uurt bezorgd over leefklimaat Aalmarkt Leiden Jitspraken wethouder ergeren wetenschapper Leiden Regio Zestig jaar getrouwd Plan voor museum met straatmeubilair HG 12 FEBRUARI 1999 CHEF WIM WEGMAN, 071-5356414, PLV.-CHEF HERMAN JOUSTRA, 071-5356430 lie op gemeentelijke plannen storische karakter en eefklimaat van het Marktgebied dreigen te n aangetast. Beide en krijgen in de re- gemeentelijke plan- - oor het gebied te wei- andacht. Dat is de van de reactie op de ien die de Vereniging pieters- en Academie- en Levendaal-West, ootste wijkvereniging et centrum van de heeft gestuurd naar meente. herman joustra tgangspunten van de ge le, zoals het behoud van menten en handhaving iet kleinschalige, histori- [arakter en de woonfunc- de buurt, zijn op zich nswaardig. Maar ze lijken d te zijn met de plannen, st een grootschalig karak- ibben, schrijft de vereni- plannen voor het gebied en paar maanden geleden n gepresenteerd door «ontwikkelaar MAB, roe- inkele belangrijke vragen chrijven de bewoners.'Wij n ons grote zorgen of het it mega-project zal lukken kleinschalige, historische uur van de buurt te hand- gezien de plannen voor ileggen van een parkeer- grootschalige winke- eden, een disco en een oop enerzijds en ander- het terugbrengen van de ifunctie en het afbreken de Aalmarktschool'. Het ridse delegatie iuid-Afrika lelegatie van de gemeente n is op bezoek in de Zuid- ïanse stad East London, n heeft sinds augustus een officiële band met de- ad, De delegatie bestaat anderen uit wethouder bbfauner, Cees Waal, de voor van het platform Leiden- London, ambtenaren van :n en Wonen en Milieu ,'i'leheer en vertegenwoordi- het EWR. tè iel van het bezoek is het nvan contacten tussen ge- ntelijke instellingen, bedrij- in particuliere organisaties lide steden. De groep be- woningbouwprojecten en ijkt of er mogelijkheden zijn ondersteuning vanuit Lei- Daarnaast is het bezoek lid om te verkennen in inAerre de Universiteit Leiden en het LUMC kunnen samen- en met de universiteit en iekenhuis in East Londen, bezoek duurt van 7 tot 17 «deputeerden Leiden-Noord aantal bewoners in de binnen stad is weer toegenomen. Vol doende woningen, woningen ook die niet zijn weggemoffeld, moeten er voor zorgen dat die bewoners ook in de binnenstad blijven. Helaas is daarover wei nig in de plannen terug te vin den, vindt de vereniging. Ook een prettig leefklimaat zorgt ervoor dat de bewoners niet wegtrekken. In dat verband schrijven de bewoners: 'Hoe wordt voorkomen dat de Aal markt, zeker na het verdwijnen vel van de Aalmarktschool niet voorkomen, van de Aalmarktschool en an- gehandhaafd en geïntegreerd in De vereniging constateert ten dere panden, het voorkomen de plannen?' Dat is niet het eni- slotte dat de informatievoorzie- krijgt van een winkelcentrum in ge. Zo vraagt de vereniging zich ning van de gemeente te wen- een willekeurige nieuwbouw- ook af hoe de overlast van uit- sen overlaat. Nu moeten de be- wijk? Waarom wordt de be- gaanspubliek en van het laad- woners dikwijls in de krant le- staande, gezichtsbepalende ge- en losverkeer, kan en worden zen wat de plannen zijn. WIJKLADDER Nieuws en berichten uit en over de Leidse wijken, uit de buurthuizen en van de wijkverenigingen, gerangschikt naar stadsdeel. Persberichten en wijkbladen kunnen worden gestuurd naar Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden. Fax; 071-5321921; e-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl BOS- EN GASTHUIS Wijkvereniging "Aktief' houdt vanavond in haar wijkgebouw aan de Berlagestraat 2 een kaart- en sjoelavond. De kosten bedragen 2,50 gulden, de zaal is om 19.30 uur open. MEERBURG Het clubhuis van Swift aan de Willem van der Made- weg vormt zaterdag het startpunt voor prestatielopen voor jong en oud over 5,10 en 15 kilometer. De start is om 10.45 uur. De in schrijfkosten zijn vijf gulden (met herinnering) of 2,50 gulden. Kleed en douchegelegenheid zijn aanwezig. Voor inlichtingen: Leo van Leeuwen(5224465). TUINSTADWUK In tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur kunnen 55-plussers die last hebben van lichte tot matige depres sieve klachten vaardigheden aanleren die kunnen helpen om de sombere gevoelens te overwinnen. De cursus begint maandagmid dag 22 februari en wordt gegeven in het gebouw van de Riagg Lammenschansweg 15. De kosten bedragen 60 gulden inclusief cursusmateriaal. Voor aanmelden en nadere informatie: GGZ Rijn land, sector ouderen, I. Theunissen, telefoon 5323039. MEERBURG Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar kunnen woensdag een spelletje bingo spelen. De kosten hiervoor zijn 2,50 gulden. Van 13.30 tot 14.30 uur is het voor kinderen van 5 t/m 8 jaar en van 15.00 tot 16 uur voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. De kinderbingo is in Buurthuis Matilo, Zaanstraat 126. PANCRAS Anneke Louwe Kooymans van Natuurmonumenten geeft vanavond een lezing in het Wandelcafé. Aan de orde komen onder meer de posities van de verschillende organisaties, zoals het Zuid Hollands Landschap, Staatsbeheer en Natuurmonumenten. Het Wandelcafé is open vanaf 20.00 uur in buurthuis De Pancrat, Middelstegracht 85. Toegangsprijs voor NIVON-leden is drie gul den, niet leden betalen vier gulden. ACADEMIEWUK Zaterdag is er voor kinderen van 5 tot 8 jaar de poppenkastvoorstelling "De Gelaarsde Kat" bij jeugdboekhandel Silvester, Rapenburg 17. De toegang is acht gulden vijftig. Er zijn twee voorstellingen: 14.00 uur en 16.00 uur. Reserveren kan telefo nisch: 5128658 gedeputeerden Wolf en Van Goot brengen op 22 februa- een bezoek aan Leiden- ord. De beide provinciebe- Hfder arriveren omstreeks 00 uur in buurthuis 't Spoor- jwaar ze verwelkomd wor- door de wethouders Van en Laurier. Vervolgens bekij- 1 ze van 14.00 tot 16.00 uur schillende plekken en stra- lin de wijk. Tot slot is er van 00 tot 17.00 uur een discus- in buurthuis 't Spoortje over. invloed van de provincie in [(5, aanpak van wijkproblemen. leiden Jaap Blom (82) en Beb Binnendijk (77) vieren vandaag dat zij zestig jaar geleden in het huwelijk traden. Omdat het stadhuis nog niet hersteld was van de brand, trouwden de jubi larissen op 15 februari 1939 in de Stadsgehoorzaal. Het paar woonde 56 jaar aan de Oude Rijn. Jaap, oorspronkelijk af komstig uit Hoogmade, begon als pompbediende aan de Morssingel en kreeg uiteindelijk een eigen benzinestation aan de Leidse Vaart in Voorhout. Beb is een geboren Leidse en zat ooit in de klas bij Rietje Beij, die la ter bekend zou worden als de Zangeres zonder Naam. Het echtpaar heeft vier kinderen, twaalf kleinkinderen en zes ach terkleinkinderen. Zo'n tachtig familieleden en vrienden zijn uitgenodigd op het feest in de Haagse Schouw. FOTO MARK LAMERS Van der Sar reikt sportprijzen Noordwijk uit Edwin van der Sar reikt van avond twee van de Noord- wijkse sportprijzen voor het jaar 1998 uit. De doelman van Ajax en Oranje huldigt in Brasserie Bon Bon de sport vrouw en sportman van het jaar. Daarnaast worden door de jury een Noordwijks talent, sportteam en vrijwilliger van het jaar gekozen, en een spor ter van de Bollenstreek. De presentatie van de verkiezin gen is in handen van Jack van der Voorn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. noordwuk job de kruiff De Valkenburgse kunstenaar Winfried Molenkamp wil op de Noordwijkse Koningin Wil- helminaboulevard een open luchtmuseum voor straat- meubilair realiseren. Iets der gelijks bestaat nog nergens ter wereld en zal volgens hem daarom een aanwinst zijn voor wat in Noordwijk het 'toeristisch product' wordt genoemd. Molenkamp wil in het ge bied tussen boulevard en strand verschillende 'kamers' vormen en die vullen met meubilair - bankjes, prullen bakken, lantarenpalen - in tel kens een bepaalde stijl. De kamers worden onderschei den door verschillende be strating en door de opstelling van het meubilair. Over de kosten van zijn plan weet Molenkamp alleen nog te melden dat ze zullen meevallen ten opzichte van de hele herinrichting van de boulevard. Op het projectbu reau badplaatsontwikkeling ligt het plan van Molenkamp inmiddels 'op alle bureaus'. Of de plannenmakers het ook denken te kunnen gebruiken, kunnen ze nog niet zeggen. OSTVLCIJLAA, Valentijnsslagroomtaart Heerlijke slagroomtaart gedecoreerd met vers fruit en een leuke valentijn-attentie. Vers van onze banketbakker. Groot genoeg voor 6 tot 8 punten van 13.95 voo Drie bezwaarschrijien ingediend Vooral eenrichtingsverkeer Lage Rijndijk roept protest op BURGERLIJKE STAND leiden gerry van bakel De gemeente Leiden heeft drie bezwaarschriften binnengekre gen tegen de herinrichting van de Lage Rijndijk. Voor de be zwaarmakers blijft vooral het instellen van eenrichtingver keer een probleem. De com missie voor beroep- en be zwaarschriften buigt zich eind deze maand over de klachten. Gemeenteambtenaar A. Haagsman van de afdeling Ver keer en Vervoer heeft goede hoop dat de commissie zich ten gunste van de gemeente zal uit spreken. Haagsman: „We heb ben uitgebreid onderzoek ge daan naar de vermindering van het doorgaand verkeer. Veilig heid voor de fietsers op de Lage Rijndijk is het belangrijkste uit gangspunt. Maar fietspaden aanleggen is alleen mogelijk als er ruimte wordt gewonnen. Sa men met de maatregelen die in Leiderdorp worden getroffen, is het instellen van eenrichtings verkeer op de Lage Rijndijk de variant die de meeste winst op levert." Als de commissie van beroep de bezwaren niet ontvankelijk verklaart, kan vrij snel daarna de herinrichting van start gaan. Haagsman: „We hebben de herinrichting op 12 december al uitbesteed aan de aannemer en dan moet binnen negentig dagen ook daadwerkelijk wor den begonnen met het werk. Dus de eerste helft van maart moet het gaan gebeuren." Gezondheidsonderzoek polder raadzaam erfmt minkhorst Eindhovense wetenschap- 6 W. Koren ergert zich aan >raken van wethouder A. :ntold. Pechtold zei weinig aide te hechten aan Koren's merkingen over de natuurs- in de Oostvlietpolder, die gelijke varen voor de ?ezondheid oplevert. „Ik niet of hij veel verstand van milieu", reageert de themicus. K°ren vindt het zeer raad- om van de aanleg van een •fcrasbos en een baggerdepot !n zogeheten gezondheids-ef- ttrapportage op te laten stel- J1 Zo'n GER geeft aan welke 'zondheidsrisico's er zijn en öe die, als dat gewenst is, in gedamd kunnen worden. In de ecologische verbin dingszone, die loopt vanaf re creatiegebied Vlietland naar polderpark Cronesteyn, komen dieren als ratten, mogelijk vos sen, en allerlei insectensoorten te leven. Zij zijn dragers van (gevaarlijke) ziektes. Mensen die bijvoorbeeld in aanraking komen met stilstaand water, kunnen besmet raken. Pechtold gelooft daar niet in en typeert het verhaal van Ko ren als hysterie. Gevaar voor de volksgezondheid sluit hij uit. Wat Koren het meest stoort is Pechtolds belofte dat als uit de milieu-effectrapportage daar aanleiding toe geeft, er eventu eel een aanvullende GER komt. Dat kan hij nooit beloven, zegt de wetenschapper. „Dat is niet iets wat uit een MER tevoor schijn komt." Koren weet zeker dat er ge zondheidsrisico's zijn in de Oostvlietpolder. Alleen de om vang van het gevaar kan hij niet exact inschatten. „Om het heel netjes te doen, zullen we onder meer zelf in de polder moeten gaan kijken." Dat is overigens ook wat de Stichting Belangen behartiging Oostvlietpolder wil. Het groene gebied tussen de A4 en de Vliet moet een voorbeeld project worden voor een ge- zondheids-effectrapportage, meent zij. Waar Koren zich afvraagt of Pechtold wel verstand heeft van milieu, twijfelt Pechtold of de wetenschapper 'veel verstand heeft van bestuurlijke proces sen'. „Ik vind hem nogal voor uit lopen op de discussie over natuurlijke waarden in de Oost vlietpolder", repliceert de wet houder. Op papier zal zijn ver haal wel hout snijden, maar in de praktijk hebben we honderd meter verderop De Vlietlanden liggen en komt de bruine rat meer in de stad voor dan in na tuurgebieden." Volgens Pecht old zal de gem'eente een ge zondheidsonderzoek laten uit voeren zo gauw het er naar uit ziet dat de natuurstrook risico's met zich mee brengt. „Maar ik waak ervoor om een onderzoek te beginnen omdat er toevallig iemand roept dat er gevaar is." Koren is overigens wel goed te spreken over de reactie van gedeputeerde J. Heijkoop van de provincie Zuid-Holland op zijn verhaal. Heijkoop kondigde aan dat er extra onderzoek komt, om te ontdekken of de waarschuwingen van de weten schapper uitkomen. „Dat klinkt een stuk beter", zegt Koren. Maar volgens Pechtold heeft Heijkoop hele andere motieven om zo inschikkelijk te zijn. „Ach, het is verkiezingstijd voor meneer Heijkoop." Fick Makelaardij ...juist dat plekje telefoon 071 5120006 LEIDEN Geboren Johan zv J. van Beusekom en C. van Kempen Noah Benjamin zv J.M. Altink en P. Distelvelt Thorn zv R.P.D. Verstraeten en M.E.D. Fakkel Mara dv R.P.D. Verstraeten en M.E.D. Fakkel Jim Jake zv E.E. van Gorcum en H.C. Bogers Emma dv J. Ouwehand en JJ. Koekebakker Anne- Marieke dv G.C. Floor en A. van Rijn Sanne Wilhelmina Maria dv P.A.M. Bet en W.B.C. Smittenaar Jordi zv M.L. Oudshoorn en J.J.P. Lepelaar Joost Jan zv A.M.J.M. van den Maagdenberg en E. Dijkhuis Chirine dv M.N. Hana- chi en N.B.H. Smaali Nienke dv G. Biesot en J.M.W. van der Werff Laura Cornelia dv A. van der Plas en I.C. Barn- hoorn Jeroen zv C. Schaap en G. van Duijn Esli dv R.E. va Nieuwkerk en M.L.M. Onderwater Nicky zv A. Hovius Emma Dien dv A.K.S. Kuiper en D.M Boogaards Jet Marie dv P.R. Versloot en A.T.M. Tonen Linda Nadine dv W.K. van der Wolken S.K.M. ten Hoope Can zv E.R.L. Heemskerk en S. Colak Kim dv L.S.P. Westgeest en C. Jung- backer Fernando zv F.W. Smits en T l. Durieux Lorenzo zv F.W. Smits en T. I Durieux Sanne Kim dv C A. Kraaijen- oord en C.E.M. Schrama Stefani Christine dv Y.M. Buenrostro Hoogwater en B.P. Torreman Mamiel Ephraime Algore zv N. Kusangay en N. Kaninda Noortje Sophie dv R W.M. Duivenvoor den en E.A. Arentz Siebe Jelmer zv B.A.M. Cools en A.E.J.G. Bonants Flo- ris Tevito zv K.C. Dekker Femke Anna dv A.N.W.A. Ramb en H.N.R. Donkel Mike Gerardus Marinus dv H.P. Oude Veldhuis en M.L. Adriaanse Francis- cus Marcellus zv M.J.J. Welsink en P.F. Marijmssen Nick zv L. van der Plas en W.G.C. Vooijs Pirn zv A. van der Heide en M. Barendrecht Catharina Maria Marissa dv M. de Ruijter en C. de Jong Hamza zv A. MaStoug en N. Ferchachi Floris Aalbert zv C. Hazenberg en J.S. Aalberts Sophia Anna Helena dv W. Hout en D.C.H.C. van Rossum Aïmane zv M. Bsibsi en A. Bota Jasper Jan zv J. Noorlander en H.L. van Bers Yuri zv D. Kraaypoel en N.J.C.F. Boschker Susan Maria Jacoba dv D J Schlagwein Martijn Julian zv P. van der Giessen en D A. Schroder Nino zv G. Toppers en Y.E. Verkerk Sam Antona Maria dv J.W.J. Habraken en P.A.J.H. Crebolder meergenaamd Krijbolder Darryl Lamar zv H.C.J. Fransen en A.E. van Randwijk Johan, zoon van Jan van Beusekom en Carla van Kempen, is geboren op 20 januari in Leiden. Don Romano zv J. Broeien en A.J.M. van Weerlee Rico Jan zv J-C. Joosse en E.G.M. Zumbrink Monique dv L.H. van der Wielen en J.H M. van Houten Karlijn Benji dv C.H. van Rijk en C.A.J. Sweering Eszra Andrew zv L.B. van den Bos Ingela Jante dv P.M. Ram en M. Zwik Ella Odette dv H.M. Roest en C.A.M. Smit. Gehuwd M P S. O'Shea en D. Ie Pair W.G.H Walenkamp en J K. Veening F. Kwerreveld en C.J. de Vries R J. Veerman en I.E. Koopman. Overleden H. van Rossenberg, geb. 16 dec. 1915, ev. J.J. Salman M. van Leeuwen, 27 okt. 1914, ev. J. Ligtvoet A. Quartel. geb. 10 apr. 1910, man 8 J.C. van der Meer, geb. 27 sept. 1924, man S. Ori, geb. 19 juli 1926, geh. gew. met R. Bhikhie A.C.M. Scherft, geb. 16 febr. 1921, ev. P. Kurpershoek W.H. van der Meer. geb. 7 juni 1915, man B.A.A. Boogers. geb. 13 febr. 1973, man P J. Verreck, geb. 25 mei 1939, man M.C. Koch, geb. 6 okt 1938, vrouw F.H.H. von der Laden, geb. 24 nov. 1907, man D.L. van Duijn, geb. 21 dec. 1913, man Th.A. Bauman, geb. 2 sept. 1926, geh. gew. met K. Pietersen W. Struijs, geb. 15 juli 1936, ev. P. Gijsman E. de Tom be, geb. 7 aug. 1914, geh. gew. met I. de Tombe L Sprengers. geb. 26 sept 1977, man N. van Duijvenvoorde. geb. 8 mei 1928, ev. K.D. van der Kwaak G.M. Minke, geb. 16 aug. 1911, geh. gew. met W.J. Hoogkamer B. Kenter, geb. 1 juni 1916, man J.M. Oude Alink, geb. 11 mei 1941, ev C.N.M. Dieben P. lengkeek, geb. 1 mrt. 1921, man P.W. van der Geest, geb. 20 okt. 1921man J.F. Ivens, geb. 10 mrt, 1938, man A. van der Veer, geb. 30 sept. 1913, geh. gew. met P.H. Stouten W.H. Meijer, geb. 16sept 1912, man»J.J.H Muldenje. geb. 5 mrt. 1931, man A J.A.M. Omt- zigt, geb. 6 sept. 1928, man S. van den Ende, geb. 28 dec. 1919, man A.H. Petit, geb. 11 apr. 1933, geh. gew. met J. van Iterson D. Schouten, geb. 1 sept. 1917, man J. Crama, geb. 13 nov. 1922, man. VOORSCHOTEN Geboren Dano zv P. Valkenburg en N. van der Genugten. Overleden A. Hamstra ev Alt, 87 jaar J.L. Zwanenburg, 75 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 15