Minister zoekt geld voor Nil Alphens college ha4 vertrouwen in Korve I Sloteninspecteur stuurt liever brief dan boete "^0 Rijn Veenstreek MEENEEMPRI SUPER DE B0I 'Geen zin in rancunepolitiek' ^SieMatic Keukenideeën kosten bij ons geen cent SieMatic GOEDHART ^ï*BOUWHUIS gs DE BOER OP Magere rum riblap/ Ut 4 Pleidooi voor exf| geld jongerencerf DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 974 chef tim brouwer de koning. 071-5356417, plv -chef marieta krof1 Van Zoen na 33 jaar weg uit Alkemade alkemade Aad van Zoen en Arjan de Kok stoppen met hun werk voor de gemeente Alkemade. Van Zoen, chef maatschappelijk voorzieningen, gaat na 33 jaar voor de gemeente gewerkt te heb ben met pensioen. Hij neemt 8 december afscheid. Harry van Hooren, nu nog in dienst op de afdeling sociale zaken van de ge meente Sassenheim, neemt zijn plaats in. De Kok verruilt zijn functie van chef ruimtelijke ordening voor een baan bij buurge meente Leiden. Voor deze gemeente wordt hij projectleider Oostvlietpolder. Hij verlaat het gemeentehuis van Alkemade op 17 december. Voor De Kok heeft Alkemade nog geen vervanger gevonden. Sint met elektrowagen naar Wegwijzer alphen aan den run Sint Nicolaas rijdt vrijdag 4 december in een milieuvriendelijke elektrowagen naar basisschool De Wegwijzer aan de Batenstein in Alphen. De gemeente Alphen heeft deze wagen beschikbaar gesteld. De auto stoot geen uitlaatgassen uit en produceert vrijwel geen geluid. Bij De Wegwijzer staat dit jaar het thema milieu centraal. De school tovert in verband met de komst van de sint de speelzaal om tot 'energiepaleis'. De leerlin gen kunnen hier met sinterklaas en zijn pieten meedoen aan al lerlei spelen rond het thema. Alphen studeert op 'bruisend 2000' alphen aan den rijn Alphense evenementenorganisaties werken aan een bruisend programma voor het jaar 2000. Op initiatief van de Stichting Stadspromotie Alphen aan den Rijn is de eerste 'ronde tafel'-bijeenkomst gehouden in de raadszaal van het stadskantoor. De evenementenorganisaties werken de tien meest creatieve en succesvolle ideeën nader uit. Stichting Stads promotie organiseert vervolgbijeenkomsten en geeft de 'nieuws brief 2000' uit. Stichting Stadspromotie, een initiatief van onder meer de gemeente en het bedrijfsleven, is opgericht om een po sitief beeld van Alphen te creëren. De stichting functioneert als coördinator van promotionele activiteiten en als 'denktank'. Politie bevrijdt vrouw uit badkamer alphen aan den run* De politie heeft vanmorgen een 32-jarige Al phense bevrijd uit haar badkamer. De vrouw kreeg de deur er van niet meer open, omdat het slot kapot was. Haar zoon belde de politie, die de deur met een hamer forceerde. Personeel betrapt winkeldief alphen aan den run» De politie van Rijn- en Aarlanden heeft gis teren in winkelcentrum De Aarhof een winkeldief aangehouden. Personeel betrapte de 17-jarige Alphenaar toen hij de winkel wil de verlaten met een discman onder zijn jas. Vervolg van voorpagina Minister Netelenbos ziet van haar voornemen af om pas na 2010 geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van het laatste stuk van rijksweg 11. Tot gisteren protesteer den de gemeenten, provincie en het plaatselijke bedrijfs leven fel tegen het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), waaruit bleek dat Netelenbos voor 2010 geen geld heeft voor het project. alphen aan den rijn marun kramp Ook de Tweede-Kamerfracties van CDA, WD en D66 verzetten zich tegen het uitstel. Waar Ne telenbos de 130 miljoen gulden vandaan haalt, is nog onduide lijk. Maar dat zij heeft toegezegd dat het bedrag beschikbaar wordt gesteld tussen 2006 en 2010 is voor de gemeenten een voldoende waarborg om het project voor te financieren. Hoe dat precies in zijn werk gaat weten de bestuurders nog niet. Schoof: „Misschien vinden we een aannemer voor het pro ject die een tijd op het grootste deel van zijn geld kan wachten. Wij kunnen dan bijvoorbeeld een bepaald percentage van het bedrag voorschieten, zodat het bedrijf aan de slag kan. En later komt dat geld dan terug." Als de gemeenten de voorfi nanciering snel rondkrijgen, be gint de aanleg van de Nil op 3 januari 2000. Vier a vijfjaar later moet de tweebaansweg, die la ter mogelijk vier rijstroken breed wordt, af zijn. H. Groen in 't Wout en B. Borsboom, wet houders van ruimtelijke orde ning van respectievelijk Alphen en Bodegraven, hopen dat de rijksweg zelfs nog iets eerder af is. „Momenteel worden proe ven gedaan met een snellere manier van inklinken. Als dat succesvol is kunnen wij die techniek ook toepassen. Zo zijn er misschien nog meer nieuwe technieken die de aanleg van een weg versnellen. PAK-voorman Boelens stapt uit gemeenteraad Aan het SieMatic Keukenideeënboek heelt u méér dan aan alle keukenfolders van de hele wereld. 144 pagina's met zinnige informatie en honderden foto's helpen bij het selecteren van ideeën. Welke eisen moet u stellen? Waar moet u op letten? Hel beste begin: kom naar onze showroom en haal dat boek. Het SieMatic Keukenideeënboek ligt a t voor u klaar. Hoorn 126a, (t.o. Avifauna), Alphen a/d Rijn, tel.: 0172 42 21 00 ter aar tim brouwer de koning Fractievoorzitter R. Boelens van het PAK zegt de gemeenteraad van Ter Aar vaarwel. De voor man van het Progressief Ak koord is afgeknapt op de andere politieke partijen in zijn woon plaats. Met name de manier waarop de gemeenteraad het vorige college na een half jaar aan de kant schoof, is hard aan gekomen bij Boelens die aan de wieg stond van de coalitie met WD en Gemeente Belangen. „Zelfs op mijn werk heeft ie mand uit Ter Aar mij proberen zwart te maken. Voor mij is de lol eraf. Kennelijk ben ik geen politiek dier." Geen toeval Misschien is het geen toeval dat Boelens ziek thuiszit. Hij heeft als één van de 'formateurs' van het vorige Ter Aarse college een tropenjaar achter de rug. Bo vendien zat een 'happy end' er niet in voor Boelens, wiens par tij na een roerig half jaar slacht offer werd van een coup in de gemeenteraad. In een wan hoopspoging om de zelfstandig heid van de gemeente te redden dwong de gemeenteraad PAK- wethouder E. Kfaak net als haar WD-collega I. Riedel haar bie zen pakken. De teruggetreden wethouder J. Born nam vervolgens weer plaats in een nieuw college met de WD en oppositiepartij CDA. „Ik voel me nog steeds bela zerd", zegt de aangeslagen Boe lens. „Het rapport dat de pro vincie over de bestuurlijke toe komst van Ter Aar heeft laten opstellen, is misbruikt om iets te ritselen." Daarnaast zit het Boelens hoog dat andere partijen zijn integriteit in twijfel trokken. Zo beschuldigde de WD hem er van, dat hij voor tweespalt in die partij zorgde. „Ik behoor tot de vriendenkring van Ingrid en Eiso Riedel. Het is mij kwalijk genomen dat het PAK, net als Gemeente Belangen, een bloe metje naar Ingrid Riedel heeft gestuurd toen zij na een moei lijke periode weer het vertrou wen van haar eigen partij kreeg. In de gemeentepolitiek van Ter Aar gaat het niet over zaken, maar over personen. In zo'n kli maat wil ik niet meer functione ren. Als ik zou blijven zitten, zou ik rancunepolitiek gaan be drijven." Nu Ter Aar in zijn ogen weer terug is bij de situatie van voor de gemeenteraadsverkiezingen, mist de moegestreden PAK- voorman inspiratie om door te vechten. „Partijgenoten hebben mij gevraagd om de politiek van vertrouwelijkheid en besloten heid des te kritischer te volgen. Maar dat moeten anderen nu maar doen. Ik neem per 1 janu ari plaats aan de zijlijn. Vanaf 1991 ben ik intensief bezig ge weest met de gemeentepolitiek in Ter Aar, waar ik ook nog ze ven jaar op het gemeentehuis heb gewerkt. Raadswerk vreet tijd. Daarnaast ben ik directeur van een bv en heb ik een lei dinggevende functie op het mi nisterie van economische za ken. In die hoedanigheid kwam ik er achter dat iemand uit Ter Aar mij vanwege mijn raads werk zwart wilde maken bij mijn werkgever. Dat gaat mij te Integer De voormalige coaltiepartners WD en Gemeente Belangen re ageren eensluidend op het ver trek van Boelens. Jammer zegt zowel I. Riedel (fractievöorzitter WD) als L. van Doorn (fractie voorzitter Gemeente Belangen). Riedel voegt eraan toe dat zij Boelens als een integer raadslid beschouwt. „Maar dat zeg ik op persoonlijke titel. WD-perike- len houden we intern. Bij het PAK volgt oud-wet houder E. Kraak de moegestre den Boelens op als fractievoor zitter. J. van der Veen treedt toe tot de gemeenteraadsfractie. Een week geleden zat oud-wethouder Korver (links) nog achter dezelfde bestuurstafel als F. Dale_ den) en D. van der Veen Meerstad. archieffoto annet~ alphen aan den run. robbert minkhorst PvdA-wethouder J. Korver ge noot nog het volle vertrouwen van het Alphense college toen hij vorige week opstapte. Dat zegt F. Dales, de D66-bestuur- der die de taken van Kofver voorlopig heeft overgenomen. De PvdA gaf vorige week donderdag zijn zetel in de coa litie met WD, CDA en D66 op. De sociaal-democraten heb ben het vertrouwen in de sa menwerking verloren. In dit college is geen ruimte voor een eigen identiteit, meent de PvdA. Korver en de fractie vin den dat zij in een keurslijf za ten. Souplesse en bereidheid zijn de laatste maanden bij de andere partijen te klein gewor den. Bovendien zijn persoon lijke ambities van de wethou ders belangrijker dan de in houd van het beleid. „Het vertrouwen bij het col lege was er zeer zeker", aldus Dales. „Het is zelfs zo dat de oplossing die wij Korver vorige week dinsdag voorlegden, voor hem acceptabel was. Hij zou een inventarisatie maken van de knelpunten op zijn terrein en daarbij een tijdpad maken. Zo'n oplossing hadden we niet bedacht als we er geen vertrou wen meer in hadden. Dan had den we gezegd: Kap er maar mee." Toch, erkent Dales, was het geloof en het respect van de raad in Korver tanende. „De ir ritatie bij raadsleden leidde tot steeds meer kritische vragen, ook over details. Korver moest zich drie keer voorbereiden in plaats van één keer. Dat wekte achterdocht en ergernis bij hem en omdat hij dat uitstraal de, voelde de raad dat. Het is lastig om uit zo'n spiraal te ko men. Korver kreeg het gevoel dat hij niets meer goed kon doen." Collega D. van der Veen Meerstadt (WD) herkent het verhaal van Dales. Vorige week gaf hij tijdens de raadsvergade ring namens het college een toelichting. „Ik deed dat als 'vader', als oudste wethouder en als loco-burgemeester. Ik vind dat zodra je merkt dat je geen 200 procent vertrouwen meer hebt, je je consequenties moet trekken." Vorige week zei Van der Veen Meerstadt dat hij in Korvers situatie al eerder Najaarsschouw bij Waterschap De Oude Rijnstromen zou zijn opgestapt. De kritiek van de wethouders zich meer meren om eigen gewii de Alphense samenlef de WD'er niet. „W, Korver maakte in zij ring een uitzondering;^ Ik trek me dat niet ai,, ver, die donderdag: J'1* kreeg ik alle steun voiku gen identiteit, voor eipre sen." Dales kan het verwi sociaal-democraten n s sen. „Ik kan me daarlw' niets bij voorstellen.! houders in Alphen we zestig uur per week. L. verrijkt zich met com ten of zo. Korver heelf® nooit in het De sfeer en de verh|j waren onderling prii)^ Dales. „Het was eeni met elkaar de schouq°n der zetten, van keil ken. Het tempo ligt P! sfeer was niet andersi vorig jaar. Bij ons dii verhalen uit bijvoorb^ den binnen, waar wu wegliepen en met dei^^ ten. Dat is bij ons 7 beurd." -reel Wie deze week twee mensen in de ijzige kou aandachtig naar de sloten in de regio Leiden en Alphen ziet kijken, moet niet verbaasd zijn. Het gaat hier om een bestuurder en een ambte naar van het waterschap De Oude Rijnstromen. De twee in specteren sloten in de polders. Het is weer schouw, een jaar lijks ritueel. Het waterschap De Oude Rijn stromen is verantwoordelijk voor de waterafvoer in de pol ders in de Alphense- en Leidse regio en de Bollenstreek. Iedere slooteigenaar weet dat hij voor november onderhoud moet hebben gepleegd. Meestal houdt het waterschap in de eer ste week van november schouw. De eigenaren, voornamelijk boeren, die hun sloten nog niet heb ben uitgebag gerd, kunnen dezer dagen een brief ver wachten van het water schap. Daarin vraagt het met klem om de sloot als nog uit te baggeren. De nalatigen krijgen tot 1 januari res- pijt. Deze maan dag zwerven waarne mend-dijk graaf Chris Vink en ambtenaar Henk van Leeuwen door de pol ders bij Leimuiden. Ze turen door het raampje van hun auto. Af en toe staan ze eens stil. Zoals bij een sloot bij de provin ciale weg Leimuiden-Alphen. De ene kant van de sloot grenst aan weiland. Het water gaat naadloos over in gras. De ande re kant grenst aan een aardap- Glastuinbouw, veeteelt, akkerbouw en sierteelt kenmerken de dorpen rond Leiden en Alphen aan den Rijn. Iedere boer, iedere tuinder heeft zijn eigen verhaal te vertellen Dat gaat vaak verder dan technische details over de bedrijfsvoering. De rubriek De Boer Op belicht de andere kant van bedrijven die de Rijn- en pelveld. De slootkant ziet er veel ruiger uit. Waterplanten steken boven het water uit. „Die kant moet nog worden uitgebag gerd", zegt Vink terwijl hij wijst naar de ruige slootkant. De ak kerbouwer kan een brief tege moet zien. Daarin wordt hij ge sommeerd het water voor I ja nuari alsnog uit te baggeren. „We zijn mild dit jaar", bena drukt Vink. „Deze man kan er niets aan doen dat hij te laat is. Hij kon zijn land immers niet op omdat er nog aardappelen stonden. Die aardappelen kon hij niet thuis krijgen vanwege de nattigheid van de laatste tijd. We gaan dit jaar daarom in te genstelling tot vorig jaar niet met boetes dreigen en als hij uitstel vraagt, krijgt hij dat waar schijnlijk wel tot 1 februa- Veenstreek rijk is, In deze aflevering aandacht voor waarnemend-dijkgraaf Chris Vink en ambtenaar Henk van Leeuwen van het waterschap De Oude Rijnstromen die najaarsschouw voeren. Slechts inci denteel heeft het water schap voor gaande jaren op kosten van de eigenaar de sloot laten uitbaggeren. „Vrijwel nie mand laat het zo ver ko men", merkt Van Leeuwen op.Als wij iemand stu ren, kost dat toch zo'n zes tig, zeventig gulden per uur. Daar komen de schouw- boete en de overheadkosten dan nog bovenop. Dan kan hij het beter zelf laten doen." Volgens Vink komt daar nog bij dat het in ieders belang is om de sloten te onderhouden. Het tweetal stopt in Vriezekoop bij een sloot waar het water nau welijks meer is te zien. Biezen steken overal in de sloot boven Henk van Leeuwen (links) en Chris Vink houden de sloten nauwlettend in de het water uit. „Als je zoiets een jaar laat staan, kan er geen wa ter meer via de sloot worden af gevoerd. Daardoor stijgt het wa terpeil, waardoor het land veel te nat wordt. Deze twee eigena ren krijgen dus ook een brief." De boeren in de Alphense en Leidse regio hebben dit jaar van het waterschap een maand uit stel voor het uitbaggeren van de sloten gekregen. Als gevolg van de extreme regenval konden veel boeren het land immers niet op. Ze zouden anders weg zakken in de drassige grond. Bovendien stonden op veel per celen de akkerbouwgewassen nog. Boeren dwingen tot het onmogelijke kan niet, vindt De Oude Rijnstromen.Als ze naar de rechter stappen en zeggen dat ze het land niet op konden, krijgen ze waarschijnlijk nog ge lijk ook", zegt de waarnemend- dijkgraaf. Mildheid is dit jaar dan ook ge boden, te meer omdat na de maand uitstel de weersomstan digheden niet veel beter wer den. Na de regen vroren de slo ten immers dicht. We dreigen pas met boetes als het uit de hand gaat lopen", merkt Vink lt'1' ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BÊ£ iet jat De schouwboete voerde De Ou de Rijnstromen vorig jaar in. Slooteigenaren die na een her- schouw nog nalatig waren, kre gen een boete die varieert van vijftig tot 250 gulden. Uiteinde lijk bleken er zo'n tien van de in totaal 800 te zijn beboet. Zelfheeft Vink, die behalve waarnemend-dijkgraaf en wet houder van Jacobswoude, ook boer is in de Wassenaarse Pol der in Leimuiden, zijn sloten op orde. „Begin oktober al", merkt hij op. Zijn eigen watergangen staan vandaag niet op het pro- foto annette lameiier gramma voor inspectie. Die voeren twee anderen deze week uit. Het kwam toevallig zo uit, zegt Vink. Hij zou er totaal geen moeite mee hebben om zijn ei gen sloten te controleren. „Be langenverstrengeling? Welnee. Het moet gebeuren, sloten uit baggeren is toch ook in mijn ei gen belang. Daar komt bij dat als ik iets niet zie, hij het wel ziet", wijst Vink naar Van Leeu wen. leimuiden marieta kroft alkemade marun kramp Alle jongerencentra in Alkema de moeten extra subside krijgen om activiteiten te organiseren voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Niet alleen 't Farm (voorheen 't Farmhou se) moet daarvoor in aanmer king komen, menen de leden van de raadscommissie welzijn die gisteravond vergaderden. Het voorstel van burgemees ter en wethouders om 't Farm 3.600 gulden extra te geven vin den de leden een goed initiatief. Het geld dient als voorschot om activiteiten te organiseren voor jongeren. Het jongerencentrum in Oude Wetering heeft dit be drag nodig omdat het verlies lijdt op dit soort evenementen. De baromzet voldoet op dit soort dagen niet om de kosten te dekken. De gemeente geeft extra subsidie omdat zij belang :elij] ik i hecht aan een eigenen de jeugd tussen 12 edooi Naast 't Farm is dip zi ook in gesprek metkme Oud Ade. Dit jongeiDen wil ook evenementeien ren voor deze doen b commissieleden hope het Veense Splotz echt burcht voor de extralij w aanmerking komen houder D. Nagtegaaber dit mogelijk, als dein daar behoefte aan h(era; kunnen ze bij hem eflibe dienen. )at v PvdA-burgerlid F Jen woerd vindt dat den er subsidie moeten krijjd e vaste lasten. Want i vo lasten hoog zijn, held di voor activiteiten eeiwor centrum weinig, ever Nagtegaal bekijkt of de vaste lasten in d mogelijk is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 24