Economie Beurs Ergernis over buitensluiten pers bij Wolters Kluwer Verzekeringskamer dreigt met strengere regelgeving Van Lanschot vermoedelijk nog dit jaar naar de beurs DSM en Akzo Nobel in de lift VRIJDAG 16 APRIL 1999 159 Winst bij Euretco 25 procent hoger breda Detailhandelsorganisatie Euretco heeft in 1998 bijna 12 miljoen winst geboekt. Dat is bijna 26 procent meer dan in 1997. De omzet steeg met 11.8 procent tot 2 miljard. De aange sloten woon- en modewinkels (onder andere Topform, Sport 2000 en Jeans Centre) waren goed voor tachtig procent van de omzet. Euretco is in 1992 ontstaan uit een fusie tussen Samen Sterk Retailsenices en Inkoopcombinatie Nederland. AMSTERDAM ANP De ergernis was gisteren groot onder de aandeelhouders van Wolters Kluwer. De een ergerde zich aan de afzwaaiende be stuursvoorzitter C. Brakel. de ander aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). die zich op haar beun weer stoorde aan de presentatie die in het Engels plaatsvond. De pers stond bui ten. geïrriteerd omdat journa listen niet welkom waren. De VEB toonde zich allesbe halve ingenomen met de han delwijze van het Amsterdamse concern. „Het is een slechte zaak dat de pers niet aanwezig mag zijn", meent W. van Nieul- ande van de VEB. ..Enerzijds naar de aandeelhouders toe die niet aanwezig konden zijn", valt VEB-voorman P. de Vries zijn collega bij. „En ten tweede maakt de pers onderdeel uit van de transparantie binnen een onderneming." Wolters Kluwer. dat achttien procent van zijn activiteiten in Nederland heeft, is het enige concern dat het journaille toe gang weigert. Communiceren via persberichten volstaat, al dus de Amsterdamse uitgeef- reus. In de vergadering gaf de topman als reden dat journalis ten niet uitgenodigd zijn en dus niet binnen mogen komen. „Een lulverhaal", vindt VEB- voorman Van Nieulande. Bra kel, maar ook zijn opvolger C. van Kempen, wilden ook na af loop van de vergadering de pers niet te woord staan. Zij gaven er de voorkeur aan met aandeel houders te praten. De afgeketste fusie met Reed Elsevier stond in 1998 hoog op de agenda. Deze kwam gisteren weer mondjesmaat ter sprake. Brakel voelde zich niet geroe pen om op de geruchten in te gaan dat Wolters Kluwer zijn aartsrivaal voor krap 50 miljard zou willen opslokken. Het enige wat hij wel kwijt wilde, is dat de deur niet gesloten is. Irritatie over 'Edelweiss-effect' TOP-IO DALERS TOP-IO STIJGERS APELDOORN ANP De Verzekeringskamer irriteert zich aan het gedrag van sommi ge bedrijven. Het toezichthou dend orgaan dreigt met stren gere regelgeving omdat een aantal verzekeraars de grenzen van de eigen gedragscode op zoekt en de regels verschillend interpreteert in de jacht op een groter marktaandeel. Het gaat om een vrijwillige code over informatieverstrek king aan polishouders. Belang rijk element daarbij is de infor matie over het rendement en ri sico dat de verzekeraars hun klanten voorspiegelen ten aan zien van beleggingen in effec ten. Als blijkt dat de branche niet op eigen kracht goede in formatie geeft, is strenge regel geving onontkoombaar, zegt de toezichthouder dreigend. Sommige bedrijven doen als of aan de rand van de afgrond de mooiste bloemen groeien, zegt bestuurslid A. Kool. „Maar er is ook het gevaar dat je er in valt. Het Edelweiss-effect noe men wij dat." Kool vermoedt dat een deel van de problemen ontstaat om dat in de leiding van de verze keringsbedrijven de marketing mensen meer in de melk te brokkelen hebben dan de men sen die verstand hebben van verzekeren. Samen met De Nederland- sche Bank (DNB) en de Stich ting Toezicht Effectenverkeer (STE) werkt de belangenbehar tiger van verzekeraars aan strengere controle op de perso nen die in de financiële wereld een rol spelen. De drie toezicht houders kunnen in eikaars be standen kijken. Wie in de bankwereld een ne gatief dossier heeft, kan nu niet meer ongemerkt de verzeke ringswereld instappen. Daar naast gaat de Verzekeringska mer alle acht- tot tienduizend bestuurders van pensioenfond sen onder de loep nemen. Ook krijgt het zicht op welke andere functies mensen vervullen om zo netwerken in beeld te krij gen. Feitelijke emissiedatum blijft 'verrassing' DEN BOSCH ANP De kans is groot dat de bank F. Van Lanschot nog dit jaar een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs krijgt. Dat viel gisteren op te maken uit de uit latingen van bestuursvoorzitter H. Heemskerk bij de toelichting van de jaarcijfers. Van Lanschot kondigde eind 1994 aan 'binnen drie tot vijf jaar' naar de beurs te willen. Heemskerk zei gisteren over de beursgang geen mededelingen te willen doen. Wel voegde hij daaraan toe: „Wij houden ons aan ons woord." De conclusie dat de beursgang voor het eind van het jaar een feit moet zijn werd door hem niet weerspro ken. Over de reden van de ge heimzinnigheid zei Heemskerk: „Het moet een verrassing blij ven." Volgens Heemskerk is de beursgang van Van Lanschot een volstrekt logische ontwik keling. In de jaren zeventig ver kocht de familie Van Lanschot voor het eerst een deel van haar aandelen aan derden. Momen teel zijn de aandelen van de bank verdeeld over een aantal grote aandeelhouders. De fami lie Van Lanschot heeft nog een belang van 12,1 procent in han den. Daarnaast zijn grote pak ketten in handen van onder an dere Friesland Bank, Delta Lloyd en NIB. Van Lanschot, die zich bij zijn activiteiten vooral richt op familiebedrijven en vermogen de particulieren, heeft een uit stekend jaar achter de rug. Het nettoresultaat uit gewone be drijfsuitoefening steeg van 90 miljoen in 1997 naar 109 mil joen vorig jaar. Het vermogen waarover Van Lanschot voor derden het beheer voert steeg met 26 procent tot 27,6 miljard. Vooral het beheerde vermogen van particulieren nam sterk toe, namelijk met vijftig procent. VAN DE BEURSVLOER De chemiefondsen Akzo Nobel en DSM hielden ook vanmor gen hun opwaartse lijn van de afgelopen dagen vast. Beide stonden kort na opening van de handel 35 eurocent en 1,40 eu ro hoger op respectievelijk 42,55 en 89,40 euro. Mede daar door bewoog de AEX-index 1,53 punten omhoog naar 543,73 (11 uur). DSM en Akzo profiteren deze week volop van de beleggers aandacht voor de zogeheten cy clische waarden. Dat zijn fond sen die sterk op economische ontwikkelingen en verwachtin gen reageren. De goede AEX-start van van daag komt ook door de nieuwe recordscore die Wall Street gis teren kon melden. De Dow Jo nes sloot 51,06 punten hoger op 10.462,72. Ook in Tokyo was sprake van een opwaarts effect. De Nikkei index steeg met 124,50 punten (0,74 procent) tot 16.851,58. Het koersgemiddelde eindigde daarmee evenwel ruim onder het hoogste niveau van de dag. Ook de meeste andere beurzen in het Verre Oosten waren ho ger. De Hang Seng-index in Hong Kong maakte een forse sprong van 4,41 procent. Zuid- Korea deed het rustiger aan met een winst van 0,43 procent. In Australië eindigde de All Ordi naries-index 0,2 procent in de plus. AMSTERDAM/TOKYO ANP-KRF 2,81 rg zelfs.hongk. 2.67 nedschroef k. 2,54 rgzelfs.sing. 11,50 9,00 33,40 112,00 109,00 32,70 45,30 12,50 35.75 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN 19.85 20,30 f 71.50 71.50 2.62 f 2.60 e 19.00A 13.80 f 14.00 f 7,80 8,05 10,00 e 11.50 f 16,10 16,19 2.05e 2,10 f 2.04 f 2.04 f 3.80 3.80 f 68.00 4.50 f 4.50 f 16.55 17.25e 24,15 24,40 33.75 33.75A 58.00A 58.00A 7.8C 7,80 ilast ned cpc m groep, kon. calvéc. 15,80 f 16,00 f 9,60 f 9,90 27,45 f 27,90 f 54.70 54.70 84.00 86,50 41.50 f 41,50 f 10,25 f 10,30e 2,25 2.20A 58.00A 58.00A 6,75 6,85 f 27,50 27,20 7.80 A 8,00 15,65 15,55 11.00 f 11.20 11.00A 11,00 A 14.60A 14.60A 14.80 14.80 19,60 f 19,50e 3.35A 3.35A 1150,00A 1150.00A 1570,00 b 1570,00 1540,00 10,25 10,35 9,50 a 9,50 a 55.00A 55,00 57,00 f 57.00A 25,50 25.40 35,25e 35,00e newaysel. nkfd°99 6,20 6,25 gamma pr gelderse pap. grolsch eert. grolsch d'99 grontrnij c. grooth geb c. gti-holding gucci group hal trust un. heijmans c. heineken h. a helvoet hold, c 15,20 15,20 50.05A 49,25 8,75d 8.75A 9,00 9,10 f 15,20 f 15.25 13,75 13,50 5,00 f 4.60 16.00A 16.00A 6.35 f 6.35 f 43,30 44,50 16,00 f 15,80 32,50e 33,00 f 31.50A 31.80A 11,20 11.20 59.00A 59.00A 2,90 2.90A 52,30 52.30A 10,60 f 11,25 f 28,85 f 28.85A 17,50 17,70 22,50 23,20 43,00 43,10 3.30A 3,30A 23,00 f 24.00 f 41.00 41,00 20.00A 20.20 19,50 19.30 19,50 19.40A 26,60 26.50A 144.00A 144,00A 20,50 f 20,30 71,80 70,00 19,20 19,40 19,00 I 19,00 f smit trafo c. sphinx gust. c tas groep telegraafc. 4.10 4.10A 18,35 18.40 33,80 34.45 11.50A 11.50A 5,80 f 5,70 f 39,70 39,30 35,10 35,45 12,00 f 11,75e 11,00e 11,20 74,00 74,00 12,55e 0,26 f 20,00 f 3.70 e 99,00 85,10 70.75 f 69,10e 9,00 16.70A 62,45 55,00 f 15.40A 121,50a 71.45 27,00 31,95 11,70 17,40 25,25 6,10e 5,00 e 150,00 61.40 0A OA 1540.00A OA 20200,00A 80,50 OA 21500,00 1,80A 0 f 435,OOA 25,20 5 f 29,60 0A 19.50A 18.50A OA 1250.00A 0 46.80A 16,95a 19,30 14,80 12,50 10,45 23,95 f 23,70 7,45 f 36.30A 9.80 21,50 22,35 12,00 10,95 57,20 15.30A 47.20 1,05 e 32,00 13,10 13,35 f 6.50A 14.00 10,05 32,95 21,00 6.85A 21,60 68.50A 11,80 f 3,13 30,50 f 26.50 f 31.30A 47.60A 55,00A OA 565.00A 64,00 27,70 19,10 46.60 15.80 A 12.00A 10.70 36.25 14,35 f 32,70b 19,00 f BUITENLANDSE AANDELEN chevron Colgate v.k. 133.50A 83.80A 62.00A 14,00A 76.50A 54.30A 8.70A 39.80A 45.00A 35.35A 91.10A 92.30A 109,00 64.50A 31.30A 63,00A 114.00A 89.75A 55.00A 400,00 80.00A 160,00A 178,00A 36,00A 52.30A 58,00A 35.10A 95.75A 90.50A 113,90A 67,00A 35.00A 63.00A 112,50A 158,00A 178,00A 36.50A 55,00A 61,00 A 38.00A 35.70A 49.50A 19.90A 5.50A 24,00A 59.70A 42.50A 55.10A 29.50A 26.30A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN v.k. h.eq.f. aegon eq.fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf.eurotop-100 f amevaandf nlg amev vastgoedf nlg amev rentefonds nlg amev depositof nlg amev mixfonds nlg axa vgf vastr nlg axa vr valuta nlg axa vgf comb nlg axa vgf vastg nlg 76,98 51,03 90,57 40,30 23,55 18,82 28,44 15.81 11,52 19.39 163.32 0,5881 0,5882 76,98 50.66 90,57 40,65 23.56 18.67 28,54 15.81 11,23 19,30 a vgf ai d nlg axa aandelen d nlg axa verz.rd.dep nlg holl. dlr.f holl.groen rente holl.int.rente holl.stall rek hoogeh. pp aandnl hoogeh pp opt nl hooge h pp vast nl hooge h. pp l.o.mixf hooge h. pp dep nl hoogeh. pp aandf arr hooge h. pp aandf eu hooge h 29.01 42.44 29,55 58,60 54.45 33.16 26,79 18,92 24,19 12,78 33,40 32,85 31,50 46,18 19,84 29,16 42,42 29.55 58.27 54.45 33.16 44,90 24,89 107,39 27,08 18,94 24,25 12,79 33,30 32,85 31.40 46,18 19,98 nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn geldmarkt fds nn mixfonds nn nederland plus fd ohra garantie fd postbank spaargr.f. rabo dutch eqf nlg rabo dutch bond nlg rabo groei sp nlg reaal-combfd reaal-vastgf reaal-spaarbew.f roy3l aandelen royal deposito rvs aandelen fonds 57,52 10,03 10,67 19,14 64,61 24,61 96,97 89,9509 90,3391 933 9,33 spaarb.divfonc 44,46 23,56 16,05 12,80 12,55 9 630,85 3 631,41 4 965,55 inger d fd ingintemdnlg AANDELEN AEX-INDEX wolters-kluwer c 600,65 24,87 111,65 38,80 58,58 46,00 49,33 27,27 100,06 15.79 39,75 45,60 57,90 44,02 70,47 44,56 54,14 54,45 46,20 41,29 92,71 35,40 77,32 38,93 39,93 194,25 21/07/98 20/04/98 06/01/99 14/04/99 14/07/98 09/04/99 20/04/98 11/05/98 08/06/98 20/07/98 06/01/99 20/04/98 06/01/99 15/05/98 21/07/98 15/07/98 04/05/98 06/01/99 06/01/99 26/05/98 15/05/98 06/01/99 07/07/98 20/07/98 15/07/98 05/01/99 366,58 12,07 57,22 22,96 9,94 18.60 19,29 32,04 19,74 31.04 19,19 34,90 24,50 25.37 17,79 36,12 15,47 47.01 18.38 24.05 114,17 v.k. 08/10/98 542,20 05/10/98 19,65 08/10/98 82,70 21/09/98 37,40 05/10/98 42,10 09/10/98 41,45 15/03/99 7,50 15/01/99 16.55 21/09/98 88.00 03/12/98 13.80 05/10/98 35.05 02/10/98 29,10 18/05/98 45,15 06/10/98 36,75 05/10/98 53,75 05/10/98 26,10 29/01/99 49,55 08/10/98 36,85 11/08/98 37,20 08/10/98 24,70 21/09/98 73.80 08/10/98 25,90 21/09/98 63,75 14/12/98 23,20 08/10/98 34,20 06/05/98 170,05 op 543.96 19,70 82,70 37,25 42,00 42,10 7,55 16,50 88.05 13,80 35,05 29,15 45,00 36,80 53,70 25,85 50,00 37,25 37,50 25,25 75,00 25,90 63,05 23,35 544,93 19,90 83,40 37,60 43,15 42,50 7,55 16,60 89,45 13,85 35,10 29,25 46,30 36.90 54,20 26.10 51,10 37,30 37,65 25,25 75.40 26,15 63,35 23,40 34,40 170,50 542,03 19.65 82,60 37,20 41,50 41,90 7,40 16,50 88,00 13.70 34?50 28,95 45,00 36,35 53,60 25,85 49,95 36,00 36,50 24,60 74,35 25,60 62,30 23,05 33,85 168,70 AANDELEN MIDKAP-INDEX 09/07/98 20/08/98 06/01/99 08/07/98 21/04/98 08/02/99 22/07/98 16/07/98 20/04/98 21/04/98 19/02/99 05/05/98 07/07/98 08/05/98 17/04/98 19/03/99 10/06/98 11/06/98 21/04/98 31/07/98 24/04/98 22/04/98 26/05/98 09/09/98 08/10/98 5 11/03/99 21/09/98 02/10/98 25/09/98 09/10/98 05/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 05/03/99 08/10/98 27/04/98 08/10/98 08/10/98 08/10/98 02/10/98 08/10/98 18/12/98 08/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 02/02/99 06/10/98 06/10/98 600,55 16,40 10,85 69,40 48,35 46.00 50,10 32,00 36,65 34,75 37,40 19,90 21,70 17,45 60,50 19,80 22,80 39,65 27,10 22,55 20,40 40,70 20,25 17.70 12,20d 22,50 597,02 16,20 10,65 69,00 46,50 45,20 49,40 31,75 36,20 31,10 35.90 19.60 21,25 17,15 60,05 19,30 22,45 39,00 26,90 22,35 20,15 40,35 19.75 17,60 12,00d 21,30 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN v 90,90 182.87 119,35 104.20 84.86 56,40 122,75 26,36 105,00 63,90 l.j. 13/04/99 88,99 20/07/98 111.18 29/01/99 112.27 14/04/99 62,62 21/07/98 5Z.64 07/04/99 25,64 14/04/99 75,15 21/04/98 18,38 14/04/99 63,39 14/04/99 55,63 ïlè.ro 101.80e 72,90 53,30 120,10 I 22,10e 102,85 e 63,55 e 101,80 e 73.80 53,90 f 120,40 22,25 102,85 e 63,90 NOTERINGEN BIJGEW1 TOT 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPT apr 14,74 apr 15.88 apr 17,01 apr 17,50 apr 18,15 apr 19,00 apr 19,28 apr 20,00 mei 19,00 mei 20,00 jul 20,00 jul 20,42 jul 22,50 okt 20,00 oOl 11,34 oOl 22,68 oOl 27,22 o03 20,00 apr 19,28 apr 20,42 okt 22,50 apr 85,00 apr 90,00 apr 90.75 apr 95,00 apr 95,29 mei 85,00 apr 544,53 apr 550,00 apr 540,00 apr 544,53 mei 500.00 apr 27.22 apr 28,36 apr 31,76 apr 35,00 apr 37,50 okt 31,76 apr 40,00 apr 15,88 apr 27.22 apr 34.03 apr 35,00 apr 7,50 apr 7,50 apr 9,07 apr 10,00 apr 12,47 anr 13.61 90,75 90,75 apr 2850,00 apr 2900,00 apr 2850,00 11,34 sOO OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN abn amro global f. abn amro groen f abn amro japan eq.f. a kapit.markt a portfolio 3 a obl.ned. eng holl.lecpr eng.holl.2e pr. eng.holl.trust europ.dev.cap.crp 'sstopr.gr.f. is japan f l.k. 56,60 107,25 v 105,50 42,80 110,85 59,90 48,70 90,90 72,85 33,60 37,30 38,00 22,60 58,00 2,35A 46.00A 562.85 40,20 167.10 9,05 42,85 f 63,35 74,00A 106,40A 77.85A 57.50A 68.15A 65.55A 47.05A 11,90 27.50 189,00A 37,00A 12,80 33,25 14,50 52,00 38,00 67,00 e 4.50A 4.20A 1.10A 6,70A 11,95e 14.00A 34.50 101,80e 30,20 26,20 56,30 23.51 25,35 26,90 45,50 49.50A 48,00A 44.80A 58.50A 37.60A 68,80 53,50 e 82.10A 76.40A ing bnk euro obl f. ing bnk europe fund mg bnkgeldm.fds ing bnk glob.fund ing internet fd. mg int-obl fonds mg int dep.fonds ing bnk middutch f. ing bnk oblig.fds ing bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f ing bnk quality o.l. intereff.rentegr. intereff rente gr. II is himalayan f. lapan convertible.f. japan fund cert, labouchere rentegr. lanschot eur eq.f. lanschot gl.eq.f. latin am.eq fund leveraged cap ohra totaal fonds optimix techn f. orange deeln f. orange eur smcap f. orange fund orange global pr orange midcap I pan glob conv f postb aandelenf postb.beleggf. postb.euro aandf. postb nederlandf. postb.nettorentef. postb.obligatief. postb.vastgoedf. postb.verm.gr.f postb.wereldmf preferent fonds 91.70A 22,95 65.75A 16,75 27,75 23,30 f 30,14 62,20 109.00 51,85 47.75 13,80 19:15 42,50 81,20 31,10 45,87 25,10 8,70 44,50 23,40 47,50 41,60 132,50A 26,92 26.50A 21.95A 38,00 14.70A 92,15 38,25 112,00 f 27.70A 19.85A 91,25 30,55 33.90A 35.10A 23.35A 49.70 23,15 f 41.00A 11,20 f 31,70 9.10A 15,25 f 26,90 68,00 a 37,00 65.40 40,20 23,90 23,40 37,40 44,85 25,45 28,10 23,20 33,60 27.95 47.50A 20.50A rg dutch midcap rg emu midcap f. rg obl.mixfund rg young dynamiet rg zelfs.argen. rg zelfs.austr. rg zelfs.belgie rg zelfs.frankr. rg zelfs.hongk. rg zelfs japan rgzelfs.mexico rg zelfs nederl. rg zelfs.polen rg zelfs.spanje rolinco pref. royal mix f. sns guldensdiv f. snsguldensgr.f. sns nederl. aandf. sns obl.dividendf. sns obl.groeif. sns sp.plus aand.f, tg oliehaven tg petroleumhaven tg rente groeif. urope f. v/ereldhave VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers hoogste koers in 12 mnd. laagste koers in 12 mnd. vorige koers (slotkoers) - laatste koers advieskoers laten bieden exclaim e gedaan f gedaan g bieden h laten er k gedaan l gedaan ho hoogste koers la laagste koers s stopkoers s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug ex dividend dividend laten ex dividend bieden ex dividend 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES abdij nat 8 92 asr 47.99euro bayer ver 7 93 bng 87.98-0 lgrd bng 77.95-05 bng 77.94-96 bng 77.89-99 bng 7 93-03 e.r. s.k.2 I 4,45 125,15 A 3.80 106,50 i-01$ 5,68 101,55 A 95lfr 3,78 107,80 36lfr 3,91 107,10 A i-00 3,09 103,37 107; 98luf 10,90 98,00 - ie 2 98 - 99,50 3.81 113,80 A 4,59 100.25 A 3.95 111,50 7,57 101,25 A 3,78 120.80 A 3,62 120,80 A 125,15 106,60 101,55 A 108,00 A 107,35 A 103,40 99,00 A 100,50 114,00 100,25 111,50 101,25 A 120,60 120,75 101,29 A 112,90 bng 6V. 93-01 bng 67.93-00 bng 5V. 97-07 bng 57.96-01 bng 47.-98-03 bng 0 91-03 cades 57.98-08 csfbf.77.-931+11 depfa fin 5 9711-02 deuts fin 6 94 dres.bnk 77.95 eib 57.97-07euro eTrance 5 98euro fort f.77.92 ibr&d 6V. 93 int.fin.c. 37.95 ing bnk 67.96-06 06,80 A 04,35 A 11,40 A 05,15 A 05,10 A 86,30 A .08,30 A - 103,65 A 3,51 105,00 A 3,73 109,65 A - 103,90 A 3,88 112,25 A 4,20 106,55 A 3.45 114,10 A 3,37 112,90 A 3,33 99,80 A 4,27 111,70 106,70 104,25 A 111,30 105,15 A 104,85 A 86,40 108,30 A 103,70 A 105,00 109,65 A 103,90 A 112,35 A 106,55 A 114,10 A 112,95 99,80 A 111,45 ing bnk 67.9611 ing bnk 6 97-07 ing bnk b 47.99eur ing bnk 47.99euro kfwint.f. 77.94 kpn 47.98-08dm ngu 57.99-02$ nib 57.93-99 nib 37.99euro oostenr 67,9b •abo bbr 6 95-03 57.94-02 57.98-13 abo bbr 57.99$ o 5 97-02 kaz 97.96$ gr 67.97-09 111,70 110,20 A 100,10 99,95 119,85 A 103,40 A 100,20 A 101,95 A 100,19 111,00 A 110,25 107,15 107,90 A 99.75 105,75 A 98,00 A 110,70 13,00 13,61 13,61 18,15 13,61 34.05 35,00 35.00 35,00 45,00 45,00 37,50 38,57 45,37 47,64 50,00 52,18 52,50 54,45 55,00 61,26 50,00 47,64 35,00 36,30 37,50 40,00 40.84 42,50 43,10 45,00 45,37 47,50 47,64 49,91 50,00 52,18 52,50 50.00 52,50 31,76 49,91 68.06 70,00 13,61 52,75 211,75 24,10 64,35 36,90 27,45 43,60 44,05 153,20 25,15 51,10 69,00 117,60 53,50e 53,75 42,00 69,40 37,45 14,60 38,20 59,25 67,35 31,25 65,60 25,80 76,85 83,05 45,30 49,95 12,50 f 81,25 77,85 42,40 35,75 f 61,10 86,70 109,80 39,15 84,05 53,75 48.10A 19,80 32,50b 24,95 25.10 29,80 27,60 23,25 24,90 65,30 26,60 32,65 29,40 29,5Q f 128,20 168,00 57,00A 13,45k 34,80 49,30 12,00- 28,80 31.40A 95,50e 48,85 63.80 51,85 1,69 A 35.70A STAATSLENINGEN nl 10'/.- 80-00 nl 9'/. 90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 8'/. 90-00 nl 8'/. 9011-00 nl 8'/. 911-11 nl 8'/. 92-07 nl 8'A 89-99 nl 8'/. 91-01 nl 8'/; 911-11 nl 8'/. 90-00 nl 8'/. 921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 7V. 90-00 nl 7V. 95-05 nl 77:891-99 nl 7'/; 8911-99 nl 77. 93-23 nl 77; 95-10 nl 77.89-99 nl 77.94-04 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl 67.- 93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 5'/. 96-02 nl 5'/. 97-07 nl 5'/; 98-28 nl 57.98-08 nl 3V. 99-09 nl 3 99-02 nl grb 3'/id nl grb 3d nl grb 2'/:d 104,40 110,04 106,54 WISSELKOERSEN belgisc deense ki k (100) ;edlr (100) duitse mark (100) engelse pond f.nse mark (100) franse frank (100) gnekse dr (100) hongkongdlr(lOO) ItaLlireaaOOO) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schilt. (100) Portugese esc (100) spaansepes(lOO) turkse lira (100) zuid-afr. rand NB Deze opgave is van GWO inwisselen kosten respectievelij 4,5 Andere banken berekend minder kosten maar hanterend aankoop- en een lagere verkoop Ook wordt soms provisie beren EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 8