Weer massale smokkel door Bosnië-militairen Ton tipgeld in zaak-Boonstra Nieuwe tropische komkommer ontdekt Leraren en agenten trekken naar het platteland Binnenland 'Mogelijkheid van minder groei Schiphol verzwegen' Privé-financiering mogelijk bij aanleg van Westrandweg Opvang asielzoekers verdeelt Schiedam ONDERDAG 3 DECEMBER 1998 Sianalemënl Nederlands sprekende man Blank, goed verzorgd uiterlijk Leeftijd 25-30 jaar Lengte 1.80-1.85 meter Slank postuur Bruin/kort/krullend haar Smal/mager gelaat V\ Op het beeldscherm het signalement van de dader. Op de achtergrond Ab van der Werf, hoofdcommis saris van de Rotterdamse politie, die de toegestroomde journalisten toespreekt over de ontvoering van mevrouw Boonstra. foto reuters jerry lampen Leids biologen-echtpaar doet bijzondere vondst Het lijkt bijna onmogelijk, maar het is waar: het Leidse biologen-echtpaar Brigitta en Willem de Wilde heeft in het Maleisische regenwoud een nieuw soort tropische komkommer ontdekt. „Dit is echt wetenschappelijk top- nieuws", zegt De Wilde opgetogen. „Nieuwe planten vind je meestal tus sen de kleine kruiden. Deze komkom mers groeiden aan een enorme liaan, op vijftig meter hoogte. Echt een oli fant onder de planten." Het echtpaar De Wilde, dat met Amerikaanse collega's al jarèn werkt aan de beschrijving van het 50.000 soorten tellende plantenrijk van Zuid oost Azië - de Flora Malaysiana - doet regelmatig onderzoek in de regenwou den van Maleisië. Maar een ontdek king zoals op hun laatste reis, zegt De Wilde, „doe je maar eens in je leven." De onderzoekers waren op de Ca meron Highlands, op het Maleise vas teland, toen De Wilde de liaan in het oog kreeg. „Net een bruine, beschorste brandslang." Tientallen meters hoger, in de boomkruin, hingen de houtachti ge komkommers. Niet eetbaar, maar onmiskenbaar lid van de familie der komkommerachtigen, de Cucurbita- ceae. Een Maleisische nomade maakte de gevaarlijke klim naar de boomtop, waar hij met een stok van twee aan el kaar gebonden palmnerven de bijzon dere vruchten en een deel van de liaan naar zich toe haalde. De De Wilde's eerden de 'orang asli' door de plant naar hem te noemen: Baya Busa. „Elk moment waren we bang dat hij geen houvast meer zou hebben aan de glad de stam van de woudreus, en naar be neden zou storten. We waren blij toen hij weer heelhouds op de grond stond." De Baya Busa maakt inmiddels deel uit van de vier miljoen planten tellen de verzameling van het Rijksherbari um. Volgens De Wilde is het binnenste van de vrucht 'uitermate ingewikkeld en interessant'. Het echtpaar publi ceert binnenkort in het wetenschappe lijke tijdschrift Sandakania over zijn opmerkelijke vondst. Groeiend tekort in grote steden door 'economisch vlucht' iaag martin ruesink m 5}'wyou (jgj jk mjjn school kon lt. vat}jiemen naar Friesland", "frrieun Meijer (29). De on- Itijzer van de Haagse Mon- uilojr brischool Prinses Marijke eervol terUgnaar zjjn geboorte- J 0'ik. Twee andere collega's 2ll '"tie school verruilen even- mcftf, j<jezer dagen de Schilders- r"£ Voor een plekje buiten de ie' £'°jjl$tad Loopt de Randstad er voor de 'economisch "oc liteling' ook elders weer 'a"ne$ te vinden is? r' -^jood is hoog in de hofstad. ""Onderwijs slaagt er niet in '^^import-Hagenezen' vast te h6™/!™ "Een ho8er salaris kun* ön<,<We ze helaas niet geven", ?&aaJulicht een woordvoerster van en iint; cslijtei imeente. Daarom trekt Den in zijn rol als openbaar m.n Ntlbestuur alles uit de kast 2 net beginnende, jonge leer- ^""ynten aan te trekken. Een lSen éfcntract en hulp bij het zoe- paar huisvesting zijn de lokkertjes. Ook bij de politie in de grote steden kiezen dit jaar opvallend veel werknemers ervoor hun loopbaan in 'de provincie' voort te zetten. De Amsterdamse Poli tie Vakvereniging trok onlangs aan de bel over een verontrus tende leegloop van het hoofd stedelijk korps. Dit jaar hebben de korpsen Amsterdam Amstel- land en Haaglanden beide al meer dan honderdveertig agen ten naar andere regio's zien gaan. Ervaren agenten die juist richting Randstad willen zijn er nauwelijks. Ook geboren en getogen Rand stedelingen hebben de geneug ten van wonen en werken in an dere streken ontdekt. „We heb ben hier nu meerdere collega's uit Den Haag werken. Ze noe men bijna allemaal de lage woonlasten als reden om hier te komen. Het is hier bovendien wat minder hectisch", zegt een woordvoerder van het re giokorps Drenthe. Het Nederlands Politie Instituut (NPI) bevestigt de trek naar het platteland, hoewel een duidelijk overzicht ontbreekt. Het NPI laat momenteel een arbeids marktonderzoek doen naar de verschuivingen. „Zelfs binnen de Randstad zie je verschuivin gen, bijvoorbeeld vanuit de drie grote steden naar de rustiger re gio Hollands Midden", zegt Susan Lammers van het NPI. De verschuivingen zijn al on derwerp van gesprek geweest in de raad van hoofdcommissaris sen en het overleg van korpsbe heerders van de politie. De laatsten hebben afgesproken onderling de opleidingskosten van een jonge agent te verreke nen, wanneer hij of zij al na kor te tijd verkast naar een andere regio. Een schrale troost voor het korps dat weer een andere kandidaat mag werven en oplei den. De trek van politieagenten en onderwijzers uit het Westen speelt in het bedrijfsleven hele maal niet. „Ik zie momenteel juist het tegenovergestelde", zegt algemeen secretaris Bert Moorn van de Hollandse Werk- dere regio's van paradepaardjes als klassenverkleining en 'meer blauw op straat'. Jonge politieagenten en onder- geversvereniging. „De Randstad wijzers uit Noord-, Oost- en is als motor van onze economie Zuid-Nederland die vijf jaar ge- voor veel bedrijfstakken een aantrekkelijke vestigingsplaats. Met name topinstituten als fi nanciële instellingen, inge nieursbureaus en grote advoca tenkantoren besluiten hun hoofdvestiging naar Amster dam, Rotterdam of Den Haag te streepje voor op mede-sollici verplaatsen. Philips is daar een tanten. leden alleen in het Westen aan de bak kwamen, hebben vaak jaren tevergeefs gewacht op va catures in hun geboortestreek. Nu die er mondjesmaat weer komen, hebben ze met hun Randstadervaring vaak een voorbeeld van. Veel werkne mers verhuizen mee naar de Randstad." Ook instellingen op het gebied van gezondheidszorg zeggen (nog) geen last te hebben van een trek naar het platteland. De trend bij de politie en in het on- leden als pas afgestudeerde pa derwijs heeft alles te maken met bo'er een vaste baan en eigen regeringsbeleid. Richtten vorige kabinetten hun pijlen op be strijding van de criminaliteit en onderwijsachterstand in de gro- net als haar collega Teun de te steden, nu profiteren ook an- Marijkeschool vaarwel. klas in Den Haag boven een zwaar en onzeker bestaan als invalster in Twente. Nu zegt ze „Ik denk dat ze er wel op kick ten dat ik in Den Haag les geef', zegt de Haagse Sabine Veelers (24) over haar nieuwe school in Hengelo, waar zich voor twee vacatures 78 kandidaten meld den. Veelers verkoos 2,5 jaar ge- De leukste cadeaus zijn iZi: mobiel bellen zonder abonnement. „cc bel ,c al LIBERTEL Dranksigaretten, scherpe munitie, granaten en stereoapparatuur Terugkerende Nederlandse militairen uit Bosnië hebben scherpe munitie, granaten, granaatwerpers en een pe perduur satellietpositiesysteem van Defensie naar ons land gesmokkeld. De zaak kwam vorige week aan het licht tijdens een massale controle door douane en mare chaussee. Daarbij werden alle containers met de privé- spullen van achthonderd terugkerende Bosniëgangers doorzocht. Bij de smokkel zijn ook officieren betrokken. weest. „Dergelijke controles houden we wel vaker." Hij be- Een woordvoerder van de doua- vestigde tevens dat er 'goederen ne bevestigde dat er in het Duit- van deze aard' zijn gevonden, se Seedorf, in Venlo, Amersfoort Tot de gesmokkelde waar be en Eindhoven een controle op hoorde ook drank, sigaretten, terugkerende goederen is ge- stereoapparatuur en kleding. De douanewoordvoerder zegt wel dat men „opkeek" van wat er werd aangetroffen. Naar verluidt zouden er nog geen arrestaties zijn verricht. Douane en marechaussee heb ben de zaak nog in onderzoek. Het is de tweede keer binnen twee jaar dat Bosniëgangers bij hun terugkeer worden verrast door de aandacht van douane en marechaussee. Destijds ging het om een actie op Schiphol, waarbij de terugkerende militai ren massaal illegale cd's naar Nederland hadden gesmokkeld. De manschappen die terug keerden en hun persoonlijke spullen per container lieten ver voeren behoorden tot de Ne derlandse eenheden die in Bos nië onderdeel uitmaken van de SFOR-vredesmacht van de NAVO. Ze zijn voornamelijk af komstig van eenheden uit het Duitse Seedorf en de 42-ste brigade Pantserinfanterie Lim burgse lagers. In Bosnië zijn nog ruim 1400 Nederlandse mi litairen actief bij een transport bataljon en een gemechani seerd gevechtsbataljon, met hoofdkwartieren in Busovaca en Sisava. Stichting Natuur en Milieu: De Rijksluchtvaartdienst (RLD) heeft eind vorig jaar gegevens achtergehouden over het eco nomisch belang van transfer passagiers voor Schiphol. Dit gebeurde onder druk van Schip hol en de luchtvaartmaatschap pijen, stelt luchtvaartspecialist J. Fransen van de stichting Natuur en Milieu. Uit onderzoek van KPMG-Bea bleek volgens hem dat Schiphol best met minder overstappassa- giers toekan. Opdrachtgever RLD wilde echter niet dat dit naar buiten zou komen en pas te daarop de onderzoeksop dracht aan. De 'gunstige' uit komsten verdwenen in de la. Advies- en consultancybureau KPMG kreeg vervolgens de vraag voorgelegd wat de gevol gen zouden zijn als Schiphol helemaal geen overstappers meer zou hebben. De KLM zou dan failliet gaan, concludeerde KPMG. „Uiteraard, wat kon je anders verwachten", hoont Fransen. RLD publiceerde de wel ge wenste bevindingen van KPMG eind vorig jaar. Dat gebeurde jn het kader van de discussie over de toekomst van de Nederland se luchtvaart (TNLJ). Gevraagd om een reactie ver wijst KPMG naar de RLD, on derdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het mi nisterie kon donderdag aan het begin van de ochtend nog geen reactie geven. SP-Tweede-Ka merlid Van Bommel heeft mi nister Netelenbos (Verkeer) schriftelijk om opheldering ge vraagd. De SP wil dat zij alle on derzoeksgegevens van KPMG openbaar maakt. ?rtelel) k eenf de ge| krijge; erleg (fem de Wilde, in het Rijksherbarium in Lei der het met een zaadje van de komkommerplant. foto henk bouwman Vleer dan miljoen Viagrapillen gestolen haarlem theo van der kaal) Het rijk heeft geen geld voor aanleg van de tweede Coentun- nel en de Westrandweg, maar wel mag door de provincie wor den onderzocht of deze projec ten met privé-geld zijn te reali seren. Het Noord-Hollandse provinciebestuur kreeg dit gis teren in Den Haag te horen van minister Netelenbos van ver keer en waterstaat. „Ik verwachtte niet dat de mi nister extra geld voor deze pro jecten beschikbaar zou stellen, maar het is zeer belangrijk dat er onderzoek mag komen naar publiek-private samenwer king," zegt commissaris van de koningin J. van Kemenade. PPS-constructies zijn het nieuwste middel om wegen, tunnels en bruggen te kunnen financiëren waar het rijk geen geld voor heeft. De overheid houdt er rekening mee dat we genbouwers en banken voor stellen tol te heffen om de infra structuur te exploiteren. Van Kemenade: ,Als provinciebe stuur zetten wij niet in op het heffen van tol. Rekeningrijden is een beslissing die het parlement moet nemen. Nieuw is dat de minister gisteren heeft toege zegd dat mogelijke tolheffing ten goede zal komen aan we genprojecten in de betreffende regio en niet terug gaat naar de burghers in het hele land. Dat is overigens in strijd met het re geerakkoord." Het provinciebestuur gaat sa men met de rijksoverheid een plan opstellen om de bereik baarheid van Schiphol bij mo gelijk 600.000 vluchtbewegln- gen per jaar te garanderen. Dat plan wordt in de eerste helft van volgend jaar opgesteld. van het Sportfondsenbad een dreigbrief aan het adres van de initiatiefnemers van de opvang verspreid. In de brief worden buurtbewoners opgeroepen het asielzoekerscentrum niet te ac cepteren. Het onderbrengen van vluchtelingen in hel vroege re zwembad wordt als 'volstrekt waanzinnig'omschreven. Een andere groep omwonen den, die zich nadrukkelijk van de brief distantieert, beeft in sa menspraak met de bewoners vereniging ook een oproep ver spreid. Daarin eisen zij bovenal openheid over de gang van za ken. De omwonenden van het vroe gere Sportfondsenbad in Schie dam lopen te hoop tegen de komst van een asielzoekerscen trum in het complex. De zaken man George Toth, de Schie- damse Raad van Kerken en de kerkelijke stichting Inlia willen in het oude zwembad op zeer korte termijn enkele tientallen 'Dublin-claimanten' onder brengen. Dat zijn asielzoekers die via een ander EU-land naar Nederland zijn gekomen en sinds oktober geen officiële op vang meer krijgen. Dinsdag werd in de omgeving [tervoort Twee mannen, die worden verdacht van diefstal van 2 pallets met Viagrapillen van een industrieterrein in Ittervoort, K ijn dinsdag in Zürich aangehouden door de Zwitserse politie. )e naar schatting 1.260.000 pillen, met een verkoopwaarde van ^r' Sngeveer 30 miljoen gulden, zijn niet aangetroffen. De verdach- - zijn een 48-jarige Nederlander en een 35-jarige Belg. De offi cer van justitie in Roermond heeft om uitlevering van beide ver- lachten gevraagd. De diefstal vond half november plaats. De e Tectiebevorderende pillen bevonden zich in een vrachtwagen 'aar"i een bewaakte loods op het industrieterrein. De partij was be- *er ^emd voor de Spaanse markt. De aangehouden mannen zijn s'eVmoedelijk de bewakers van de loods. Het is voor zover be- [end de tweede grote diefstal van de populaire Viagrapillen. Eer- we^,!er verdween in Brazilië een complete container met pillen. Via- rï'j^Ta is sinds september op de Europese markt verkrijgbaar. e hei Allochtoon doet het beter op school so'irecht Allochtonen doen het niet slecht in het onderwijs. Over earun schoolsucces wordt vaak ten onrechte in negatieve zin ge- m .breven. Dat zegt Paul Hustinx in het proefschrift waarop hij van borgen promoveert. Allochtonen hebben misschien absoluut en wezien een achterstand, maar hun schoolloopbaan verloopt unstiger dan die van Nederlanders met dezelfde sociale achter- wptond (inkomen en opleiding ouders). De meeste allochtonen p V^aan laag op de maatschappijlijke ladder. „Als je hun loopbaan ^ergelijkt met autochtonen met dezelfde achtergrond, dan blij- an<pn allochtonen aan het eind van de lagere school slechter te rn a ,,rsteren' Daarna doen ze het bij iedere overgang beter dan Ne- Airlanders." Er is wel een subgroep die het minder goed afgaat. n Hat zijn de allochtonen die door recente migratie op relatief late s s'eeltijd aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen. Meisjes vol- Vn doorgaans hogere opleidingen dan jongens. Zij handhaven lehoje voorsPron8tot het einde van de middelbare school, anis^ ;PchaJtappen doe je in Den Haag £;N haag De gemeente Den Haag, de Haagse Tfam Maatschap- m jj (HTM), de horeca en muzikanten hebben hun krachten ge- van iindeld om het imago van het Haagse uitgaansleven op te poet- m £em. Onder het motto 'Stappen doe je in Den Haag', hebben de ina eluzikanten een cd-single uitgebracht. In het nummer zingen ze oor e,/er de geneugten van het uitgaan in de hofstad. De slogan men appen doe je in Den Haag keert de komende weken terug op Dsters in de stad. Bovendien worden bierviltjes verspreid met Tp iarop het logo van de deelnemende instellingen. De HTM wil iet de campagne het gebruik van de nachtbus onder stappers i?°' "jmuleren „In het liedje zingen de muzikanten dat de nachtbus beste optie is na een paar biertjes. Daarom doen we mee", al- ^qUs een woordvoerster. aar bc ITjVD: Toch waarnemers naar Kosovo andoljN HAAGHet ziet ernaar uit dat de WD alsnog instemt met het m %ren van waarnemers naar het roerige Kosovo. WD-Kamerlid vondigauw heeft zich gisteren in een briefing achter gesloten deu- werern laten overtuigen dat de veiligheid van de waarnemers vol- n erende gewaarborgd is. „Ik ga ervan uit dat ook de rest van de ied d^ctje nu instemmen," verklaarde Blaauw na afloop. De /D was eerder hardhandig met de eigen ministers Van Aartsen n buitenlandse zaken en De Grave van defensie in aanvaring komen door zich tegen de missie uit te spreken. Door de op- ïlling van de WD ontstond een Kamermeerderheid tegen het jren van waarnemers. Het is nog niet duidelijk wat het CDA ,fnrat doen. Kamerlid Verhagen noemde de bijeenkomst zeer in- '1*-Amatief, maar wil eerst met zijn fractie overleggen. De regering J waarschijnlijk vrijdag beslissen 30 tot 50 waarnemers aan te geileden voor Kosovo. De Kamer zal daar volgende week over de- tieren. J^igen CAO universitair personeel met e!J, ition^ orlops haag Universitair personeel krijgt waarschijnlijk in januari Vooor het eerst een volledig eigen CAO. Op dit moment hebben Trzieij universitaire werknemers wel een eigen CAO wat betreft de or zotundaire arbeidsvoorwaarden. Maar de salarisaspecten vallen guldjg onder de algemene Onderwijs-CAO. De verandering bete- elte vftt dat de bonden bij de onderhandelingen over het loon van >r de Mversiteitspersoneel niet langer de minister van onderwijs te- 1 in hoover zich vinden. Ze spreken met de vereniging van universi- ïdert^ten (VSNU) als werkgeversorganisatie over hun arbeidsvoor- Eerdqarden. De VSNU komt maandag met haar CAO-bod. De bon- itie aln willen dat het wetenschappelijk personeel er 4,25 procent als gt vooruit gaat. Minimaal 3,5 procent moet aan een salarisver te ge"»ging worden besteed. De rest is voor een eindejaarstoeslag. "ugtrorder willen de bonden aandacht voor de werkdruk, scholing rders :het zorgverlof voor het personeel op universiteiten, ontsti vervolg voorpagina Justitie looft 50.000 gulden uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de ontvoerder van mevrouw Boonstra. Haar echtgenoot, Philips- topman Cor Boonstra, heeft de be loning verdubbeld, zodat de gouden tip in deze zaak een ton oplevert. Dat heeft officier van justitie C. de Kimpe gistermiddag bekendge maakt. De afgelopen drie weken kreeg de politie honderd tips. Op grond van verklaringen van het slachtoffer wordt gezocht naar een lange jongeman met vermoedelijk de Nederlandse nationaliteit. Hij zou het misdrijf als 'solist' op zijn geweten hebben. De ernstig mishandelde vrouw is inmiddels zover hersteld, dat ze de politie kon vertellen wat haar is overkomen. „Mevrouw Boonstra is zeer bereidwillig om verklaringen af te geven," zegt politie commissaris Van der Werf uit Vlaardingen. „Maar ze geeft zelf aan wanneer het haar teveel wordt." Mevrouw Boonstra denkt dat het 'toeval' haar noodlottig is geweest. De dader was op de bewuste vrij dagmiddag na een mislukte drugs deal op de vlucht voor zijn belagers, en ontmoette haar bij Boonstra's auto op de Frankrijklei in Antwer pen. Hij dwong haar op de achter bank en reed zelf via Breda, Dordrecht, de Beneluxtunnel, Vlaardingen en Maassluis naar Hoek van Holland, waar hij de boot naar Engeland wilde pakken. Bij het kantoor van de Stena-line merkte de man dat de veerdienst vanwege een technisch defect aan de Disco very uit de vaart was. In zijn woede daarover moet hij mevrouw Boon stra te lijf zijn gegaan. Zij kan zich daarvan echter niets herinneren. Het slachtoffer werd om 18.12 uur aangetroffen aan het Kleinzand in Hoek van Holland. De dader liet haar auto achter in Maassluis, waar hij vermoedelijk op de trein is ge stapt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 3