-vi- trodiagnostica. De Europese richtlijn eist dat thuistests ge makkelijk te gebruiken zijn. Er moet rekening worden gehou den met wat mensen kunnen en met verschillen tussen ge bruikers. Europa bemoeit zich zelfs met het ontwerp van de apparaatjes. Fout gebruik moet onmogelijk zijn, het resultaat fout begrijpen ook. Bovendien moet worden verteld wat je moet doen als er een verontrus tende uitslag uit het thuislab rolt. Apotheker Hagenzieker vindt dat mondelijke uitleg door een deskundige in een apotheek nodig blijft, hoe goed de bijslui ters misschien ook zijn. Als mensen voor het eerst ergens aan beginnen, is alles lastig. Ze moeten hulp kunnen krijgen tot ze aan de test gewend zijn. .Anders raken ze in paniek, en dan heeft iedereen er meer el lende dan profijt van", zegt hij. In principe zijn er tests beschik baar voor de meest uiteenlo pende kwalen. Nieuwe komen er aan. Op de markt zijn: een HIV-test, een cholesteroltest, een test op de ziekte van Pfeif fer, op hepatitis B, op het con troleren van de aanwezigheid van alcohol en drugs, op de aanwezigheid van lood, en op de Helicobacter pylori, een bac terie die ontstekingen in de maag en op den duur maag kanker kan veroorzaken. In al deze gevallen moeten de ge bruikers een beetje van hun bloed afnemen om te zoeken naar de aanwezigheid van be paalde stoffen. De HIV-test wordt beschouwd als een veel belovende nieuwkomer. Be paalde verwachtingen heeft men verder van een test om de bloedstolling te controleren, een grieptest en een strepto- coccen-A-test, die keelontste king kan vaststellen. Bestaand, maar hier niet echt verkrijg baar, of nog in ontwikkeling, zijn onderzoekjes naar allergie, Veel seksuele klachten Meer dan de helft van de patiënten die zijn genezen van zaac balkanker heeft na behandeling seksklachten. Maar volgens medisch onderzoeker Jean-Paul van Basten zijn die niet te he leiden tot aanwijsbare lichamelijke gevolgen van de behande ling. Het zou wel eens tussen de oren kunnen zitten, veronde stelt Van Basten, die onlangs promoveerde aan de Rijksunive siteit Groningen. „Over mannelijke seksualiteit en de rol van testikels daarin leven veel mythen", zegt Van Basten, die met gegevens van zijn onderzoek feitelijke informatie wil verscha fen. Patiënten die zijn behandeld met chemotherapie, al dan niet gevolgd door een operatie, hebben vaker seksuele problemer dan mannen bij wie alleen een testikel is verwijderd. Ook hee een groot aantal patiënten andere klachten als gevolg van de rhemotherapie: vooral over koude vingers en tenen door sch le aan bloedvaten en tintelingen in de handen door beschad ging van zenuwen. Volgens Van Basten hebben juist kankerpatiënten door de dr ging van een dodelijke ziekte grote behoefte aan intimiteit. B yendien treft de ziekte mannen doorgaans op een leeftijd wa in seks een grote rol speelt maar meer werk voor ze geko men." Ander voordeel van de kijkopera ties via telegeneeskunde is volgens Go dat het beeldmateriaal kan dienen als controle in geval van schadeclaims. „Alles is vastgelegd. Zo heb je materiaal in handen dat kan dienen als bewijs van hoe een operatie is uitgevoerd." Geen overbodige luxe bij het toene mend aantal schadeclaims vanwe ge medische fouten, vindt hij. Gaan alleen rijke ziekenhuizen in rijke landen profiteren van deze geavanceerde techniek? Uiteinde lijk niet, zegt Go. „Door de tele foonverbinding wordt dit juist voor grotere groepen bereikbaar. Beelden van uitstrijkjes uit India kunnen bijvoorbeeld worden ge seind naar Amerikaanse universi teiten om te worden beoordeeld." Wegen de kosten, ongeveer 80.000 gulden voor een apparaat dat wel iswaar handig maar niet noodza kelijk is, op tegen de voordelen? „Het is absoluut veel geld. Ik zit daar ook mee: waarom doe je dit soort dingen terwijl je ook wacht lijsten zou kunnen oplossen? Maar het een sluit het ander niet uit. Je moet de wachtlijsten oplos sen én doorgaan met ontwikkelin gen in je vak." botverlies, vaginale schimmel, prostaatkanker, en seksueeel overdraagbare aandoeningen. Het meest futuristische is wel de DNA-chip, waarmee je erfe lijke aandoeningen zou kunnen opsporen. Maar dan weer niet thuis, maar in een particulier laboratorium, waar je op eigen initiatief naar toe gaat. Er zijn ook tests waarbij urine het materiaal is waarin moet worden gezocht. Dat wordt toe gepast voor alweer mogelijke zwangerschap, voor het contro leren van de eisprong (om de vruchtbare periode te weten), voor mogelijke blaasontstekin gen, voor het opsporen van nierziekten en ook weer voor diabetes. HIV-testen worden ook nog via het internet aange boden door particuliere labora toria, die dan het bloedonder zoek uitvoeren. KRUISWOORD-MIN-EENNiet het gevraagde woord invullen, maar een woord dat bestaat uit de letters van het gevraagde woord in dezelfde volgorde min 1 letter. (B.v. Omschrijving 'die renverblijf'. Antwoord zou zijn 'stal', maar ingevuld moet wor den 'sta' of 'tal'. Welke van die twee het moet worden, moet blijken uit de kruisende woor den. HORIZONTAAL: 1. Rondrit; 5. Vulkaan in Italië; 7. bliksem en donder; 8. drietal; 9. prooi; 11. streek; 14. waterplant; 16. geslo ten; 17. groeistof; 18. strand bij Venetië; 19. pel; 20. voordeel; 22. aardbeikleurig; 25. brilslang; 27. losse naad; 29. visgerei; 30. insect; 31. groente. VERTICAAL:2. Zwart paard; 3. zeer buigzaam; 4. verbouwer; 6. koker; 8. leervak op school; 9. HEINZ diepte; 10. wijfjeshond; 12. deel v.e. woord; 13. soort koekje; 15. kanaal; 16. klank; 19. bewuste loosheid; 21. wand; 22. suppor ter; 23. hemelbrood; 24. lengte maat; 26. fijn weefsel; 28. brandstof. Oplossing van zaterdag:Hori- zontaal: 1. Jet; 4. dip; 6. aleer; 9. csardas; 11. Po; 12. ski: 13. na; 15. slot; 17. kiek; 19. alk; 20. elk; 21. lies; 23. albe; 24. me; 25. lak; 27. Ur; 28. reistas; 32. skeet; 34. set; 35. eik.Verticaal: 1. Ja; 2. tas; 3. merk; 4. dra; 5. pij; 7. last: 8. edik; 9. collier; 10. snelbus; 11. psalm; 14. akker; 16. oké; 18. iel; 22. slik; 23. akte; 26. asem; 29. Est; 30. Ate; 3l.os; 33. ik. Sigaren en pijp zijn volgens de Wereldgezondheid Organisatie i minder schadelijk dan sigaretten. fo Sigaar en pijp ook schadelijk Het roken van sigaren en pijpen is net zo schadelijk voor d zondheid als het roken van sigaretten. Wie sigaren rookt een negen keer zo hoge kans op longkanker als niet-rokers zegt de wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag ger In de tot nu toe omvangrijkste studie over de gevolgen van en sigarenroken onderzocht de WHO, een organisatie va Verenigde Naties, twaalfduizend mannen uit Duitsland, den en Italië. Duidelijk bleek dat deze groepen minder longkanker oploopt dan sigarettenrokers. Dat komt omd; meestal minder tabak gebruiken en niet omdat hun tabak der schadelijk zou zijn. aldus de WHO. Volgens de gez heidsorganisatie is het nu tijd de wettelijke consequenti trekken. Pijp en sigaar moeten op het gebied van reclameve den, belastingen en gezondheidswaarschuwingen net zo. handeld worden als de sigaret. Plotse hartdood is erfelijk Mannen van wie een van beide ouders aan een plotse hartd ('sudden death') is overleden, hebben een bijna tweemaal z grote kans op dat lot als mannen van wie geen der ouders e dergelijke dood stierf. Voor mannen van wie zowel vader al; moeder een plotse hartdood stierven, is die kans zelfs negei maal zo groot. Dat blijkt uit Frans onderzoek dat in het vakl 'Circulation' is gepubliceerd. Het is de eerste studie die laat dat plotse hartdood ook erfelijk wordt bepaald. De Franse onderzoekers volgden gemiddeld 23 jaar ruim ze duizend mannen. In deze periode kwamen er 2.083 te overl den, 118 van hen aan een plotse hartdood. Onder deze 118 mannen waren er 22 (18.6 procent) van wie één van beide c ders een plotse dood was gestorven. Bijna 200 mannen ove den aan een fatale hartaanval. Van de resterende 6.769 man die niet aan een plotse dood of een fatale hartaanval overlei1 had maar 10.6 procent ouders die een plotse dood stierven.1 Mannen - en waarschijnlijk ook wouwen, maar deze zijn nic onderzocht - van wie (één van) beide ouders een plotse har 1 dood zijn gestorven, zouden volgens de onderzoekers extra moeten letten op zaken als overgewicht, hoge bloeddruk, te l weinig lichaamsbéweging, een te hoge serum-cholesterolsp P en roken. Problemen door slijtage van netvlies zullen door vergrijzing toe foto hans van Aantal slechtzienden zal verdubbel Het aantal ouderen dat slecht ziet zal de komende jaren ver dubbelen. Nu al lijdt 20 procent van de ouderen aan Macul Degeneratie (MD), een aantasting van.de gele vlek centraal terin de oogbol. Door de vergrijzing zal MD sterk toenemen n Dat verwachten oogartsen van het Academisch Ziekenhuis megen St. Radboud (AZN). MD is slijtage van het netvlies. 0 derzoeken wijzen erop dat gezond eten groene groente en fruit) het ontstaan van MD kunnen tegengaan.Roken vervijf o voudigt daarentegen het risico. Sinds kort worden experimc n le operaties uitgevoerd bij MD-patiënten. Daarbij maakt de t; rurg het netvlies los aan de achterkant van het oog en draai' >y naar voren. Zodoende krijgt de gele vlek een beter function! rend stukje netvlies. /eomm z£&tpar-/£ pcopzj&c woectr vass aj. o/£/axjpsi/es&jd£

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 14