Een dronken sint krijgt voor altijd de zak TV WEER Het Gesprek van de Dag Voetbal is oorlog DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 152 C 0 E N T A A R Voetbal is oorlog. Soms zelfs letterlijk. De draconische maatregelen van de Turkse regering om de wedstrijd Galatasaray-Juventus zon der incidenten te laten verlopen, veranderden het stadion Ali Sami Yen gisteravond in een vesting. Tientallen tanks en 22.000 zwaar bewapende politiemensen waren naar Istanbul gedirigeerd om de 23.000 toeschouwers in toom te houden. Iedere supporter een ei gen agent, het was kennelijk de enige manier waarop de zwaar be laden Champions League-wedstrijd tot een goed einde kon worden gebracht. Als zulk machtsvertoon blijkbaar noodzakelijk is, komt vanzelf de vraag op of een voetbalwedstrijd (of welk ander evenement dan ook) nog wel dient door te gaan. En ongetwijfeld hebben de grote commerciële verplichtingen van de UEEA, de organisator van de Champions League, aan haar sponsors een rol gespeeld bij het be sluit om de wedstrijd te laten doorgaan. Op Turks grondgebied nog wel. Maar er speelt hier ook wat anders. De UEFA kon en mocht met recht de Turkse regering verantwoordelijk houden voor de veilig heid van supporters en spelers. De Turkse regering heeft de afgelo pen weken immers niets gedaan om de volkswoede over het niet- uitleveren van de Koerdische rebellenleider Öcalan door Italië ook maar enigszins in te tomen. Een logische consequentie van het uit buiten van de volkswoede voor politieke doeleinden is dat de rege ring gisteren ook alle verantwoordelijkheid op zich nam voor de veiligheid in en rond het stadion. Het vooral politieke besluit om de wedstrijd niet te verbieden is ge lukkig niet ontaard in een veldslag. Maar het toonde voor de zo veelste keer aan dat sport en politiek wel degelijk, en soms heel erg veel, met elkaar hebben te maken. Taaioorlog Sneeuw, ijzel en regen Wolkenvelden hebben het 'Eligiuswintertje' - zo wordt in de Kalender- klimatologie een periode van winterweer in het begin van december aangeduid - de kou behoorlijk parten gespeeld. Ook tijdens de afgelo pen nacht vroor het slechts een paar graden. Op het duinstation van het KNMI bij Bloemendaal werd -3 geregistreerd en Schiphol rappor teerde -2,8. De wolkenvelden ontstaan doordat er op enkele honderden meters hoogte een warme luchtlaag aanwezig is. In de meteorologie spreekt men in een dergelijke situatie over een inversie ofwel een tempera- tuuromkering. Normaal gesproken neemt de temperatuur namelijk met de hoogte af; bij een inversie treedt er op bijvoorbeeld enkele honderden meters hoogte een temperatuurstijging op. De inversie fungeert als een pot op een deksel waaronder de vochtige wolkenbrij zich weet te handhaven. Ook het te zwakke transport van relatief droge luchtmassa's uit het oosten van Europa is debet aan de hardnekkigheid van de wolkende ken. Overigens klaarde het vanochtend in de regio Twente wel op. Het gevolg was een snelle daling van de temperatuur. Op de vliegbasis Twenthe werd -6,6 graad gemeten. De komende dagen wordt de inversie opgeruimd. Tussen een depres sie die boven de Oostzee gestalte krijgt en een luchtdrukmaximum op weg van de regio Groenland/IJsland naar de Britse eilanden, koelt de atmosferische bovenkamer van het noorden uit sterk af. De uit de poolstreken afkomstige lucht wordt echter aangevoerd over de Noordzee waardoor nabij het aardoppervlak juist een temperatuur stijging optreedt. Vrijdagmiddag komt het kwik in onze regio uit op omstreeks 5 graden. Het binnendringen van de uit noordelijke streken afkomstige luchtmassa's gaat vanavond en de komende nacht gepaard met enige sneeuw, morgen overgaand in regen. IJzel is daarbij niet uitgesloten. Vrijdagmiddag breekt echter ook de zon af en toe door. De wind is noordwestelijk van richting en matig van sterkte. Tijdens het weekeinde kan het 's nachts licht vriezen, overdag komt de temperatuur enkele graden boven nul uit. Verder vallen er enkele winterse buien. Geen doorzettende winter dus. MENSELIJK Zou Rosenborg - Athletic Bilbao een weekje zijn uitgesteld, vanwege een aangespoelde walvis of zo, dan hadden we daar nog geen mi nuut van gezien. En zou Bayern Miinchen - Bröndby zijn gespeeld, omdat het Duitse veld een week eerder onder bier had gestaan, dan was de Nederlandse televisiekijker verstoken geweest van beelden. Maar gisteren speelde Galatarasay tegen Juventus. 'Dat wordt oor log', dacht de NOS en trok een blik pathetische woordenbreiers open. Neem nou de tekstschrijver van het journaal. 'Voor de Italianen is dit het duel van de angst' was de regel die Pia Dijkstra moest voorle zen in het journaal. Prima kreet, fraai geformuleerd. Zoiets trekt kij kers. Wij gingen er eens goed voorzitten. Mijn buurman hield het na die uitspraak op zeven gele kaarten en tiuee rode. Ik gokte op negen gele kaarten en twee rode. En ja hoor, het werd oorlog. Rondrennende Turken en Italianen pro beerden elkaar vreselijk te beschadigen. Er liep zelfs even een speler rond met bloed op zijn gezicht. Dat zag die andere woordenbreier van de NOS ook, Eddy Poelman, onze oorlogsverslaggever in de loopgraven van Istanbul. Oorlog scherpt blijkbaar de geest, want wij zaten op het puntje van onze stoel en Poelman slaagde er zowaar in geheel tegen zijn ge woonte een kloppende volzin te construeren. 'Op de brug over de Bosporus stonden de soldaten zij aan zij met getrokken wapenen Knap hoor, tussen vier doodschoppen en een stuk of wat elle boogstootjes door! Maar plotseling was de oorlog voorbij. Turken en Italianen hielpen elkaar overeind na ongelukkig valpartij tjes. Het fluitende stadion was een bakje met zacht tsjirpende krekeltjes geworden. Wij leunden achterover en ook Eddy Poelman was zijn frisheid en zijn concentra tie kwijt. Hij zakte terug naar zijn oude niveau. Het niveau van de te ingewikkelde zinnen en grammaticale fouten. Ja, onze woordenbrei er liet weer de ene steek na de andere vallen. Complete breiwerken 'De kopbal was een argeloze', klonk het. 'Er is qua gewelddadigheid nog niets gebeurd voor zover bekend'. 'Voor de rest was er menig ge val dat makkelijk kon worden weggewuifd'. En, helemaal op het eind: 'Een wedstrijd waarin in ieder geval de vrede in en rond de lij nen bewaard is gebleven'. Nou ja, was het toch nog een beetje oorlog. Taaioorlog. WIL BUYS Gladde wegen en steile daken. Weerspannige schimmels en stoute kinderen. Kerstman nen en ongelovigen. Het kan de Sint niets deren. Elk jaar trekt hij er weer met zijn Pieten op uit. Hartverwar mend en goedge mutst. Toch dreigt Sint uit te glijden over commercie, egoïsme en in dividualisme. Vanuit het Belgi sche Sint Niklaas klinkt een op roep tot Sint-fundamentalisme en back to the Klaas-roots: Een sociale Goedheiligman, die het kind weer leert delen. En Pieten, die géén gepofbroekte verple gers zijn van een seniele, oude man. Een vreemdeling zeker. Die ver dwaald was zeker. Of een onge lovige rakker, die in een vlaag van verstandsverbijstering han delde? De video van de politie in het Belgische stadje Sint Niklaas kan nog steeds geen uit sluitsel geven. Zoektochten in d'een en d'andere hoek lever den niets op. Naar zijn naam kan niet gevraagd worden. De dader van de aanslag op het bij na drie meter hoge Sint Nico- laasbeeld voor het stadhuis in de nacht van 11 op 12 oktober 1996 is nog niet gepakt, hoe graag de Belgen de roede ook zouden leggen over de pleger van deze heiligschennis. Met geweld had de zonderling om 3.15 uur de staf van het ke- ramieken beeld van de Sint pro beren los te wrikken. Daarbij was de linkerhand van de heili ge verbrijzeld en ook ontstond er een gat in het voetstuk. De schade van ruim 5000 gulden is allang hersteld, het beeld staat weer fier op de markt. En ook Lieven Dehandschutter, voor zitter van het Sint Nicolaas Ge nootschap heeft geen trauma's overgehouden aan de aanslag. Nee, eerder heeft hij.er moed uitgeput om zijn kruistocht voor het behoud van dit feest der feesten in de Lage landen te in tensiveren. Maar hij beseft eens te meer dat de bedreigingen van dit volksfeest constant op de loer liggen. De anti-Sint-makkers staken hun wild geraas nog steeds niet. Ondanks klappen met de roede, strafarbeid in de Spaanse pe- pernootfabriek van de Sint of een leven zonder cadeautjes. Het grote gevaar komt echter niet van nachtbrakende rotzooi- trappers. Nee, volgens Lieven Dehandschutter schuilt het grootste gevaar 'in de hoofden van de mensen.' „In 1989 heb ben we het Sint Nicolaas Ge nootschap opgericht. Hier in Sint Niklaas, want wij zijn in Europa de grootste stad, die naai-Sinterklaas is genoemd." Volgens Dehandschutter dreigt het goed fout te gaan met de Sinterklaasviering. „Steeds meer raakt de ware zin van het feest naai' de achtergrond. Het accent is te zeer komen te lig gen op consumptie, individua lisme en egoïsme. Dat staat al lemaal haaks op de traditie van het Sinterklaas-feest. Het is nooit de bedoeling van de Sint geweest dat kinderen enkel hun hebzucht zouden bevredigen. Wel dat uit rijkdom gedeeld wordt. Geven en delen met minder bedeelden in de klas, in de buurt en uw woonplaats. Juist ja, een sociale Sinterklaas willen wij weer." De Sinterklaas-ideoloog praat vriendelijk maar op licht doce rende toon. Het directeurschap van een lokaal vormingsinsti tuut zal hier niet vreemd aan zijn. Evenmin zijn andere baan als schepen (wethouder) en lid van het Vlaamse parlement. En hoewel hij er in zijn moderne kostuum niet uitziet als een fundamentalistische Sint-aya tollah is zijn boodschap even onwrikbaar als die van de mol- lahs uit de Perzische heilige stad Quom: 'Terug naai" de wor tels van dit oer-feest. Weg met al die moderne uitwassen'. Dehandschutter: „Niet met het vingertje omhoog willen we on ze boodschap brengen. Maar wel luid en duidelijk. Het more le aspect van het Sint-feest dient terug te keren. Als de kin deren iets krijgen, dan moeten ze leren om hier samen met an deren van te genieten. Anders wordt het een hol, plat vermaak zonder betekenis. Dehandschutter en zijn Ge nootschap richten hun bood schap niet enkel tot ouders, stiefouders en voogden. De Sint is ook de heilige van de hande laren. „Zij moeten het feest be- Clubs op bres voor behoud Sint-feest Nederland kent twee clubs, die ijveren voor het behoud van het Sinterklaas-feest: Het Sint Nicolaas Genootschap Nederland en de Stichting Nationaal Sint Nicolaas-co- mité. Beide werden in 1993 opgericht omdat toen de Sint-verering op een diepte punt was. Nog slechts 42 van de Nederlanders vierde indertijd het feest der fees ten. De kerstman dreigde de Sint te overvleugelen. Het Comité reikt drie prijzen uit: de zilveren stoomboot voor lokale intochtcomités, de zilveren pepernoot voor personen of instanties, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Sint-feest alsmede een prijs voor de fraaiste etalage. Het Genootschap geeft curs- susen 'Hoe gedragen Sint en Piet zich?' Voorts zoekt het Genootschap actief naar mo numenten, die herinneren aan Sint Nicolaas. De in spanningen van de clubs worden beloond; 60% van de Nederlanders 'doet weer iets aan Sinterklaas'. Informatie: Stichting Natio naal Sint Nicolaas Comité, tel. 035-541.73.36 Sint Nico laas Genootschap Neder land: tel.040-253.69.36. reikbaar houden voor de klein tjes. Maak er geen lopende bandwerk van, zeggen we tegen hen. Geen heilige, die zaak na zaak binnenrent. Die hier en daar wat cadeautjes rondstrooit, even een kleine in de wang knijpt en hup, vort, in gestrekte draf naar de volgende ongedul dige winkelier holt. Dat is de dood voor dit prachtige feest." Al acht jaar geeft het Genoot schap Sint- en Piet-scholings cursussen. In een weekeinde en voor 50 piek krijgen de adspi- rant Sinten en Pieten uitgelegd hoe een echte Sint en Piet zich dienen te gedragen op het heilig avondje. „In theorie en prak tijk," verduidelijkt hij. Sint en Piet wordt eerst verteld waar ze vandaan komen. Want de twee moeten toch weten wat voor historische bagage ze mee dragen in hun zak en tabberd. „In een rollenspel leren we ze om te gaan met bepaalde lastige vragen. Want, wat zegje als Sint wanneer een kind vraagt waar je woont en wat je het hele jaar doet. Dat kan pijnlijke momen ten opleveren voor een Sint, die niet goed bij de les is. Kinderen stellen nogal eens irrationele vragen. Het is moeilijk opereren in de schemerzone tussen fictie en realiteit. Een Sint moet er voor waken dat hij het mysterie niet verklapt." Hij benadnikt het belang van een foutloze outfit en een per fect verhullende schminck. „Al les wat de waardigheid van de Sint schaadt, kan niet," klinkt het streng. „Een Sint op gympjes? Vergeet het maar." Een Sint met een borrel op of een stuk in zijn mijter krijgt voor altijd de zak. „Een Sint bij wie het plaklint van zijn baard zichtbaar is, die kan er beter mee stoppen. Helaas komen we zulke slordigheden en uitwas sen nogal eens tegen," verzucht Dehandschutter. Zo'n 200 Sinten en Pieten heeft het Genootschap inmiddels heropgevoed. Een aardig aantal, meent Dehandschutter. „Maar", erkent de Piet en Klaas- kjwaliteitsbewaker, "de beun klazen, die maar wat aanrot- zooien en die het louter om de poen gaat, bereiken we niet." GPD/RAY SIMOEN De directeur van het Amerik^ softwarebedrijf Microsoft Bill GATES, zal omgerekend 19Gjer joen gulden beschikbaar steljac| om kinderen in derdewereld!^ den in te enten. Gates, waar-r g| schijnlijk de rijkste man ter wen reld, signaleert dat levensred^ de vaccins zeer snel beschikl zijn voor kinderen in het wesler maar dat kinderen in ontwik^aj lingslanden daar vaak vijftier op moeten wachten. ,,We hel de sociale plicht deze ongel ik heid te bestrijden", zei hij. aandeel van 22 procent in hfj^ drijf, dat op een waarde van ^Qr dan tachtig miljard gulden W' geschat. P Een ukelelevan HENNIEVR[or TEN, rugbyballen van ERICCp TERPSTRA, een zwarte banc,, ANTON GEESINK, een rekeif" chine van COR BOONSTRA C een meditatiekussen van R0. f' NALDJAN HEIJN. Hetissle]^ een kleine greep uit de reek4n reedschappen' die op 12 de|e ber worden geveild ten behoi van het goede doel. Organisa van de openbare verkoop is stichting Gered Gereedschap Het gebeurt in de Comedy ClN f aan het Max Euweplein in Aifjr; sterdam. De opbrengst van cX veiling wordt gebruikt om ge[^ dicapte jongeren in Ghana ej^ startkapitaal te geven voor ei/er gen bedrijf. In totaal komen kavels onder de hamer. R! Een BLOEMISTENECHTPAfea,r moet voor het gerechtshof irjm wcastle verschijnen op besq ging van het stelen van graft' men. Dit meldde de BBC. Oij tuigen zagen hoe het paar b(| ketten en kransen meenam y* de openbare begraafplaats ii wcastle. Bloemen en condol)^ cekaartjes werden later in d^ ferbak van hun auto gevond«aa De twee bloemisten bewerei^ j zij controleerden of hun con[er renten hun werk wel goed d^ct PD Kindertelefoëj van ondergaii i ittc gered De Kindertelefoon is met éi* schenking van het Nationa' Fonds Kinderhulp voorlopNh red van de ondergang. Vooor jaar 1998 krijgt de voorzien ui 215.000 gulden en voor zofcu 1999 als 2000 150.000 guld|g Daarmee is een gedeelte vfot het financiële gat voor de W dertelefoon, verenigd in hfao Landelijk Overleg Kindertete foon (LOK), gedicht. Eerdqai jaar sloeg de organisatie alh i omdat KPN Telecom als gi v< ste geldschieter van de ge-igjj sprekskosten zich terugtreed Ook andere financierdershi ten hun donaties. Er ontsti daardoor een gat van ruirrH ton. De Kindertelefoon vindt h® tijd dat de overheid struct® gaat bijdragen aan de ges® kosten. „Wij hebben na tv® jaar ons bestaan bewezen® jaar stijgt het aantal gespr® met kinderen. In 1992 haai we er 60.000 en in 1997 ll|| We verwachten aan het eif^ van het jaar uit te komen <j 125.000 gesprekken, verde over twintig Kindertelefoo; licht LOK-bestuurslid H. tijg man toe. De organisatiekosten vanrj miljoen gulden per jaar kq|Sf voor rekening van de twas$ provincies. De Kindertelefj probeert daar nu ook een! turele bijdrage voor de gej sprekskosten van te krijge: Interprovinciaal Overleg (feit praat half januari over het rr stel. Getrouwde dochters jaar mij, van de oudsteen van de jongste dochter. De eerste trouwde op een mooie mei dag in Amsterdam op z'n Amsterdams. Mijn man noemt haar altijd het 'meisje van Ver meer', omdat ze lijkt op dit archetype van een Hollandse jonge vrouw. Als bruid op een open boot die door de grachten voer, werd ze een soort tijdloos boegbeeld van fiere, vervulde vrouwelijkheid, met haar sluier die zich rag fijn aftekende tegen de stralend blauwe lucht en het vanillekleurige kanten lijfje van haar bruidsjurk dat cle volmaakte achtergrond van 17de-eeuwsegrachtenhuizen kreeg. Op brug gen en terrasjes reageerden mensen enthou siasten vertederd, want er kwam tastbaar ge luk voorbij. Ze klapten, ze hieven het glas, ze riepen goede wensen, terwijl de bruidstaart i verd aangesneden. 'Hoe voelde je je', schreef een kennis mij een paar weken later. 'Zo'n beetje als de moeder van Marilène? Een traan tje weggepikt zeker?' Ik ken geen feest dat zo feestelijk is als het hu welijk van een kind, al bleef ik de hele dag een beetje sprakeloos van al die overweldigen de gevoelens die in mijn hart om voorrang streden. Dankbaarheid. Ontroering. Vertede ring. Trots. Verbazing. Vooral dit laatste. Want waar blijft de tijd? Het leek nog maar eergisteren dat ze met zo'n enorme schooltas naar de brugklas ging. En nu is ze al de bruid. Het hu welijk van prins Maurits en Marilène was voor mij een herha ling van wat ik twee weken tevoren bij mijn eigen dochter en schoonzoon had gezien: twee jonge mensen die onvoorwaardelijk voor el kaar kiezen, omringd door de uitstraling van puur geluk, waardoor zij dat uitgewoonde woord dat liefde heet zelfs voor de grootste cli nicus weer zijn waarach tige inhoud terugge ven. Meer dan dertig jaar getrouwd, vind ik ware liefde nog altijd een mysterie. Het is de erva ring van een soort zielsverwantschap, je her kent in de ander je diepste zelf. Het vermogen lief te hebben werkt als een toverstokje om de tegenstellingen te verenigen, van half heel te worden. Dat is ook de achtergrond van het huwelijksritueel: het wit van de bruid en het zwart van de bruidegom vertegenwoordigen de dualiteiten, het licht en de duisternis, het leven en de dood, het vrouwelijke en het mannelijke, die juist door het contrast eikaars bestaan bekrachtigen en meer inhoud geven. In dat ritme van tegenpolen speelt het avon tuur van de aarde en ons menszijn zich af. Denk ik aan de bruiloft van mijn oudste dochter, dan zijn alle herinneringen sym lisch samengebald in één beeld: dat van L{ stralende bruid op een booten een bruidj{ die vrolijk met zijn hoed naar het publier- de kant zwaait. Denk ik aan de bruiloft yj mijn jongste dochter, dan zie ik weer vott hoe zij en haar bruidegom het oude, Ro maartse kerkje verlaten. Hoe ze, hand in'^e hand, overspoeld door gezeefd zonlicht, de rijstgooiende bruiloftsgasten - de rugiV( keren en samen op het romantische, glo(^s de laantje bij de kerk naar de toekomst /L 'Mam, nu heb ik een man', zal de dochtL^ paar uur later op de badkamer, warmeel( haar make-up voor de receptie een beetjlQ( werk, opeensin het volle besef van haar^ splinternieuwe verworvenheid, uitroepe In ons huis hangen nu twee, totaal versae lende, gestoomde bruidsjurken. De brui zijn inmiddels al weer lang overgegaan jjC orde van de dag, die ze wel zal leren dat>n via de liefde intens kunt slijpen of slijten, j elkaar. En dat het bezit van een man kivQj baar is. Je kunt hem verliezen aan het Zo)e de sleur, aan een som van misverstandeL; venslange liefde is voor de gelukkigen én,Q] de sterken. ka Aan het boompje bij de bijkeuken wapperen nog de witte linten. Een herinnering aan 'het. huwelijk van onze jongste dochter, waarvan ik nog niet kan scheiden. Ze roepen de beel den op van de dochter op haar meisjeskamer, het museum van haar jeugd, die op een sep temberdag de metamorfose tot bruid onder- terwijl de zon vastbesloten boven de eiken voor ons huis uitklimt. Er hing een krans met witte rozen en linten aan de voordeur, het rozenboogje naar het pad van de voordeur was helemaal versierd met groen, witte bloemen en tulen, en het boompje bij de garage had witte strikken gekregen. Toen de bruidegom zich meld de, kwam zij in volle luister de trap af, terwijl wij - ou ders, vrienden en vriendinnen - een lied zongen. De Brui degom raakte zichtbaar ont roerd en moest iets wegslik ken. Mijn man en ik keken el kaar aan, hij glimlachte bij de herinnering aan zijn ontroe ring toender tijd. Twee huwelijken bracht dit HELEEN CRUL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 2