Oerbewoners Ypenburg geven geheimen prij Euforie Leidsche Rijn slaat om in kater Europa wacht na vlag e volkslied nog op mottol Binnenland JkJINUtKDAU AKKIL I Prehistorische graven minutieus onderzocht amersfoort jeroen de vreede De vondst van een groot pre historisch grafveld op Ypen burg baarde in september vo rig jaar veel opzien. De mense lijke resten worden in Amers foort nauwkeurig geanaly seerd en geprepareerd. Het is specialistisch werk dat zelfs zonder wilde speculaties ver rassende uitkomsten oplevert. Archeoloog en fysisch antro poloog Steffen Baetsen: „Met dit onderzoek komt een jon gensdroom uit." Populair gezegd is het een pre historische variant op de muis arm: versleten schouderge wrichten en afwijkingen in de eerste twee nekwervels. De eer ste bewoners van Ypenburg hadden repetitive strain injury (RSI), zoals een muisarm in het Engels heet. Het is voorlopig één van de vele opmerkelijke bevindingen van het onderzoek naar de dertig graven van 5500 jaar oud. „Dit kan veroorzaakt zijn door veelvuldig herhaalde han delingen bij de bewerking van dierenhuiden tot leer. Daarbij wordt de huid tussen de tanden geklemd en met de armen strakgetrokken. Voorbeelden daarvan zijn uit de poolgebie den bekend", zegt Steffen Baet sen. De archeoloog is door de gemeente Rijswijk ingehuurd om het onderzoek te doen naar de Ypenburgse skeletten. De vondst van de botresten van 41 personen veroorzaakte een ware schok in archeolo gisch Nederland. Het was de eerste keer dat er in het kustge bied van West-Nederland ske letten in situ (in de orginele si tuatie) werden gevonden uit de nieuwe steentijd. De resten zijn voorlopig gedateerd op 3500 voor Chrisms, een tijdperk waarin jagers zich geleidelijk op een vaste woonplaats vestigden en met landbouw begonnen. De vondst heeft ook bij Baet sen grote indruk gemaakt. „Het is een jongensdroom die uit komt. Dit levert jarenlang werk op voor tientallen onderzoe kers". Hij verricht zijn minuti euze onderzoekswerk bij de Rijksdienst voor Oudheidkun dig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. Daar zijn voldoen de faciliteiten aanwezig om de resten nauwkeurig in kaart te brengen, te onderzoeken en te conserveren. Baetsen wordt bij het onder zoek geassisteerd door een me disch biologe en een botspecia- liste. Zij verrichten onderzoek naar de veranderingen van de interne botstructuur. Ook kij ken ze naar mogelijke invloe den van buitenaf die bijdragen aan het verval van botten. De resten - botjes van enkele millimeters tot vrijwel complete schedels - liggen uitgestald op een werkbank, keurig gerang schikt naar skeletonderdeel. De overige resten zijn ingepakt in zakjes en per skelet gegroe peerd in groene kratten. Na een uitgebreid onderzoek worden de botten, schedels en resten van bekken en schouder bladen geconserveerd. Hier- .voor wordt gebruik gemaakt van verdunde houtlijm of zoge heten paraloid, dat zorgt voor een plasticachtig laagje om de beenderen. De botonderdelen blijken tijdens de preparatie breekbaarder dan op de locatie aanvankelijk werd gedacht. Fra giele delen worden daarom niet te schoon gemaakt. Zo laat hij een dun kleverig zandlaagje aan de binnenkant van de schedel ter versteviging zitten. Na een behandeling met paraloid - zo n tien keer onderdompelen - ziet het bot er uit als vermolmd hout. Donkerbruin met kleine scheurtjes en gaten. Baetsen: .Andere onderdelen vallen bij wijze van spreken on der je handen uit elkaar als ze schoon worden gemaakt. In sommige delen zitten duizen den kleine scheurtjes die door het drogen zichtbaar worden". Drie skeletten worden door een gespecialiseerd bedrijf uit Delft geprepareerd voor ten toonstellingen in musea. Daar toe zijn drie graven 'in het ge heel gelicht'. Archeologen schuiven daarbij voorzichtig een grote plaat onder het skelet, die vervolgens compleet met omliggende grond en zand wordt meegenomen. Toekom stige museumbezoekers kun nen de skeletten daardoor in de orginele ligging bewonderen. De houding en ligging van de lijken heeft voor de nodige ver rassingen gezorgd. Zo stuitte Baetsen al tijdens het veldwerk op onregelmatigheden in de graven waar diverse skeletten bijeen lagen. Botten lagen op plaatsen lagen waar dat fysiek onmogelijk was. Zo lag een schedel 180 graden gedraaid ten opzichte van de ruggen graat, lagen botten van het on derbeen in een vreemde positie en bevonden zich losse nek wervels tussen de ribben. Dat Een van de gevonden skeletten op het onlangs ontdekte grafveld bij Ypenburg. kan alleen veroorzaakt zijn door menselijk ingrijpen na de ei genlijke begrafenis, zo zegt Baetsen. Het meest sprekende voor beeld is een dubbelgraf van een volwassene en een kindje. Daarin ligt het linker dijbeen van de volwassen man ónder de borstkas. Zelfs bij de lenige jagers van weleer is dat onmo gelijk zolang het lichaam nog niet is vervallen tot losse bot ten. Vermoedelijk is het kinder lijkje later bijgezet. Daarbij is het oudere lijk even opzij ge schoven om meer ruimte te maken. „Wellicht hield men bij het terugschuiven het dijbeen over en is het daarom maar on der het torso gestopt". De archeoloog waagt zich niet aan uitspraken over moge lijke rituele^ bij een begrafenis of over een godsdienstige ach tergrond voor de foetushou ding, waarin de overgrote meerderheid van alle skeletten is aangetroffen. „Het is een doelbewuste bijzetting geweest, zoveel is wel duidelijk. Maar dat zegt nog niets over familiever banden tussen de skeletten die bij elkaar liggen. Er kan ook sprake zijn geweest van een herbegrafenis, of een vergissing bij het uitkiezen van een be- graafplek voor het kinderlijkje". Baetsen is niet voor niets zo voorzichtig. De vondst in Ypen burg spreekt bij het publiek zo tot de verbeelding dat al snel na de eerste opgravingen de wild- foto gpd jacques zorgman ste theorieën de ronde deden. „Met de huidige stand van de techniek is niet vast te stellen of de gevonden overledenen fami lie van elkaar waren", zegt Baetsen. Hij doelt op recent ontwikkelde DNA-technieken, door vele onderzoekers al be stempeld tot magisch identifi catiemiddel. DNA, dat is opge slagen in 23 paar chromoso men in de menselijl >ev bevat het grootste d |en erfelijke eigenschapp mens. Deze genetische cc ter zeer kwetsbaar zendsnel uiteen ond lucht en water, conserveerde lijketis mummies of veenlijl »t- wetenschappers nog dse een poging wagen, J" het de lijken zijn venfc P' kale beenderen, is er ke perdure methode vi eer meer te behalen. Baetsen hoopt d sen schappelijke ontwik! nd het DNA-onderzoek jaar of tien die moge! geven. „We bewaren daarom zorgvuldig, andere onderzoekers we technieken en in mee aan de slag kurui t ar Zonder het modi ei tech onderzoek, valt nog voldoende te on g. aan de kratten vol bot. In Groningen menteel een zogehljtie analyse uitvoerd, wi tii ouderdom van de kan worden bepaald tot 250 jaar nauwkc naast blijft als var speur- en denkwerk voor het ontrafelen heimen van de pre! j' mens. Baetsen: „Bij een sl dat er enkele nekwi braken. Die zijn tem y u tussen de ribben. D, ie^ klein raadseltje, knaagdier brengt schade toe, boomw plaatsen geen volled en doelbewust handcf bijzetting ligt ook hand. Tussen de rib he gevonden wervels zat vvil Dat kan niet als de tijdens de begraving so zijn neergelegd" Bijna triomfantelijllen de werktekening en pal tegenover een tel ld. een ander skelet, de skelet hebben wlsinj de vorm van twee gi rond de nek of schou troffen. Die zaten pre plek, waar bij het ani nekwervels ontbraki sen zwijgt glimlact rb brute grafrover, 5500 den op Ypenburg, haast een halve neki dt en de wervels teru| het geschonden gra 99- zou het haast denken Ujn Il( ecl ee len npl nni los et ké Paradijs van de toekomst dreigt probleemwijk te worden utrecht hans-paul andriessen Kwaliteit moest het worden in de woonwijk Leidsche Rijn. Utrecht mocht voor het eerst sinds vele jaren weer huizen bouwen en dat moest iets bij zonders worden. De plannen zagen er veelbelovend uit. Ie dereen was enthousiast. Nu de eerste dertig huizen amper zijn opgeleverd, slaat de stem ming om. Er wordt gemop perd: de percelen zijn te klein zijn, het is saai, de voorzienin gen zijn slecht. Daarnaast dreigt de wijk veel duurder te worden dan voorzien. Utrecht zit inmiddels met een gat van 27 miljoen gulden. Elke keer houdt Jan van Galen zijn hart vast als hij de bocht voor zijn huis aan de Zuid- Oostraklaan neemt. De weg is niet meer dan een modderpad. Eén stuurfoutje en hij rijdt on herroepelijk de greppel in. Pio nieren in Leidsche Rijn, de grootste bouwput van Neder land, kent zijn risico's. „Het gebeurt om de haverkap dat een wagen in de greppel ligt. Het is belachelijk dat de ge meente de weg niet heeft be straat voordat de eerste bewo ners kwamen", zegt Van Galen, die eind vorig jaar de sleutel kreeg van zijn woning. Modderwegen, ontbrekende straatnaambordjes, gebrek aan parkeerplaatsen, Van Galen en zijn buren kregen het behoor lijk voor de kiezen. „En dat ter wijl de gemeente ons bij de ver koop van de huizen verzekerd had dat we niet in een bouwput terecht zouden komen", zegt hij. De grootste tegenvaller vindt hij het zogeheten 'hoog waardige' openbaar vervoer. Dat is niets meer dan de gewo ne lijnbus van Vleuten-De Meem naar Utrecht. En dat zou geen ramp zijn, ware het niet dat de bushalte op zo'n twintig minuten wandelen van de nieuwbouw ligt. Van Galen: „We hebben on der meer voor een huis in Leid- Woningen worden met honderden tegelijk uit de grond gestampt in 'Leidsche Rijn' bij Utrecht. Lang niet ie dereen is gelukkig met de wijze waarop de nieuwe wijk gestalte krijgt foto anp sche Rijn gekozen, omdat we geen auto wilden." Hij besloot na enige weken aanmodderen in de nieuwbouw alsnog een auto aan te schaffen. En wat voor Van Galen geldt, geldt voor een fiks aantal van zijn bu ren. Links en rechts kijkt men uit naar een autootje. En dat is precies wat de ste denbouwers niet wilden. Leid sche Rijn moest een openbaar- vervoer-stad worden met wei nig wegen, weinig parkeerplaat sen. Maar tussen droom en daad ligt de harde realiteit. De snelbus rijdt niet eerder dan in 2003, het eerste station gaat niet voor 2005 open en de fiets brug over het Amsterdam-Rijn kanaal naar Utrecht laat nog ja ren op zich wachten. De ge meente overweegt voor de eer ste bewoners een pendelbusje te laten rijden van de nieuw bouw naar de bushalte. In Leidsche Rijn werd voor kwaliteit gekozen om met name de middengroepen en de hoge re inkomenscategorieën te trek ken. Deze groepen, veelal twee verdieners, hadden in de jaren jaren zeventig en tachtig de stad massaal de rug toegekeerd om zich te vestigen in de nieuwbouw van Maarssen, Houten en Nieuwegein. Door de leegloop uit Utrecht dreigde het economische draagvlak on der een groot aantal voorzie ningen - winkelhart, culturele instellingen en maatschapplijke hulp - weg te vallen. Leidsche Rijn moest de mag neet worden. Utrecht deed een gouden greep door een zeer be kende stedenbouwkundige, Riek Bakker, in te schakelen voor het Masterplan. Spectacu lair werd het: prachtige buur ten, een gigantisch centraal park, verlokkende recreatie- plassen, fantastisch openbaar vervoer en als klap op de vuur pijl de verlegging van de Rijks weg^, die gedeeltelijk zou worden overkapt zodat een naadloze overgang met Utrecht ontstond. Hiermee zette de visionaire Bakker Leidsche Rijn op de kaart van Nederland als dé ide ale woon-werkplek. Ze voerde een uitgekiende reclamecam pagne, waarin de steekwoorden waren: duurzaamheid, kwali teit, identiteit. En dat alles hoogwaardig. Op de eerste ver koopdemonstratie in de Jaar beurs in 1997 kwamen duizen den mensen af. Voor elk huis stonden twintig gegadigden te trappelen. Het smetteloze beeld was van korte duur. Eind vorig jaar kwa men de eerste roestplekjes. Al lereerst bleken de percelen veel kleiner dan verwacht. Vervol gens rees in de Tweede Kamer en in stedenbouwkundige krin gen felle kritiek op de saaiheid van de wijk, die uit eindeloze rijen rijtjeswoningen zou be staan. Het imago liep de meeste deuken op in Utrecht zelf. Uit een tussenrapportage van be gin dit jaar bleek dat het project al met een tekort kampt van 27 miljoen gulden en dat de hui zenbouw zo'n zes maanden achterligt op het schema. Het tekort werd voor een belangrijk deel toegeschreven aan ver keerd grondonderzoek: de bo dem bleek drassiger dan was aangenomen, waardoor voor zeven miljoen gulden aan zandophoging nodig was. Vol gens de gemeente zijn dat ge bruikelijke aanvangsproblemen en kan het tekort snel worden ingelopen. Universitair docent B. Dries- sen van de faculteit ruimtelijke wetenschappen volgt de ont wikkelingen in Leidsche Rijn van een zekere afstand. Voor paniek is het te vroeg, zegt hij. „Dan moet duidelijk zijn dat iets structureel mis is, maar daar heb ik geen aanwijzigen voor." De roep om versobering be tekent volgens Driessen wel de doodsklap voor het eens zo ijzersterke imago van Leidsche Rijn. „Het imago is vaak nog meer waard dan de woning zelf, daar moet je zeer voorzichtig mee omgaan. Mensen zeggen niet wat voor een huis ze heb ben gekocht, maar waar het staat. Als men nu zegt: Leidsche Rijn, dan luidt het antwoord: kon je niets beters krijgen? Voor degenen die er al een huis heb ben gekocht, is het ook ellen dig. Die denken, help, ik kom in een versoberde wijk te wonen". Versoberen is zo'n beetje het domste wat Utrecht kan doen, vindt Driessen. „Dan krijgt een korte-termijn-tegenvaller gevol gen voor een stadsdeel dat vijf tig tot zestig jaar mee moet. Met minder groen en speel plaatsen, de huizen dichter op elkaar en goedkopere woningen bouw je de probleemwijken van de toekomst." Scholieren uit vijftien landen bedenken slagzin brussel bart verkade Vijftig jaar nadat het fundament is gelegd, krijgt Europa een 'wapenspreuk'. Op ini tiatief van ruim dertig dagbladen mogen scholieren komend najaar bedenken wat het officiële motto zal worden van de Eu ropese Unie. Een vlag was er al, een volkslied - hoewel bij weinigen bekend - ook (het laatste stuk van de negende symphonie van Beethoven: alle Menschen werden Briider). Zelfs een Europese munt wordt snel onderdeel van ons leven. Toch mist Europa nog een be langrijk element: een zin die onder woor den brengt waarom het zo belangrijk is dat de vijftien Europese landen een hechte Unie vormen. Nederland heeft Je Maintiendrai (ik zal handhaven), Frankrijk Liber- té, Egalité et Fraternité (vrij heid, gelijkheid, broeder schap), maar Europa heeft geen 'wapenspreuk' die in één oogopslag duidelijk maakt waar het voor staat. Op 9 mei 2000, precies vijftig jaar nadat de Franse politicus Robert Schuman een plechtige toespraak hield bij de oprichting van zijn geesteskind, de Europe se Gemeenschap, krijgt de huidige Unie haar pay ojf, zoals reclamemakers het graag zeggen. Op die dag wordt bekend welke schoolklas de beste inzending heeft gedaan voor de wedstrijd A motto for Europe. In Nederland wordt deze onder de naam Een zin voor Europa georganiseerd door het Rotterdams Dagblad. Het startschot voor de wedstrijd werd eerder al gegeven in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. Het idee voor de Europese competitie tussen scho lieren komt van een verslaggever van het Franse dagblad Ouest-France in Rennes. Hij zocht een manier om jongeren meer te betrekken bij 'de Europese gedachte'. „Het probleem van Europa is dat alles van boven lijkt te worden opgelegd", zegt hoofdredac teur Daniël Floch van Ouest-France. „Deze wedstrijd is een manier om te zorgen dat er g< 'Wapenspreuk' moet band in Europa onderstrepen ilof meer van de basis komt." Francois Hutin, de algemeen directeur van de se krant, geeft toe dat het wat moei kosten jongeren enthousiast te krijgen Europa, „Als je kijkt naar de turbulen de wereld, is het misschien niet de;st tijd om een ideaalbeeld te vertalen ii jer motto. Er is een groot conflict gaani Europa. Maar dat zou juist ook een g y stimulans kunnen zijn om met elkaar trouwen uit te spreken in de band ti de vijftien landen. Wij willen dat onze geren een toekomst hebben in de lai waar ze zijn geworteld, maar ook in *0< De vorm van de wedstrijd zal jonger ieder geval wel aanspreken: veel draai internet. Op een speciale website (v motto-europe.org) is matie te vinden over de strijd, over de initiatiefnei en over de dagbladen diS alle landen de organisatie ™>t zorgen. Vanaf 1 septei kunnen scholen zich, 00 internet, inschrijven vot >el1 wedstrijd. De bedoeling de deelnemende onderw stellingen in het laatste l taal van 1999 lesuren 'iiil den aan de geschieden) bestuur van Eu iag Daarna moeten de slagzu e C worden bedacht: maxinaal twaalf woo: in de eigen taal en het Engels, vergf dei van argumentatie. De jury wordt gevormd door kopstu uit de vijftien deelnemende landen. Nederland is dat ex-premier Ruud Lub eid Andere juryleden zijn Jacques Delorsf dei malig voorzitter van de Europese Con vlu< sie), Mario Soares (ex-premier en -( ran dent van Portugal) en Felipe Gonzales premier Spanje). De Finnen hebben nationale pianovirtuoos Lenni Kalle 1 lïlü le (20) weten te strikken. Het Europees Parlement en de Eufl Commissie hebben toegezegd het wie Het motto moet wel formeel wordei krachtigd door de Europese regerinj ders op een Eurotop in Portugal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 6