Wachtlijst thuiszorg groeit fors Voor de klas groei je met de jeugd mee' Huurders blij met Ons Doel als stichting Het water is cht helderder geworden Leiden Regio Comité: Leiden frustreert inspraak Oostvlietpolder OENSDAG 16 DECEMBER 1998 CHEF WIM WEGMAN, 071 -5356414, PLV -CHEF HERMAN JOUSTRA. 071 -5356430 5es maanden celstraf geëist J( egen verslaafde Leidenaar 396 'kel4egen een 24-jarige Leidenaar gisteren negen maanden cel eëist, waarvan drie maanden oorwaardelijk. De man wordt erdacht van een reeks mis- Re rijven. Hij zou die vanaf au- IWsl ustus hebben gepleegd om llen jn cocaïnegebruik te bekosti- 1 !e :n. Zo brak hij onder meer in ,'i'1 ij een chirurg, waar hij een era ethoscoop en een mobiele )n' jlefoon stal. Verder zou hij 1ee° en auto hebben gestolen en met satijnen lakens uit een in vandoor zijn gegaan. De verdachte ontkende vrij wel alle misdrijven. Wel gaf hij toe een meisje te hebben ge schopt, dat aangifte tegen hem had gedaan. Aanklaagster mr. C. de Groot achtte alle misdrijven echter bewezen. Ze wees de rechtbank erop dat de ver dachte eigenlijk nog maar net vrij was van het uitzitten van anderhalf jaar gevangenisstraf voor inbraken. ,,In april kwam hij vrij en in augustus ging hij alweer in de fout." De rechtbank doet op 29 de cember uitspraak. irecteur Overgaag weg bij Rijnland di F1 M |3ar 1 ht eree 11 am [IT:: Steeds meer mensen die bij Thuiszorg Groot Rijnland in aanmerking komen voor eenvoudige lichamelijke verzor ging belanden eerst op een wachtlijst. Konden er begin juni dertig personen niet direct door de medewerkers van de thuiszorg worden geholpen, nu is dat aantal al toegenomen tot 148. van de vraag hoe dringend een cliënt hulp nodig heeft. In Lei den is de wachtlijst het langst. DORITH LIGTVOET Hoe lang iemand moet wach- Daar is de vraag het grootst, ter ten, kan algemeen directeur A. wijl het aanbod van perso- Berkhout niet zeggen. Dat is af- neelsleden het kleinst is. hankelijk van de woonplaats en Thuiszorg Groot Rijnland hanteert sinds juni wachtlijsten voor huishoudelijke hulp, alfahulp en eenvoudige licha melijke verzorging. Het totaal aantal wachtenden groeide de afgelopen zes maanden van 400 naar 450. De stijging komt vooral voor rekening van mensen die in aanmerking komen voor lichte lichamelijke verzorging. Ook het aantal personen dat wacht op alfahulp groeide: van 100 naar 124. Eén wachtlijst is ge slonken: het aantal mensen dat voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt, daalde van 250 naar 214. Hoewel het aantal wachten den toeneemt, maakt directeur A. Berkhout duidelijk dat haar organisatie geen andere keus heeft dan de huidige werkwijze te hanteren. Jarenlang heeft de organisatie geprobeerd om steeds meer cliënten te helpen terwijl het aantal personeelsleden niet in gelijke mate toenam. Dit leidde tot ontevreden cliënten en uit geputte werknemers. Daarom werd in juni begonnen met het waterzuiveringsinstallaties en het steeds beter. Het op- ivlaktewater wordt daardoor eds schoner en is inmiddels een zeer behoorlijke kwali- Daarom maakt Aad Over ig (53), directeur van het jogheemraadschap van Rijn- d binnenkort met gerust hart overstap naar het Hoog- imraadschap van Delfland, elf jaar is hij toe aan een uwe uitdaging, zoals hij zelf l „Zo n beetje alles wat in waterbeheersplan staat is liddels gerealiseerd, of staat het punt gerealiseerd te wor de verbetering van de wa- ruiveringsinstallaties bijvoor- Id Dat zie je terug aan de terkwaliteit, het zuiveringsre- aat: zo is het doorzicht op de te plassen een stuk groter, water is echt helderder, ider dat we meer energie ven te gebruiken voor het feren. De heffing is ook al laar constant gebleven. overigens niet betekent de kwaliteit van het water beter kan. „De gevol- van meststoffen zien we te- in de algenbloei in de zo- Dat zal nog jaren aandacht gen." Alleen, de techniek van zuiveren is daarvoor niet al- meer voldoende. Overleg- H, dat is een taak van het gheemraadschap die steeds igrijker wordt, zegt Over- „Je kunt zuiveren wat je Maar de zogeheten diffuse e m nnen, die vormen nog een ~.yno bleem. Diffuse bronnen, dat wat uit de lucht komt, van straat spoelt. Inmiddels is daar bij duurzaam bouwen aandacht voor. Voor een vraag als: welke materialen moeten we gebrui ken? Dus gebruikt men geen ge ïmpregneerd hout meer. Dat is een belangrijke taak voor het hoogheemraadschap in de toe komst: aandacht vestigen op de verontreiniging van het opper vlaktewater veroorzaakt door diffuse bronnen. Hij geeft wat voorbeelden. .Amalgaam van tandartsen, straatmeubilair, de olie van ver keer, het zink van lantaarnpa len, vangrails, het koper van de waterleiding, xle door bestrij dingsmiddelen en mest veront reinigd afvalwater, de aangroei werende verf op boten. Je kunt zuiveren en je kunt vergunnin gen eisen, maar dat is niet vol doende. Het gaat ook om pre ventie. In die zin is de keuze voor de goede producten heel belangrijk. En dat betekent veel praten en veel overleggen." Ook bij de aanleg van nieuwe rioleringen dient het hoog heemraadschap alert te zijn. En ook hier als adviseur, de aanleg van rioleringen op zich is een verantwoordelijkheid van de ge meenten. „In bijna alle dorpen en steden liggen de straten wel ergens open voor de aanleg van riolering. Daarin adviseren wij de gemeenten, wij zijn sturend bezig. Bron van vervuiling is het zogeheten overstorten van de riolering. Als het heel hard re gent, kan het systeem dat op enig moment niet meer aan. Niet alles kan worden opgevan gen en het riool stroomt over. Directeur Aad Overgaag: „Overleggen, dat is een taak van het hoogheemraadschap die steeds belangrijker wordt." FOTO HIELCO KUIPERS Het eerste regenwater dat valt is ook nog een keer het smerigst, het meest vervuild. Want door de eerste regen worden de stra ten schoongespoeld. De ge dachte is nu om het eerste re genwater op te vangen in bas sins. Om het dan later terug te pompen in het systeem." „Het heeft nogal geregend in september en oktober. Kijkend naar de toekomst houden we rekening met meer regen. Dat water moet dus worden opge vangen. Maar er is ook een voorziening nodig voor als het 's zomers droger wordt. We moeten dus ook nadenken over bergingsmogelijkheden. Wij moeten dat niet alleen, dat moet ook op landelijk en inter nationaal niveau gebeuren. En dat betekent weer overleggen, adviseren, je stem laten horen. Het hoogheemraadschap vooral een adviserende instan tie in de toekomst? Nee, zegt Overgaag, het zal een combina tie blijven van praten en doen. „De aandacht voor het zuiveren van het water moet blijven. Ook de inrichting van waterlopen en het water in de stad komt meer in de aandacht. En het zou mooi zijn als er weer meer ge baggerd zou kunnen worden. Dat is de laatste jaren minder gebeurd wegens een tekort aan stortplekken." is nodig. Alle stof fen die in het water terechtko men, belanden uiteindelijk op de bodem. En waterbodems kunnen op hun beurt de ver ontreinigende stoffen afgeven aan het water. Vervuilde water bodems moeten daarom wor den verwijderd. Uit onderzoek is gebleken dat alle waterbo dems in het gebied van Rijnland licht tot zwaar verontreinigd zijn." directeur Titshof neemt afscheid van Bonaventura College CONSTANTIJN HOFFSCHOLTE If ze tegen me opkijken? Als wat aan de hand is en ik loop lor de gang hoor ik leerlingen I eens fluisteren, zo van jk, dat is Titshof. Maar ik Uk dat de afstand wel kleiner dan vroeger." Na 31 jaar in Leidse middelbare onder is gaat J. Titshof met pen- ien. Op 18 december zwaait verto t Bonaventura College zijn ~8Jl ecteur definitief uit. „Ik zal fJÏÏ t heus wel missen, maar ik het prettige idee dat ik een looi achterlaat die goed lait." lij begon als leraar handels- chtigvt H"'s °P de Barbaraschool ■n vaf or dames en eindigde als di- ingpr cteur van het Bonaventura gpeM 'doge aan de Burggravenlaan. >erposi in 1969 betrok Titshof de wlluS "ctie van adjunct-directeur, "n 'onderwijzen leerde hij ech- opcA-f nooit af. „Ik ben altijd les |k Ie# jven geven naast mijn func- als directeur, dat is zelfs een orwaarde geweest. Als je jtjèwi or de Was blijft staan, groei je i i«a k mee met hoe de jeugd is. ,ooiW 58even is het belangrijkste 've^o 11 de hele school. Iedereen hier leiding geeft is in feite R leraar die er wat bij doet. De leraar Titshof spreekt, of jtffl gezegd de meester, 'want vind ik zo'n mooi woord', 'sgeven heeft nog altijd de orkeur van het schoolhoofd. aar waarom nog ploeteren onóe al die lastige kinderen, ter- i'je ook in je leunstoel aan je Keau kunt zitten? „Omdat je de klas werkt met een groep samen een bepaald eind- e' stelt. Meestal is het doel •tourlijk overgaan, maar ook dat leerlingen het vak toch een beetje leuk vinden. Ondanks al le probleempjes die wij in het onderwijs kennen, is het heel speciaal als je een band op bouwt en dan met elkaar ver der komt." Bijzondere aandacht vraagt de in Alphen aan de Rijn woon achtige Titshof voor de manier waarop een vak wordt gedo ceerd. Laat leerlingen niet al leen maar rijtjes stampen of het boek uit hun hoofd leren. Nee, het moet meer zijn dan alleen maar lesgeven. „Economie is bijvoorbeeld een heel breed vak, daar kun je als leraar alles bijhalen. Een voorbeeld? Als ik de begroting van de staat moest behandelen, begon ik vaak met je eigen begroting voor de vakantie. Waar moet je dan aan denken? Hoe bereken je dat? Zo kregen ze een beetje een idee, en vervolgens schoof ik langzaam naar de rijksbegro ting. Veel leerlingen gaan ook werken in de zomervakantie. Daar praatte ik dan met ze over en een aantal was dan wel zo brutaal om bij hun werkgever de CAO te gaan vragen. Dat waren best wel aardige dingen en daar hadden ze' ook prak tisch wat aan." Hoewel twee van zijn drie kinderen op het Bonaventura College schoolgingen, gaf Tits hof hen nooit les. Toch was het voor de kinderen weieens moeilijk om hun eigen vader als directeur te hebben, geeft hij toe. „Mijn dochter is een keer uit de les gestuurd met de opdracht om zich bij Titshof te melden. Daar is ze dus nooit geweest! Maar ik geloof niet dat mijn directeurschap echt een groot nadeel was, ik heb er in ieder geval weinig over ge hoord." Om te zorgen dat de afscheid nemende directeur zich straks niet stierlijk gaat vervelen, be sloten enkele vrienden hem een leuk tijdverdrijf in de schoot te werpen. Met als ge volg dat voorzitter Kees Jansma van voetbalclub Alphense Boys sinds kort over een nieuwe penningmeester beschikt. Het schoolhoofd ziet de functie wel zitten. „Want een vereniging heeft ook iets van een school. Het is een stukje idealisme, omdat het om vrijwilligers gaat en er is ook weer jeugd bij be trokken." De komende dagen gaat de aandacht van de directeur ech ter nog voornamelijk uit naar het Bonaventura College. Door de jaren heen maakte Titshof talloze veranderingen in de on derwij scul tuur mee. Maar kun je ook zeggen dat het vak in houdelijk is verbeterd? Op sommige punten wel, vindt Titshof. „Bij vakken als natuur kunde. scheikunde en biologie zit veel meer praktijk, dat vind ik wel een voordeel. Ook een ontwikkeling als het gebruik van cd-rom, daar zitten hele leuke dingen in. Een winstpunt is ook dat er meer spreekvaar digheid wordt geoefend. Aan de andere kant hoor je ook wel dat leerlingen zwaarder worden belast dan vroeger. Onze coör dinatoren brengen die geluiden soms aan mij over. Met elkaar proberen we af te stemmen hoe dat beter kan." En, hoe kan het ook anders, niet alleen het onderwijs veran derde, maar ook de consument daarvan. „Leerlingen zijn na tuurlijk mondiger geworden. Ik heb best weieens een dispuut met een leerling gehad, maar over het algemeen denk ik dat leerlingen zich gedragen zoals ze dat normaal doen. Het is niet meer zo dat de deur voor me wordt opengedaan als ik binnenkom. Dat vind ik al een hele goede zaak." instellen van wachtlijsten. De nieuwe werkwijze heeft ook positieve kanten, vindt Berkhout. „Zoals we vooraf al hoopten is de werkdruk bij het personeel verminderd. Boven dien krijgen we signalen dat de cliënten die kunnen worden ge holpen tevredener zijn over de zorg die ze krijgen." Per week helpt Thuiszorg Groot Rijnland 6000 mensen. De organisatie krijgt volgend jaar overigens extra geld van het ministerie van volksgezondheid in verband met de toenemende vraag naar thuiszorg. Maar Berkhout verwacht niet dat de wachtlijsten dan tot het verle den behoren. Door de vergrijzing stijgt de vraag. Het aantal mensen dat in de zorg wil werken, neemt ech ter onvoldoende toe. Thuiszorg Groot Rijnland probeert de personeelsproble men op te lossen door allerlei wervingsacties, door werkne mers flexibeler in andere regio's in te zetten en door samenwer king met andere thuiszorgbu reau's en verzorgingshuizen. Woningbouwvereniging opgeheven LEIDEN TIMOTEUS WAARSENBURG Woningbouwvereniging Ons doel bestaat niet meer. Althans, niet meer als vereniging. Giste ren nam Ons Doel afscheid van haar bestuur en raad van com missarissen. En van de vereni ging. Want Ons doel gaat verder als stichting. Op 19 oktober nam de alge mene ledenvergadering una niem het voorstel aan om de tachtig jaar oude vereniging op te doeken en als stichting verder te gaan. Een ingrijpend besluit. Want hiermee komt een eind aan de oudste arbeiderswoning bouwvereniging die Leiden kent. En ook de band met de le den gaat verloren. „Maar hier is goed over nagedacht. Alle huur dersrechten zijn gewaarborgd en zelfs uitgebreid", aldus scheidend voorzitter D. de Bock. Met name voor hem is de omschakeling van vereniging naar stichting vreemd. De Bock vervulde zijn taak als vereni gingsvoorzitter namelijk 31 jaar met verve. „De vereniging is al tijd aan verandering onderhevig geweest En nu wordt Ons Doel dus en stichting. Dan zou het niet goed zijn als de bestuurders die zolang een stempel hebben gedrukt op de vereniging, ver volgens de stichting gaan lei den. Dus ik houd ermee op. Maar Ons Doel gaat verder in een nieuwe, verbeterde vorm. En dat wordt volmondig be aamd door F. Baks. Hij is be leidsmedewerker van de Huur dersorganisatie Ons Doel (HOOD). „Wij zijn nauw be trokken geweest bij de omvor ming van vereniging naar stich ting. En voor ons telde maar één ding. Dat de huurders er niet de dupe van mogen wor den. Maar ik kan zeggen dat ze waarschijnlijk overal in het land jaloers zijn op de positie die wij nu hebben als huurdersvereni ging. Onze bevoegdheden zijn uitgebreid en we zijn door ons instemmingsrecht volwaardige gesprekspartner. Voor ons is dit een perfecte vorm. Het nieuwe bestuur van de stichting wordt gevormd door Martine Glaser. Voorheen was zij directeur van de woning bouwvereniging. „Toen was ik verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Omdat we nu een stichting zijn, hebben we geen bestuur meer. Ik word nu directeur/ bestuurder en ben dus persoonlijk verantwoorde lijk voor het reilen en zeilen van Ons Doel. Verder blijft er wel een raad van commissarissen bestaan. Voor advies en contro le." Overigens verdwijnt niet de voltallige bestuurlijk top van de vereniging. Twee oud-bestuurs leden nemen plaats in de raad van commissarissen van de stichting. Een derde oud-be stuurslid wordt vertegenwoordi ger bij HOOD. En De Bock blijft eveneens actief binnen het 'wo- ningbouwgebeuren'. „Het is na melijk een leuk vak. Ik zal mij zeker blijven bemoeien met wo ningbouwcorporaties. Maar Ons Doel is nu een afgesloten episode." LEIDEN JANNEKE DEJONGE Het Comité Vrienden Oost vlietpolder verdenkt burge meester en wethouders ervan expres gekozen te hebben voor een inspraakronde in een vakantieperiode, om op die manier zo min mogelijk in spraakreacties te ontvangen. De tweede inspraaktermijn voor het bestemmingsplan van het toekomstige baggerde- pot is gisteren begonnen en duurt tot 12 januari. Evenals de eerste inspraaktermijn valt de tweede ronde in een vakan tieperiode, wat er volgens het comité voor kan zorgen dat veel reacties worden misgelo pen. Op 8 december rondden B en W de beantwoording van de inspraakreacties af. Na de tweede inspraaktermijn moet het definitieve bestemmings plan in april 1999 gereed zijn. „Voor de meedenkende en be zorgde Leidse burger betekent dit dus onder de kerstboom het ontwerp bestemmingsplan lezen. Of wellicht het afzeggen van de wintersportvakantie? Ja, want op uiterlijk dinsdag 12 januari moet uw inspraakreac tie binnen zijn", aldus H. Pie- ters van het comité. Als oplos sing stelt hij voor de inspraak periode met twee weken te verlengen. Projectleider L. van Mourik laat weten dat dat niet moge lijk is. „We kunnen er niet on deruit dat de tweede inspraak ronde nu plaats heeft." Van daag zou de Wet Voorkeurs recht Gemeenten (WVG) ver lopen. die regelde dat de grond in de Oostvlietpolder in eerste instantie aan de ge meente verkocht moest wor den. Deze wet is twee jaar ge leden met een looptijd van twee jaar van kracht gegaan voor het hele Oostvlietpolder- gebied. „Waar we nu op vastlopen, is dat we de WVG alleen kun nen verlengen als het ontwerp bestemmingsplan is vastge steld", aldus Van Mourik. „Voor de zestiende moest het ontwerp dus klaar zijn, en dat is gelukt. Het betekent wel dat we de inspraak niet naar ach teren kunnen zetten door het bestemmingsplan later vast te stellen." Het oprekken van de in spraaktermijn, zoals Pieters voorstelt, is niet mogelijk. „Dat laat de wet niet toe", laat Van Mourik weten. „We hebben dat al eens eerder geprobeerd, maar de Raad van State is daar heel streng in. Die telt de later ingekomen reacties gewoon niet mee. Sinds gisteren ligt het ont werp bestemmingsplan ter in zage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. „Hoewel het natuurlijk een drukke periode is en veel mensen met vakan tie gaan, verwacht ik niet dat mensen er geen tijd voor heb ben hun reactie te geven", denkt Van Mourik. „Mensen gaan toch niet vier weken met vakantie en bovendien hebben ze ook nog wel wat dagen vrij."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 15