2?5 2iets gaat de lucht in Wisselende reacties op toekomstdiscussie 4 fclt* 7uiiMk)anjer Leiden Regio /{f~CcA/LcIjCcCU^,', liziof ÜJfl WANDEL i wekerij Snoeker in in Valkenburg el verder groeien ^sintratuin PRUAL O APRIL lyyy CHEF WIM WEGMAN. 071-5356414, PLV.-CHEF HERMAN JOUSTRA. 071-5356430 f met nieuwe stalling op Stationsplein ars kunnen sinds giste- het Stationsplein hun iticaal de lucht in stal ij gloednieuw type fiet- maakt dit mogelijk. De er gooit via een hefme- ie zijn fiets de hoogte •door de fiets los van de oodrecht naar beneden ngen. Het nieuwe rek is l om meer ruimte te be en om efficiënter te optreden tegen zwerf- ie grond. uwe fietsenrek dat aan zijde van station Leiden l geplaatst is, is een pro dat werd ontwikkeld ;n bedrijf uit Naarden. t hier om een proefmo- gen praktijktest van zo'n ree maanden gaat door- Üs de proefperiode suc- 5, dan sluit de gemeente dat het project door de rdt uitgebreid, hef van het stadsdeel René Verdel zegt dat de methode sowieso een it kan zijn voor kanto ren, scholen, de Universiteit Leiden, of voor 'gewoon thuis'. Verdel: „In eerste instantie is het rek bedoeld voor in de nieuwe nieuwe fietsenstalling die voor het station gebouwd gaat worden." Voorlichtster van Milieu en Beheer H. Martens: „We zijn aan dit project begon nen met in ons achterhoofd toepassingen op andere plaat sen. Er is al een aantal dingen genoemd, maar nog niets con creets. We wachten eerst de re sultaten van de proef af." Uitvinder van het zogenaam de 'Wheely-fietsenrek' J. Sijp- kens zegt echter dat hem een mega-order van de gemeente Leiden staat te wachten en dat dat ook de reden is waarom hij in Leiden begint met de proef: „Duizenden willen ze er heb ben." Overigens is het gebruik van het nieuwe fietsenrek niet voor iedereen weggelegd. De hef boom waarmee de fiets kan worden opgetild, kan met nogal wat kracht naar beneden ko men. Sijpkens: „Het is net als met het strijkijzer, of met het gasfornuis in de keuken. Je zorgt ervoor dat kinderen niet zomaar overal aan kunnen ko men." De constructie was in eerste instantie bedoeld als op- bergrek voor lichte sportfietsen van particulieren. René Verdel zag mogelijkheden voor gebruik in een groter verband. „Ik had ergens gelezen dat iemand deze uitvinding had gedaan. Toen heb ik de uitvinder opgebeld om te kijken of dit ook voor een groter publiek ontwikkeld kon worden." Sijpkens, die de Wheely sa men met zijn zoon ontwierp, verwacht dat hun wereldwijd gepatenteerde fiets-opberg- steem een groot succes wordt. Sijpkens: „Er is enorm veel be langstelling. We hebben dui zenden aanvragen. Iedereen zit met een gigantisch probleem en dit is voor hen de oplossing. We zorgen nu voor het tegen gaan van alle kinderziektes. Al les kan nog worden aangepast." Voorhoeve spreekt in Leiden over rol van de NAVO Als oud-minister van defensie draagt hij voor altijd het drama van Sebrenica met zich mee. Toch duikt Joris Voorhoeve niet onder in de anonimiteit. Als ge woon Kamerlid voor de WD en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden laat Voorhoeve desgevraagd nog gretig zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in voormalig Joegoslavië. Terwijl het bondge nootschap bommen gooit op Belgrado en Pristina spreekt Voorhoeve vanavond in Leiden over de rol van de NAVO na de Koude Oorlog. De lezing, die om 20.30 uur begint in het Wit te Singel Doelencomplex aan de Cleveringaplaats 1 te Leiden, is georganiseerd door het Studi um Generale en de Leidse Stu dentenvereniging voor Interna tionale Betrekkingen ter voor bereiding op de vredesconfe rentie The Hague Appeal fo Peace. Die begint op 11 mei. Royal Club SpririklerZ Frisdrank met bloedsinaasappel. kiwi of limoen/sinaasappel. Zuez, Zest of Fizz. Fles 1 liter van 2.19 vi 3 halen, 2 betalen! ei. zuez. zest or fizz. LEIDEN RUUD SEP Onderzoeker Robert Kloosterman liep weg op het mo ment dat de ingehuurde begeleider de deelnemers aan de werkgroep Leiden universiteitsstad de opdracht gaf om te mediteren. En ook Djoser-directeur Herman van der Velde vond dat bij het thema Leiden binnenstad de 'Oibibio-achtige toestanden' af en toe wat te veel de overhand kregen. Voorzitter van het Algemeen Verbond van Bouwbedrijven en oud-politicus Elco Brinkman ging enthousiast in de weer met zijn viltstiften toen er bij de werkgroep Leiden onbegrensd werd gevraagd om een te kening te maken van Leiden anno 2030. En organisatie deskundige Bessie Schadee vond de bijeenkomsten van Leiden ongedeeld zo boeiend dat ze nog wel uren door had willen praten. ijs te breken. „Ik begrijp wel dat je in zo'n discussie los moet ko men van zaken als 'er ligt een steen los in de Haarlemmer straat'. Maar zomaar een beetje vrij associëren lijkt me weer het andere uiterste. Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat zoveel vol wassen mensen zich laten lij men door die new age flauwe kul." De tweede sessie, waarbij Kloosterman na een goed ge sprek met de 'themacoördina tor toch weer aanschoof, was volgens hem een stuk zinvoller. .Alhoewel: iemand wilde in 2030 de gemeentebelasting ver lagen. Wat een visionaire blik! Maar verder werden er wel zin volle noten gekraakt. Ik vraag me af wat de beleidsmakers hier in hemelsnaam mee aan moeten." Ook Herman van der Velde, oprichter en directeur van het aan de Breestraat gevestigde reisbureau Djoser. vond de dis cussies bij tijd en wijle wat vaag. „Je kunt wel Oibibio-ach tige toestanden gaan doen, maar ik ben liever wat concre ter bezig", aldus Van der Velde. „Volgens mij is 2030 eigenlijk vrij dichtbij. Als je tegen die tijd ingrijpende dingen in de stad wilt doen, dan moet je op tijd beginnen. Maar ja, wij waren de eerste groep die van start ging. Ik denk dat de mensen die het organiseren hun draai nog een beetje moesten vinden." De Djoser-directeur vond de organisatie van de bijeenkom sten wat tekort schieten. „Wij als werkgroep binnenstad wis- De afgelopen weken zijn achter gesloten deuren de eerste stap pen gezet in de gemeentelijke discussie over de toekomst van Leiden. Groepjes deskundigen werden daarin op soms niet al ledaagse manier aangespoord om vrijelijk ideeën te spuien. De reacties daarop waren ver schillend. „We moesten gaan medite ren!" Robert Kloosterman is nog altijd verontwaardigd over de bijeenkomst waarbij hij uit eindelijk is opgestapt. „Dat leek mij niet de juiste methode om mijn kennis over de stad aan te spreken. Ik zie niks in dat ge- klep. Dat moeten ze maar bij een vrouwenpraatgroep doen. Ik heb daar geen tijd voor." Kloosterman werkt bij de TU Delft en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan een nieuwe visie op de verhouding tussen stad en land. „Ik wil graag mijn bijdra ge leveren aan de discussie. Ik hou van deze «stad en het is mijn vak om over dit soort za ken na te denken. Maar dan wil ik wel op mijn kennis van zaken worden aangesproken, en moe ten ze me niet vragen mijn per soonlijke eigendommen op ta fel te leggen en daar een ver haal bij te vertellen." De eerste bijeenkomst van Leiden universiteitsstad begon ermee dat alle deelnemers een verhaal moesten vertellen bij een persoonlijk eigendom, met de bedoeling op die manier het ten bijvoorbeeld niet dat er ook nog andere groepen bezig wa ren. Kijk, als je dat weet, dan kun je jezelf meer beperken." Alles bij elkaar vond Van der Velde de bijeenkomsten deson danks heel nuttig. „Het is goed dat de gemeente Leiden na wil denken over de toekomst. En dat ze niet alleen maar ambte lijke nota's opstellen, maar ook buitenstaanders erbij betrek ken. Die intentie alleen is al zin vol." Bessie Schadee is ronduit en thousiast over de bijeenkom sten van de werkgroep Leiden ongedeeld. „Ik had na afloop het idee dat ik nog veel langer door had willen praten. Wat een boeiende mensen! Wat een mooie beelden waar zij mee kwamen! Ik vond het heel in spirerend, zowel op het mense lijke vlak als qua ideeën. En het boeiende is dat de gemeente Leiden hier duidelijk bezig is met een open proces waarin ze open staan voor allerlei frisse ideeën." Schadee was in de tweede helft van de jaren zeventig als organisatiedeskundige nauw betrokken bij de reorganisatie van de Leidse gemeentelijke or ganisatie. Tegenwoordig is zij als directeur van het leer- en taaiinstituut Narwal vooral be zig met nieuwe ontwikkelingen in het leren. Vanuit die achter grond sprak de manier van wer ken bij de toekomstdiscussie haar erg aan. „Ik vond de aan pak heel verfrissend. Er werd een groot beroep gedaan op het beeldend vermogen van de deelnemers." De eerste bijeen komst begon ermee dat alle aanwezigen een goede en een slechte eigenschap van Leiden kozen en die op persoonlijke wijze toelichtten. „Daarmee leerde je ook de mens achter de keuze kennen. Het was een ma nier om snel het ijs te breken en gaf een boeiend beeld van Lei den." 'Buitengewoon praktisch', 'bijzonder praktisch' en 'een heel plezierig inititiatiefElco Brinkman loopt over van de lo vende woorden als hij de eerste bijeenkomst van de werkgroep Leiden onbegrensd beschrijft. „Ja, ik heb daar heel enthousi ast aan deelgenomen. De twee- tü Bloeit met prachtige lilakleurige anjertjes. thus is zeer decoratief door z"n '.dj*. grijs/blauwe blad. Mag zich graag ^jjfËSlÉir door de zon WjiffltsM' 'aten verwennen. V Van 4.95 voor rubriek voor zakelijk nieuws. telefoon 071-535 64 26. fax 071- 532 19 21 ITEN 3 31 op zijn vijfde jaar al de weer met hangplan- ryy is het was geen verras sen »t de 24 -jarige Richard i an r na de mavo en middel- inbouwschool in het be- n zijn vader ging. Eigen- bedrijf van zijn voorva- want hij is de vijfde ge- Snoeker in het kwekers- Al sinds de jaren dertig amilie Snoeker actief in lbouw. Langzaam maar Roeide het bedrijf aan ftse Jaagpad in Leiden jasje. Inmiddels is Snoe- vestigd aan de Zonne- an in Valkenburg, tnks alle historie van het in Leiden, was het vol- jongste Snoeker niet al 'ilijk om de kassen aan Iftse Jaagpad te verlaten, tiet bedrijf was het nodig Verhuizen. Het probleem was dat we daar niet verder konden groeien." zo verklaart Snoeker de verhuizing. Alles slopen en opnieuw opbouwen was in verband met de hoge kosten volgens de kweker geen optie. Het kassencomplex in Val kenburg is gloednieuw. „Op bouwen doe je maar één keer, dus we hebben samen met een adviesbureau alles zo gebouwd dat we klaar zijn voor de toe komst", zegt Snoeker met ge paste trots. „We voldoen aan de steeds strenger wordende mi lieu-eisen en de indeling van de kwekerij is veel efficiënter." Dat blijkt wel uit de personele be zetting. Bij Snoeker worden Ri chard, zijn vader en zijn opa bijgestaan door vier vaste me dewerkers. „Het bedrijf in Val kenburg is met 20.000 vierkante meter twee keer zo groot als in Richard Snoeker: „Opbouwen doe je maar één keer, dus we hebben alles zo gebouwd dat we klaar zijn voor de toekomst." foto dick hogewoning Leiden en we werken nog steeds met hetzelfde aantal mensen", zegt Snoeker. De planten worden voor het grootste deel door de kweker zelf gestekt.en volgens een vast systeem gekweekt. De ruimte die vrijkomt door verkoop van planten wordt onmiddellijk weer opgevuld door nieuwe aanwas. De 20.000 vierkante meter staat dus bijna continu vol met planten. Kortom, heel wat planten om water te geven. Als we de planten water geven, laten we de betonnen vloer waarop ze staan onder water lopen", legt Snoeker uit. „Het water blijft dan een minuut of tien staan, voordat het weer wegloopt. We gebruiken het water in een gesloten systeem. Al het water dat we gebruiken komt na filtering weer terug in het grote bassin dat buiten staat." De kamerplanten worden via de veiling in Aalsmeer verkocht, vanaf 24 april begint Snoeker weer met de verkoop van perk- planten aan particulieren. De lijnen van de parkeerplaatsen bij het bedrijf zijn al getrokken, de kistjes om de planten mee te nemen al ingekocht. Snoeker verwacht veel mensen voor de planten voor in de tuin of op het balkon. „Veel mensen we ten al jaren dat we vanaf eind april planten verkopen." De nieuwe locatie biedt wat dat be treft meer mogelijkheden. „Mensen kunnen hun auto be ter parkeren en het bedrijf ligt ook meer in het zicht. Het is tij- KORT EN ZAKELIJK Het Centrum Vakopleiding Rijnstreek heeft het ISO -cer tificaat 9001 behaald. De scholingsinstelling, met ves tigingen in Leiden en Gouda, voldoet aan internationale kwaliteitseisen die aan on derwijsinstellingen worden gesteld. Eén van de eisen is dat op elke vestiging in heel Nederland hetzelfde werk proces wordt gevolgd. Het opleidingscentrum mag in eigen vestigingen nu officiële examens afnemen. Het Cen trum Vakopleiding Rijn streek verzorgt korte, prak tijkgerichte opleidingen voor werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen ko- Keek Coatings heeft een nieuw bedrijfspand. Het nieuwe pand van het verfbe drijf, dat al ruim 22 jaar in Leiden is gevestigd, staat op het industrieterrein aan de Rooseveltstraat. de keer was ik helaas verhin derd. Maar ik vond het heel zin vol om te praten met mensen die niet komen om een bepaald belang te verdedigen. Dat werkt heel goed." De eerste bijeenkomst van de groep waar Brinkman deel van uitmaakte, ging behoorlijk recht op zijn doel af, al ging het ook hier op een speelse manier. Op een groot stuk papier mochten de deelnemers hun toekomsti ge kaart van Leiden tekenen. Daarna werden de grote vraag stukken van de ruimtelijke or dening afgewerkt. „Ik heb zelf een flinke duit in het zakje ge daan over de ontwikkeling van het gebied rond de kruising van de A4 en de spoorlijn Leiden- Utrecht. Dat dreigt met een paar simpele loodsen te wor den dichtgebouwd. Maar je kunt er ook een stationshalte op het spoor bouwen en in een paar lagen gaan bouwen. Het is één van de best bereikbare ter reinen die denkbaar zijn." Een ander onderwerp dat werd be sproken was een mogelijke ver binding tussen de Kaag en de Braassem om op die manier een dam op te werpen tegen de oprukkende bebouwing rond Schiphol. „En dat hoeft echt niet meteen uit te monden in landjepik. Zo kun je wel zeggen: we willen Leiden aan Zee. Maar bouwlocaties als Valkerhout hoeven echt niet Leids grond gebied te worden." dens de verkoop aan particulie ren trouwens echt een familie bedrijf. Mijn moeder, mijn oma, mijn zussen en mijn vriendin helpen met de ver koop", zegt Snoeker lachend. LESLEY GRIETEN Leidsch Dagblad 411CII IliVIilV ANNO 1899 Zaterdag 8 april LEIDEN - Over het kampioenschap in het zaalrijden, dat mor genavond door den A.N.W.B. in de Stadszaal alhier wordt ge houden, kunnen wij nog het volgende melden-. Het polo-spelen zal twee nummers van het programma inne men. De heeren, die hiervoor geheel belangloos uit Amsterdam overkomen, vormen hetz.g. Polo-team "Vélox". In Frankrijk en Engeland is dit polo-spelen (een balspel op het rijwiel) reeds veel in zwang en volgens berichten moeten ook deze heeren er een groote handigheid bij aan den dag leggen. ANNO 1974 LEIDEN - UVS' allerjongste pupil, Marco Schreuder, legt de "eerste steen" voor het jeugdhonk in de Kikkerpolder, daarbij geassisteerd door Sportstichting-voorzitter Piet Biegstraaten. foto archief leidsch dagblad Maandag 8 april LEIDEN - Voor Marco Schreuders (6 jaar) was het zaterdag een grote dag. De allerjongste pupil van UVS mocht - samen met de voorzitter van de Leidse Sportstichting, de heer Piet Bieg straaten - de eerste steen leggen voor het nieuwe jeugdhonk van de blauwwitten. Marco nam met vaardige hand het metse len voor zijn rekening, het spreken liet hij over aan Piet Bieg straaten. die met de mond wat "vaardiger" is dan met de trof fel. De voorzitter van de Leidse Sportstichting noemde het bouwen van dit jeugdhonk een modern en loffelijk streven van UVS en veronderstelde dat Marco Schreuder er het meeste ple zier van zal hebben, als hij tenminste niet zal worden wegge kocht door een bepaalde club uit Breda. (Ter verduidelijking van dit grapje van de Sportstichting-voorzitter: UVS-voorzitter Fokko Nienhuis is ook voorzitter van NAC). De heer Nienhuis releveerde, dat UVS het jeugdhonk (dat o.m. een door de jeugd zelf beheerde kantine krijgt) heeft opgezet om voor de pupilen, aspiranten en junioren een eigen ruimte te creëren. Vooral in de weekeinden komen de jongeren in de grote kantine nogal eens in het gedrang. De bouwkosten waren begroot op f 180.000 maar zijn teruggebracht - door zelfwerkzaamheid - tot f 20.000. Via verschillende acties is de jeugdcommissie er al in geslaagd de helft van laatstgenoemd bedrag "onder dak" te krijgen. De heer Nienhuis besloot de informele bijeenkomst, door veel blauwwitte vaders en moeders bijgewoond met de hoop uit te spreken dat het "honk" bij de aanvang van het nieuwe seizoen in gebruik kan worden genomen. BELFAST - Van twee broers in Belfast en een man te Stra- bane, ten noordwesten van de Noordierse hoofdstad, zijn gis teravond de knieschijven weggeschoten: een traditionele straf maatregel van het verboden Ierse Republikeinse leger (IRA). Het wegschieten van knieschijven wordt gewoonlijk toegepast op mensen die verraad gepleegd hebben. Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een Ingevulde cheque (geen oversehrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bii 18 in zwart wit) op te sturen naar het Leidsch Dagblad, t.a.v. Leidsch Dagblad .Archieven, Postbus 54. 2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 15