Confessioneel Gereformeerd Beraad wil 'eigen' faculte Kerk Samenleving Oud-katholieke bisschoppen willen overleg met collega's VS Nederlandse sikhs vieren 300-jarig bestaan 'Tijdgeest vraagt vrijzinnigheid mei beetje meer emoti REDACTIE AAD RIETVELD. 071 VANDAAG 26 APRIL Vandaag staat Richarius op de religieuze feest kalender centraal. Deze Frankische priester wordt vooral geëerd in Noord-Frankrijk en Wallonië, de streek waar hij rondzwierf in de zesde eeuw na Christus. Dat zwerven deed hij te paard, zoals het edelmannen in die tijd betaamde. Maar nadat hij een keer vanuit zijn hoge zadel een kind had laten val len, koos de heilige voortaan voor een ezel als vervoer middel. De legende wil dat Richarius werd bekeerd door twee Ierse monniken. Nadat hij tot priester was gewijd ging zijn aandacht in hoofdzaak uit naar de armen, zie ken, pelgrims, gevangenen en melaatsen. Daarnaast deel de hij adviezen uit aan de bevolking en de edelen van zijn dagen. Eén van zijn meer beroemde bewonderaars schijnt koning Dagobert te zijn geweest. Op 26 april 645 na Chris tus overleed Richarius. Sharon en paus praten over onlusten Jeruzalem De recente onlusten tussen christenen en moslims in Nazareth waren een belangrijk agendapunt bij het bezoek, dat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Arik Sharon vandaag bracht aan paus Johannes Paulus II. Dat meldde het Israëlische dagblad Ha'Aretz zondag. Volgens de toonaangeven de krant hebben christenen gedreigd alle kerken in het land te sluiten als de Israëlische regering instemt met de bouw van een moskee op het plein voor de basiliek Maria Boodschap in Naza reth. Ook citeerde Ha'Aretz bronnen die melden dat een moge lijk bezoek van de paus aan het Heilige Land in 2000 dan op los se schroeven komt te staan. De relatie tussen moslims en chris tenen is door de bouwplannen al geruime tijd gespannen. Op Eerste Paasdag braken omvangrijke rellen uit. 'Vaticaan te optimistisch over China' rome» Het Vaticaan moet ten aanzien van China geen over haaste stappen zetten en zich diplomatieker opstellen. Hulpbis schop Joseph Zen Ze-kiun van Hongkong verwijt de Heilige Stoel een te groot optimisme over mogelijke diplomatieke ban den met de Volksrepubliek. Ook Zen Ze-kiun is overtuigd van de noodzaak de betrekkingen met Peking te normaliseren. Re cente uitspraken van kardinaal Angelo Sodano, staatssecretaris van het Vaticaan, zijn hem echter in het verkeerde keelgat ge schoten. Sodano zei in februari dat hij de ambassade van het Vaticaan liever vandaag dan morgen van de Taiwanese hoofd stad Taipei naar Peking verhuist als de Chinese autoriteiten daar toestemming voor geven. Poolse priesters hangen aan luxe Warschau De Poolse bisschoppen hebben scherpe kritiek op priesters en monniken die een luxueus leven leiden. Rooms-ka- tholieke geestelijken zijn niet zelden in de ban van geldzucht en tonen vaak weinig gevoel voor minderbedeelden, constateren de bisschoppen in een document dat ze tijdens hun vergade ring in Gniezno aannamen. „Het is demoraliserend om te zien hoe priesters en monniken zich aan geld hechten, zich omge ven met luxe voorwerpen, in dure auto's rijden, hoge tarieven rekenen voor pastorale diensten en weinig gevoel tonen voor de financiële moeilijkheden van talloze gezinnen", schrijven de bisschoppen. De Poolse douane heeft in de afgelopen jaren meermalen fraude geconstateerd bij de invoer van auto's door priesters. Kim Jong-Il laat Raiser zitten geneve De voorgenomen ontmoeting van secretaris-generaal Konrad Raiser van de Wereldraad van Kerken met de Noord- Koreaanse president Kim Jong-Il in de hoofdstad Pyongyang is afgelopen week niet doorgegaan. Tot drie uur voor de ontmoe ting leefde Raiser in de hoop dat hij de hoogste man in het communistische Noord-Korea zou zien. Toen bleek dat Kim 'het platteland aan het inspecteren was'. Raiser had vervolgens een onünoeting met Kim Yong Nam, voorzitter van het Presidi um van het Opperste Volkscongres van de Democratische Volksrepubliek van Korea. Raiser, die als eerste Wereldraadse cretaris Noord-Korea bezocht, had bij president Kim Jong-II willen pleiten voor verzoening tussen Noord- en Zuid-Korea. De Wereldraad ijvert al sinds de jaren '80 voor toenadering tus sen Noord- en Zuid-Korea. Vingt-Trois aartsbisschop Tours parus Monseigneur André Vingt-Trois is door paus Johannes Paulus II benoemd tot aartsbisschop van het aartsbisdom Tours. Hij volgt Michel Moutel op, die vorig jaar mei aan een hartaanval overleed. De 56-jarige Vingt-Trois is sinds 1988 hulp bisschop van Parijs. Na zijn studie theologie aan het seminarie in Issy-les-Moulineaux werd Vingt-Trois in 1969 tot priester ge wijd. Van 1974 tot 1981 was hij directeur van deze priesteroplei ding. Voordat Vingt-Trois tot bisschop werd gewijd, was hij vi caris-generaal van het bisdom Parijs. Sinds 1998 is hij voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor huwelijk en gezin. Vrouw in het ambt breekpunt voor Amerikanen egmond aan zee anp De oud-katholieke bisschoppen willen van hun Amerikaanse collega's weten wat ze met het internationale samen werkingsverband, de Unie van Utrecht, aan willen. De Amerikanen bleven deze week onverwachts weg bij de internationale bisschoppenconfe rentie in Egmond aan Zee. Bij de bisschoppen van de Poolse Nationale Katholieke Kerk in de Ver enigde Staten heerst grote onvrede over het beleid van de Unie inzake de wijding van vrouwelijke priesters. De verklaarde tegenstanders van vrouwen in het ambt hebben grote moeite met het besluit uit 1997 om de afzonderlij ke lidkerken de ruimte te geven vrou wen tot priester te wijden. De bisschoppenconferentie in Eg- mond aan Zee bevestigde de autono mie van de lidkerken van de Unie en tegelijkertijd de noodzaak om de on derlinge eenheid te bewaren. „We we ten eigenlijk vantevoren dat de Ameri kanen erop tegen zullen zijn", ver zuchtte aartsbisschop A. Glazemaker van Utrecht, voorzitter van de Unie. De bisschoppen in de VS staan vol gens hem een meer centralistisch mo del voor. In een brief roepen de bisschoppen hun weggebleven Amerikaanse colle ga's op om hun positie duidelijk te maken en het overleg gaande te hou den. Volgens Glazemaker is de interne verdeeldheid in de Amerikaanse lid kerk, waartoe de helft van de 400.000 oud-katholieken in de wereld behoort, vooral debet aan de afwezigheid van de bisschoppen. „Ze kunnen op dit moment geen positie kiezen." In Duitsland en Oostenrijk is al een vrouw tot priester gewijd, in Neder land gebeurt dat dit najaar. De Ameri kaanse oud-katholieken besloot in 1997 de ambten van de Duitse kerk niet langer te erkennen. De bisschoppenconferentie besloot verder om een soort secretaris-gene raal aan te stellen die de interne com municatie in de Unie moet verbeteren. Behalve met de wijding van vrouwen kampt het internationale samenwer kingsverband nog met andere onder linge gevoeligheden die een zaam proces van overleg en com catie' vergen, aldus Glazemaker. De Oud-Katholieke Kerk in land ontstond in 1723 als protes jj de toenemende macht van de de Rooms Katholieke Kerk. Q, zinde kerken in verschillende verenigden zich in 1889 in de Ui J Utrecht als reactie op het Eerst caans Concilie, dat het dogma pauselijke onfeilbaarheid afkoi Nederland telt ongeveer achtda oud-katholieken. Amsterdam Met een kleurrijke processie door Amsterdam hebben ongeveer duizend sikhs zondag het 300-jarig bestaan van hun gods dienst gevierd. De gelovigen begeleidden een praalwagen met daar op het heilige boek van de sikhs, de Guru Granth Sahib, vanaf hun tempel in De Pijp door de straten van de stad. Het sikhisme ontstond in India door de verkondiging van goeroe Nanak, geboren in 1469. Het was echter de tiende en laatste goeroe, Gobind Singh, die met de introductie van de doop (amrit) in 1699 de gelovigen tot een formele gemeenschap (khalsa) smeedde. De eerste vijf sikhs die Gobind Singh doopte, staan bekend als de vijf uitverko renen. De vijf in oranje gewaden gestoken mannen die op blote voe ten en met getrokken zwaarden de Amsterdamse processie aanvoer den, verwezen naar die eerste gedoopte sikhs. Voor hen uit liep een man met een metalen emmer vol melk die steeds enkele druppels van het vocht op het wegdek sprenkelde om het symbolisch te reinigen voordat de wagen met het heilige boek er overheen reed. „Erken dat de gehele mensheid één is", luidde de uit spraak van Gobind Singh op een spandoek dat op de praalwagen was bevestigd. Een granthi, voorlezer van het heilige boek, liep naast de wagen om gedeelten uit de Guru Granth Sahib te reciteren. Onderwijl deelden gelovigen folders over het sikhisme uit aan voorbijgangers. Toeristen die op het begin van hun rondvaart stonden te wachten, keken hun ogen uit. Op de Dam werden thee en zoetig heden aan omstanders uitgereikt. Sinds 1699 behoren de zogeheten vijf k's tot de standaarduitrusting van een gedoopte sikh: het lange haar dat nooit mag worden geknipt, een dolk of zwaard, een stalen armband, een kam en een soort korte broek. Ze moeten zich houden aan een gedragscode. Het afzweren van vlees" alcohol en tabak behoort tot de regels die een gedoopte sikh dient na te leven. Sikhs geloven in één God, belijden de gelijk heid van alle mensen en zien een oprecht en dienstbar leven als de weg naar verlossing. Wereldwijd zijn er ongeveer 20 miljoen sikhs. Nederland telt onge veer 8000 aanhangers van het sikhisme. Zij hebben tempels (gurdwa- ra's) in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De overgrote meerder heid van hen is afkomstig uit India. foto dpa Vrijzinnige kerken vergrijzen rotterdam anp De kleine en vergrijsde vrijzinnige kerken maken zich z over de toekomst van hun traditie. Toch past hun 'geloof ding' prima bij de huidige individualistische tijdgeest. Een je meer emotie zou de doorgaans rationele vrijzinnigen niet misstaan. Dat betoogde de Leidse godsdienstpsych? dr. H. Zoek zaterdag op een beraadsdag van vijf vrijzinni) loofsgemeenschappen. Ongeveer 750 doopsgezinden, remonstranten, vrijzi hervormden en leden van de vrijzinnige geloofsgemeen NBP en de Zwinglibond beraadden zich in de Rotterdams! renskerk op hun toekomst. De geringe aantrekkingskracf de vrijzinnige traditie is volgens Zoek niet aan slechte pr ganisatie te wijten. De oorzaak ligt vooral in een psycholi probleem van deze tijd. „Het is ingewikkelder geworden als individu te engageren in een religieuze traditie en gei schap." Ook de individualistische mens smacht naar contact m deren, analyseerde Zoek. Maar het is niet meer vanzelfspri dat hij zich in een bepaalde (religieuze) gemeenschap voelt, analyseerde Zoek. „Je moet als individu in een relij gemeenschap iets kunnen beleven en er iets vinden waar aan hebt in het dagelijks leven." De individuele beleving van het geloof komt er bij de ra le vrijzinnigen volgens Zoek nu juist bekaaid van af. „K denken en een redelijke verantwoording van het geloof st< en staan bij ons hoog in het vaandel." En dat terwijl de v nigheid met haar hang naar vrijheid en afkeer van een v< schreven geloofsleer geknipt lijkt voor de huidige tijdgeest. Zoek pleitte er dan ook voor om in de vrijzinnige tradit verbeelding meer aan de macht te laten komen". Met aandacht voor verhalen, gedichten, liederen en rituelen k 'emotionele laag' van het individu worden aangesproken, bij kunnen vrijzinnigen volgens haar veel van hun room tholieke en orthodoxe zusters en broeders leren. De natuurwetenschapper en theoloog dr. W. Drees mi de vrijzinnigen om bij alle openheid naar wetenschap en re godsdiensten de joodse wortels niet uit het oog te verli In een 'allegaartje' van motieven uit alle godsdiensten zij niet veel. Ook uitstapjes naar new age hebben zijn symj niet. De verschillende stromingen daarbinnen neigen vt hem te veel naar een vlucht uit de wereld of een ontkennii de schaduwzijden van het menselijk bestaan. 'Groep die het met de Schrift niet zo nauw neemt drukt stempel op opleidingen Op zijn minst één van de theo logische opleidingen van de Sa- men-op-Wegkerken zou de be houdende stromingen in de drie kerkgenootschappen moe ten vertegenwoordigen. Nu dragen de protestantse facultei ten aan de universiteiten nog te veel het stempel van de mid dengroep in de kerken, die het met de Schrift en de belijdenis niet al te nauw neemt. Dat zei voorzitter dominee A. de Ruiter van het Confessioneel Gereformeerd Beraad tijdens de ledenvergadering van de be houdende vleugel van de Gere formeerde Kerken. Het Confessioneel Gerefor meerd Beraad, de Gereformeer de Bond, de Confessionele Ver eniging-in de Nederlandse Her vormde Kerk en het Evange lisch Werkverband vormen vol gens voorzitter De Ruiter sa men de grootste stroming in de toekomstige Samen-op-Weg- kerk. De vier behoudende organi saties hebben recht op een the ologische faculteit waar de 'confessioneel-evangelische stroming' in de wetenschaps beoefening de boventoon voert, vindt De Ruiter. En hij vroeg zich hoopvol af: „Misschien is er nu reeds een theologische fa culteit, die de moed heeft om zich als zodanig te profileren?" De Samen-op-Wegkerken willen hun predikantsopleidin gen concentreren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de universiteiten van Utrecht en Groningen. Helaas zijn de theologische opleidingen nu stevig in han den van de stroming, die zich onvoldoende door het gezag van de bijbel en de gerefor meerde belijdenis laat leiden, constateerde De Ruiter. Theo logen als Kuitert en Den Heyer hebben volgens hem jer voor een grote kloof tu: wetenschap en het belijc de kerken. „Moeten de niet oppassen zich node sleeptouw te laten neme j( een wijze van theologiseie de kloof tussen kerk en sie onoverbrugbaar luidde De Ruiters ret vraag. WEEROVERZICHT BUITENLAND Weersvooruitzicht KNMI Geldig tot en met maandag. Noorwegen: Perioden met zon, maar morgen bij zee wolkenvelden en wat regen. Mid- dagtemperatuur variërend van 10 graden in het noorden tot 18 lokaal in het zuidwesten. Zweden: Geregeld zon en zo goed als droog. In de nacht hier en daar mist. Maxima van 7 graden in het noorden tot onge veer 17 graden in het zuiden. Denemarken: Zonnige perioden en vandaag nog kans op een buitje. Middagtempera- tuur ongeveer 17 graden. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: Vandaag vooral in de zuidelijke helft bewolkt en buiig. Naar het noorden tot een stuk droger en geregeld zon. Morgen overal perioden met zon en droog. Middagtemperatuur tussen 13 graden in het oosten van Schotland en 18 graden Morgen in het zuiden van Engeland. België en Luxemburg: Flinke zonnige perioden en waar schijnlijk droog. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Onbestendig met een afwisseling van zon, stapelwolken en een regen- of onweersbui. De meeste zon in het noordoosten. Middagtemperatuur on geveer 19 graden. Portugal: In het zuiden flink wat zon en droog. Naar het noorden toe meer bewolking en kans op een bui. Aan de noord westkust eerst vrij veel wind. Middag temperatuur uiteenlopend van 16 graden aan de Costa Verde tot 21 gra den aan de Algarve. Madeira: Perioden met zon ën droog. Stevige noordelijke wind. Maxima ongeveer 21 graden. Spanje: In het noórden bewolkt en buiig, met kans op onweer. Naar het zuiden toe droger en aan de zuidelijke Costa's flink wat zon. Maxima uiteenlopend van ongeveer 16 graden aan de Golf van Biskaje tot rond 23 graden in het zuiden. Canarische Eilanden: Droog. Op de zuidstranden zonnig, elders ook wolkenvelden. Op de zui- denstranden maxima van 25 graden of hoger. Elders met een forse noor denwind veel minder warm. Marokko: Westkust: tamelijk zonnig. In het noorden meer bewolking, maar droog. Middagtemperatuur van een graad of 21 in het noorden tot ruim 25 graden in het zuiden. Tunesië: Vrij zonnig en droog. Morgen meer bewolking en later kans op een regen- of onweersbui. Maxima van 25 gra den in het noorden tot ver boven de 30 in het zuiden. Zuid-Frankrijk: Af en toe zon, maar vaak ook brede wolkenvelden en enkele regen- of on weersbuien. Middagtemperatuur meest tussen 16 en 20 graden Mallorca en Ibiza: Geregeld zon, maar ook stapelwolken en vooral in het binnenland kans op een pittige regen- of onweersbui. Middagtemperatuur ongeveer 22 gra den. Italië: Zonnige perioden en vooral morgen in de noordelijke helft wolken en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden. Corsica en Sardinië: Perioden met zon en een enkele bui, mogelijk met onweer. Maxima onge veer 20 graden. Malta: Zonnige perioden en droog. In de loop van morgen een enkele regen- of onweersbui. Middagtemperatuur om streeks 22 graden. Griekenland en Kreta: Zonnige perioden en vooral vandaag enkele buien, ook met onweer. Mor gen een stuk droger Middagtempera tuur iets boven de 20 graden Turkije en Cyprus: Flink wat zon. maar vooral vandaag DINSDAG 27 APRIL 1999 Zon- en maanstanden Zon op 06.19 Zon onder 20.55 Maan op 17.31 Maan onder05.37 Waterstand IJmuiden Katwijk Hoog 02.40 15.05 02.13 14.38 Laag 10.36 23.04 10.17 22.45 Weerrapporten 26 april 08 u station Istanbul Klagenfurt Kopenhagen Las Palmas Luxemburg Madrid Malaga Mallorca Malta L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) o 12 8 0.0 26 19 0.0 19 12 0.2 io 1 20 6 0.0 *6 25 14 0.0 io 1 21 12 0.0 w3 20 11 0.1 16 11 0.0 18 11 0.0 17 10 0.0 16 11 0.1 Rome 16 9 0.0 Split bewolkt onweer W warmtefront 0b regen sneeuw koufront opklaringen hagel lagedruk ----- mist windrichting hogedruk zonnig .19 temperatuur luchtdruk in 1000 hecto pascal 17 10 0.0 16 11 01 17 11 0.2 io 1 16 9 00 o3 12 8 0,2 3 17 11 0.0 iwl 27 15 0.0 Stockholm c Warschau t Wenen I Zurich r Bangkok li Buenos Aires 2 Casablanca h Johannesburg c Los Angeles li New Orleans t New York z TelAviv h 15 12 00 17 7 0.1 16 11 0.1 l0 16 6 0.1 «1 17 3 0.0 35 25 0.0 17 15 20 20 16 0 0 2 22 17 0.0 3 16 14 0.0 i3 27 21 0.0 w5 17 6 0.0 KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres. Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128 030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-512 DIRECTIE B.M. Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) L.F. Klein Schiphorst (adjunct) redactie F Blok, chef eindredactie algemeen T Brouwer de Koning, chef redactie Rijn- D C. van der Plas, chef eindredactie regio J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst W. Spierdijk, chef sportredactie E. Straatsma, chef redactie Regio Leiden R.I.M. van der Veer, chef redactie Duin-en Bollenstreek W.F. Wegman, chef redactie Leiden TELEFAX Advertenties: 071- 5323 508 Familieberichten: 023- 5317 337E 023- 5320 216 Redactie: 071- 5321 921 Hoofdredactie: 071- 5315 921 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 071- 5356 230 RUBRIEKSADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8 30 tot 071- 5143 545 ABONNEMENTEN bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per half jaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtiging vers het automatisch afschrijven van het abonnements- geld, ontvangen 1,-1 betaling. VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binr worden verzonden geldt een toeslag aan portokosten per verschijndag. LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTI Voor mensen die moeilijk lezen, slee hebben of blind zijn (of een andere leeshandicap hebben), is een samen van het regionale nieuws uit het Leii Dagblad op geluidscassette beschik! informatie 0486-486486 (Centrum voor Gesproken Lectuur, Frankfurt onbew 17 9 00 Tokyo 17 10 0.1 Toronto 18 5 0.0 Vancouver K N H U I een enkele stevige regen- of onweers bui. Middagtemperatuur uiteenlo pend van tegen de 20 graden op de Dardanellen tot 25 of meer aan de zuidkust en op Cyprus. Duitsland: Perioden met zon, vooral in het wes ten. Ook enkele regen- of onweers buien, met name in het oosten en zuiden. Middagtemperatuur tussen 15 en 20 graden. Zwitserland: Vandaag zonnige perioden en bijna overal droog. Morgen meer bewolking en van het zuidwesten uit een toene mende kans op buien, misschien met onweer. Middagtemperatuur op van daag rond 20 graden, morgen een fractie lager. Oostenrijk: Perioden met zon en vooral morgen kans op een regen- of onweersbui. Maxima ongeveer 19 graden. Polen: Half tot zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen, misschien ook onweer. Middagtemperatuur ongeveer 17 gra den. Tsjechië en Slowakije: Hier en daar zon. Op andere plaatsen meest bewolkt en enkele buien. Maxima rond 17 graden. Hongarije: Afwisselend zon en wolken en enkele regen- of onweersbuien. Middagtem peratuur oplopend tot ongeveer 20 graden. ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd feestdagen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendienst. INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111 ei 'IV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 10