'Ik heb een nieuwe ijstijd doorgekregen' Rekeningrijden leidt niet tot minder autoverkei Klankbord Meningen Taart in het gezicht van Bolkestein is wel nieuws Er is geen woningnood, hooguit woningbehoefte Geen eigenbelang Vrienden Meelfabi De pagina 'Meningen' staat open voor alle lezers. Bij uw brief gaarne vermelding van onderwerp en publicatiedatum van het artikel waarop u reageert. De redactie kan brieven bewerken, bekorten of weigeren. Alleen br{ met een volledige adressering komen voor plaatsing in aanmerking. Bijdragen sturen naar: Leidsch Dagblad, Postbus 54,2300 AB Leiden, of faxen naar: 071 - 5321921, of e-mailen naar. redactie.ld@damiate.hdc.n WOENSDAG 9 DECEMBER 1998 UITGELICHT Hans Ranselaar uit Leiden is ongelukkig met onze bericht geving over de actiegroep Eu- rodusnie. Leden van die groep gooiden oud-WD-leider Frits Bolkestein een taart in het ge zicht tijdens een lezing aan de Leidse universiteit. Wij plaats ten een foto van het inicident op de voorpagina. Ranselaar e-mailt ons: „Ei genlijk zou je kunnen zeggeri dat door de eenvoudige ma nier waarop de groep op de voorpagina kan komen, de re dactie zelf verantwoordelijk is voor de taart in het gezicht van de heer Bolkestein. U bent verantwoordelijk voor de nieuwsselectie en ik kan u zeg gen dat dit geen nieuws is. Het is mij niet duidelijk wat de re latie tussen Bolkestein en het doel van Eurodusnie is. Op de ze manier kan iedereen een bekende Nederlander een taart in het gezicht gooien en bij u op de voorpagina ko men." De heer Ranselaar trekt hier wel heel vergaande conclusies. Er worden dagelijks in Neder land honderden acties ge voerd, die de krant niet halen. In de Nederlandse cultuur is het geen gebruik dat actie groepen politici met geweld tegemoet treden. Als dat toch gebeurt, is dat nieuws, zeker als zo'n incident zich tijdens een druk bezochte openbare bijeenkomst afspeelt. In dit soort gevallen kiezen we voor een korte en zakelijke be schrijving van de gebeurtenis en gaan wij niet uitvoerig in op de motieven van de taar- tensmijters. Het is om die reden onzin te beweren dat de krant verant woordelijk is voor de taart. Ranselaar suggereert dat die niet gegooid zou zijn als wij er niet over zouden publiceren. Dat is een rare stelling. Lopen dieven massaal op het rechte pad, op het moment dat de krant hun daden verzwijgt? Dat zou nieuws zijn dat ik graag op de voorpagina zet. Als het zo zou gaan, dan had de krant een grote invloed op het leven van alledag. Gelukkig is de werkelijkheid anders. De krant is onafhankelijk en kan de loop der dingen nauwelijks beïnvloeden. Aandacht voor een actie van Eurodusnie betekent niet dat wij het met die actie eens zijn. Maar wie wil weten wat de krant van geweld vindt, heeft weinig aan een onderschrift bij een foto op de voorpagina. Die lezers verwijs ik graag naar het hoofdredactionele com mentaar op pagina 2. TON VAN BRUSSEL HOOFDREDACTIE 'We wilden een grotere woon kamer'; 'We woonden erg leuk, maar het huis was zo vochtig'; 'Anders moesten we uitbou wen'. Zo ongeveer luidden de reacties in het vraaggesprek met de toekomstige bewoners van de nieuwe 'inilieuwijk' Poel geest in het Leidsch Dagblad van 28 november. Uit deze reacties blijkt over duidelijk dat de steeds schaar ser wordende polders rondom Leiden niet opgeofferd worden ter leniging van woningnood, maar van woningbehoefte. Ambitieuze wethouders zou den zich, waar het deze regio betreft, ervan moeten onthou den het woord 'woningnood' in de mond te nemen. We noe men kinderen die graag een ijs je willen toch ook geen 'kinde ren in nood'? Als men dan toch niet de poli tieke verleiding kan weerstaan aan de woningbehoefte te vol doen, is er maar één goede op lossing: koophuizen bouwen in bestaande wijken waar nu niet- gewilde huurwoningen staan. Alleen dan kan men met recht van mjlieuwijken spreken, want alleen dan raakt Zuid-Holland niet nog verder verstrikt. J. Guyt, Leiden. Het tweede kabinet-Kok heeft groen licht gegeven voor rekeningrijden in de randstad. De A-4 en de Rijksstraat weg (A-44), maar ook de Landschei- dingsweg in Wassenaar en de Veurse- weg in Voorschoten, zijn aangewezen om zo'n tolpunt te krijgen. Het doel is het aantal auto's in de (ochternd)spits richting Den Haag met veertig procent te verminderen. Voorschoten is bij het overleg hierover met Rijkswaterstaat niet betrokken. Het is even wennen aan de gedach te. De idee verkeersstromen te rege len, ligt voor de hand. De capaciteit van wegen is beperkt en als de capaci teit van wegen overschreden dreigt te worden, dan moet daar iets aan wor den gedaan. De vraag is dan ook niet, moet er iets worden gedaan?. De vraag is, of deze maatregel tot het gewenste doel zal leiden en of hij rechtvaardig werkt. Het antwoord op die vraag valt voor mij - en ook voor de Stichting Wonen met Verkeer Voorschoten, waarvan ik voorzitter - ben negatief lit. Op het eerste gezicht lijkt het eigen lijk niet slecht. De Veurseweg, waar aan ik woon, krijgt één van de twintig a dertig tolpunten. Als het werkt, zou OPINIE Prof. dr. J.P.I. van der Wilde is voorzitter van de Stichting Wonen met Verkeer Voorschoten. Op verzoek van deze krant schreef hij een opinie over de kabinetsplannen om rekeningrijden in te voeren in de randstad. dat een vermindering van de ruim twintig duizend auto's kunnen bete kenen, die in een etmaal bij ons langs komen. Bovendien wordt er even ver derop een kruispunt gemaakt voor verkeer uit een gedeeltelijk nog nieuw te bouwen wijk Star- renburg. Door de ontsluiting van die wijk komen daar vol gens de mij bekende cijfers nog zo'n 5000 auto's bij. Dat kan best wel een beetje minder; dat is zeker waar. Maar we moeten wel wat verder doordenken. Reke ningrijden op doorgaande wegen, al leen bestemd voor auto's, lijkt de las ten daar te leggen, waar ze moeten liggen: bij de mensen die de wegen gebruiken met hun auto. Bekend is echter dat zulke kosten bij Woon werkverkeer in een groot aantal geval len worden afgewenteld op de werk gever. Het zijn dan niet de autobezit ters die betalen, maar de consumen ten. In het geval van Den Haag zijn dat voor een groot deel overheidsdien sten. We vinden in dat geval de kosten terug op ons belastingbiljet. Het is te gen deze achtergrond nogal naïef te veronderstellen dat het gebruik van de auto richting Den Haag - en dan nog wel met veertig procent - zal vermin deren door invoering van het reke ningrijden. Misschien dat de ochtend spits wat wordt verlengd, maar daar lijkt het bij te blijven. De keuze tussen openbaar vervoer en de auto levert zelden uit een oog punt van kosten en accommodatie voordeel op voor het openbaar ver voer. De trein en de bus zijn bijna al tijd duurder. Soms niet, als een bere kening wordt gemaakt op ANWB-ba- sis van de autokosten per kilometer. Maar de autokosten voor iemand, die een auto bezit, bestaan in feite uit niet veel meer dan de benzinekosten. Als je de auto laat staan, gaat de afschrij ving gewoon door. Rekeningrijden, parkeerkosten enzovoort moeten dan ook wel heel hoog oplopen, willen ze de doorslag geven. De tijdsfactor wordt door de meeste mensen het belangrijkst gevonden. Al leen kortere (en comfortabele) reistij den kunnen het openbaar vervoer ver kieslijker maken. Meestal vraagt ech ter het openbaar vervoer minstens tweemaal de tijd die nodig is met ei gen vervoer. In veel gevallen is de tijdswinst al voldoende om toch de auto te nemen. Onderzoek wijst dan ook uit dat alleen openbaar vervoer dat sneller is dan de auto door de mensen als een goed alternatief voor de eigen auto wordt gezien. Kosten verschillen werken, althans voor het woon-werkverkeer, nauwelijks. Voorschoten beroemt zich er op een mooie woongemeente te zijn. Dat houdt in dat de meeste Voorschotena ren buiten de gemeente werken. Van In het Leidsch Dagblad van 5 december gaat W. van Vene- tiën jr. in een ingezonden brief te keer tegen de voorstanders van behoud en hergebruik van de Meelfabriek. Mensen die 'pleiten voor het laten staan van zo'n lelijk gebouw, vindt de briefschrijver, moeten wel uit puur eigenbelang hande len. Zoals de waard is, ver trouwt hij zijn gasten, zeg ik altijd maar. Het zal Van Venetiën verba zen, maar de werkelijkheid is anders: onder de Vrienden van de Meelfabriek bevinden zich geen huurders van het com-' plex, geen architecten of enig ander die persoonlijk belang bij behoud en hergebruik heb ben. Een aanbod van een pro jectontwikkelaar om bij te dra gen in de kosten van de Vrien den, is enige tijd geleden afge slagen om de schijn van be langenverstrengeling te voor komen. In het Comité van Aanbeve ling Meelfabriek - een gezel schap van meer dan twintig prominente Leidenaars die hergebruik ondersteunen - zit een aantal architecten, maar onder hen geen met zakelijke belangen bij behoud van Lei- dens belangrijkste industriële monument. Ook onder de meer dan dui zend leden van VVD, D66 en Groen Links, partijen die in hun verkiezingsprogramma hebben aangegeven de Meel fabriek te willen behouden, behoren voor zover ik weet geen mensen met een direct financieel belang. Ook bij or ganisaties die zich in de dis cussie gemengd hebben, zoals Stiel, opnieuw honderd leden; maar geen eigenbelang. Blijkbaar is die gekke Meel fabriek iets dat veel mensen willen behouden en iets waar voor je, zoals Van Venetiën zelf opmerkt, maar hoogst zel den voor sloop hoort pleiten. Wie de moeite neeiftei verdiepen in de Mfret leert dat dit compll bouw- en cultuurhif waarde heeft. Ook uitf punt van duurzaai milieuvriendelijkheid!^ merkingen te makenL; neiging om gebouwea oorspronkelijke fun% ben verloren maar a pershamer prijs te gejdii der nieuwe functies t&> gen. fl7 En zelfs onder dej die de Meelfabriek vinden, zijn er velen ÏJg afwijzen voor nieuw e de plek van een [fcc/s Meelfabriek. Ook uitfjaï ties tijdens de dooih-af meente geoiganiseerijanl avonden blijkt menjva tegen de komst van eijn flat aan de Zijlsingel. Voor sommigen i park, eventueel rT_ 'smaakvolle laagboi 1 lonkend alternatief. Er woordelijke wethou| hen zorgvuldig in de dit een serieuze opti^^ ter, aankoop, sloop van een park kosi schatting tussen de miljoen gulden. Dat het dragen heeft deze g^La; niet en zeker niet i park. Als tot sloop wordt, zal de markt doen en verrijst aan 1 >ch nieuwbouw van een dere torenflats. Vai Wie wil weten hoe le i ziet, moet vooral op toonstelling die de f d in het Stadsbouwhi georganiseerd alvast ningen van aannemeirte Wiel bekijken. Dat zelfs de meest rabiatfct v briek-hater. KI nho I-ree oei: Voorzitter s h van de Me ch< It b de aan de weg gelegen bedrijven. De ze bewoners en bedrijven krijgen im mers behalve de last van de vele be lemmerende verkeersbewegingen nog eens een extra boete opgelegd als ze op bepaalde uren hun eigen auto ge bruiken. Het minste wat dus moet ge beuren, is de aanwonenden en de be lendende bedrijven vrijstellen van be taling. Rekeningrijden zal de problemen in de regio - en dan bedoel ik de regio waartoe zowel Den Haag als Leiden, Voorschoten en Wassenaar behoren - niet oplossen. Ideaal zou het zijn als de gemeenten in die re^io met elkaar naar de problemen zouden kunnen kijken en tot gemeenschappelijke op lossingen zouden kunnen komen. Maar dat dit zal gebeuren, is helaas geen realististische veronderstelling. Het is niet voor niets dat werd ge dacht aan de vorming van stadspro vincies. Nu dat niet is doorgegaan, zit er maar één ding op, namelijk dat de provincie zijn verantwoordelijkheid neemt. Als de provincie daarvoor on voldoende bevoegdheden zou heb ben, dan zou daarin bij wet moeten worden voorzien. De problemen, waar het hier over gaat zijn geen gemeente problemen, maar regionale proble men. Zij kunnen alleen op een hoger bestuursniveau worden opgelost. Nu worden betrokken gemeenten niet eens allemaal uitgenodigd voor overleg. In een land dat zich beroept De Veurseweg in Voorschoten is één van plaatsen ii te krijgen. ouds werken Voorschotenaren niet in Leiden maar in Den Haag en omstre ken (Leidschendam, Voorburg). Den Haag en omstreken kunnen geen woongelegenheid bieden van de Voor- schotense kwaliteit aan de in 'Den Haag' nodige werkkracht. Rekeningrij den betekent daarom een boete voor mensen die 'Den Haag' nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Daar komt in het geval van de Veur seweg in Voorschoten - en dat geldt uiteraard ook voor andere aan Den Haag of de Haagse Regio grenzende gemeenten - nog iets anders bij. In te genstelling tot de A-4, is de Veurseweg niet alleen stroomweg, dus een weg gereserveerd voor auto's. Het is van ouds niet alleen een weg voor door gaand verkeer (het verkeer van Leiden naar Den Haag en omgekeerd) maar het is ook een weg met een verblijfs- functie: er wonen langs die weg net zoveel mensen als in een Voorscho- tense wijk. Daarnaast zijn er bedrijven gevestigd. Het lokale verkeer dat niet tot het woon-werkverkeer behoort - eventjes naar de Gamma, de auto een beurt la ten geven in Leidschendam. een boodschap doen in Leidschenhage - omvat allemaal verkeersbewegingen, die niets met de toegankelijkheid van Den Haag te maken hebben. Maar zou de maatregel zonder reserves doorgaan, dan betekent dat wel een beperking voor de aanwonenden en de regio die door het kabinet is aangewezen om een rekeningrijden-lde archieffoto henk tbl laa op een ideale bestuursstructi|et poldermodel, gebaseerd op ije dat ook andere landen zou si dat de ergste zonde die het} zich kan permitteren. Ik moet toegeven dat Vooi^ er wat dom tussen ligt. Geluk ben ook andere regiogemeen blemen, maar daar gaat het er) over. Voorschoten ligt wat e\ groen te wezen in de regio zon rg van de verkeersproblemen n)jtj te trekken, dan te hopen datjjni zonder Voorschotense best? Voorschoten ooit eens zal ga. i den. Daarin moet veranderingt* Voorschoten zal zijn beleid op de eigen verkeerscirculatiefy richten, maar ook op een dijjd begeleiding van de verkeersye die van buiten de gemeente kife j verderop moeten. De 'boze wereld buiten de te' is het werkterrein van deï0ë bewoners. Hun woonomgevi losmakelijk verbonden met hi omgeving. Er bestaan niet v( lijkheden meer dat goed te reg le kansen daarvoor zijn ecl niet verkeken. Maar dat is een ander on< Het gaat hier om het rekenii Ik wijs dat af. En als het toch dan met vrijkaarten voor beu bedrijven aan de doorgaande ikn PROF. DR. J.P.I. VAN DER WILDE STICHT. WONEN MET VERKEER VOORSlk Sinds 1977 is de wereldgemid delde temperatuur steeds hoger dan normaal. Dit jaar is nog niet om, maar nu al weet het KNMI dat in 1998 het wereldwijde record 'hoogste temperatuur ooit gemeten' is gebroken. De afwijking van het gemiddelde over de eerste tien maanden bedraagt plus 0,60 graden Celsius. Tel daarbij nog andere klimatologische hoogstandjes zoals: sneeuw in april en Nederlands natste jaar van de eeuw. Waar gaat het heen met het weer? Meteo consult Valkenburg: „Wij voor spellen alleen het weer één dag voor uit. Aan uitgebreidere voorspellingen kan ik u helaas niet helpen." Jan Kerkvliet veehouder in Hazers- woude Rijndijk: „Jaaah. vroeger. Vroe ger toen er nog geen KNMI bestond, moesten de boeren op andere dingen afgaan dan het weerbericht. Mijn va der deed dat. Maar dat doe ik niet. Ik luister elke dag naar het weerbericht van het KNMI en kijk naar Teletekst. En ja, soms word je wel eens verrast. Begin juni ging het helemaal verkeerd. Ik had net het gras gemaaid en toen regende het zo'n beetje de hele maand. Nou dat komt de kwaliteit van het hooi niet ten goede. Het moet dan veel te lang drogen en de eiwitten gaan verloren. Dat betekent dat je de koeien in de winter moet gaan bijvoeren. Op hele korte termijn kan je wel merken dat er weersveranderingen op komst zijn. Als het vee binnen komt stormen, weet je dat er regen in de lucht hangt. Echte lange termijnvoorspellingen kan ik je niet geven. Geef mij maar Diana Woei. Bel anders mijn vader even." Cornells Kerkvliet veehouder in ruste in Hazerswoude Dorp:Als de vliegen erg lastig worden, dan krijg je regen. En krijgen de paarden de kolder in de De eigenaardigheden en records met betrekking tot het weer rijgen zich aaneen. Afgelopen voorjaar, terwijl de narcissen al bijna in bloei stonden, werd Nederland verrast door overvloedige sneeuwval. archieffoto united photo's de boer kop, dan krijg je storm. Maar ik had vroeger ook een barometer, hoor. Boe ren en schippers wisten vroeger wel over een wat langere periode het weer te voorspellen. Dat hangt er dan vanaf hoe de wind woei over de Leiderdorp- se brug en dat soort dingen. Ja me neer, als ik over een heel jaar het weer kon voorspellen dan was ik nu rijk. Het weer voor morgen? Nou, de lucht is een beetje klaar, dus zal het morgen overdag wel gaan vriezen. Zul je net zien dan het weer niet uitkomt." Jan Visser weerman van onder meer het Leidsch Dagblad: „Je kan hoog stens een dag of vier, vijf weersvoor spellingen doen. Daarna is het gelijk een stuk minder accuraat. Wat je zou kunnen zeggen over 1999 is dat er waarschijnlijk niet weer een wereld wijd record 'hoogste temperatuur' in zit. Dat komt door La Nina, een koude stroming in de Stille Oceaan. Maar La Niïïa heeft geen invloed op het klimaat in Nederland. En meer dan dat kun je echt niet zeggen over een heel jaar. Voorspellingen van zoiets als de Enk- huizer Almanak zijn dan ook onzin. Die voorspellingen zijn voor 50 pro cent correct. Dat is hetzelfde percenta ge datje haalt als je gewoon gokt." De weersvoorspelling voor de maand december 1998 uit de Enkhuizer Al manak: „In de eerste wintermaand daalt de temperatuur iets onder het normaal gemiddelde (3,9 - 3,5 graden Celsius). Lichte tot matige vorst is niet uitgesloten. Het jaar besluit met wind en neerslag." Herman Krijgsman coördinator van de Leidse gladheidsbestrijding: .Afge lopen week zijn we er al vijf keer op uitgetrokken en het afgelopen week end drie keer. Dat is heel uitzonderlijk. Meestal hoeven we pas na de kerstda gen te strooien. Je merkt wel aan den lijve dat 1998 nogal wispelturig is. Overdag hoge temperaturen, 's nachts vorst. Over een halfuurtje krijgen we weer een berichtje van het KNMI en dan weten we over we weer naarbui- ten moeten. Als we het heel zeker wil len weten. raadplegen we ook Meteo Consult in Valkenburg. Historisch ge zien hebben zij het toch iets vaker bij het rechte eind gehad. Hoe vaak we nog moeten strooien? Nog één of twee keer deze week denk ik." Jan van Egmond, eigenaar van Alex Kappers in Leiden: „Dit jaar werd er veel over geklaagd. Maar er wordt al tijd over het weer geklaagd. Meestal gaat het dan over de zomers die niet mooi zijn en dan willen mensen een echte winter met sneeuw en zo. Of mensen gaan helemaal niet meer af op de weersberichten. Ze zeggen dan: het klopt toch niet. Zelfs als de zon schijnt en er slecht weer was voorspeld. Ik vind het eerlijk gezegd vreselijk om er steeds weer over te beginnen. Maar ja, het is een manier om het ijs te breken, als je iemand helemaal niet kent." Ch. de Haar, magnetiseur en pa ragnost in Alphen aan den Rijn: „Nee, de overstroming in Nederland had ik niet doorgekregen, wel dat het vreselijk nat zou worden. En Mitch natuurlijk. Voor het nieuwe jaar kreeg ik door: een koude golf, veel sneeuw, ijzel en vorst. Ja, we krijgen een witte kerst. Zo rond half januari gaat het weer kwakkelen. In augustus krijgen we juist hoge tem- peratuurpieken. Misschien dat er warmterecords worden gebroken, maar dat weet ik niet zeker. Grote rampen? Ik heb doorgekregen dat tus sen tussen 2000 en 2006 een nieuwe ijstijd aanbreekt. De hele Noordzee en de Waddenzee komen droog te liggen en Nederland draait naar de evenaar waardoor we hier een subtropisch kli maat krijgen." De weersvoorspelling voor de maand januari 1999 uit de Enkhuizer Alma nak: „Het nieuwe jaar begint veran derlijk met kans op neerslag. De tem peratuur over de hele maand genomen ligt onder het normale maandgemid- delde van 3,5 graden celsius. In de tweede helft van de maand volgen op klaringen en wordt het kouder. De louwmaand heeft een onbestendig be sluit."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 18