Ol LILY Nederland doorstaat millenniumproef VUURWERK IN HAARLEM Binnenland Raags ziekenhuis zoekt "allochtone verplegers Ecoduct eerbetoon aan 'Wolven Harm' Kinderpornobaas krijgt cel voor misbruik meisjes Delen door tweemin eentiende Studie naar spermakwaliteit Inspraak moet succes maken van rekeningrijden ATERDAG 2 JANUAR11999 (TC niet gevaarlijk voor baby i Nadelige effecten van het gebruik van XTC in de angerschap voor het ongeboren kind zijn niet aangetoond bij ;en beperkt onderzoek in ons land. Wel blijkt het gebruik van e drug gepaard te gaan met een leefstijl die de onderzoekers jan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) orgen baart. Onderzoekers van het RIVM volgden 43 zwangere TC-gebruiksters nadat dit instituut in de afgelopen jaren isteeds vaker werd bestookt met vragen over de effecten van het gebruik van XTC. De onderzoekers wagen zich, gezien het klei- aantal onderzochte vrouwen, niet aan algemene conclusies. ^Klaar ze zijn ook niet gerustgesteld: ,,Als deze groep representa tief is voor de grote aantallen XTC-gebruikers in Nederland, dan 4s dit wat betreft de voortplanting een zorgelijke groep." Van de !43 vrouwen lieten 21 het niet bij gebruik van XTC. maar ze ge bruikten ook cocaïne of hasj. Bovendien bleken deze meer te roken en meer alcohol te drinken dan andere Meer dan bij andere vrouwen bleek de zwangerschap niet ge pland en de zwangere XTC-gebruiksters hadden ook vaker een abortus achter de rug dan andere vrouwen. ^Asielzoekerscentrum in Roermond I JiROERMQND ^et R°ermondse gemeentebestuur heeft een ver- ij gunning afgegeven voor de inrichting van een permanent op- ^iMvangcentrum voor asielzoekers in een voormalig Karmelitessen- jklooster in die plaats. Het klooster is met dat doel de afgelopen Jmaanden verbouwd. Het nieuwe opvangcentrum is geschikt r honderdvijftig vluchtelingen. Nu worden ongeveer hon- Iderd asielzoekers tijdelijk opgevangen op het terrein van de [leegstaande Ernst Casimirkazerne in Roermond. Wanneer de vluchtelingen de permanente behuizing in gebruik kunnen ne men, is nog onduidelijk. |Amsterdammers moeten zich gedragen vm sterdam De Amsterdamse burgemeester Patijn wil dat de in woners van de hoofdstad zich netter gaan gedragen. Er moet een einde komen aan harteloosheid en hardhandigheid tegen jf. medeburgers en gebrek aan respect voor politieagenten, ambte- naren en tramconducteurs. Patijn deed de oproep gisteren tij- dens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het Concertge- lL bouw in Amsterdam. Volgens de burgemeester moet niet alleen Er, de kleine groep herrieschoppende jongeren die de afgelopen N&l periode negatief in het nieuws kwam, hun houding veranderen. „Ook wij zelf moeten in het verkeer, op het voetbalveld, aan het Ta loket of in de trams ons eigen gedrag bijstellen. Stevige woorden tegenover jonge relschoppers winnen aan gewicht als zij wor- t. den uitgesproken door Amsterdammers die zelf het goede voor- beeld geven", aldus Patijn. 11 Stoelen en skütsje weer terecht Leeuwarden De vermiste stoelen en het Leeuwarder skütsje zijn weer boven water. Net na de jaarwisseling presenteerde oud- nen jaarsvereniging Vesuvius in Elsloo de burgemeesterstoel van DFLA Breda in het dorpscafé. De ontvreemde stoel uit het provincie huis van de commissaris van de koningin in Friesland dook gis termorgen op bij de oudjaarsploeg van De Folgeren bij Drach- ebb ten. Zij reden hem de hele dag vastgebonden op de auto door i hui hun dorp. De roof op de stoelen heeft alles te maken met de be noeming van de nieuwe commissaris Nijpels voor Friesland. Hij Ze was namelijk eerder burgemeester van Breda. Het skütsje van >ver Leeuwarden is gisteren ongeschonden boven water gekomen in Ltngl Oudega (Smallingerland). On Hoofdprijs loterij in Rotterdam den haag De hoofdprijs van tien miljoen gulden netto in de m- traditionele Oudejaarsloterij is gevallen in Rotterdam. In totaal iet gingen er circa 3,2 miljoen loten over de toonbank, bijna 25 en ii procent meer dan de vorige keer. Het Medische Centrum Haag- landen (MCH) wil in februari proefdraaien met een verpleeg opleiding speciaal voor migran ten. Samen met de arbeids- 1 tu_iroorziening Haaglanden zoekt 3 bJiet MCH minimaal vijftien al lochtonen, die in het bezit zijn ang^an een buitenlands verpleeg- je_ kundig diploma. ;ver Uit ervaring blijkt dat de oor- ie_ spronkelijke opleiding van mi- je granten tekort schiet in Neder- 5n jland. Vooral praktijkkennis ont- 3e breekt. Met stages wil het MCH ar 3de deelnemers kennis laten ma- ■jnt^cen met de verschillende werk- vloeren. „Daarna zijn ze verze- vel kerd van een baan bij het ,njsMCH". zegt woordvoerster Van 2 tiéleeseling. dit Ze verwacht de deelnemers ,je finnen anderhalf jaar op te lei- digPen tot volwaardige verpleeg kundigen. Dat gebeurt in het pesteinde Ziekenhuis, gelegen in hartje Den Haag. ,,We bieden een gerichte opleiding, die min- *lccder tijd kost dan de reguliere 10~ Studie." De deelnemers kunnen Jre rekenen op een vergoeding als .^ileerlingverpleegkundige. I De kosten voor de opleiding an1komen grotendeels voor reke- ^jning van zowel het ziekenhuis ^als de arbeidsvoorziening. Toch hebben de opgeleiden geen verplichting om bij het West einde Ziekenhuis aan de slag te gaan. „Het is vrijblijvend, al hoewel we uiteraard hopen dat de cursisten hier blijven." Als het project succesvol verloopt volgen andere ziekenhuizen mogelijk het voorbeeld van het MCH. Ondanks het tekort aan per soneel wil Van Teeseling de proef met de opleiding geen noodgreep noemen. „Uiteraard komen er steeds meer initiatie ven. Maar we richten on§ nu op migranten omdat het Westein de Ziekenhuis veel patiënten van allochtone afkomst telt." Om het tekort aan personeel te gen te gaan werft het MCH ook verpleegkundigen uit Ierland en 'Engeland. In het Westeinde werken op dit moment in totaal veertien Engelstaligen, aldus Van Teeseling. Onlangs ondertekenden ze ventien partijen, van minister Borst van volksgezondheid tot de bonden en de werkgeversor ganisatie een convenant om al les in het werk te stellen de per soneelstekorten in de zorg te gen te gaan. Cijfers wezen uit dat bij een ongewijzigd beleid in het jaar 2003 in totaal twaalf procent van de vacatures niet kan worden opgevuld. Verwachte problemen met computers blijven goeddeels uit Nederland heeft geen last gehad van pre-millennium- problemen. De overgang naar het jaar 1999 leverde niet de gevreesde overstromingen, stroomuitval of andere chaos op. De angst kwam voort uit het feit dat het getal 99 in veel computerprogrammatuur wordt gebruikt als restgetal. Die systemen konden gestoord raken door de jaarwisseling. Het betekende dat diverse instellingen ex tra mankracht en maatregelen achter de hand hielden voor het geval het millenniumprobleem zich reeds een jaar eerder zou manifesteren dan menigeen aanneemt. op te vangen. Zestig perso neelsleden waren paraat, tegen over vijftien tijdens een norma le jaarwisseling, maar ze hoef den niet echt in actie te komen. Delfland klaagde alleen over het overbelaste GSM-netwerk. De politie Haaglanden en uit voeringsinstelling Cadans bootsten beiden de situatie tij dens de overgang van 1999 naar 2000 na. Cadans doorstond de test glansrijk, de politie moet nog een aantal technische aan passingen plegen om de eeuw wisseling zonder kleerscheuren door te komen. Cadans simuleerde het mil lennium op veertig vestigingen en verwacht de overgang naar de nieuwe eeuw te kunnen ma ken zonder dat er grote proble men ontstaan bij het uitbetalen van uitkeringen. Cadans ver strekte in 1998 ruim drie mil jard gulden aan uitkeringen WAO en ruim een miljard in het kader van de werkloosheidswet. De instantie verzorgt met onge veer vierduizend medewerkers de Ziektewet, WAO en WW voor Bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, noch bij het Millenniumplatform gezond heidszorg meldde zich een hos pitaal of verzorgingshuis met problemen. Het hoogheem raadschap Delfland vreesde voor overstromingen door stroomuitval. Geen enkel sys teem begaf het echter, aldus een opgeluchte woordvoerder Van der Kolff gisteren. Storin gen in het netwerk kunnen gro te gevolgen hebben voor de wa terhuishouding. Alle gemalen draaien op elektriciteit. Als de stroom voor een langere perio de uitvalt, stijgt het waterpeil en dat kan overstromingen tot ge volg hebben. Delfland verlaagde als voor zorgsmaatregel zowel het boe zem- als het polderpeil en vroeg de 23 gemeenten in het gebied - waaronder ook het Westland valt - om de rioolstel sels extra te bemalen. Met die extra ruimte in het riool zijn eventuele overstromingen beter Ook in het Spaame Ziekenhuis i lukkig voor de patiënten, een saaie 1,5 miljoen werkgevers en werknemers in onder meer de gezondheidszorg, detailhandel, grootwinkelbedrijven en de rei nigingsbranche. De politie Haaglanden plaats te een schaduwnetwerk naast Haarlem werd alle apparatuur beproefd op de problemen die op 1 januari 2000 kunnen ontstaan. Het was, ge- e boel: de vele computerbestuurde apparaten bleven gewoon functioneren. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER CYNTHIA VAN DUKE maar wel dat er 'nog een aantal technische aanpassingen' noodzakelijk zijn. De politie Haaglanden is het eerste politiekorps dat een mil lenniumtest uitvoerde. De meeste andere korpsen doen het normale computersysteem waarop alle binnenkomende meldingen van dit jaar werden ingevoerd, maar dan met een jaartal 1999/2000. Een woord voerster kon gisteren niet zeg gen wat er precies misliep, 1 de loop van dit jaar. Vóór juni moeten volgens het Neder lands Politie Instituut alle korp sen klaar zijn voor de t seling. KOOTWIJK gpd Het laatste feestje van het jaar voor een 200-jarige, het eerste voor een bijna 100-jarige en een hommage aan een bijzondere bioloog. De overdracht van het Harm van de Veen Ecoduct over de snelweg Al bij Kootwijk markeerde deze week de eeuw feesten van Staatsbosbeheer en het twee maal zo oude Rijkswa terstaat. De laatstgenoemde in stelling herdacht het afgelopen jaar zijn oprichting en de eerst genoemde zal dat dit jaar doen. Staatsbosbeheer neemt niet al leen de feestfakkel over, maar krijgt ook het beheer over het nieuwste kunststukje van Rijks waterstaat: het eerste ecoduct dat over een reeds a snelweg is geplaatst. 'Wolven Harm' werd hij soms genoemd, bioloog Harm van de Veen. Van zijn prilste jeugd tot zijn dood in 1991 was Van de Veen bezeten van alles wat met de natuur op de Veluwe had te maken, met name de wilde viervoeters. Van de Veen was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstuk ken van de Vrije Universiteit Amsterdam en leverde daarna via zijn eigen adviesbedrijf Eco- vision een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het na- tuur- en milieubeleid in Neder land. „Zijn broer vertelde me dat Harm als klein jongetje een keer vlakbij zijn huis in Twello in de hoogste boom klom en naar de heuvels van de Veluwe wees die je heel in de verte kon zien liggen. „Daar ligt mijn le ven", heeft-ie toen gezegd en dat heeft hij ook echt waarge maakt. De Veluwe betekende enorm veel voor hem", zegt Gi- ny Zwanenburg, de weduwe van de op 46-jarige leeftijd overleden Van de Veen. Van de Veens vele en krachtige pleidooien voor de aanleg van ecoducten over snelwegen wer den lange tijd door de officiële instanties weggehoond. „Harm is lange tijd verguisd. Ze von den hem een gekke bioloog met gekke ideeën. Gelukkig is dat la ter veranderd en heeft hij nog de aanleg van de ecoducten bij Teriet en De Woeste Hoeve meegemaakt. Harm ging er re gelmatig 's nachts kijken en zag dat zijn ideeën werkten", zegt Zwanenburg. Als de lange stoet van genodig den op de dag voor oudjaar door de modder naar het eco duct zeult (Staatsbosbeheer had een dag eerder nog snel 150 paar rubberlaarzen ge kocht), klinken opeens de hoorns van een groep jagers. „Goed dat Harm dit niet meer hoort", verzucht een oude be kende van hem met een melan cholieke glimlach, „hij en die jagertjes, dat lag mekaar hele maal niet zo." Ook Giny Zwanenburg heeft deze middag een 'dubbel ge voel': Trots op de erkenning van haar man en zijn gedachte goed, emotioneel en verdrietig over het gemis van een lieve echtgenoot, vader en natuur vriend. „Als hij hier vanmiddag zou zijn, wat zou hij dan zeg gen? Ik denk: 'Hè, hè, eindelijk, hier heb ik al in 1975 op aange drongen.' Maar ik denk dat dit voor hem pas het begin zou zijn van zijn wens om de Veluwe weer in zijn eigenlijke toestand terug te brengen: natuurlijk en compleet." ten merken, omdat het gezin van de advocaat afhankelijk was. Hun moeder verzorgde de administratie van een postor derbedrijfje voor kinderporno dat door de Amerikaan was op gezet. De man stond tevens te recht wegens distributie van kinderporno, maar de rechter achtte de dagvaarding op dat punt nietig. Justitie had die aanklacht niet duidelijk genoeg omschreven. De man heeft toegegeven dat hij de twee Amerikaanse meis jes heeft misbruikt, maar hij ontkende de beschuldigingen dat hij een derde meisje had verkracht. Volgens de recht bank staat dat echter vast. Te gen dat feit gaat de Amerikaan in beroep. Volgens justitie had hij het ongeveer 10-jarige meis je in de Amsterdamse flat van een kennis ontmoet. De ver dachte ontkent dit ten stelligste en heeft voor zijn verdediging hierover in Amerika een onder vraging met een leugendetector ondergaan. Zijn raadsman Spong vindt dat deze methode in Nederland een plaats in de rechtspraak verdient en zeker ter beschikking moet staan van de verdediging. Een 43-jarige Amerikaanse ad vocaat is oudjaarsdag in Am sterdam wegens seksueel mis bruik van drie minderjarige meisjes bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel. De Amerikaan moet de straf in Nederland uit zitten, maar volgens zijn advo caat Spong bevindt hij zich mo menteel in het buitenland. De raadsman, die geen mededelin gen wil doen over de verblijf plaats van zijn cliënt, vermoedt dat justitie een internationaal opsporingsbevel heeft uitge vaardigd en dat daarop een uit leveringsverzoek zal worden in gediend. Twee van de slachtoffertjes waren Amerikaanse meisjes die in 1992 met hun moeder op 10- en 12-jarige leeftijd naar Am sterdam Kwamen. Zij woonden in een huis van de man aan de Geldersekade. De advocaat werkt in New York, maar ver bleef tijdens vakanties vaak in zijn Amsterdamse woning. Vol gens de meisjes, die in 1996 aangifte deden, heeft hij hen daar vele malen misbruikt ter wijl zij zich slapende hielden. De kinderen wilden niets la- amsterdam gpd Op 4 februari opent Oilily een geweldige nieuwe store in Haarlem. Tot die tijd is het een vuurwerkfestijn aan het Houtplein. Veilig en verschrikkelijk voordelig! Het mooiste van de afgelopen jaren voor het uitzoeken. Zo goed begon een jaar zelden THE VANAF 4 JANUARI <^7TlnS\Èt>. HOUTPLEIN 27 HAARLEM OILILY TEL.023 5329954 STORE De fax met de officiële euro/gulden-koers rolt net bin nen in het computercentrum van ABN Amro. De vijf man sterke cameraploeg van Tokyo TV staat er met zijn neus bo venop. 2,20.371 Gulden is één euro, klinkt het in steenkole- nengels in het betonkolos van de bank in het Amsterdamse stadsdeel Bullewijk. „Mooi", zegt Carel Senten, één van de euro-directeuren van ABN Amro. En hij rekent even mee: zes euro maal twee is twaalf, plus eentiende daarvan is ongeveer 13.20 gulden. „Dan zit je er, door de afrondingsver schillen, minder dan een pro cent naast. Da's gelukkig mak kelijk." Terugrekenen is bijna net zo simpel. Zo komt bijvoorbeeld twaalf gulden, gedeeld door twee is zes, min eentiende daarvan op ongeveer 5,40 euro. Ook ruim 99 procent correct, door het minieme afrondings verschil. Senten: „Het is heel belangrijk dat mensen eenvou dig kunnen omrekenen. Des te sneller raakt de consument ver trouwd met de euro." Senten loopt nog even het lijstje door van andere Europe se eurowisselkoersen. De Duit se koers van 1,95583 mark is wat ongelukkig uitgevallen. On ze oosterburen zullen per twee D-mark ruim vier pfennig moe ten aftrekken om tot de goede eurokoers te komen. De Belgen daarentegen zitten met ruim veertig frank per euro best wel goed. In Portugal wordt het ook simpel: 200 escudo per euro. „Mooier kan bijna niet", stelt Senten vast. De Spanjaarden lij ken het met ruim 166 peseta's per euro moeilijker te krijgen, maar dat is in feite een kwestie van tweederde optellen bij het omrekenen. De Franse frank is lastiger met een waarde van 6,55957 frank per euro. Enigszins geamuseerd kijkt Senten ook nog naar de Itali aanse munt: 1936,26 lire per euro. „Dat zal wennen voor ze worden. Er zullen gemiddeld drie nullen verdwijnen van hun bankbiljetten en prijskaartjes." Tienduizend lire, ongeveer 11,38 gulden, wordt nu grofweg vijf euro. Dat scheelt zelfs vier nullen. De ABN Amro-directeur is benieuwd wanneer prijzen in euro's echt ingang gaan vinden in Europa. „Vooral in de auto branche, want daar verschillen de prijzen per land soms enorm. Neem een leuke BMW van zeg 35.000 euro. Ik denk dat het dan de moeite waard wordt om over de grens te kijken. Dat zou ik zeker doen." De uiteindelijk vastgestelde eurokoers kwam bij ABN Amro Tijdens onze winteropruiming voor elk gratis chocolade melk! niet als een verrassing. „Dit was ongeveer wat iedereen ver wachtte", zegt Senten. Alleen de wisselkoersverhouding met de Duitse mark is duidelijk an ders uitgepakt dan gedacht. Rond de 195,6 pfennig per euro ligt een stukje lager dan de ver wachte twee mark. Eurovoorspellingen bleken op oudejaarsdag ten lange leste een hachelijk zaak. De gezag hebbende zakenkrant The Wall Street Journal kwam vorige week, na raadpleging van talrij ke specialisten en deskundigen, op een euro/guldenkoers van 2,25 gulden. Da's heel andere koek dan de 2,20 gulden die er uit kwam. Ook met de voor spelde wisselkoersen van de andere eurolanden zaten de ondervraagde experts er flink naast. Het scheelde bijvoor beeld een hele frank voor de Belgen, 45 lire voor de Italiaan se koers en ruim vier pfennig bij de Duitse eurokoers. De kenners die The Financial Ti mes om koersvoorspellingen vToeg, sloegen overigens de plank net zo hard mis. De euro zal de komende ja ren een aanhoudende bron van misverstanden blijken. Zelfs het Nederlandse ministerie van fi nanciën ging direct al de fout in. In de officiële mededeling waarin de eurokoersen bekend werden gemaakt stonden dol lars gemeld in plaats van gul dens. Deze misser - alle koersen waren bijna negentig procent hoger dan in werkelijkheid - moest in allerijl worden recht gezet. Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) begint bin nenkort in de regio Rijnmond met een grootschalig onder zoek naar de kwaliteit van man nelijk zaad. Gekeken wordt of bijvoorbeeld de omgeving in vloed heeft op sperma. Het is de eerste keer dat in Nederland zo'n onderzoek plaatsvindt. De onderzoekers van de afde ling Andrologie van het zieken huis zullen gedurende ander halfjaar alle pas geboren jonge tjes in de regio onderzoeken op mogelijke afwijkingen aan de Rotterdam anpgeslachtsorganen. zoals niet in- gedaalde zaadballen. Naar schatting gaat het om ongeveer vijfduizend jongetjes. Ook bei de ouders worden onderzocht. Op deze manier denken de onderzoekers te weten te ko men of de manier van leven en arbeidsomstandigheden van in vloed zijn op de kwaliteit van het sperma en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Gunstig voor de onderzoekers is dat de regio veel chemische industrie huisvest zodat duidelijk kan worden wat voor effect chemi sche stoffen hebben. de richtingen Gouda/Woerden, Amsterdam. Almere-Hilversum en Arnhem. Volgens projectlei der Bergonje is het zeker de be doeling dat ook gebruikers van het openbaar vervoer meedoen, omdat zij mogelijk zullen wor den geconfronteerd met druk kere treinen en bussen. Het kabinet wil rekeningrij den in 2001 invoeren op het snelwegennet rond de vier gro te steden Amsterdam, Rotter dam, Den Haag en Utrecht. Tussen zeven en negen uur kost een rit door het cordon van tol poorten rond de steden vijf gul den. Om sluipverkeer te weren komen er ook tolpoorten op een groot aantal provinciale en gemeentelijke wegen. Het geld uit het rekeningrijden moet via belastingmaatregelen terug vloeien naar de automobilist. Vrijwilligers voor de ge spreksgroepen over rekeningrij den kunnen zich melden op het gratis telefoonnummer 0800- 1425. Automobilisten en bus- en treinreizigers uit de provincie Utrecht en het Gelders Rivie renland kunnen het komend jaar meepraten over de invoe ring van rekeningrijden in Mid den-Nederland. Rijkswaterstaat wil met gespreksgroepen van forensen meer inzicht krijgen in wat nodig is om rekeningrijden tot een succes te maken. De di rectie Utrecht van Rijkswater staat is sinds enkele dagen druk bezig vrijwilligers te werven in Utrecht en het Rivierengebied. De praatgroepen komen zeker drie keer bijeen. De gespreks- sessies gaan tussen 11 en 21 ja nuari van start in zes verschil lende groepen, gerelateerd aan de vervoers-assen die Utrecht in vrijwel alle windrichtingen heeft. Zo komen er aparte bijeen komsten voor reizigers tussen Amersfoort en Utrecht en Den Bosch-Utrecht. De overige groepen zijn voor reizigers uit Het ecoduct over de A1. FOTO GPD TOM VAN DUKE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 3