Introdans geeft ontwerptalent een kans ^lijke Quasimodo iiediiegt het oog Nieuwe Gaaikema-musical in Aken Cultuur Kunst Expositie in Pieterskerk: 'Als we niets verkopen hangen we' Londense première Mamma Mia! Centre Céramique bijna klaar streden film 't op de plank an de Canadese zangeres Morrissette krijgen wei- et filmdebuut van hun tooit te zien. Filmstudio ax heeft de première van a' uitgesteld. Een woer- gt dat er zoveel contro- s ontstaan over de film ït onwaarschijnlijk is dat ■t in roulatie komt."' De zien dat Jozef en Maria Wpbben en dat een vrou- JT nakomeling van Jezus in Drtuskliniekwerkt. t doet cd bovenop televisie? IsCenter AV5 laat u tv op een 63 cm scherm met flex coating n later draait u op diezelfde n cd of u luistert naar een ft op de radio. Ir garantie leef Bang Olufsen Center, larkt 25 Beeld Geluid, Immerstraat 279. Idwijk De Lange Bang Olufsen 1 Molenstraat 49. ■GEEST 5t b.v Bang Olufsen Center, JVoort 11. iURG loest b.v., Anjelierenstraat 37 CHOTEN 'IJ en Zn., Voorstraat 25. [kiest u voor mooist iERDAG 8 APRIL 1999 nderd jaar literatuur in Noordwijk jyvjjK^ Bram Hoogland, één van de auteurs van 'Eeuw- "vêrzörgt woensdagavond 14 april in de Noordwijkse bi- i'eek een lezing over een eeuw lang Nederlandse literatuur, bibliotheek is ook een expositie te zien over honderd jaar rlandse romans. Aanvang: 20.15 uur, toegangskaarten 5 n) reserveren: 071 3611710of 071 3613073. iden onder de grond' ige Gemeentelijk archeoloog Maarten Dolmans geeft zon- april in de Leidse bibliotheek een lezing 'Leiden onder jnd' over de geschiedenis van de Burcht. Hij gaat in op het aan van en de ontwikkelingen rondom het bouwwerk, mg: 14.00 uur in de Koolzaal van de Centrale Bibliotheek, mg: vijf gulden voor leden, 7*50 gulden voor niet-leden. isie paulien koopmans g: 'De klokkenluider van de ime' Door: Opus One. Regie Gezien. 7/4, Leidse Schouw burg, Leiden. onkere gewelven van de jDame woont Quasimo- pa"! is mismaakt en lelijk, van g is gebocheld, hij heeft te v én oog en hij is doof. Als hij in het middeleeuwse vondeling gelegd. Een ontfermt zich over hem ert jroeit op in de klokkento- i de kathedraal. Daar eenzaam tussen water- 14 s van steen totdat hij het •rmeisje Esmeralda ont- Jokkenluider van de No- ie' is het beroemde ver- it Victor Hugo in 1832 In de bewerking van iir John Yost wordt het verteld vanuit een :igeuners. In Hugo's ro- jn zij slechts toeschou- naar in de voorstelling >us One vormen ze het Tijdens de verkiezing narrenkoning roepen zij nnering op aan de man lelijkste gezicht ooit. ftuk begint sterk met een tóe vooruit wijst naar het mdbare dramatische De moraal is dat ieder een zich door het oog laat be driegen. Men kiest voor mooi. Terwijl lelijk soms toch beter is. In de bewerking van Yost is 'De klokkenluider van de Notre Da me' complex. Het verhaal hupt op en neer tussen allerlei jaar tallen. En ook tussen allerlei personages. Vooral in het begin is dat lastig. Je vraagt je af wie de hoofdrol gaat spelen: Esme ralda, Quasimodo. "Frollo of misschien Gudule? Soms ont breken ook de juiste accenten. Als toeschouwer voel.je niet de eenzaamheid van de klokken luider en ook zijn hevige ver liefdheid voor Esmeralda komt een beetje als verrassing. Na de pauze zit er meer rust in het verhaal en dat maakt veel goed. Nadat Esmeralda is be schuldigd van moord en hek serij, redt Quasimodo haar en biedt haar onderdak in de ka thedraal. Toch kan Esmeralda niet van de klokkenluider hou den. 'De klokkenluider van de No tre Dame' is een mooie en ont roerende voorstelling met veel muziek en dans. Ook de spelers maken de voorstelling tot een bijzondere belevenis. Het sle pende voortbewegen van Qua simodo (door Frans Schraven) is zowel huiveringwekkend als knap. En zo is 'De klokkenlui der van de Notre Dame' een stuk vol tegenstellingen. Ten bate van Van Hagerbeerorgel Onder het motto: de Pieterskerk moet gevuld en de restauratie van het Van Hagerbeerorgel voltooid, houden de Kiwanis Club Leiden, Lionsclub Leiden en Oude Rijn, en de Rotary Lei den en Leiderdorp eind deze maand een driedaagse voor jaarsexpositie in de Leidse Pie terskerk. Tweeëndertig kunste naars, van wie de meesten uit de Leidse regio maar ook een aantal uit België, hangen hun kunstwerken in de kerk. Veertig procent van de opbrengst komt ten goede aan de voltooiing van de restauratie van het Van Ha gerbeerorgel in de Pieterskerk én het Ströbelorgel van de Lu therse Kerk in Haarlem. Bert van der Schoor van de Kiwanis voorziet in de expositie een jaarlijkse traditie. Als het slaagt, gaan ze volgend jaar een treetje hoger. Misschien een concert of een chansonfestival en, wie weet in de toekomst, nog een aantal andere evene menten om een bezoek aan de Pieterskerk rond Koninginne dag te stimuleren. De mogelijk heden zijn legio, het enthousi asme onbegrensd maar de plannen voorlopig nog toe komstmuziek. „Als de actie dit jaar geld opbrengt kunnen we verder gaan." Van der Schoor geeft toe dat de expositie finan cieel een hachelijke onderne ming is. „Wil de tentoonstelling een kans op voortbestaan heb ben, dan moeten we quitte spe len. Er moet dan voor 15.000 gulden aan entreegelden bin nenkomen maar veel hangt af van de kunstverkoop. Daarom hebben we het bedrijfsleven aangeschreven in de hoop dat er voor vergaderzalen en kanto ren kunst wordt aangekocht. Van voormalig galeriehouder en kunstkenner Beekman uit Heemstede hebben we een lijst gekregen van 5000 kunstkopers. Als we niets verkopen dan han gen we. En dan is de kans op herhaling van het evenement volgend jaar nihil." Al hangt er nog wat onzeker heid in de lucht, de organisatie is niet over één nacht ijs ge gaan. Met de medewerking van Stichting Leiden promotie /VW is het profiel bekeken van de gemiddelde dagjesmens die Leiden aandoet. En een groot schalige expositie in de Pieters kerk blijkt goed aan te sluiten bij de wensen van de vijfenvijf tigplusser die met kleinkinde ren Leiden aandoet. Vorig jaar nog organiseerde de sociëteit de succesvolle Goe- koop-stropdassenactie. De op brengst daarvan, 15.000 gulden, waö toen ook bestemd voor de restauratie van het Van Hager beerorgel. Als de voorjaarsex positie net zo'n succes wordt, keert het evenement volgend jaar zeker terug. De expositie in de Pieters kerk wordt gehouden op 30 april, 1 en 2 mei. De entree be draagt 17,50 gulden. De nieuwe musical 'Adam Eva' van Seth Gaaikeina en componist Klaas van Dijk be leeft in augustus dit jaar de wereldpremière in Theater Aachen in Aken. Twee jaar gele den kreeg ook hun musical 'Catharine' daar de vuurdoop. De nieuwe productie blijft tot 10 oktober dit jaar in Aken te zien. 'Adam Eva' zou in eerste instantie bij de musical-afdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen in première gaan. „Wij moesten de productie uitstellen omdat we de ideale casting niet rond konden krij gen", zegt artistiek directeur Linda Lepom- me van dat gezelschap. „Bij het creëren van een nieuwe productie heb je een paar grote namen nodig om de kar te trekken." Over de inhoud van de nieuwe voorstelling van Gaaikema en Van Dijk is Linda Lepom- me enthousiast. „Het was dan ook een moeilijke beslissing om de musical nog niet in productie te nemen. 'Adam Eva' blijft bij ons in beeld; we blijven met de makers werken aan de voorstelling zoals zij die hem zien. In Duitsland, zo heb ik begre pen, komt er een andere versie." Net afgestudeerd duo bedenkt decors en kostuums voor nieuwe productie Maastricht Het culturele informatiecentrum van Maastricht, Centre Céramique, nadert zijn voltooiing. Het moderne, zeven verdiepingen hoge gebouw van de hand van architect Jo Coenen valt vooral op door de enorme glazen puien. foto anp Ze zijn min of meer van de kunstacademie geplukt en voor de professionele the aterdans aan het werk ge zet, de ontwerpers Christoph Ragg en René Coster. Vorig jaar studeer den ze af aan de afdeling 3D-design van de Hoge school voor de Kunsten Arnhem (HKA). en nu zijn ze verantwoordelijk voor respectievelijk het decor en de kostuums van de avondvullende voorstelling 'Dromen en bedrog', waar mee Introdans zijn seizoen afsluit. arnhem ruk van rotterdam De grote kans kregen ze van ar tistiek leider Ton Wiggers van Introdans, die met choreografe Kirsten Debrock 'Dromen en bedrog' als coproductie maak te, op een muzikaal palet met werk van onder anderen Cami- no de Santiago, Johann Sebasti an Bach, Ludwig van Beetho ven en John Dowland. Voor Wiggers en Debrock was het maken van het nieuwe dans stuk een voortzetting van hun samenwerking, die twee jaar geleden resulteerde in de suc cesvolle coproductie 'Barok'. Een zwaar creatief tegen wicht, die twee gevestigde cho reografen, voor de nieuwko mers Ragg en Coster, zou je zeggen. Volgens de laatsten viel de druk wel mee. Coster: „We hebben met z'n vieren veel ge brainstormd over wat je per soonlijk bezighoudt, om te kij ken wie we nou waren en wat we wilden. Tijdens lange ge sprekken en gezellige etentjes kon ieder z'n eigen ideeën de poneren. Wij werden daarbij heel erg vrij gelaten. Het was niet zo, wat mensen wel den ken, van: 'dit is de choreografie, londen In het Prince Edward Theatre in Londen is deze week de musical Mamma Mia! in première gegaan. Voormali ge Abba-sterren Björn Ulvaeus (links) en Benny Andersson (rechts) haalden samen met scriptschrijver Catherine John son een open doekje. Mamma Mia! is eigenlijk een toneel stuk, dat 27 Abba-liedjes be vat. Het verhaal heeft verder niets met de voormalige Zweedse popgroep te maken. Johnson heeft de songteksten gebruikt voor een vrolijk femi nistisch verhaal over een moe der Donna en haar dochter So- fie. De laatste besluit dat het tijd is om te trouwen. Maar eerst wil ze uitvinden wie haar vader is. De musical heeft in London voor wederom een grote Ab- ba-revival gezorgd. Bij de pla tenwinkels staan drommen mensen om de zojuist versche nen Singles Collection, een metalen box met daarin 29 single-cd's, te kopen. Het zijn bepaald geen goedkope tijden voor de fans. De doos cd's kost 280 gulden. En voor een beetje redelijke plek in het Prince Edward Theatre moet al snel zo'n 150 gulden worden betaald. Voorlopig is er overigens geen plaatsbewijs meer te koop. Het liep storm in de voorverkoop. Al voor de pre mière leverde Mamma Mia! zo'n 6,5 miljoen gulden op. De première dinsdagavond veroorzaakte chaos in het Londense theaterdistrict. De politie had de handen vol aan de duizenden fans, die Björn en Benny wilden zien. Ag- netha en Frida waren thuis gebleven. Binnenkort komt het wel licht wèl tot een echte reünie. Er gaan hardnekkige geruch ten dat de Abba-leden voor het eerst sinds vele jaren weer bij elkaar komen voor een optreden tijdens het Eu ro Songfestival in Israël, vol gende maand. 'foto ap René Coster (links) en Christoph Ragg bij het decor dat ze voor de nieuwe productie van Introdans ontwierpen. foto cpd/ben balster daar heb je je maar aan te hou den'." 'Dromen en bedrog' wordt door Introdans omschreven als een balletvoorstelling 'met het Leven en de Liefde als inspira tiebron'. De choreografie is niet verhalend, eerder abstract. Het gaat om losse associaties bij het thema dromen: nachtmerries, illusies, frustraties, geluk. Ragg: „De voorstelling bestaat uit maar liefst 22 scènes. In de choreografie moest de volgorde van die scènes soms verande ren, om een spanningsboog te krijgen. Wij speelden als ont werpers een bindende rol, om het allemaal in elkaar te laten overvloeien. Maar ook was het spannend om contrasten op te bouwen." Ragg ging de mogelijkheden van een video-achtergrond on derzoeken. „Het is tegenwoor dig vooral bij dansvoorstellin gen een hype om met video-be am te werken, maar vaak mis ik daar iets bij. Wat er met video wordt gedaan staat dan los van de eigenlijke choreografie. Je weet soms niet waar je naar moet kijken. Ik heb gezocht naar een samenvoeging van de dans en het beeld op de achter grond. Op het scherm zie je ge filmde dansers, soms in slow motion, maar ook grafische beelden. Het sluit allemaal aan bij de muziek, maar ik werk ook nauw samen met lichtontwer per Reinier Tweebeeke." De muziek was bij het ont werpen van de kostuums en sieraden een niet minder be langrijk element voor Coster. Beiden luisterden twee weken lang in het atelier paar de mu ziek om daar beelden bij te vor men. Beiden keken ook in de studio's van Introdans naar de bewegingspatronen die daar werden gecreëerd. Om prakti sche redenen was dat voor Cos- ter zonder meer verplichte kost. „Als in een scène de dansers over de vloer rollen, moeten ze geen wijde baljurken aan heb ben. Bij andere bewegingen zijn strakke kostuums weer niet ge wenst." In het decor en de kostume ring zijn blauw, grijs en groen de basiskleuren. Rode accenten zorgen (soms letterlijk) voor een rode draad. Coster wilde per se ook 'shocking pink' in de voorstelling, die wat zijn aan deel in de vormgeving betreft uit drie delen bestaat. „Het eer ste deel is vrij simpel, met beel den van een man en een vrouw. De muziek is in het tweede deel als een wespennest en je ziet dan ook krioelende bewegin gen. De kostuums daarvoor heb ik daarom geabstraheerd insec tachtig gemaakt. Je ziet niet let terlijk een tor op het toneel, maar de kijkers zullen vast wel associaties met insecten heb ben. Voor het derde deel heb ik bondagepakken gebruikt. Dat kwam ook weer uit de muziek keuze voort. Je kunt aan mum mies denken, of aan gewonden, of aan mensen in coma." Het werken in een team, het onderling afwegen van ideeën (ook als die botsten) is Coster en Ragg goed bevallen. Ragg had al affiniteit met theater vormgeving. „Bij het ontwer pen van decors probeer ik in teractie te bewerkstelligen tus sen het publiek in het donker en de spelers op het toneel. Het verschil tussen theater en de bioscoop is, dat het theater 'li ve' is. Dat geeft spanning. Het is voor mij een zoektocht om die spanning als prikkelend te laten ervaren." 'Dromen en bedrog' door In trodans. 10/4 (première) Schouwburg ARNHEM, 9/5 Stadsschouwburg AMSTER DAM, 15/5 Lucent Danstheater DEN HAAG, 26/5 Stads schouwburg HAARLEM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 21