Leiden Regio Rijnland boos over schrappen slibstort l£| T)e Stemming Kinderopvang Leiden straks per wijk opgezet Nieuw busstation morgen getest f i.:. 1 ./ZT* eiden houdt toekomst onder de pet TERDAG 27 FEBRUARI 1999 971 21 EIDEN JOB DEKRUIFF 071-5356414, PLV -CHEF* MJOUSTRA,071-5356430 Ruzie met ontevreden klanten Vier jaar cel geëist voor schietende autohandelaar ien 37-jarige Leidse autohan- lelaar die vorig jaar maart ru le had met twee ontevreden lanten, hoorde gisteren vier aar cel tegen zich eisen. Naar ijn zeggen is er alleen ge- cholden en geduwd, maar ustitie gelooft de verklarin- en van het tweetal dat er op ien geschoten is. Het tweetal ileef ongedeerd maar eist wel 500 gulden smartengeld. De twee klagers hadden bij le handelaar aan de Hallen- eg een BMW gekocht die bij lader inzien niet van het be- oofde type bleek te zijn. Ze wamen daarom hun geld te- ugvragen. Volgens de ver lachte werkt het zo niet in de mtobranche. „Een handelaar noet zelf een auto nakijken, n niet achteraf terugkomen." lij had de twee daarom weg- gd, maar ze wel hun rieduizend gulden terugge- even. Het duo heeft een hele an- lere lezing van het voorval, le zeggen dat de verkoper ien wapen trok, op een van ien richtte en de trekker iverhaalde, alleen zonder re- ultaat. Een tweede schot, ter- vijl zij al op de vlucht sloe- ,en, zou op de grond zijn af- eketst. Een van de twee werd -rervolgens ook nog vastge pakt, mishandeld en be dreigd. Het tweetal legde los an elkaar bij de politie vrij- vel identieke verklaringen iver de gebeurtenissen af, re ien voor de officier van justi- ie om de schietpartij bewe en te achten. De verdachte en zijn broer, die ook bij de ruzie betrokken was, ontkennen echter alles, op een fikse woordenwisse ling na. Er zijn ook geen ge tuigen die schoten hebben gehoord, er zijn geen sporen van een vuurwapen, kmit of een huls aangetroffen. Vol gens zijn advocaat Stelling werf was het bovendien on verklaarbaar dat de handelaar én het geld had teruggegeven én was gaan schieten. Stel lingwerf, zelf voormalig auto dealer, hield het op een uit de hand gelopen gesprek en veel fantasie bij de twee 'slachtof fers'. Dat een van hen behalve de omstreden auto nog een wa gen had gekocht, en niet eens onder de motorkap had geke ken, bewijst volgens hem dat ze wel degelijk een soort tus senhandelaars waren. De twee aangevers hadden ook geen medische verklaring om de mishandelingen te bewij zen, ze haalden in hun verkla ringen pistolen en revolvers door elkaar terwijl ze zelf in het Syrische leger gezeten hebben, en ze hadden vol doende tijd gehad om hun ge tuigenissen op elkaar af te stemmen. Hij vroeg dan ook om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De smartengeld- eis van de twee klagers - 1500 voor de een, die zich gedwon gen voelde te verhuizen, en 1000 gulden voor de ander, die zich in Leiden onveilig voelt - kwalificeerde de raads man als belachelijk. De rechtbanjt doet over twee weken uitspraak. Vervolg van voorpagina Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland is ontstemd over het voornemen van Leiden om de baggerstort in de Oostvlietpolder voorlopig te schrappen. Voorlichter C. Meijer: „Als dit klopt, hebben wij allemaal een groot pro bleem. We hebben een enorme hoeveelheid bagger te verwerken. Het water moet kunnen doorstromen naar de gemalen anders krijgen we allemaal natte voeten." De Leidse politiek is echter verheugd. „Dit is het enige mo gelijke besluit", meent R. Hillebrand (PvdA). Meijer uit. Maar het vervoer kost heel veel geld. De bagger is ook vaak vervuild: alles wat in de lucht zit, komt namelijk ook in de modder terecht. „Dat hebben we zelf veroor zaakt. Die slib groeit jaarlijks met een paar centimeter aan als gevolg van bladeren, stof en waterplanten. De sloten wor- LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE WIM WEGMAN Meijer ziet het hoogheemraad schap in een lastig parket te rechtkomen. „We storten die bagger nu op allerlei plaatsen in dit gebied en kunnen soms te recht in de slufter op de Maas vlakte en in Den Helder", legt den steeds ondieper en het overtollig water moet ergens heen. We waren daarom erg blij met de oplossing van de Oost vlietpolder. Als dat niet door gaat, hebben we met zijn allen een probleem. En een alterna tief hebben wij niet", zegt de woordvoerder van Rijnland. Provinciale Staten lieten deze week weten dat ze die gevolgen voor het milieu en de volksge zondheid door de baggerstort eerst onderzocht willen heb ben. Maar Leiden wil verder met haar bestemmingsplan omdat ze anders in de proble men komt met de aankoop van grond in de polder. Daar moet namelijk ook een fors bedrij venterrein komen. De gemeen te mag de grond in de polder volgens het 'voorkeursrecht' als eerste partij kopen. Bij langer uitstel van het bestemmings plan vervalt dit voorkeursrecht. De meeste raadsfracties in Leiden juichen het voornemen toe om de stort voorlopig te schrappen. En van een aantal partijen mag de slibstort nu ook definitief van tafel. C. Vergeer (SP): „Dit is een goed bericht. Er zijn zo veel aanwijzingen dat de stort daar maar beter niet kan komen, dat dit een heel po sitief besluit is. Maar we zijn er nog niet. Ook F. Van As (RPF/SGP/GPV) en S. Ter Harmsel (GroenLinks) zijn zeer te spreken over het voornemen. Van As: „Ik zie liever meteen af stel, maar dit is een stap in de goede richting." En ter Harm sel: „Het was natuurlijk sowieso een onmogelijke situatie dat het MER-rapport pas klaar was na dat we een besluit over het be stemmingsplan hadden moeten nemen." M. Schulz (WD) is evenmin ontevreden over het plan van het college, maar ze toont tege lijkertijd enige voorzichtigheid. „De gemeente heeft een aantal afspraken met de provincie over de slibstort. Wat gaat daar mee gebeuren. En wat gaat de provincie nu doen? Maar goed, het uitstel op zich is positief." R. Hillebrand (PvdA) staat he lemaal achter het voorlopig schrappen van de stort. „We zijn nooit gelukkig geweest met die plek. En je zag de laatste tijd steeds meer problemen rond milieu en volksgezondheid op komen rond die stort. We heb ben stevige eisen gesteld waar- Systeem moet in april draaien LEIDEN MARC VLEK Woensdag 3 maart: uitslagenavond verkiezingen Volg de uitkomsten van de verkiezingen van de Provinciale Staten in het Leidse stadhuis! Vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal grootbeeldpresentatie van het verkiezingsprogramma van TV West en van de landelijke NOS-uitzending de Leidse uitslag discussies en commentaren van landelijke en Leidse politici Toegang tot stadhuis via de trap aan de Breestraat of met de lift ingang Stadhuisplein. Iedereen is van harte welkom! Leiden Het dynamisch reizigersinfor matiesysteem (DRIS) van het nieuwe Leidse busstation wordt morgen voor de eerste keer ge test. In april moet het systeem continu kunnen draaien. De of ficiële opening is eind juni. De hele dag komen en gaan alle bussen van de nieuwe per rons naast het NS-station. De haltes op het Stationsplein en de Stationsweg worden afgeslo ten. Om verwarring te voorko men worden de bekende palen met gele borden deze dag ver wijderd. Op het Stationsplein komt een met grote pijlen be plakte bus te staan die de pas sagiers naar het nieuwe bussta tion verwijst. Bovendien is er de hele dag een promotieteam van busmaatschappij ZWN aanwe zig om de reizigers met flyers attent te maken op het nieuwe systeem en ze eventueel de weg te wijzen. Het nieuwe systeem infor meert de reizigers op monitors over aankomst- en vertrektij den, eventuele vertragingen en de perrons waar de bussen aan komen. „Het is de bedoeling dat vanaf nu iedere zondag wordt proefgedraaid", legt F. Rameckers yan het project bureau Leiden Centraal Project uit. „Dan veroorzaken we de minste overlast. Op doorde weekse dagen kunnen we dan de kinderziektes uit het systeem halen." In het oorspronkelijke plan van de gemeente had DRIS al in juli vorig jaar moeten draaien, maar door moeilijkheden met de software werd dit steeds uit gesteld. Henk van Zeijl van de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Leiden doet er luchtig over: „Wanneer gaat een project nu precies volgens de planning?" In onder andere Amstelveen, Leeuwarden en Eindhoven zijn soortgelijke systemen al in ge bruik. „We hebben van hun fouten kunnen leren", legt van Zeijl uit. „Eindhoven had bij voorbeeld geen rekening ge houden met slechtzienden. Wij hebben daar een voorziening voor." „Het systeem is volledig ge automatiseerd", vertelt Van Zeijl. „De computer weet via een zendertje in de bus waar deze zich bevindt. Als een bus vertraging heeft en het 'vaste' perron is bezet wijst de compu ter hem een andere plaats aan. Het systeem meldt een eventu ele perronwijziging drie minu ten van tevoren. Er is iemand die toezicht houdt, maar die zit in de ZWN-centrale in Zoeter- meer." In geval van calamiteiten, zo als stroomuitval, kan het sys teem verder op accu's. Mocht het systeem ondanks alle voor zorgsmaatregelen toch vastlo pen, dan komt een medewerker van ZWN het busverkeer rege len. „En ja," lachen Rameckers en Van Zeijl in koor, „het sys teem is millenniumproof." IHBHHi Het nieuwe busstation bij Leiden Centraal FOTO HIELCO KUIPERS aan de baggerstort moet vol doen wil hij daar kunnen ko men. Er zal nog heel wat water door de Vliet moeten stromen voordat het lukt om de stort op een goede manier in te passen. Als het ooit lukt." Alleen M. Vlasveld (LWG/de Gföenen) heeft gemengde ge voelens over het voornemen van het college. „Ik zou blij moeten zijn, maar ik vertrouw het niet helemaal. Volgens mij is het een verkiezingsstunt van provinciale-statenleden. Ze dringen aan op extra onderzoe ken, maar hadden ze langza merhand niet alles over die baggerstort onderzocht? Ik vind het maar vreemd. Ik zou de te genstanders dan ook willen ad viseren om alert te blijven." Leerstoel voor onderzoek naar Katwijkse ziekte LEIDEN ONNO HAVERMANS De Universiteit Leiden heeft de psycholoog-psychotherapeut dr. A. Tibben benoemd tot bij zonder hoogleraar. Tibben gaat onderzoek doen naar de ziekte van Huntington, in de volks mond beter bekend als 'de Kat wijkse ziekte'. Doel is de kwali teit van leven van patiënt en zijn naasten te verbeteren. De afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum houdt zich al speciaal bezig met families waarin de ziekte van Huntington voor komt. Ook Tibben is hierin ge specialiseerd. Hij promoveerde zes jaar geleden cum laude op een onderzoek naar de geneti sche voorspelbaarheid van de ziekte. De psycholoog is tevens ver bonden aan de Erasmus Uni versiteit Rotterdam. Hij dankt zijn aanstelling in Leiden aan het Prinses Beatrix Fonds, de Stichting Open Ankh en de Hoogland Zorggroep, waartoe onder meer Overduin in Kat wijk aan Zee behoort. Het Bea- trixfonds steunt wetenschappe lijk onderzoek en de Vereniging van Huntington jaarlijks met ongeveer driekwart miljoen gul den. LEIDEN - CDA-lijsttrekker voor de Provinciale Staten-verkiezin- gen en gedeputeerde Jan Heij- koop brengt vandaag van 10.00 tot 12.00 uur een bezoekje aan Leiden. Hij is onder meer bij de Waag aanwezig waar hij samen met CDA-wethouder Huib Kruijt die omstreeks 11.00 uur arriveert campagne voert voor zijn partij. zijn van die dingen die je be niet kunt weten. De ingredi- ten van een fris en fruitig nchtentoetje, het uurloon van n crisismanager, de inhoud n een Boeing... je kunt het aar beter onder de pet hou- n. Wat niet weet, wat niet ert. Er is al ellende genoeg in wereld en het zal mijn tijd :1 duren. >e Leiden er in 2010 uitziet, jkt sinds kort in de categorie ept Wil Je Niet Weten te vallen, toekomst van Leiden - daar lister je hooguit over. Zullen pssst pssst pssst, of toch isschien psst psst psst? Niet lorvertellen hoor, anders is de rrassing eraf. Misschien gaat volk wel morren, discussie over Leiden in 10 is een onderdeel van het ote-stedenbeleid, dat in Lei- n onder de bezielende lei- ng staat van wethouder Hans laijens. Grote-stedenbeleid is n kwestie van veel geblaat en :inig wol, en Baaijens voelt er :h als een vis in het water. Hij rdedigt met verve waarom er er de toekomst niet in het lenbaar mag worden gespro- n. „We willen een open ge- chtenwisseling, en daarom aten we achter gesloten deu- krijgt dat een verslagger op ei gen initiatief iets aan het uit zoeken is. Want dat hadden we niet afgesproken. Hans Baaijens organiseert een open discussie. Kijk, daar ko men de geblindeerde busjes al aan. Onder politiebegeleiding afgevoerd naar een onbekende bestemming. En wat doen die mannen in die witte pakken daar eigenlijk? Zo hoort het Past er een roomsoes in het handtasje van Stella ter Harm sel? Een slagroomspuit in de linnen tas van Paul Duijvensz? Heeft Dirk van den Bosch een moorkop in z'n rugtas? Anne de Hingh een waterpistool in haar jaszak? We weten het niet. De beveiligingsmensen, die bij de inhuldiging van onze Grun- ninger burgemeester Jan Post- ma moesten zorgen dat diens ex-werkgever Gerrit Zalm niet voor de tweede keer een taart in zijn facie zou krijgen, wisten het ook niet. Kun je een slag roomtaart in onderdelen bin nensmokkelen en 'm, eenmaal in het stadhuis, op het toilet stiekem in elkaar knutselen? Hadden terroristen dat niet eens gedaan met raketwerpers? Ze wisten het niet. Ruud Breedveld van het CDA lieten ze lopen. Die man zat zo keurig in het pak, die had heus geen kaasbijltje in zijn koffer. WD'er Tom Kuperus wekte ook geen argwaan. Keurige jon geman, knikten ze. En Joke Sorgdrager van het D66? Had die misschien een verfbom on der haar hoedje? Ach, welnee! Maar raadsleden van Groen Links lijken soms wel een beetje op die pluizenbollenVan Euro- dusnie. En Eurodusnie is TAART, de actiegroep die pro minenten gebak in het gezicht duwt. Dus werden GroenLink- sers bij de feestelijke intocht van Postma, waar mensen als Zalm en Wallage vrij rondlie pen, bij de deur staande gehou den. „Heb jij soms een taart in je tas, jongetje?" Ten onrechte natuurlijk. Groen Links heeft keurige raadsleden. Die smijten niet met taarten. Die stellen schriftelijke vragen aan burgemeester en wethou ders. Ex artikel 31 van het regle ment van orde. En zo hoort het. GroenLinks vraagt natuurlijk niet. waarom de beveiliging bij de deur juist de mensen van hun partij eruit pikte. Dat zou te makkelijk zijn. Dan zouden burgemeester en wethouders beleefd antwoorden: „Omdat de verschijning van sommige le den van uw partij overeenkomt met die van mensen, van wie beveiligingsbeambten verwach ten dat zij zoetigheid bij zich hebben om gezagsdragers en zichzelf mee voor schut te zet ten. Nee, ze vragen waarom zelfs tassen werden doorzocht, die nog niet groot genoeg waren voor een moorkop. Fantasie hebben ze niet. (De wethouder krabt met de pen achter het oor en noteert: „Omdat een room soes in je neus vervelender is dan een taart in je gezicht. GroenLinks heeft nóg een vraag. „Kan zo'n selectieve con trole in de toekomst voorko men worden? (Ha, denkt de wethouder. Da's een makkelij ke. Hij schrijft: „Er zijn zeker mogelijkheden om selectieve controle in de toekomst te voor komen. De simpelste methode zou zijn, voortaan alle bezoe kers van recepties waar belang rijke gasten rondlopen te fouil leren en hen te verplichten tas en jas af te geven bij een be waakte garderobe. Het kost een paar stuivers meer. En de stem ming lijdt er danig onder. Maar het kan.De wethouder legt zijn pen neer. Vragen beant woord. Binnen de in het regle ment van orde gestelde termijn van zes weken. Zo hoort het!) RUUD SEP EN AAD RIETVELD COKL wil vier vormen van opvang beter op elkaar afstemmen TEKENING MAARTEN WOLTERINK ONNO HAVERMANS De kinderopvang in Leiden krijgt een strakkere vorm. Ouders kunnen binnenkort in hun eigen wijk een beroep doen op peuterzaal, dagopvang, gastouders en buitenschoolse opvang. De Cen trale Organisatie Kinderopvang Leiden (COKL) gaat de vier vormen van opvang beter op elkaar afstemmen. Bovendien wordt de buitenschoolse opvang fors uitgebreid. De veranderingen moe ten in de loop van het nieuwe schooljaar merk baar zijn. „We hebben die verschillende vormen van op vang nu al in de meeste wijken", zegt interim-di recteur Sylvia Dym. „Straks moet de aansturing 'per wijk in één hand zijn." Dat is volgens Dym nodig om in te spelen op de nieuwe eisen die aan kinderopvang worden ge steld. Zo moeten de kinderdag verblijven over twee jaar een certificaat halen en dringt de gemeente aan op samenwer king met buurthuizen, wijknet werken en scholen. De buiten schoolse opvang, die nu nog vooral kinderen tussen vier en acht jaar aan zich bindt, moet ook voor acht- tot twaalfjarigen aantrekkelijk worden gemaakt. Daarnaast groeit de vraag naar flexibele opvang, dat wil zeggen op uren in de vroege ochtend en avond. Volgens Dym is de platte structuur' van de COKL niet langer toereikend. „Voor de opvang heeft dat altijd goed gewerkt. Ouders zijn over ons erg tevreden, zo blijkt uit onderzoeken. Maar de echte vernieuwing komt niet tot stand. Die moet je van bovenaf sturen, zeker gezien de snel le groei die wij doormaken." Daarom wil Dym de COKL opsplitsen in drie regio's, die elk weer enkele wijken herbergen. De regio's krijgen elk een manager en ook in de wij ken komt een centrale leiding. „Vraag me niet 'Er gaat een meer zakelijker wind waaien waar in de stad die regio's precies komen, <iat weten we nog niet. Maar we hebben nu zo'n twintig kindercentra, die worden aangestuurd door een directeur die ook het strategisch beleid moet bepalen. Dat is teveel." Exclusief is de verandering bij de COKL niet, benadrukt de interim-directeur. „Vroeger kregen we een hoeveelheid geld voor een aantal plaatsen en mochten we het beleid zelf bepalen. Nu moet je resultaat tonen. Dat zie je bij alle gesubsidieer de instellingen. De eerste tien jaar zijn gebruikt om van de COKL een organisatie te maken die midden in Leiden staat. Dat heeft de vorige di recteur fantastisch gedaan. Nu moeten we de be drijfsvoering verbeteren. Er gaat een meer zake lijke wind waaien. Je komt niet meer weg met goede bedoelingen, je moet het goed doen. En wat goed is, dat moeten we met elkaar vaststel len want je wordt straks aange sproken op wat je doet. Dat klinkt negatief, maar het is juist positief dat het talent dat we in huis hebben straks beter benut wordt." Ouders moeten ook voordeel hebben van de veranderingen. ,Als we klachten kregen, betrof dat bijna altijd de dienstverlening van het centra le bureau. Dat moet minder, want elke klacht is er een teveel. En hopelijk merken de ouders wat van de vernieuwing, van de uitbreiding van het aanbod. Vooruitlopend op het overheidsgeld dat er aankomt hebben we de buitenschoolse op vang al met zo'n zestig plaatsen uitgebreid. Straks komen er nog meer plaatsen bij. Dat moet de druk op de wachtlijsten verlichten, al vraag ik me af of dat werkelijk gebeurt. Uit onderzoek blijkt dat hooguit één op de drie kinderen die er voor in aanmerking komen in de opvang zit of op de wachtlijst staat. Veel ouders zetten hun kind niet op de wachtlijst omdat er te weinig plaats is. Uitbreiding kan dus leiden tot een grotere wacht lijst. In die zin zijn we er nog lang niet."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 21