ZATERDAGS BIJVOEGSEL let verdriet van Zandvoort dsch Dagblad ZATERDAG 27 MAART 1999 N ie leg je een driejarig meisje hu" tdat haar vader vastzit? Dat iemand heeft gedood en kend staat als een van de lojdpersonen in de [}oufi okkende en Hen a"v ruchtmakende 85 o itderpornozaak die vorig jaar Zandvoort werd ontdekt. ibby van der Plancken werd Italië gearresteerd nadat hij andere hoofdverdachte, 3,1111 rrie Ulrich, had Cen odgeschoten. ,,Papa zit in de langenis en de sleutel is 'ggegooid. Ooit gaan we nog 1 eens bij hem langs. Ooit", j zijn dochtertje Nina. Een ugblik op de aanloop en sleep van de Zandvoortse 1 orafaire met onder anderen idy Mehauden. De vrouw vier jaar vocht voor de 'de van Robby van der incken. En uiteindelijk jwel alles verloor. PIETER VAN HOVE ACOB VAN DER MEULEN Cindy Mehauden: „Ik zie hem nog steeds graag. En ik zal hem ook altijd blijven schrijven. Dat heb ik beloofd. Maar ik wil verder met Nina." FOTO PETER-VINCENT SCHULD ruchtmakende kinderpornozaak kent meer daders en slachtoffers In het appartement aan de rivier de Dijle in Mechelen trekken de familie foto's bovenop de televisie als een magneet. De hoofdpersonen zijn in hartvor mige kaders uitgeknipt. Robby van der Plancken zit met dochtertje Nina op de bank. Hij kijkt met een strak gezicht in de lens. Daarnaast een familiekiekje uit gelukki ger tijden. Een omarming die de drie innig verbindt. Cindy Mehauden (22) is gespannen. Als ze niet aan haar lippen pluldcen, spelen haar slanke vingers met de zoveelste filtersigaret. Gedurende de eerste uren van het gesprek vallen in haar verhaal lange stiltes. „Ik weet het niet, hè." De donkere periode in Zand voort, de hel die volgde op de arrestatie van Robby en de verscheurende onzekerheid over de toekomst. Alles lijkt weggestopt in diepe laden. Maar uiteindelijk komen de woorden, de emoties en haar kracht onstuit baar over tafel. De foto's staan er alleen nog voor Nina, bekent ze. Zelf zou ze de herinneringen lie ver uit het zicht houden maar dat zou bij haar dochter alleen maar meer vraagtekens oproepen. Nina is nu in evenwicht, bezoekt zonder problemen de school en is vrolijk. De afgelopen negen maanden is ze steeds min der over haar vader gaan vragen. En dat is maar goed ook, want op veel vragen heeft Cindy geen antwoord. De man die zo veel geheimen met zich meedraagt, zit in een de gevangenis van het Italiaanse plaatsje Prato. De enkelen die hem mochten bezoeken, omschrijven hem als de pressief en lichamelijk verzwakt. Hij vult zijn dagen met het kijken naar de televisie, het le zen van boeken of het schrijven van brieven aan Cindy, die hij niet mag versturen. Com municatie met de buitenwereld is hem ver boden. Evenmin mag hij bezoek ontvangen. De enigen die hij soms ziet zijn een mede werker van het Belgisch consulaat en zijn ad vocaat Alessandro de Ranieri. Maar die kun nen hem ook niet meer vertellen dan dat het onderzoek momenteel stil' ligt en dat het wellicht een half jaar kan duren voordat Robby weer bij de onderzoeksrechter wordt voorgeleid. Deels op eigen verzoek is Robby vrij snel na zijn aanhouding overgebracht naar de ge- isoleerde afdeling. Medegevangen zouden anders wel raad weten met een gedetineerde die tevens verdacht wordt van kinderporno. Dus wacht de Belg gelaten tot het moment dat er weer schot in de zaak zit. Maar wat de stand momenteel is en hoe lang het nog kan duren voordat hij weer voor moet komen? Het is volstrekt onduidelijk. Een van de wei nige dingen die hij weet is dat de Italiaanse rechter naar Nederland is afgereisd in ver band met de Zandvoortse kinderporno-affai re. Daar blijft het zo'n beetje bij. Ook zijn Ita liaanse advocaat weet niet hoe het onder zoek is gevorderd. „Ik heb geen inzage in het dossier. En ook weet ik niet wat de onder zoeksrechter momenteel doet." Dat is naar Italiaanse normen niet vreemd, benadrukt hij. Net zomin als De Ranieri ervan opkijkt dat zijn klant in volstrekt isolement zijn da gen moet slijten 'want zo gaat dat hier in Ita lië.' Een week geleden ontving Cindy van de Italiaanse advocaat een fax. Daarin stond dat ze Robby voor het eerst sinds zijn arrestatie mag opzoeken. Zonder Nina. Binnen enkele dagen moest ze het besluit nemen. Het was het eerste teken van leven dat ze sinds maanden van Alessandro De Ranieri mocht ontvangen. De advocaat bleek al weken op de hoogte van de toestemming voor het be zoek. Gaat ze naar Italië? Cindy draait er lan ge tijd om heen. „Natuurlijk zie ik hem nog graag. En ik vind dat hij me nog zoveel heeft uit te leggen. Alle leugens die hij heeft ver teld." Dan blijkt dat ze al een besluit heeft genomen. Ze gaat niet. Op vrijdag 12 juni 1998 zagen Cindy Me hauden en Robby van der Plancken elkaar voor het laatst. Hij zette Cindy af bij haar werk in de Haarlemse Waarderpolder en zou haar 's avonds weer ophalen. In plaats daar van reed hij naar de flat .van Gerrie Ulrich aan het De Favaugeplein in Zandvoort. Sa men vertrokken ze met de motor via Frank rijk naar Italië, waar de reis uiteindelijk ein digde in Toscane. In een bos werd Ulrich do delijk in de rug getroffen door een kogel uit een geweer dat Van der Plancken afvuurde. Troosteloze jeugd Cindy Mehauden en Robby van der Planc ken beleefden een troosteloze jeugd op de puinhopen van gebroken gezinnen. Ze zwierven van internaat naar internaat en Robby kwam met justitie in aanraking. Uit eindelijk belandde hij op zeventienjarige leeftijd in Amsterdam in de homoprostitutie. Ulrich leerde hem daar via een escort-servi- cehureau kennen. Ulrichs levenspartner, de welgestelde accountant Leo van Gasselt, was inmiddels zwaar ziek geworden. Nadat ze dertig jaar hadden samengewoond overleed hij, Ulrich in een geestelijk labiele toestand achterlatend. Ulrich ontwikkelde een zieke lijk hang naar Robby van der Plancken. Die was inmiddels uit de prostitutie gestapt en probeerde samen met Cindy en de pasgebo ren Nina in België een gezinsleven op te bouwen in Geraardsbergen, een plaatsje bij Brussel. Niets was Ulrich te gek om de jonge Vlaming naar Zandvoort te lokken, vertelt Cindy. Geld was geen probleem. Van Gasselt had al zijn bezittingen aan Ulrich nagelaten. Cindy wilde niet naar Zandvoort vertrek ken. In Geraardsbergen hadden ze het welis waar niet breed, maar hun levens lagen weer op koers. Van der Plancjcen had echter finan cieel betere jaren gekend en snel verdiend geld bleef hem trekken. Na veel ruzies moest Cindy instemmen. De spulletjes werden ver kocht en het huis verhuurd. Robby kon aan het werk in de computerzaak Cube Hard ware, die Ulrich speciaal voor hem had op gezet. Cindy: „Robby wist alleen hoe je een computer moest aanzetten. Die zaak pfff. Het was voor Gerrie alleen een lokmiddel om Robby een deel van de dag bij hem te heb ben." Ulrich schroefde de eisen al snel op. Van der Plancken moest ook twee nachten in de week bij hem doorbrengen. Alles in ruil voor dure cadeaus en een luxueus bestaan. Het gezin ging echter kapot. Cindy: „Ik zat bijna altijd alleen. Ik heb in Zandvoort veel verdriet gehad. Ik heb dui zenden keren gezegd: Laten we wat sparen en terug gaan naar Geraardsbergen. Robby wilde echter niet, om het geld. Ik ben daar zo kwaad over. Het is zijn eigen fout. Niemand verplichtte hem naar Ulrich te gaan." On danks de vele ruzies bleef Cindy in Zand voort. Ook al zag Ulrich haar liever vertrek ken. Hij bood haar geld om weg te gaan. Ze bleef. Omdat ze anders ook Nina was kwijt geraakt, vertelt ze. „Zij staat op Robby's naam. Met behulp van een advocaat zouden ze Nina in Zandvoort houden." Biologische vader In Zandvoort zag Van der Plancken een oude bekende terug. Zijn biologische vader, Luk de Koninck, was jarenlang afwezig geweest in zijn leven. Nu Robby in welstand verkeer de, toonde hij opeens belangstelling voor zijn zoon. De Koninck werd een bijna weke lijks terugkerende bezoeker van de flat van Ulrich. Samen met zijn Nederlandse vrien din Toos uit Geleen die in de prostitutie werkzaam was. De Koninck verliet huis een haard toen Robby een jaar oud was en was actief in het criminele circuit. Robby nam de naam van zijn nieuwe stiefvader aan. Wat dreef de vader, die zijn zoon in zijn jeugd zelden een waardig blik gunde, tot die plot selinge belangstelling? Een mogelijk ant woord op die vraag ligt bij Monica, de enige zus van Luk. Ze woont in Mechelen op een steenworp afstand van Cindy Mehauden. „Geld", zegt ze. „Luk zag dat Robby eindelijk weer eens geld verdiende en wilde daarbij zijn. Mijn broer doet alles voor geld. Als het moet ten koste van de levens van zijn eigen kinderen." In die periode begon Ulrich te pas en te onpas te praten over de ongenees lijke ziekte waaraan hij zou leiden. Robby was zijn erfgenaam, zo verzekerde Gerrie Ul rich. Monica schetst waarom Ulrich en De Ko ninck haar neef Robby van der Plancken een jaar lang in htm greep konden houden ten koste van Cindy en Nina. Ze zit aan de keu kentafel in haar ongedwongen rommelige huisje waar haar zoon geluidloos een elektri sche gitaar bespeelt en vrolijk schetterende buurtkinderen in- en uitlopen. Ze kent Rob by uit en te na. „Robby is het derde kind uit het huwelijk van mijn broer. Het eerste was doofstom en werd daarom volledig verwaar loosd. De tweede zoon Davy was gezond en kreeg alle aandacht.'En toen het huwelijk fei telijk al kapot was werd Robby geboren. Hij betekende niets voor zijn ouders. Hij kreeg ook niets. Cadeaus moest hij doorgeven aan Davy." Gerrie Ulrich ontdekte die zwakke plek van Robby van der Plancken. Monica: „Hij gaf hem wèl cadeautjes en gedroeg zich als de vaderfiguur naar wie hij hunkerde." Zware druk Luk en zijn vriendin Toos oefenden zware druk uit op Van der Plancken om bij Ulrich te blijven. Cindy: „Zijn vader belde vaak op dat Robby naar Gerrie moest gaan." Monica en Cindy zijn ervan overtuigd dat Luk de Ko ninck ook zakelijk banden met Ulrich had. Zo moet hij van de handel in kinderporno hebben geweten, zegt Monica. „Luk handelt overal in. Ook in wapens. Als hij een video of diskette in zijn handen krijgt, interesseert het hem niet wat er op staat. Het gaat hem puur om het geld. Luc heeft toegezien terwijl alles fout ging. Dat kan ik hem nooit meer verge ven. Hij heeft alles laten gebeuren met zijn eigen zoon." Luk de Koninck is nog steeds een harde, zo blijkt ook uit een gesprek met hem. „Ger rie en ik kwamen elkaar redelijk goed over een," zegt hij. De Koninck geeft toe op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van computers met porno in de flat. Eerst spreekt hij alleen over homoporno met vol wassenen. Later erkent De Koninck ook de kinderporno te hebben gezien. „Iedereen moet doen wat hij wil. Ik bemoei me daar verder niet mee." De vader stimuleerde de zakelijke contacten tussen Robby en Gerrie. „Daar had Cindy natuurlijk moeite mee, want die was stinkend jaloers. Maar Robby moest wel, anders was er geen geld." Ook familieleden van Ulrich waren blij dat de jonge Vlaming met regelmaat Gerrie be zocht. Cindy: „Gerrie's moeder belde ons vaak op. Robby moest dan weer naar de flat komen omdat haar zoon zo zielig was. En hij ging, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze wisten ook dat Robby er moest gaan sla pen", vertelt Cindy. „Natuurlijk heb ik hem vaak gevraagd of er op seksueel vlak ook iets tussen hun gebeurde, maar dat ontkende hij altijd. Ik geloofde dat niet meer. Wat moest ik nog van hem geloven?" Het vertrouwen raakte volledig weg toen Robby en Gerrie voor tien dagen naar Amerika vertrokken. Zonder Cindy en Nina in te lichten. Elke dag mocht ze in Cube Hardware zestig gulden huishoudgeld ophalen. Nauwelijks genoeg om de huur te betalen. „Na hun reis heb ik gezocht naar een ei gen woning in Haarlem. Je moet niet met mij blijven spelen, dacht ik. Ik ga weg. Maar toen veranderde Robby op een vakantie in Span je. Tijdens die reis hebben we voor het eerst geen woord ruzie gehad. Onze relatie verbe terde en Robby leerde nee zeggen tegen Ul rich. Hij ging steeds minder op zijn verzoe ken in. Voor de lol zei Robby over Ulrich: 'Ik zal hem wel eens van de flat duwen'." Van der Plancken werd in die periode riek. Het heen en weer geslingerd worden tussen Cin dy en Ulrich leverde hem lichamelijke klach ten op, tot bloedspuwen toe. Cindy: „Hij was zo gespannen. Als Gerrie dan weer belde zei ik: 'Hij komt niet'. Hij dreigde dan met de verkoop van alle spullen die Robby van hem had gekregen maar die allemaal op zijn naam bleken te staan. De motoren, de au to's, alles," Vervolg elders in de bijlage Robbie van der Plancken wordt op 25 juli 1998 voorgeleid voor een rechtbank in het Italiaanse Pi Sa. FOTO REUTERS Reconstructie kinderpornozaak Dinsdag 16 juni 1998. De familie van Gerrie Ulrich neemt contact op met de Zandvoortse politie. Zij ver moedt dat de 49-jarige Zandvoorter iets is overko men tijdens diens vakantie in Italië. Ulrich zou gewond of overleden zijn. De fami lieleden rijn bang dat ande ren in het appartement aan het De Favaugeplein kun nen komen. De politie con troleert de woning, maar vindt niets bijzonders. Vrijdag 19 juni 1998. Tij dens een vakantie in Italië wordt Gerrie Ulrich bij de Toscaanse plaats Volterra doodgeschoten door rijn vriend Robby van der Plancken. Beiden zijn woonachtig in Zandvoort. Van der Plancken wordt aangehouden op verden king van doodslag. Hij legt wisselende verklaringen af over de woning van Marcel Vervloesem van toedracht. de werkgroep Morkhoven. Zij vinden geen materiaal. Wel wordt Vervloe- Zondag 21 juni 1998. Opnieuw gaat sem ondervraagd. Een dag later volgt de familie van Ulrich naar Zandvoort rijn aanhouding omdat hij weigert de om te kijken of Gerrie iets is overko- diskettes te overhandigen aan de Bel- men in zijn woning. Ook de politie gische justitie. Na enkele dagen geeft gaat mee. Opnieuw lijkt er niets aan de pornospeurder alsnog materiaal de hand. aan de Belgische BOB (Bijzondere Opsporings Brigade). Maandag 22 juni 1998. De politie wordt door Buitenlandse Zaken op Dinsdag 21 juli 1998. De Haarlemse de hoogte gebracht van de dood van justitie laat een voorlopig aanhou- Gerrie Ulrich. Zijn familie dringt er dingsbevel uitgaan voor het geval dat opnieuw bij de politie op aan samen Robby van der Plancken door de Ita- de woning te inspecteren. Familiele- liaanse autoriteiten wordt vrijgelaten, den zeggen dat de Zandvoorter ver moedelijk met porno te maken heeft Dinsdag 28 juli 1998. Tijdens een ge- gehad. Zij willen daarom dat de poli- sprek met rechercheurs van de poli tie de computers en diskettes in vei- tie Kennemerland overhandigt Ver- ligheid brengt. Dit gebeurt. vloesem in Breda schriftelijke stuk ken die te maken hebben met de kin- Zaterdag 27 juni 1998. Leden van de derporno-affaire. Belgische werkgroep Morkhoven en familieleden van Gerrie Ulrich bre- Zondag 22 november 1998. Een de ken in in de woning van de Zand- legatie van de Haarlemse politie en voorter. De familie heeft de werk- justitie reist af naar Italië om een ver- groep getipt dat er rich in het appar- hoor met Robby van der Plancken bij tement kinderporno bevindt. Twee te wonen, vrouwen, onder wie een familielid, worden door de gealarmeerde politie De maanden daarna is er sprake van aangehouden. Een aantal inbrekers een mediastilte. De politie geeft geen weet te ontkomen. Tijdens het ver- informatie over de voortgang van het hoor vertellen de aangehouden vrou- onderzoek om de mensen niet onge- wen op zoek te zijn geweest naar dis- rust te maken. Hef onderzoeksteam kettes met kinderporno. De politie is in de loop der maanden uitgebreid zoekt en vindt inderdaad diskettes en tot 42 medewerkers. Veel computer neemt deze in beslag. Maandag 29 juni 1998. Uit een eer ste verkenning blijken diskettes gru welijk kinderpomomateriaal te be vatten. De politie stelt een groot on derzoeksteam samen. deskundigen rijn bij het onderzoek betrokken. Ook bestaan er internatio nale contacten met bij voorbeeld Bel gië, Duitsland en Interpol. Dinsdag 9 maart 1999. De Haarlem se advocaat L. Heukels ontkent dat Gerrie Ulrich in het bezit is geweèst Zondag 12 juli 1998. De ontdekking van een schijf met daarop afnemers van een mogelijk groot kinderporno- van kinderporno. Heukels was aan- netwerk wordt landelijk en interna- wezig bij de ontruiming van de flat tionaal nieuws na een uitzending van die op naam stond van Leo van Gas- het actualiteitenprogramma NOVA. selt, de vroegere vriend van Ulrich. Zaterdag 18 juli 1998. De vader van de ontvoerde Duitse jongen Manuel Schadwald brengt een bezoek aan de politie Kennemerland. Hij praat daar over de verdwijning van zijn zoon die verband zou houden met de kinder porno-affaire. Van der Plancken zou daar een rol bij hebben gespeeld. De politie stelt een onderzoek in waaruit blijkt dat dit niet zo is. Zondag 19 juli 1998. De Belgische en Nederlandse politie onderzoeken de Woensdag 10 maart 1999. Raads vrouwe M. Meerman, die optreedt voor Van der Plancken in de kinder pomozaak, noemt de hele affaire 'ge bakken lucht'. Van een groot interna tionaal netwerk is volgens haar geen sprake. Zij is in november aanwezig geweest tijdens de verhoren in de Ita liaanse gevangenis. Meerman spreekt van 'onmenselijke toestanden' waar in haar cliënt zijn dagen moet door brengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 45