Politie sprak over 'drinkebroeren' en niet over dronken boeren Bericht over villa Riesenbeck niet geheel juist en onvolledig Schrijvende lezers Vliegkamp is nu al een natuurgebied Infocentrum van HSL als toeristische trekpleister? Is zo'n gebouw wel in te passen op het Rapenburg? Onze mooie stad moeten we niet laten verwoesten Bouwen niet overf aan projectontwikf' I DINSDAG 9 MAART 1999 REDACTIE PAUL DE Vil Het is de hoogste tijd voor wat positieve berichtgeving over het Marinevliegkamp Valkenburg. Dit spelletje 'landjepik' is uit eindelijk alleen maar bedoeld om dit terrein door de gemeen te Leiden vol te laten bouwen. Maar realiseert men zich wel hoeveel werkgelegenheid hier door verloren gaat? Valkenburg, Katwijk, Noordwijk en andere omliggende gemeenten herber gen vele 'marinegezinnen'. De heer Nolten van de WD in de provincie Zuid-Holland wil het terrein 'teruggeven aan de natuur'. Maar het is al het mooiste natuurgebied uit de hele omgeving. Er komen veel eendensoorten voor, zoals de bergeend, de kuifeend, de krak eend. de smient en de tafel eend. Maar ook lepelaars, stelt lopers. kluten, tureluurs en grutto's lopen er rond. En wat dacht u van de zeldzame baard- vleermuis, de watervleermuis, de ransuil, de roerdomp en de ijsvogel? En dit alles wordt be heerd door vakbekwame wild- beheerders. Graag zag ik - en met mij ve len - dat alle plannenmakers en de heer Nolten hier hun ge dachten eens over lieten gaan. Dit terrein mag niet bebouwd worden en hoeft niet terugge geven aan de natuur. Dit is al natuur op z'n mooist; alles on der deskundig beheer van de marine. Eén vogel komt gelukkig niet voor op Valkenburg: de kip zonder-kop, die zit in de ge meenteraad van Leiden. GA Buis-van Rhijn, „Vliegkamp Valkenburg 'teruggeven aan de natuur1 - zoals de WD wil - hoeft niet. Het is daar al natuur op z'n mooist. En dat allermaal onder deskundig beheer van de marine." Noordwijk. archieffoto dick hocewoninc De ingezonden brief in het Leidsch Dagblad van 25 februari onder de kop 'Politiewoordvoerder moet zich beter uitdrukken of gewoon zijn mond hou den', was voor mij, de woordvoerder in kwestie, niet echt schrikken. De schrijvers van de brief, Ellen en Boris Heemskerk uit Oud Ade, waren name lijk zo netjes geweest vooraf een kopie van hun brief aan de politie te sturen. Op mijn beurt heb ik hen op voor hand kennis laten nemen van deze re actie. Omdat er echter een verkeerd beeld is geschetst, hecht ik er wel aan - al was het maar voor een juiste beeld vorming - deze ingezonden brief te schrijven. Het verkeerd geciteerd worden in de pers is voor velen een bekend feno meen, politiewoordvoerders niet uit gesloten. In de waan van alledag - de grafschennis op de begraafplaats Zijl poort kreeg landelijke aandacht en dat leverde heel wat perscontacten op - werd ook desgevraagd telefonisch een reactie gegeven aan het Leidsch Dag blad. Daarbij is van mijn kant duidelijk gesteld dat op dat moment het onder zoek nog in volle gang was en dat we derhalve geen conclusies mochten trekken. Alle opties van mogelijke da ders lagen open. Omdat de beheerder van de begraaf plaats van het begin af aan in het openbaar stelde dat het hier om een sekte moest gaan, heb ik aangegeven dat het voor hetzelfde geld bijvoor beeld jongeren en - nu komt het - ook 'drinkebroeren' geweest konden zijn die op weg naar huis het blijkbaar leuk vonden om vernielingen aan te richten op een dodenakker. Dat er vervolgens 'dronken boeren' in de krant komt te staan is, ook al zal het te herleiden zijn tot een onjuiste registratie van hetgeen werd uitge sproken, heel vervelend omdat het niet alleen een beroepsgroep maar ook een bevolkingsgroep betreft. Politie woordvoerders spreken in strafzaken naar buiten toe in de dadersfeer inder daad nooit over bepaalde bevolkings groepen, alleen al vanwege het stigma tiserende karakter; gemotiveerde uit zonderingen daargelaten. In dat licht bezien is het dan ook van de zotte om 'dronken boeren' (en daarbij te denken aan agrariërs) te be noemen. In dat geval kun je met alle gemak van de wereld duizenden ande- In het begin van het artikel 'Hoogmade toeristische trek pleister' (LD van 22 februari) ontstaat bij lezing een vorm van waardering voor een gelanc eerd idee. Echter, na enig ver der lezen, moeten wij deze po sitieve mening geheel herzien. Het idee wordt gelanceerd een HSL-informatiecentrum in Hoogmade in te richten. Een gewaardeerd initiatief. Vervol gens wordt het idee door het CDA Jacobswoude 'verheven' tot een toeristische attractie. Eerdere waardering maakt dan plaats voor verontwaardiging en ongeloof. Dus toch geen krasse plan nen zoals verwacht en onder schreven ten gunste van allen die door de komt van de HSL worden gedupeerd omdat zij hun woning of bedrijf verplicht moeten verkopen/verlaten; in de geluidzone komen te wonen; of diegene waarvoor de horizon vervuild wordt. Neen, het HSL- informatiecentrum moet 'een toeristische trekpleister' wor den! Stelt u zich eens voor: een groot aantal toeristen wordt door de HSL aangevoerd tot Rotterdam/Amsterdam om ver volgens met bussen gelokt te worden naar het HSL-infocen- trum te Hoogmade. In de tijd waarin veel inwoners nog in onderhandeling zijn met over heden en in de tijd waarin voor velen de toekomst onzeker en zelfs uitzichtloos is, denkt het CDA aan een publiekstrekker voor derden. Wij vragen ons af of er wel sprake is van enige realiteitszin. Ons antwoord luidt: neen. La ten we vooral leven in het hier en nu. Er moet een informatie centrum komen, inderdaad. Maar wel voor die mensen die in deze orïzekere tijd hulp en steun kunnen gebruiken, niet meer en niet minder. Laten we het vooral simpel houden in het belang van de gedupeerde inwoners van de gemeente. Gerard de Wolf, Patricia Staats, Hoogmade. Villa Riesenbeck in Lisse. Sloop is niet tegen te houden. foto dick hocewoninc Het was maar een kort berichtje over de sloop van villa Riesenbeck in Lisse en de rol van de Vereniging Oud Lisse in deze kwestie. Een be richtje dat in Lisse. en wellicht ook in andere ge meenten, ongetwijfeld door velen met de nodige aandacht is gelezen. Het is dan ook jammer dat dit bericht niet geheel juist en volledig was. In het bericht wordt gesuggereerd dat de Ver eniging Oud Lisse de sloop van de monumentale villa niet heeft kunnen tegenhouden 'omdat de villa niet op de rijks- of gemeentelijke monumen tenlijst stond'. Wanneer er in Lisse een monu mentaal pand gesloopt dreigt te worden, worden de bouwkundige staat, de ligging en de betekenis van zo'n pand altijd zeer zorgvuldig bekeken door deskundigen van de vereniging. Mochten zij tot de conclusie komen dat het pand waarde vol genoeg is om behouden te blijven, dan zal de Vereniging Oud Lisse haar uiterste best doen om het pand alsnog op de monumentenlijst ge plaatst te krijgen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd toen villa Rozen- heim aan de Heereweg met sloop werd bedreigd. De vereniging was van mening dat dit pand be houden moest blijven en heeft een verzoek bij de rijksmonurnentendienst ingediend om het pand als monument aan te merken. Deze brief is - zo als wellicht bekend - 'in de post verdwaald'. Ro- zenheim is begin 1998 gesloopt. Deskundigen van de Vereniging Oud Lisse hebben villa Riesenbeck aan een grondige in spectie onderworpen. Zij kwamen tot de conclu sie dat de villa zeker beeldbepalend is, maar dat het oorspronkelijk ontwerp sterk is veranderd en aangetast. 'Het geverfde metselwerk doet afbreuk aan de architectonische kwaliteit van het pand', luidde de conclusie. Daarnaast is er juridisch on derzoek gedaan, om te bezien of er wellicht juri dische argumenten gevonden konden worden om de sloop tegen te houden. Dergelijke argu menten konden niet worden gevonden. Het slo pen van de villa was dan ook - helaas - niet tegen te houden. De Vereniging Oud Lisse heeft de autoriteiten voortdurend gewezen op de fraaie bomenrij langs de villa en erop aangedrongen dat deze bo men behouden zouden blijven. Dat gebeurt nu ook. Bovendien is gebleken dat het feit dat de Vereniging Oud Lisse zoveel belangstelling toon de voor de villa, er voor heeft gezorgd dat eige naar en gemeente er alles aan hebben gedaan om te komen tot een ontwerp voor een nieuw pand dat net als het oude beeldbepalend ge noemd mag worden en goed in de omgeving past. In het artikel in het Leidsch Dagblad wordt ver der gesuggereerd dat de vereniging nu pas, na het op handen zijnde verdwijnen van Riesen beck, een lijst gaat maken van de panden in het dorp, die in aanmerking komen voor de aandui ding 'monument'. De Vereniging Oud Lisse is reeds enige tijd geleden begonnen met het sa menstellen van een dergelijke lijst. Het in april 1995 door de Vereniging uitgegeven boek 'Regi stratie van waardevolle panden in Lisse', vormde daartoe de eerste aanzet. A. Rouwhorst, voorz. Vereniging Oud Lisse, Lisse. Het toekomstige pand Rapen burg 124 wordt niet alleen de hoeksteen van het Rapenburg maar zal ook in nog ruimere zin beeldbepalend zijn. Wie vanaf de Singelbrug via de Doezastraat richting centrum rijdt, volgt met het oog één van dé invalsroutes naar de binnenstad. Hij of zij ziet in een oogopslag hoe dit pand lijkt aan te leunen tegen de Pieterskerk; precies zoals de aanleunwoningen aan de noordkant van de kerk dat op kortere afstand doen. De eer ste gevolgtrekking zou kunnen zijn dat de nieuwbouw onder geschikt moet zijn aan het mooie en dominerende sil houet van de kerk en vooral niet moet opvallen. Het Pieterskerkhof nr. 10 heeft ons nog meer te leren. 'Je hangt een Karei Appel ook niet naast een Rembrandt', zei oud-burgemeester Goekoop ooit en dat lijkt me een schot in de roos. De vergelijking met Appel laat de architect in alle waarde, maar zet een kern achtig vraagteken bij zijn ver mogen tot in- en aanpassen. Is de gemeente bereid nog eens zo'n risico te nemen? Volgens het Leidsch Dablad van 2 februari wil de ontwer per van Rapenburtg 124, Bou- dewijn Veldman, zijn tekening 'uiüeggen'. Kan dat dan? Het lijkt me dat de harmonie en schoonheid van een creatie, in zijn context, of het nu ballet, muziek of architectuur is, in de eerste plaats ervaren moet worden. Het uiüeggen van zo'n ervaring kan dan alüjd nog wel volgen. Als het dan niet te laat is. Wie herinnert zich nog met hoeveel spijt de 'puist' op het eind van de Kai- serstraat - blikbederver vanaf het lange Rapenburg - inder tijd is betreurd? Men mag zich afvragen of een hoog, driekleurig en dus dominerend gebouw, met per verdieping verspringende raamlijsten, ooit in te passen is op het Rapenburg. E.M. Berg, Leiden. Iedereen (nou ja, iedereen) piept nu over de ontwerpen van de hand van architect Boudewijn Veldman. Maar dat is een kwestie van smaak. Ac tueel is de plaats van het ont werp- In de Merenwijk of in de Stevenshof zullen de ontwer pen niet eens opvallen. Ik be doel: er zijn zelfs mensen die de niet afgemaakte kruis woordpuzzel van Mondriaan mooi vinden. Esthetisch gezien, zijn er nou eenmaal plaatsen in de stad waar vergunningen voor dergelijke ontwerpen nóóit maar dan ook nóóit afgeven hadden mogen worden. Een voorbeeld van zo'n enorme miskleun is Pieterskerkhof 10, om maar een iets te De tranen schieten je in de ogen, als je tussen de monu mentale Pieterskerk en het Gravensteen een steenklomp ontdekt die op die plaats niet gebouwd had mogen worden. Hoe komt men aan zo'n vergunning, zo vraag je je af. En belangrijk: wie geeft die vergunning af, c.q. wie heeft de handtekening gezet? Con clusie: alle Leidenaren moeten alert blijven. We moeten onze mooie, oude stad niet laten verwoesten door vergunning gevers die geen gevoel hebben en - nog erger - de oude bin nenstad systematisch aan het vernielen zijn. Er is één woord voor: foei! N. Brands, Leiden. Met verbazing heb ik kennisge nomen van de resultaten van de CPB-studie naar de kwaliteit van woningbouw in de VINEX- -wijken. Toegegeven, de gemeenten stellen soms wel vergaande ei sen. En overigens doen rijk en provincie daar ook lustig aan mee, maar dat ter zijde. Wat ik echt stuitend vind, is het plei dooi om nieuwbouw voortaan over te laten aan de projectont wikkelaars. Alsof er dan ineens wel meer kwaliteit en variatie wordt gebouwd. Dóór mijn redelijke ervaring met projectontwikkelaars weet ik één ding zeker: zij willen zon der uitzondering zo duur mo gelijke huizen bouwen op zo goedkoop mogelijke grond. Daar is op zich niets mis mee, als je het maar weet en als er dan maar een goed tegenwicht kan worden geboden namens de gemeenschap en de nog on bekende toekomstige bewo ners. Anders krijg je in de huidi ge markt alleen maar veel te dure twee-onder-één-kappers. Voor dat tegenwicht heb je dus in ieder geval de gemeen ten al nodig. Maar niet alleen daarvoor, ook voor de formule ring van de stedenbouwkundi ge kwaliteit. Een nieuwbouw wijk staat er immers meer dan een eeuw, terwijl de gemeente bovendien verantwoordelijk wordt voor de gebruiks- en es thetische kwaliteit van de open bare ruimte. Dat er in veel VINEX-wijken te dicht wordt gebouwd, komt vaak nog eerder door de eisen van provincie en het rijk dan door de gemeentelijke wensen. Het zou mijn voorkeur hebben als wijken echt veel variatie bie den maar wel woningen van hoge kwaliteit. Ook de sociale dan niet met la» lokale overhedeif, veel gemakkelijk de te bebouwKjjr( kunnen beschikli De overwinst (l-, tatie kunnen zij|Ll zetten om zondt. rijksgelden venr van de gemeente reren. Daar zijïe£ voorkeursrechterf wetten voor nodi eenvoudigde oj00 die ervan uitgaaf1]! naar niet meer r hoeft te wordava overdracht van J gemeen belang. V| Met zo'n wet i zal geen boer i*vi kunnen trainerjna schat-hemeltje-r,pr' weren kan gaan Ir 6 projectontwikkelpl maken op makljts grond. Zijn winsf Si is riant genoeg, p d fan op re beroepsgroepen aanhalen. Daarbij komt ook nog dat nou juist die agrari ërs een heel belangrijke doelgroep vor men in het groene hart van Holland waar ook de politie Hollands Midden actief is. Zo de betwiste opmerking al van weinig respect zou hebben ge tuigd, zou deze dus ook nog tactisch als kortzichtig bestempeld hebben kunnen worden. Robbert Blom, voorlichter politie Hollands Midden, district Leiden-Voorschoten, Leiden. me nfc- di 305 01 Ambtenaren moeten inform^,1 burgers doorgeven aan wet{™ Woensdag 24 februari las ik een artikel in het Leidsch Dagblad over fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, de heer Melkert. Dit naar aanlei ding van de (toen nog) komen de verkiezingen voor de provin ciale statep op 3 maart. De heer Melkert pleitte onder andere voor toezicht op het openbaar vervoer. Door nu te gaan stemmen, heb je als bur ger hierin inspraak. Als je jouw stem tenminste uitbrengt op de juiste partij, zo ongeveer luidde zijn boodschap. Voor Leiden zou dit mis schien betekenen dat er een eind zou kunnen komen aan de verkeerschaos die er nu op sommige dagen stad is en waarojoir ontbreekt. Om te komen inspraak zijn, dat de amb het Stadbouwhu formatie die do ,n wordt aangelev^p aan de verantwL- houders. Alleen (,n burger misschieijot motiveerd om Jhr brengen als het d verkiezingen wet ken. Alleen dan lil ger invloed op e ger gewenst goec fde De Warmondse molenaar Hoogduin toont enkele slacn lopende honden. archieffotoh; Hond wordt negatief benlt artikel over molenaar Hc Op het artikel 'Die honden ver storen alles' (in de krant van za terdag 20 februari) wil ik reage- ren.Wat ik mij afvraag is: waar om schermt de heer Hoogduin zijn erf niet goed af? Dan kan er immers geen hond bij de scha pen en kippen komen. De ha zen lopen 'in het wild' rond en dat is inderdaad een probleem. Toch vind ik dat de hond in het artikel wel erg negatief wordt benaderd. Zo veel plekjes om de hond vrij te laten ren nen, zijn er niet in onze regio. En opvallend is dat de loslo pende hond zijn behoefte veel (Ml sneller doet en bele locatie dan| de. Tot slot nog te dochters van| duin berijden pi dat tot veler goed. Maar heef duin wel eens sastreuze gev< voor de grasmi Enige tolerantiefagy is noodzakelijk in dit piepkleii lijk te maken. '-6 6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 20