Leidsch Dagblad A 21 23 mm. TEAK /oorjaarsactie )ij Baalbergen! mm Se wijzen voor gruwelen Kosovo S™£¥i vtKErg s Wedstrijden Euro 2000 ogelijk niet in ArenA I steeds meer Wilde actie bij poorten Hoogovens laalWff Verscherpt toezicht op Zilveren Kruis na chaos BEL: 071-5128030 Directeur op oudjaar niet in vliegtuig Faillissements VERKOOP v/d Valk TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. IDERDAG 8 APRIL 1999 OPGERICHT 1 MAART 1860 jESPrek van de Dag Daklozen zien Emile Ratelband vooral als zakkenvuller i Economie Cultuur en Kunst Top Aegon y verdient honderd miljoen aan opties Introdans geeft kans aan ontwerptalent Sport Juventus zet grote stap naar finale Champions League egoslavische eenheden gebruiken Albanezen als menselijk schild' Blijdschap bij Zoeterwoude NAVO zegt over bewij- jte beschikken dat Joe- [vische troepen bij de Srtaties van etnische mezen gruwelen heb- aangericht. Volgens iondgenootschap zijn Idels de locaties van sr drie massagraven I Énd. Joegoslavische I leden zouden bij de I tche zuiveringen Alba- jn gebruiken als men- I k schild tegen aanval- 1 poor het rebellenleger 9 Volgens de NAVO 5 nu 912.000 Kosovaren Irift, ofwel 43 procent (ie bevolking. tAG-BELGRADO-BRUSSEL PM Via V wy>- IM'X'ÏTll" 1 fc w -> 4 ■i /JPwzm-'-' m'}-- v -r i-secretaris-generaal Sola- eeft in een \Taaggesprek de BBC gezegd dat hij zou zien dat president evic van Joegoslavië we- Dorlogsmisdaden voor het slavië-tribunaal in Den wordt gebracht. Hij voeg- aan toe dat het bondge- chap daartoe de bevoegd- niet heeft. Die berust bij ibunaal. aldus Solana. aanklagers van het tribu- zijn teleurgesteld over de zen die het heeft ontvan- oor de misdaden in Koso- e beloften van de NAVO, irenigde Staten en Groot- nnië om alle informatie et tribunaal door te spe- jn tot nu toe amper waar- akt. „Het zou onjuist zijn zeggen dat we niets heb- intvangen", zei aanklager tt gisteren. „Maar we heb- eker niet gekregen wat we ichtten." luchtaanvallen op Joego- M 'ié' jt REGIO* ERIC DE JAGER De provincie Zuid-Holland kiest voor bebouwing van vlieg kamp Valkenburg en niet van de Grote Polder bij Zoeterwou de om de woningnood in de Leidse regio te lenigen. Dat staat in het collegeprogramma van de provincie Zuid-Holland, dat gisteren is gepresenteerd. Wie de bouwlocatie precies gaat ontwikkelen en of bijvoor beeld het vorige week door Val kenburg, Katwijk en Wassenaar gepresenteerde plan Valken- burcht daarbij leidraad wordt, is nog niet bekend. De provinciale partijen die in het college zijn vertegenwoor digd, spraken al eerder hun voorkeur uit voor bebouwing van het gebied op en rond het marinevliegkamp. Alleen de WD, tijdens de vorige periode de grootste collegepartij, ziet liever woningen in de Grote Polder verrijzen dan in Valken burg, Katwijk en Wassenaar. De onlangs afgezwaaide gedepu teerde T. Jansen noemde het project Valkenburg zelfs 'trek ken aan een dood paard'. De keuze voor het vliegkamp als Leidse bouwlocatie in het provinciale collegeprogramma wordt door de Valkenburgse burgemeester A. Hommes 'te leurstellend maar niet onver wacht genoemd'. Ze wijst er op Aan de gevel van een gezondheidsdienst in Los Angeles hangt een spandoek waarmee Andrew Ramirez, één van de drie militairen die door Servi sche troepen gevangen zijn genomen, een veilige thuiskomst wordt toegewenst. foto ap» victoria arocho slavië gingen intussen ook de afgelopen nacht door. Voor de tweede keer sinds het begin van de luchtoorlog heeft de NAVO in Belgrado de wijk met rege ringsgebouwen aangevallen. Er werd een gebouw in brand ge schoten, dat vroeger door het leger en nu door Justitie wordt gebruikt. Ook andere steden waren het doelwit, zoals Pance- vo en Novi Sad. Opnieuw wer den enkele opslagtanks met brandstof bestookt. Dat gebeur de bij Sombor en Kraljevo. De NAVO heeft de Grieks-Cy prische waarnemend president Kyprianou laten weten dat er vandaag geen staakt-het-vuren rikanen Kyprianou, die op dit komt om hem in staat te stellen moment in Athene is, hebben in Belgrado de drie door Ser- verzocht tot morgen te wach- viërs gevangen genomen Ame- ten. rikaanse militairen op te halen. Dat zou hem door president Pagina 3 en 7: Milosevic zijn toegezegd. Vol- Meer nieuws over Kosovo gens een van het eiland afkom stige journalist zouden de Ame- nationale actie vluchtelingen Kosovo lemen rond certificaathouders wedstrijden voor het Eu- !s kampioenschap voetbal ilgend jaar kwijt. De toer- irganisatie zegt niet zon- le zesduizend plaatsen te in die eigendom zijn van :aathouders. Ie totstandkoming van de rdam ArenA hebben on- Imingen en privé-perso- iimeebetaald. die in ruil foor stoelen en andere fa tten kregen. Dergelijke re- Ifeen komen in andere nieu- itadions ook voor, maar pis meestal een clausule in Contract opgenomen dat I grote evenementen een bdering kan worden ge it. Iii Amsterdam is van llausule geen sprake, pen laatste poging iets te In benadert de directie van de Amsterdam ArenA dezer dagen ongeveer 2.100 certifi caathouders met de vraag of zij vrijwillig afstand willen doen van hun rechten tijdens het EK. H. Been. bestuurssecretaris van Euro 2000, is somber. „Wij wil len graag in de ArenA spelen. Maar er zijn zoveel rechten weggegeven dat het heel moèi- lijk wordt. Het gaat om zesdui zend van de in totaal 15.000 kaarten voor de vrije markt. Bo vendien gaat het om sky-boxen en andere faciliteiten die we voor de organisatie van het toernooi nodig hebben. Het ri sico is groot dat niet in Amster dam wordt gespeeld." Nederland organiseert het toernooi samen met België. In de ArenA zijn vijf wedstrijden gepland. De directie van het stadion wil alleen kwijt dat ze met de certificaathouders in ge sprek is over de zaak. Je ziet op pagina 22 om genieten van de kleurrijke voorjaarsshow van wo. I maart t/m za. 10 april! Fantastisch meubelaanbod iet grandioze LORIAARSACTIE n. LAATSTE WEEK KATWIJK AMBACHTSWEG 11-13 LEIDERDORP MEUBELPLEIN 7 DIEMEN. OP DE SNIEP II INFO-TELEFOON 071-402 81 51 HAARLEM *JANETTE LUICHIES Zorgverzekeraar Zilveren Kruis staat onder verscherpt toezicht van de Ziekenfonds raad. De zorgverzekeraar kampt al jaren met admini stratieve problemen en was de laatste tijd telefonisch prak tisch onbereikbaar. Zilveren Kruis had toegezegd eind 1998 de boel op orde te hebben maar daar is nog steeds geen sprake van. De Commissie Toezicht van de Ziekenfonds raad gaat er nu van uit dat de problemen medio dit jaar zijn verholpen. De moeilijkheden van de af gelopen tijd zijn ontstaan na invoering van een nieuw com putersysteem. Bij veel klanten viel een verkeerde acceptgiro in de brievenbus. Andere klanten ontvingen hun reke ning veel te laat. De zorgver zekeraar kon vervolgens de stroom boze telefoontjes niet verwerken en was enige tijd nauwelijks bereikbaar. „We hebben het Zilveren Kruis al een heel tijdje in het vizier", zegt een woordvoer der van de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad geeft aanwijzingen om de bedrijfs voering te verbeteren. De di recteur van Zilveren Kruis komt regelmatig verantwoor ding afleggen. „In het uiterste geval kunnen we een bewind voerder aanstellen om de boel schoon te vegen." De grote problemen bij Zil veren Kruis zijn al enige jaren gaande. Zo stuurde de zorg verzekeraar hardnekkig reke ningen en aanmaningen naar mensen die overleden waren en sprak de Consumenten bond vorig jaar van een chaos bij de zorgverzekeraar. Woordvoerster Kolenburg be zweert dat Zilveren Kruis de problemen onder controle krijgt. „Wij gaan er vanuit dat alles halverwege dit jaar is op gelost." VELSEN-NOORD Enorme verkeersopstoppingen in de IJmond waren vanoch tend het meest zichtbare resul taat van een wilde actie voor een goede CAO bij staal- en aluminiumconcern Hoogovens. Enkele honderden ontstemde werknemers blokkeerden de toegangspoorten tot het be drijfsterrein in Velsen-Noord. Als gevolg daEirvan liep het ver keer in de wijde omtrek vast. De wilde actie was bedoeld om druk op de directie te zetten. Een werkgeversdelegatie on der leiding van directeur perso neelszaken Blokland zit sinds vanochtend in zalencomplex Breesaperhof, vlak buiten het Hoogovens-terrein, opnieuw aan tafel met vertegenwoordi gers van de vier betrokken vak bonden. Het betreft een laatste poging om via overleg een nieuwe CAO af te sluiten voor de ruim elfduizend werknemers van Hoogovens en enkele ande re bedrijven op het terrein van het staalbedrijf. Komen de onderhandelings- er vandaag niet uit, dan lijken meer en hardere werknemersacties onvermijde lijk. FNV Bondgenoten en de Bedrijvenbond CNV hebben daarmee vorige week al ge dreigd. Bestuurder Mastenbroek van de Bedrijvenbond CNV ontbrak aanvankelijk bij het CAO-over- leg. Ook voor hem waren de spontane poortacties een com plete verrassing. Mastenbroek kwam net als duizenden ande ren muurvast te zitten in het verkeer. Zo liep de verkeers stroom op de A208 voor de Velsertunnel in de richting Be verwijk en Hoogovens geruime tijd in het honderd. Pas rond tien uur vanochtend kwam er langzaam weer enige beweging in de opstoppingen. Een uur la ter waren de kilometerslange fi les opgelost. Met de actie van vanochtend uitten Hoogovens-werknemers hun grote ongenoegen over de CAO-onderhandelingen. Sinds half februari zijn vakbonden en directie daarover in gesprek, maar schot zit er nauwelijks in. Een van de belangrijkste con- flictpunten is het ouderenbe leid. De bonden eisen een col lectieve regeling voor prepensi oen op 60-jarige leeftijd, maar Hoogovens vindt dat veel te duur. Ook lopen de opvattingen nog ver uiteen over een loons verhoging, werktijdverkorting voor de kantoordienst en uitbe steding van werk aan onderne mingen buiten Hoogovens. NR. 41971 LOSSE NUMMERS ƒ1,85 ZATERDAG ƒ2,40 Nog geen abonnee? dat overigens eerst nog door het kabinet een definitieve be slissing moet worden genomen over sluiting van het vliegkamp. Zoeterwoude is juist erg blij met de keuze van gedeputeerde staten. „We werken hier al jaren aan en nu blijkt dat naar onze stem is geluisterd. Ik heb in lan ge tijd geen tekst gehoord die zo duidelijk is. Het is weliswaar allemaal nog maar papier en de Staten moeten dit stuk volgen de week nog goedkeuren, maar dit is alvast een eerste stap voor Zoeterwoude", zegt burge meester A. Koopmanschap. Pagina 17: Zoeterwoude blijft waken voor eventuele claims op de Grote Polder ORIGINEEL ZADELLEDER Barbra Streisand Waarom besteedt een vrouw tien jaar van haar le ven aan het veranderen van een man en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelf de man is die zij indertijd trouwde? een fjraaie r lentedag 8716° 7*/12° C712° ï»g 20% 30% 60% 30% 30% 20% Uitgebreid weeroverzicht op pagina 14 VANDAAG 26 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Gesprek van de Dag2 Kerk en Samenleving14 Regio13,15,17,19 RTV/programma's11 Smaak/Strips10 Sport23,24,25 ADELAIDE AP De directeur van de Australi sche luchtvaartmaatschappij Qantas stapt op oudejaars avond zelf niet in een vliegtuig om te testen of de millennium wisseling voor problemen zorgt. Hij heeft ook de andere directieleden verboden dat te doen. „Ik zal broodnuchter op ons hoofdkantoor zitten te kijken wat er gebeurt, klaar om snel actie te ondernemen", zei di recteur James Strong vanmor gen op een bijeenkomst voor Australische accountants. Strong benadadrukte dat Qantas zich absoluut geen zor gen maakt over het millenni umprobleem. Maar hij zei niet te kunnen instaan voor interna tionale luchthavens en hun luchtverkeersleiding. Houten Tuinmeubelen Hotel Schiphol A4 Hoofddorp Rijksweg A 4 nr 3 Afslag den Ruigenhoek. Vrijdag 9 APRIL: 12.00-21.00 uur Zaterdag 10 APRIL: 10.00-21.00 uur Zondag 11 APRIL: 12.00-18.00 uur - Een handise bijlage met uitgaansinformatie. Ta, ik wil een abonnement op het 1-eidsch Dagblad. Postcode: i Tel: - Plaats:- (I.v.m controle bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per maand .u.-'rTZJPer kwartaal ^Oafiomatisch (f. 5)6.90) i Oacceptgiro tt'. 97.90) i automatisch (f. 33,70) l Nr. bank/giro: - Handtekening: - Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. ïvelop. zonder postzegel. OF BEL 071-51 28030 712141 "4001 14' maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 1