4 Hof veroordeelt bisdom na wekt woede studenten nietig verklaren huwelijk Heerlijk avondje? Binnenland Actie tegen Bolkestein Woudagemaal symbool van de strijd tegen het water ederland gaat minder landen ontwikkelingshulp geven 'Ministerie schuldig aan dood echtgenote' iet rommelt op de Apenrots Kamer maakt zich zorgen i 26,99 24,99 24,99 JDERDAG 3 DECEMBER 1998 sboetes specialist niet aftrekbaar jaag Schadevergoedingen wegens seksuele relaties met pa- ten zijn niet aftrekbaar voor de belasting, heeft de Hoge d bepaald in de zaak van een psychiater die daar meende recht te hebben onder de noemer van bedrijfsonkosten. De k rhiater was door het Medisch Tuchtcollege de geneeskundi- ievoegdheid ontzegd wegens het aangaan van seksuele rela- W met een aantal patiënten. De medicus werd veroordeeld tot ^betalen van schadevergoedingen aan de patiënten. Overal de medicus al bot met zijn claim dat dat bedrijfsonkosten en gisteren was dat ook bij de Hoge Raad het geval. Volgens arrest liggen de seksuele relaties 'zozeer buiten de normale ■Ojefening van zijn beroep' en stonden ze zo in het teken van /J^soonlijke behoeftenbevrediging', dat de kosten geheel in de ^jé-sfeer liggen en daarom niet aftrekbaar zijn. ,e JA sponsort weerbericht vrietEÉLi Het CDA gaat volgend jaar maart twee weken het weer- ,n cht op de commerciële regionale tv-zender TV8 sponsoren, is voor het eerst in Nederland dat een politieke partij kiest feen dergelijke vorm van reclamemaken, aldus een woord- rder van de Brabantse zender. Het CDA in Brabant heeft ge- »n voor het weerbericht omdat daar dagelijks veel mensen f kijken. In de aanloop naar de statenverkiezingen wil het een verbinding leggen tussen de huiskleur groen en de na- ~~°'*nde lente. In 1996 was TV8 de eerste televisiezender in Ne- and die in de reclameblokken spotjes van een politieke partij QQ°nd- De PvdA had destijds de primeur. ■■torhoeve vreest ploffende kerncentrales ■rsum De Nederlandse regering moet zich binnen de Eu- :idetSe Unie en het Internationale Atoom Energie Agentschap b VA) actiever opstellen om te bewerkstelligen dat mogelijke iputerproblemen in de kernindustrie bij de overgang van J naar 2000 worden onderzocht en aangepakt, vindt WD- lerlid Voorhoeve. Hij maakt zich vooral zorgen over de kern- trales in Oost-Europa, die zwaar verouderd zijn. Voorhoeve iarde zich achter de mening van deskundigen, die het risico een meerdere 'Tsjernobyls' tegelijk niet uitsluiten. „Het pro- im kan miljoenen Europeanen treffen, ik verbaas mij over de nge aandacht", aldus de WD'er. *ie gewonden bij ontploffing in lab 8EPE» Door een ontploffing in een laboratorium van de Uni- iteit Twente zijn gistermiddag drie studenten lichtgewond Jet. Een aantal ramen van het gebouw is gesprongen en een laakte ontzet. De gasontploffing deed zich voor bij een expe- Int in het hogedruklaboratorium van de faculteit Chemische Jinologie. Over de oorzaak is nog niets bekend. De arbeidsin- Itie stelt een onderzoek in. Na behandeling door een arts Ihten twee studenten naar huis. De derde is met brandwon- iter observatie in het ziekenhuis opgenomen. De omvang de schade is nog niet bekend. etje hoop voor hongerstakers i Iiaag» Staatssecretaris Cohen van justitie komt de in de L^gse Agneskerk hongerstakende illegalen wellicht ïëts tege- fc%t. Op uitnodiging van de staatssecretaris heeft het actieco- gisteren met ambtenaren van Justitie overlegd. Volgens EJjJrdvoerder Van Aerden is Justitie bereid nog eens te bekijken ch onder de groep illegalen zeer schrijnende gevallen bevin- Cohen heeft de bevoegdheid voor deze mensen alsnog te en of zij in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsver- «ling om humanitaire redenen. Of dat ook gebeurt is een de. „Het lijkt een grote stap vooruit, maar de dossiers van i&A mensen zijn al eens bekeken", aldus Van Aerden. ken ontslagen bij Cementbouw jstede-leidenBij de 42 vestigingen van Cementbouw in Ne- vv» hnd, waaronder die in Heemstede en Leiden, vallen geen y* Hagen bij een reorganisatie. Van de 600 arbeidsplaatsen ko- l er 38 te vervallen, maar het betrokken personeel wordt bin- het bedrijf herplaatst of er wordt een functie buiten het be- g gezocht. FNV-Bondgenoten heeft gisteren een principe-ak- Hvd bereikt over een sociaal plan voor Cementbouw, een clus- ^■an bedrijven in bouwmaterialen. Het overkoepelende be- heeft de afgelopen jaren veel kleine firma's opgekocht, rdoor een overlap ontstond in personeel. Bovendien moest ens teleurstellende resultaten worden gereorganiseerd. Het aal plan heeft een looptijd van drie jaar en voorkomt ge- ingen ontslagen. Limburgse vrouw krijgt na jaren vechten gelijk De kerkelijke rechtbank van het bisdom Roermond heeft een vrouw in haar eer en goede naam aangetast door haar huwelijk nietig te verklaren op grond van een om streden psychiatrisch rapport. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch gisteren in hoger beroep bepaald. ,,De tijd is voorbij dat kerkgenootschappen naar willekeur hun gelovigen kunnen knechten", constateerde advocate Mulders gisteren. partners op het moment van het jawoord 'onbekwaam is of niet weet wat hij of zij doet'. De man vroeg het bisdom om dat laatste te onderzoeken, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde. Dat onderzoek gebeurde door een psychiater die de vrouw kenschetste als 'infantiel neuro tisch' zonder haar ooit te heb ben gezien of gesproken. Dit De kerkelijke echtscheiding van de vrouw werd in 1989 aange zwengeld door haar ex-man, die na een wettelijke scheiding wil de hertrouwen voor de kerk. Dat kan echter alleen als het kerkelijk huwelijk wordt verbro ken. En dat kan alleen bij over spel of wanneer een van de rapport had voldoende gewicht om het huwelijk ongeldig te verklaren, maar kostte mevrouw Heuvelmans uit Echt ook haar baan. De psychiater werd voor zijn handelen door het Medisch Tuchtcollege in Eindhoven scherp terechtgewezen. De Ker kelijke Rechtbank in Roermond heeft volgens het gerechtshof de eer en goede naam aangetast van de vrouw aangetast door het op 'onzuivere wijze' doen opstellen van een psychiatrisch rapport. Volgens advocaat Mulders van de vrouw is het de eerste keer dat de burgerrechter een kerkgenootschap terecht heeft gewezen voor aantasting van een iemands grondrechten. Het arrest moet volgens hem grote gevolgen hebben voor de werk wijze van kerkelijk rechtbanken. Voorzitter Van der Meer van de kerkelijke rechtbank van Roer mond wilde niet reageren op de uitspraak van het gerechtshof. Een woordvoerder van het bis dom zei ook weinig behoefte te hebben om een reactie te ge ven. Advocaat Mulders meent dat het geval-Heuvelmans niet op zichzelf staat in de Rooms-Ka- tholieke Kerk. Hij zegt te be schikken over een groot aantal 'niet mis te verstane stukken' waarbij psychiatrische rappor ten zijn opgesteld zonder me deweten van de betrokken wouwen. vervolg voorpagina In het statige Academiegebouw van de Leidse universiteit, vol gens rector Wagenaar 'symbool van de vrijheid van denken', klonken geen leuzen en werden geen pamfletten uitgedeeld. De actievoerders wekten de woede op van de aanwezige studenten. 'Schaam je' was de boodschap die de taartensmijter meekreeg. In het verleden heeft Eurodus- nie protest aangetekend tegen het vreemdelingenbeleid van de WD. Bolkestein liet zich door het incident niet van de wijs brengen. 'Democratie is niet voor bange mensen' prees co- referent dr. R. Koole, politico loog van de universiteit Leiden, de stoïcijnse reactie van Bolke stein. In zijn rede zette de liberaal kanttekeningen bij de voorne mens om wijzigingen aan te brengen in het gemeentebe stuur. Het aanstellen van wet houders van buiten de gemeen teraad kon Bolkestein nog wel billijken, maar hij vond het on duidelijk waarom een 'bepaalde partij' een gekozen burgemees ter zo belangrijk vindt. De kwa liteitsverbetering die met de ene maatregel wordt bereikt, wordt met de tweede weer teniet ge daan. Bolkestein meende tevens dat de Nederlandse kiezers niet zit ten te wachten op meer directe democratie, bijvoorbeeld door het referendum. Politiek is ei genlijk iets voor specialisten en fijnproevers. De meeste mensen vinden het wel goed zo. Bolke stein maakte zich dan ook geen zorgen over lage opkomstcijfers bij verkiezingen. Hij ziet het ids een uiting van tevredenheid, niet als een gebrek aan keuze. Het Woudagemaal in Lemmer, het oudste nog werkende stoomgemaal in Europa. Het ir. D.F. Woudagemaal bij het Friese Lemmer zal in de toekomst vaker opengaan voor publiek. Gisteren kreeg Euro pa's grootste stoomgemaal een plaats op de Werelderfgoed- lijst van de Unesco. Komend weekeinde gaan de deuren van het gemaal voor het publiek open om dit te vieren. „Maar daarna zal het gemaal ook zeker te bezichtigen blijven", zegt secretaris-directeur Polhuis van het Waterschap Friesland. „Het gemaal is nu erfgoed van de mensheid, dus je moet het ze ook laten zien." Komende zaterdag en zondag worden er duizenden bezoekers bij het gemaal verwacht. De VN-cultuurorganisatie UNESCO zette het Woudagemaal gisteren op de erfgoedlijst als symbool van de Nederlandse strijd tegen het water. Ook de beroemde Grote Markt van Brussel is op de lijst gekomen. De restanten van Troje (Tur kije) en het Zomerpaleis in Peking eveneens. Het Woudagemaal - het grootste stoomgemaal ooit gebouwd - stamt uit 1920 en is nog steeds in functie. Bij de recente wa teroverlast in oktober heeft het dertien dagen onafgebroken gewerkt om het overtollige water af te voeren. Voormalig staatssecretaris Nuis van cultuur droeg het gemaal bij de UNESCO voor vanwege de wetenschappelijke en cultuur-his torische waarde. Het is de grootste en krachtigste door stoom aangedreven installatie die ooit voor hydraulische doeleinden is gebouwd. De Unesco noemt het nog steeds werkende stoomgemaal 'een hoogtepunt in de bijdrage van Nederlandse ingenieurs en architecten aan de bescherming van mensen en hun land tegen het water'. Eigenaar en beheerder van het gemaal is het Wetterskip Fryslan. Het Comité boog zich in het Japaanse Kyoto over nog 39 an dere objecten die na de gebruikelijke lange procedures de eindronde hadden bereikt. België viel dit keer ruim in de prij zen. Behalve de Grote Markt van Brussel staan nu vier sluizen in het Canal du Centre en zeven Begijnenkloosters (Kortrijk, Diest, Gent. Lier, Leuven, Sint Truiden en Brugge) op de lijst. Op de Werelderfgoedlijst staan inmiddels zo'n 550 monu menten variërend van de piramiden in Egypte en de Grand Canyon in de Verenigde Staten tot het tempelcomplex Ang kor Wat in Cambodja en de Victoriawatcrvallen in Zambia en Zimbabwe. In Nederland stonden Schokland, de Stelling van Amsterdam, Willemstad (Curasao) en de molenviergang bij Kinderdijk al op de lijst. Nederland wil nog onder meer de Van Nellefabriek, het voor malig sanatorium Zonnestraal, het Rietveld-Schröderhuis en het historische centrum van Amsterdam op de lijst zien te krijgen. r»PM waar. AMP tpn iiitinu aan •ziin nno nimmnr lag anp tveede Kamer steunt het plannen jiinister Herfkens (ontwikkelingssa- verking) om minder landen ontwik - jjshulp te geven. Wel plaatsten met I PvdA en GroenLinks gisteren I tekens bij het criterum dat Herf- baarbij wil hanteren, een inkomen J T t25 dollar per hoofd van de bevol- jjj^ens Dijksma (PvdA) en Karimi nLinks) zegt het gemiddelde inko- weinig en soms niets over de ar moede in een ontwikkelingsland. In rij kere landen als Zuid-Afrika leven grote delen van de bevolking in zulke schrij nende armoede, dat ze alsnog in aan merking zouden moeten komen voor een speciale hulprelatie. PvdA en Groen Links vinden het beter dat Herfkens uit gaat van de VN-Human Development Index. Daarin zijn ook zaken als deelna me in het onderwijs en toegang tot ba sisvoorzieningen meegenomen. De Kamer betwijfelt verder of een goed sociaal-economisch beleid en goed bestuur als vorwaarden kunnen gelden voor bilaterale hulp. Hoe wordt dat ge meten, was de vraag en Dijksma (PvdA) merkte op dat op de leiding van menig arm land veel aan te merken valt. Vallen die landen dan af, zo vroeg ze zich af. Voor de WD is een logisch gevolg van het selectiebeleid dat Suriname buiten de landenlijst valt. Volgens Voorhoeve kent Paramaribo geen goed bestuur, heeft het een slecht sociaal-economisch beleid en komt het daardoor niet in aan merking voor een uitzonderingspositie. Het VVD-Kamerlid constateerde dat de 2,4 miljard gulden die de afgelopen twin tig jaar in de voormalige kolonie zijn ge pompt, verspild geld is geweest. „Surina me is er alleen maar op achteruit ge gaan. Nederland had het geld beter aan andere landen kunnen besteden." Voorhoeve vond het nog te vroeg om het vriendschapsverdrag met Suriname op te zeggen, zoals het CDA graag wil. Maar de pot met geld die er nu nog ligt (circa 400 miljoen gulden) kan wachten tot de regering in Paramaribo aan de voorwaarden voldoet. tanager Van Aartsen jaagt diplomaten in de gordijnen iag jaco van lambalgen rlijk, een minister die gewoon op tijd verzuchtte een diplomaat deze zo len paar dagen na het aantreden van iartsen. Maar de opluchting over. het Jeden van een nauwgezette leidsman inmiddels plaats gemaakt voor irri- De nieuwe minister kan ondiploma- uidelijk uit de hoek komen en vt harde uitspraken niet. iartsen is zich terdege bewust van de k die hij oproept, maar blijft er stoï- Dnder. „Het departement heeft mis- n de pech dat het met mij een minister is heeft met speciale belangstelling Management. Ik wil de beste man of v of de beste plek. Het zal af en toe n en kraken maar dat moet dan j" zei hij vorige week week tegen jour- en. pel van zijn diplomaten heeft inmid- veneens voor een ongebruikelijk har- npak gekozen. De minister vond deze bij terugkeer uit Washington een boze /an de Vereniging van de Dienst Bui- ïdse zaken (VDBZ) op zijn werktafel, ersoneelsvereniging van voornamelijk .ssadepersoneel. Alleen al het feit dat )BZ voor een brief koos, geeft aan dat diplomaten hoog zit. Want wat op staat, bereikt immers vrijwel zeker ]of laat de pers. lerdaad, twee dagen nadat VDBZ- itter Douma zijn brief naar Van Aarts- lurde, was in de krant letterlijk zijn phuwing te lezen dat het vertrouwen minister 'tot een minimum' is ge daald. „En zonder vertrouwen komt niets van de grootse plannen terecht," voegt hij daar veelzeggend aan toe. Van Aartsen nam de handschoen direct op. „Hij houdt wel van gespierde vakbonds taai," zegt een ambtenaar. Het afzeggen van het staatsbezoek aan Rusland, waar hij de koningin zou vergezellen, greep de mi nister gelijk aan om met Douma te praten. De onrust is begrijpelijk. De diplomaten en ambtenaren op de Apenrots, zoals het ge combineerde ministerie van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking (OS) in de wandeling heet, krijgen maar liefst drie verschillende reorganisaties voor hun kiezen. Net als de meeste overige ministe ries moet vijf procent van de arbeidsplaat sen worden geschrapt. Daarnaast moeten Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssa menwerking nog eens 200 miljoen bezuini gen de komende jaren. En tenslotte ligt er vanuit het vorige kabinet nog het besluit dat het personeelsbeleid van beide departementen op de schop moet. Het diplomatenklasje waarin ambassadeurs in de dop in een halfjaar een basisoplei ding kregen, is van de baan en alle mede werkers worden net als bij grote multinatio nals meer op hun prestaties beoordeeld. Wat de onzekerheid onder diplomaten nog versterkt, is dat de politieke koers van Van Aartsen en Herfkens nog grotendeels in ne velen gehuld is. Van Aartsen en Herfkens hebben vanaf de eerste dag aangegeven dat zij het nodige willen veranderen. Herfkens heeft al een aantal aanzetten gegeven. Van Aartsen heeft vooral gezegd wat hij niet wil. Geen knellende banden meer met Surina me, in de Europese Unie niet zonder meer aansluiten bij Frankrijk en Duitsland en de aandacht van de buurlanden weer wat ver leggen naar de grote bondgenoot aan de overkant van de Oceaan, de Verenigde Sta ten. Ook deze week tijdens de begrotingsbehan deling zal de duidelijkheid er nog niet ko men. „Hij zit er pas vier maanden en dat is erg kort." zegt zijn woordvoerder. En eigen lijk wil Van Aartsen hetzelfde scenario aan houden dat hij als minister van landbouw volgde. Eerst een halfjaar goed inlezen, kij ken en luisteren en dan achter elkaar priori teiten aangeven. Voorlopig blijft het nog onrustig op de Apenrots. den haag anp Van een demonstratie meer of minder kijkt een ministerie in Den Haag niet meer op. Maar de eenmansactie van de 48-jari- ge ex-diplomaat Jan Boerland bezorgt de ambtenaren van Buitenlandse Zaken toch een wat ongemakkelijk gevoel. Boerland houdt het ministerie medeschuldig aan de dood van zijn \touw, elf jaar geleden, en gaf gisteren voor de deur van het departement met pamflet- Elf jaar geleden was Boerland nog in dienst van de overheid, met als standplaats Jamaica. Gisteren precies elf jaar geleden werd zijn vrouw vermoord bij een inbraak in de diplomaten- woning in Kingston. Door het drama ging hij overmatig drin ken. Bovendien raakte hij enke Ie jaren geleden zijn baan kwijt bij het ministerie. Boerland verwijt het ministe rie schuldig te zijn aan de moord op zijn vrouw omdat de beveiliging van de woning slecht was. Voor de man uit Venlo is de zaak niet afgedaan. Hij vindt dat de onderste steen na al die jaren niet naar boven is gekomen. Ondanks herhaal delijke verzoeken heeft hij de proces-verbalen over de moord nog steeds niet kunnen inzien. Het ministerie diende vorig jaar wel een officieel verzoek in voor het vrijgeven van de dossiers, zonder resultaat. den haag gpd De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de onrust on der diplomaten. Minister Van Aartsen moet snel orde op za ken stellen, vinden PvdA, WD, D66, CDA, GPV en Groen Links. D66'er Hoekema, die zelf bij Buitenlandse Zaken heeft ge werkt, noemde het 'niet erg ele gant' dat de minister zich in in terviews kritisch heeft uitgela ten over zijn personeel. De beste manier om alle strubbelingen op te lossen is „het formuleren van een helde re politieke visie met richtingge vende prioriteiten," droeg GPV'er Van Middelkoop aan. En aan die visie ontbreekt het voorlopig nog, verweten alle fracties Van Aartsen en zijn staatssecretaris Benschop. Zelfs zijn eigen WD wil van de mi nister weten wat de politieke koers van de nieuwe bewinds lieden is. Pas als die visie er is, is het duidelijk of en hoe de organisa tie van Buitenlandse Zaken moet veranderen, aldus CDA'er Verhagen. Voorlopig zijn de meeste fracties tegen de plan nen om te gaan snijden in het aantal ambassades, omdat Ne derland minder landen hulp wil geven. Van Aartsen geeft de Ka mer vandaag antwoord. ud Famous Grouse Scotch Blended Whkky 70 cl met gratis flesstopper - I Bonus Mile Di Saronno Amaretto Onginale 70 cl in luxe geschenk verpakking lér$9 Chateau Maine J'Arman Gïtes de Bourg 75 cl 2fkteenineen fraaie geschenkdoos 2>W Drie toppers uit de Gall 8 Gall Cadeau-Toptien De komende dagen kunt u flink uitpakken. Met de toppers uit de Gall Gall Cadeau-Toptien Heerlijk om te krijgen, heerlijk om te.schenken. En nog feestelijk voor u ingepakt ook. Dat worden nog eens heerlijke avondjes! GALL&GALL Altijd iets bijzonders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 5