Zorgen om late rekeningen EWR Eurodusnie druipt af Switch: groot door klein te blijven Leiden Regio Computer moet doen wat klant wil 'Mooi of niet mooi' RGERLUKE STAND r ISTAD In het Elisabeth Gasthuishof wordt morgen van 0 >t 16.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. De op- U t komt ten goede aan de bewoners van het verpleeghuis, pleeghuis is te vinden in de Caeciliastraat 16 (5122346). WEST In het verenigingsgebouw van de Chr. Muziek jeand Concordia is morgen om 20.00 uur een bingo. Het ge- taat aan de Langegracht 61. AS In de Centrale Bibliotheek is morgen en zondag een erkoop van boeken en videobanden van speelfilms. Ook er oude jaargangen van tijdschriften te koop aangeboden. ;oop vindt plaats tijdens de openingsuren: zaterdag 11.00 0 uur, zondag 13.00 tot 17.00 uur in het Heerenlogement, traat 4. IISHOF In buurthuis Stevenshof is zaterdag een dansavond tdewerking van de band Starlight. Het buurthuis staat aan Terwindtstraat 4, de zaal is om 19.30 uur open en de toe- 2,50 gulden. a WEGMAN, 071-5356414. PIV -CHEF HERMAN JOUSTRA, 071-5356430 e' ,\DDER Nieuws en berichten uit en over de Leidse wijken, Je i buurthuizen en van de wijkverenigingen, gerangschikt j* stadsdeel. Persberichten en wijkbladen kunnen worden ïurd naar Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden, ax: 071-5321921; e-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl rd INWIJK Zorgcentrum Van der Willigenhof houdt morgen Ij 00 tot 16.00 uur een Open Dag. Samen met de Stichting hi jrg Groot Rijnland en Stichting Dienstverlening biedt Van jigenhof hulpverlening aan ouderen die deze hulp thuis no- iben. Op de Open Dag wordt informatie hierover verstrekt, iei is er een banenmarkt voor verzorgend personeel en zijn er activiteiten voor jong en oud. Het zorgcentrum staat aan Uolaan 264. ADWUK Koopjes zijn te halen op de kinderkleding- en jedbeurs in wijkgebouw De Linde, Herenstraat 64. Kinderen gratis geschminkt. De beurs is morgen van 10.00 tot 13.30 toegang is gratis. URG In samenwerking met de Stichting Meerburg verzorgt nis Matilo zondag een middag voor 50-plussers met een op- ian de band van verstandelijk gehandicapten 'De Sleutels', -angsprijs is 2,50 gulden (inclusief koffie of thee). Kaarten ii te voren bestellen bij het buurthuis aan de Zaanstraat 12515). De zaal is om 13.45 uur open. STEIN Onder leiding van een gids van de Vereniging Vrien- het Polderpark Cronesteijn is er zondag een excursie over De wandeling begint om 10.00 uur bij de ingang van het In- ie Centrum van het park. STEIN De Jeugdnatuurclub van het IVN verzorgt morgen devogelexcursie. Verzamelen om 10.00 uur bij de water- aats in polderpark Cronesteyn. Wie mee wil moet bellen Witte (5213620) of Cobie van Rijn (5221111). MEESTERSWIJK In cursus- en opleidingscentrum de Zonne- De Laat de Kanterstraat 5, is zondag van 11.00 tot 16.00 uur irmatiedag over een kunstcursus. De cursus duurt twee bevat onderdelen als: schilderen, tekenen, boetseren, :n cultuurgeschiedenis, muziek en zang. Bij basisschool de Springplank is morgen van 10.00 tot ïr een voorjaarsmarkt. Het plein voor de school is omgeto- een 'Plein van de 20e eeuw'. Ook is er een tentoonstelling ;rlei spullen van vroeger en nu. Op het podium voeren kin lansjes uit. Verder is er een grote loterij. De Springplank in de Sumatrastraat 195. •NHOEK Op het sportveld bij het Gorlaeus laboratorium Wassenaarseweg vindt morgen tussen 14.00 en 17.00 uur insorloop plaats om geld in te zamelen voor het 45-jarig ju- van de Junioren van K&G. Tussen het lopen door zijn er ;ns van K&G/3 De Show and Marchingband K&G en de Ju- 'an K&G. AAVE Het IVN verzorgt zondag in samenwerking met de af- Vlilieucommunicatie een rondleiding door het Heempark. :l deling begint om 14.00 uur bij de ingang van het park aan itgeesterweg. Deze excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is In Holiday Inn is dinsdag 27 april de laatste van de drie voorronden van het Leids Succes, een competitie om de titel 'meest succesvolle onderneming' tussen bedrijven uit de Leidse regio. De strijd begint om 19.30 uur. De presentatie is in handen van de Leidse ondernemer Kees Klerks. De finale van het Leids Succes is op 8 juni, eveneens in Holiday Inn. Patrick Geurts (links) en Onno Laarhoven van Laarhoven Design. foto hielco kuipers LESLEY GRIETEN ..Persoonlijk vind ik het leuk ste van mijn vak dat ik te ma ken heb met een gevoelskwes tie. Het is een hele emotionele branche. Mensen zeggen 'Ik vind het mooi of ik vind het niet mooi." Patrick Geurts is sales manager bij Laarhoven Design uit Leiderdorp. Laar hoven is een bedrijf dat zich begeeft in de wereld van de presentaties. Volgens Geurts is Laarhoven Design te zien 'op plekken waar mensen samen komen en waar ideeën en in formatie worden uitgewis seld.' Een geduchte concur rent als het om de presentatie lat. Het is lastig de activiteiten van Laarhoven Design kort sa men te vatten. Er is een afde ling die ideeën ontwikkelt voor klanten op het gebied van presentaties, de afdeling montage zorgt er voordat het idee ook wordt uitgevoerd en dienst. Volgend jaar bestaat het bedrijf 25 jaar, in Leider dorp werken ongeveer veertig mensen Er zijn nog negen an dere vestigingen in Neder land, drie in Duitsland en vier in de Verenigde Staten. Bo vendien produceert Laarho ven ook presentatiemateriaal en is er een groot wereldwijd netwerk waarmee de produc ten worden verkocht. En of dat niet genoeg is. heeft Laar hoven Design vijf presentatie systemen ontwikkeld, waar van er onlangs enkele in de prijzen vielen. Deelname aan Leids Succes is niet helemaal toevallig. ,,Ook de organisatie van het Leids Succes wist Laarhoven Design te vinden en vroeg om advies voor de presentatie- wand die tijdens de voorron des en de finale wordt ge bruikt," zegt Geurts lachend. „We besloten om ons ook maar in te schrijven voor het Leids Succes." er is ook nog een grafische LESLEY GRIETEN Hij deed ervaring op bij een groot computerbedrijf, zag daar hoe het niet moet en be sloot het zelf beter te doen. In middels is Olaf Pas eigenaar van Quibus Computers Enzo. Een bedrijf in computers met een vestiging in Leiden en sinds kort in Rotterdam. Qui bus levert aan scholen en de Leidse universiteit, maar ook aan particulieren. „Het bedrijf is mede zo ge groeid, omdat ik samenwerk met Intel. Quibus was als eer ste in Nederland Authorized Solution Provider. Daardoor krijgen we veel aandacht in computerbladen en weten veel mensen ons te vinden. Pas is Olaf Pas van Quibus Compu ters Enzo. foto henk bouwman trots op het feit dat het perso neel van Quibus de tijd neemt voor de klant. Wij leveren ook aan particulieren, veelal 'com puterrecidivisten'. mensen die hun tweede of derde computer willen aanschaffen en weten wat- ze willen. Soms zijn we een uur bezig met een klant, compleet met een bakje kof fie". zegt Pas. Volgens hem wordt de klant bij Quibus niet overspoeld met bits. ramgeheugen en andere termen. „Voor een klant moet een computer gewoon de pro gramma's draaien die hij of zij wil." Het deelnemen <ian Leids Succes doet Pas niet alleen voor de publiciteit. „Ik zie het ook vooral als een erkenning voor mijn eigenwijze perso neel." LEIDEN LESLEY GRIETEN Als het bij het Leids Succes ging om het mooiste kantoor pand, dan zou Switch in elk ge val een hele serieuze titelkan didaat zijn. Maar in het prach tige kantoor 'de Princehof aan het Rapenburg wordt hard ge werkt door de medewerkers van uitzendbureau Switch. Switch bemiddelt in tijdelijke en vaste banen en heeft inmid dels ook op personeelsgebied een goede naam in de Leidse regio. Mede-directrice Grace Görtz:„Wij staan bekend om onze persoonlijke benadering. Onze kleinschaligheid is een andere vestigingen lijkt het me keuze, met veel personeel en moeilijk om die persoonlijk be nadering te houden." Het bedrijf bestaat sinds 1989 en heeft in al die tijd veel goede contacten opgebouwd. „Lastige aanvragen die veel tijd kosten komen vaak bij Switch terecht, omdat wij goed de tijd nemen om iets te zoeken", ver telt Rosa Görtz. Momenteel werken er vijf mensen bij Switch en sinds vorig jaar is er binnen Switch ook een organi satie speciaal voor automatise ringspersoneel. „Het is leuk om andere be drijven te leren kennen," zo verklaart Grace Görtz één van de redenen om mee te doen aan de ondernemerswedstrijd. „Bovendien zijn we ook een Leids Succes," voegt Rosa Görtz er aan toe. DE ORGANISATOREN VAN HET LEIDS SUCCES! ABN AMR0 Leidsch Dagblad Het te laat versturen van energierekeningen door de EWR baart de Leidse fractie LWG/De Groenen grote zor gen. Volgens D. van Schoonderwoerd den Bezemer van de partij worden klanten straks geconfronteerd met 'to renhoge rekeningen en boetes'. Hij heeft inmiddels wet houder J. Laurier (sociale zaken) om hulp gevraagd. Die heeft beloofd de zaak te gaan onderzoeken. 'ouden van dagen' extra zwaar getroffen. Terwijl ze het niet breed hebben, zitten ze straks wel met een aanzienlijk hogere rekening. EWR-woordvoerder B. Zaalberg kent het probleem en geeft aan dat de partij zich niet zoveel zorgen hoeft te maken. De oor zaak ligt bij het energiebedrijf zelf. „Daarvan mag de klant niet de dupe zijn, denk ik. We beboeten mensen ook niet voor iets dat niet hun schuld is." ROBBERT MINKHORST Volgens Van Schoonderwoerd den Bezemer zitten honderden Leidenaars te wachten op de voorschotsrekeningen van maart, april en op de eindafre kening van 1998. Het partijlid vreest dat de energiemaat schappij sancties van vijftig gul den oplegt, omdat mensen nog niet hebben betaald. Daarhij worden minima, studenten en Inbraak in ander café LEIDEN Niet café 't Brandewijntje was eergisteren doelwit van inbre kers, zoals gisteren gemeld, maar een ander etablissement even verderop aan'de Morsweg. Sinds dit jaar lopen enkele duizenden klanten van de EWR in de Leidse regio, Alphen en in de Duin- en Bollenstreek het ri sico dat zij volgend jaar een flink hogere energierekening krijgen. Reden is dat zij nog steeds geen acceptgiro's heb ben ontvangen over de eerste maanden van dit jaar en ook de eindafrekening van 1998 niet hebben gekregen. Lukt het de EWR niet om de rekeningen voor het eind van deze maand de deur uit te sturen, dan wordt als dat nodig is de bedragen met een betalingsregeling over enkele maanden gespreid. „Het kan zijn dat mensen moeten bijbetalen volgend jaar", zegt Zaalberg. „Daar zul len we menselijk mee omgaan. We bekijken het per geval. Voor de een is tachtig gulden meer al een probleem, voor de ander tweehonderd. We zullen pas sende maatregelen treffen. Echt, daar vinden we wel een oplossing voor." Zaalberg zegt dat de EWR in het verleden in andere gevallen waarbij rekeningen niet werden betaald, zich coulant heeft op gesteld. Een betalingsachter stand van enige maanden is niet in alle gevallen reden voor het energiebedrijf om gas en licht af te sluiten. De oorzaak van de te late energierekenin gen is een nieuw computerpro gramma. Het nieuwe ldantenin- formatiesysteem is weliswaar millenniumproof maar maakt nog altijd fouten. „We zijn druk doende om erger te voorko men." Eind april wil de EWR het lek boven hebben. Geboren Thomas Gerardus :v H. van Hooff en H E. Ber- Arne Jochem zv H .C. MWeer- A.C.R. Reijke Daphne dv ;k en W.C M.B. Kooter Mat- Oudshoorn en J.M. van der line Samira Serena dv J R de i.J. Tiggelman Bastiaan zv wen E A J. Scheven Isa 3dv E. Schaeffer en A.C.C Gijs Robert zv R H. Koper en inkman Jacobus Engelmun- arduszvJ L Homan en S.J.M. 1 Thijs Willem zv J.J.H See- J. Cats Nadia dv M Harsal aki Fouad zv S. Haddouch dv J.W. van Wetten en M.A.C. Mees Jarre zv J.W. van Wetten de Boer Marlide Rigtje dv ;ma en S R Leenstra Luuk R. Katgerman en S E de Mos idv C.A. Zwaan en C. van der Laila dv J.F. Fernandez Barba Ouadi Denise Johanna Maria Goossensen L.J.M. Speel ineloes dv K. Heijblok en M.C. luist Merel dv P. Petzinger en .eeuwen Ditte Dirkje Cathari- Selders en C.E.G. Kleiweg tiarma dv R A G. Nelemans en Aïsha Elodie dv H.M. Zilver- E.B. Kromhout Judy Annet- M Spruiten S.T.C Driessen in zv R J. Winterdal en R G. Dinanda Denice dv J A van en P. van Welte Maritsa Alei- ia dv E.N M. van den Berg en n Goozen Anass zv B Mokht- Mansour Leonardo Ben Imed en Duijn Maurice Wilhelmus Johannes zv J.A. Zirkzee en A.M. West geest Richard Jacob zv J.D. van Delft en K M. Slootweg Jesse Arend zv A. van Duijn en J. van der Boon Lars Matthijs zv A. van Duijn en J. van der Boon Bartholomeus Johannes zv C.J. van Paridon en J H. van Rossum Jon- ne Floor dv W H de Groot en P.J. Hart- lief Lowieke Josafien dv E.A. Snorn en A W W Koppe Ward zv W.F.G. Alblas en J.J. Holen Dirk Jan Bart zv P. Ko ning en D P. van der Plas. Gehuwd K Rajmi en I. Verschoor W.F Tampung en L A. en Mensinga A L M. Aardenburg H R. Stüger en S. Kapitein H N Middelkoop en M.H. Langeveld G R. Abma en A A. van der Spek M C. Corijn en M. Remmelzwaal Jhr. B D de Graeff en W.A. Hauer P.L.A. Remmerswaal en G.M.B. Hoog- enboom R H.F. van der Werf en C M. de Jong P.A.J. Hulsen en M.E. van Dongen. Geregistreerd partnerschap J.I.V. Ver bakei en F D. Kloosterman. Overleden A. Driebergen, geb. 18 apr. 1924, geh. gew. met J. Hoek A. Zand bergen, geb. 24 sept 1919, man S. Mizee, geb 29 apr. 1921. geh. gew. met A. Janssen G. van Kampen, geb. 11 jan 1920. geh gew met W. Stavleu A Aukes. geb 16 mrt. 1947. ev. H. Tegelaar W. Cavalini, geb. 4 sept. 1976, vrouw W. Smit, geb. 19 febr. 1913, man C M Tetteroo, geb 1 apr 1912. geh gew met Th. van Boheemen C B Zirkzee. geb. 11 apr. 1951, man G. Bakker, geb 30 okt. 1918, man P. Heeren, geb. 29 aug 1920, geh. gew. met H. Bink J Kampherbeek, geb. 10 nov. 1954, man S.A. Peters, geb. 5 febr. 1938, ev. M. Mandel J. Brouwer, geb. 29 mei 1917, geh. gew. met J.C. Verhoogt C. Treffers, geb. 20 juli 1921, geh. gew. metG. van Bem- mel J.W J. Aalbers, geb. 26 apr. 1939, man G.A. Kuijlenburg, geb. 26 juli 1920, man A.C. Klaver, geb 9 apr. 1931. man A A. Vos, geb. 31 mei 1935, man J.A. Lambooy, geb. 25 nov 1940. man «J.C Freeke. geb. 31 aug. 1946, man A.P. Slotboom, geb. 10 jan. 1907. geh. gew met C. van de Griend *J de Graaf, geb. 29 juli 1905, geh. gew. met A de Koning P A. Seidl, geb. 9 mrt. 1911, geh. gew met Th Groenendijk M.J.E H. Vos. geb. 2 juni 1956. ev. B. Visser C. van Wee- ren, geb 26 nov. 1908, geh. gew. met J. Rijsdam. VOORSCHOTEN Geboren Isis Zoë dv P.J. van Grevengoed en C N. Lambers Maartje Lisanne dv E.J. Boon en A.W. Dekker Paulien Dagmar dv A.P.H.J. Goosen en E.C. Tielbeek Celine Jo hanna Catharina dv J.H.M. van Engelen en A Smit Magan'Amelia dv R. Thompson en S.Y. Brooking Britt dv R. de Mooij en I.C.W. Schapendonk Mika Damiën zv J. Spoor en W. van Ees teren Paul zv M. Beije en M. Kruzdlo Matthijs Julian zv P.J Heerema en K. Peters Aliede Margarete dv E.F.L. Vin gerhoed en C. Meilink Chiel zv P F de Konink en C.H. Massaar Timo zv R.W.P. van Aken en I. Buist Isabel An- mek dv A.F.M. Zuiker en T.J.A Bello. Overleden* H.J.M KraefftwvSchenk man, 94 jr A. Coster, 51 jaar F. Hen driks. 80 jaar CAROLINE VAN OVERBEEKE De spreker van de Studium Ge- nerale-lezing over landmijnen, M. Hammack - militair attaché van de Amerikaanse ambassade - kwam gisteravond niet opda gen, maar diens vervanger had geen enkele boodschap aan de dreigementen van het 'anti- oorlogscomité van de Leidse actiegroep Eurodusnie. En bij dreigementen bleef het. Voor de deur van het LAK-ge- bouw aan de Cleveringaplaats werden onder het toeziend oog van zes politieagenten een aan tal verfbommen gemaakt en een spandoek uitgerold, maar tot incidenten kwam het niet. Slechts een klein aantal actie voerders ging om half negen de collegezaal in, anderen vertrok ken met een spandoek naar een ander zaaltje waar ze even later door het raam weer naar buiten klommen. Twintig leden van Eurodus nie verzamelden zich ruim een half uur voor aanvang van de lezing op het plein voor het LAK-gebouw. Maar van een echte actie was geen sprake. Waarschijnlijk omdat het doelwit, de militaire attaché van de Amerikaanse ambassade, had afgehaakt. Hammack wilde niet komen toen hij telefonisch ,van de komst van de actievoerders op de hoogte was gesteld door Stu dium Generale. De organisator van een lezingenserie over oor log en vrede, had in allerijl een vervanger opgetrommeld. Dr. A. van der Heiden, voor zitter van de Nederlandse Ver eniging voor Medische Polemo logie (NVMP), wilde wel over het gevaar van landmijnen ko men praten. De NVMP houdt zich bezig met gezondheids- Na de in het water gevallen actie bij het LAK-theater, hield Eurodusnie een 'Die in' in de Haarlemmerstraat als protest tegen de NAVO-bom- bardementen in Joegoslavië. foto mark lamers zorg en vredesvraagstukken en maal niet over de oorlog op de stelt zich ten doel oorlog te Balkan. We vonden het zo'n af- voorkomen door maatschappe- gang om de lezing niet door te lijke discussie. laten gaan vanwege een dreig- H. Papma van Studium Ge- brief van een of ander actie- nerale was blij met zijn de groepje. Het is de Rote Armee komst. „De lezing gaat hele- Faction toch niet!" t de Leidsch Dagblad ANNO 1899 KENNISGEVING - Burgemeester en Wethouders der gemeente Lei den. Gelet op art. 20 der Algemeene Politieverordening van den 6den November 1879, waarbij wordt bepaald, dat ten minste tweemaal in het jaar en wel eens in het voor- en eens in het najaar, op kennisge ving van Burgemeester en Wethouders, schoorsteenen en stookplaat sen gereinigd moeten worden, noodigen de ingezetenen uit aan de be doelde reiniging van schoorsteenen en stookplaatsen gevolg te geven. Burgemeester en Wethouders voornoemd. F. Was, Burgemeester, Van Heyst, Secretaris. ANNO 1974 LEIDEN - 25 jaar Rudolf Steinerschool. De gehele week worden er festiviteiten gehouden om dat een echt groot feest te laten zijn. Zo hebben alle klassen plantjes geplant in de tuin. De Rudolf Steiner school is een school waar het kunstzinnige een groot deel van het leerplan uitmaakt. Ook de tuin hoort daarbij. Iedere leerling heeft zijn eigen stukje grond waar planten (nu) en groente (straks) groei en. foto archief leidsch dagblad Woensdag 24 april LEIDERDORP - Willem Kooning, gemeenteambtenaar bij Gemeente werken adviseert de "nieuwe buurtbewoners" als zij hun tuin sproeien ook de nieuwe aanplant van gemeentebomen vlakbij hun erf een plens water te geven. Door de langdurige droogte dreigt deze nieuwe aan plant in de "drooghoek" terecht te komen. Verder geeft hij nog een originele tip: Als u op vakantie gaat vraag dan aan de buurvrouw die uw planten en poes in huis verzorgt ook het toilet 'n paar keer door te trekken! Als dat een week of 3, 4 niet gebeurt is er kans dat u rioolv.er- stopping krijgt, doordat de afvoer naar het hoofdriool belemmerd gaat raken door opgehoopt vuil. LEIDEN - Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest krijgen vanaf 1 mei een stadspostbesteldienst. Initiatiefnemer is de heer B. Ruben. De Stads post Leiden wordt voorlopig gevestigd aan de Willem de Zwiigerlaan 389. Met deze particuliere postbezorging volgt Leiden het voorbeeld van Apeldoorn waarmee een nauwe samenwerking bestaat, Door de voortdurend sterk stijgende PTT-tarieven ontstaat er vooral bij lokale postverzenders steeds meer behoefte andere wegen in te slaan. De Stadspost Leiden zal post in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest gaan bezorgen tegen tarieven, die 30-50% beneden de PTT-tarieven lig gen. Met nadruk wijst de heer Ruben er op, dat zijn werkwijze geheel zal liggen binnen het raam der mogelijkheden, die de Postwet toe staat. De Stadspost wordt bezorgd door streng geselecteerde bezor fers, merendeel gepensioneerde krachten, alsmede enkele studenten r is 14 man in dienst Foto's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen nvcrst hrijvingskaartter waarde vun vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bil 18 in zwart wilj op te sturen naar bet leidsch Dagblad, t.a.v. I eids< h Dagblad \r. hieven, |x.Minis IJ. 'S'.IK) \li I elden of door contante betaling aan de balie van hel Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. II ontvangt de foto binnen drie weken. Rosa en Grace (rechts) Görtz van Switch. foto henk bouwman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 15