1 5f5 De Meelfabriek is een accu van warmte' fan Sintratuin jf Ik maak me -liet druk over ■as verschillen1 3 Leiden Regio ^andelHwandel Online/offline iikags studentenwerkbureau werft in Leiden ^sintratuin DERDAG 3 DECEMBER 1998 bestemmingsplan Leidse architecten Van Dijk en Verbeek I lt van de Meel- waarbij zo min mo- wordt gesleuteld aan -uidige ontwerp van de billende panden, kan tnergieverbruik in de te verwezenlijken ngen en kantoren tot nul reduceren. De ne hoeveelheid beton roeger is gebruikt bij puw van de verschil- panden houdt de Ite zo goed vast, dat verwarming zelden zal zijn. ii herman joustra jdien kan die extra beno- warmte worden geleverd lijvoorbeeld zonneboilers, een van de meest opval - beweringen in het herbe- ïingsplan dat de Leidse ïcten Marcel van Dijk en r Verbeek uit eigen bewe- ebben ontwikkeld voor de lbriek. „De Meelfabriek is ecu van warmte", zegt sk. „Door het beton. En tijwei elk gebouw is veel gebruikt." door andere kleine ingre- jan energie worden be- I. Door zonnecollectoren jtsen kan ook de verlich- an de verschillende pan- rijwel zonder energietoe- êschieden. Regen kan ver lor een deel voor de wa- rziening van een aantal peers zorgen, bijvoorbeeld Het nieuwe complex vanaf de Zijlsingel gezien. De hoge meelsilo's die nu nog aan weerszijde van de markante graansilo (midden vooraan) staan, zijn in dit plan verdwenen. tekening pr voor het toilet. En zuivering van het afvalwater ter plekke kan plaatsvinden door de aanleg van een zogeheten helofytenfil- ter: waterplanten als riet en lis dodde brengen zuurstof in de bodem, waardoor bacteriën kunnen leven die afvalstoffen uit het water omzetten in voe dingsstoffen voor de planten. Het gezuiverde water zakt via een bezinkingsput in de bodem. Verbeek: „Herbestemming heeft gewoon een aantal voor delen voor het milieu." Voorwaarde is echter wel, zoals gezegd, dat er zo min mo gelijk wordt gesleuteld aan de bestaande constructies. En dat is ook helemaal niet nodig vol gens Verbeek. „Herbestemming is een gemakkelijke opgave. Het komt er op neer dat je niet te veel moet verbouwen, maar ge bruik moet maken van wat er is. Elk gebouw van de Meelfabriek is zuiver ontworpen. Daar be doel ik mee dat de bouwers voor elk probleem dat ze vroe ger tegenkwamen - het gewicht van een betonnen vloer bijvoor beeld - een goede oplossing hebben gevonden. Dan moet je niet proberen zelf een nieuwe oplossing te vinden." In het plan van Van Dijk en rubriek voor zakelijk nieuws telefoon 071-535 64 26, fax 071-532 1%21 se)ts vergeten?' een bijzondere cadeauwinkel an I ^rinkel 'Niets Vergeten?' Llé Breestraat heeft schat- hobbelolifanten, dien- en kroontjesspiegels. hout tot uitbundig en Mjk beschilderd papier- Natuurlijke materialen is standaard in deze win bar verder niets standaard 1 ajmeeste artikelen worden enikt in dagcentra van in- gen voor lichamelijk of ndelijk gehandicapten, gastrische inrichtingen en ;nwerkvoorzieningen. Drie 'g Meden begon de cadeau- gsl op initiatief van SVG en 'a, twee zorgaanbieders in jo Leiden die vanaf 1 ja- jréén stichting gaan vor- pjfsleider Erwin Teunis- ïeft vanaf het begin mee- kt aan de winkel. „Het [as dat we in deze winkel h zouden verkopen die in de dagopvang van de eigen stichting worden gemaakt. Maar inmiddels koop ik in heel Nederland in. Als de drukte van de feestdagen voorbij is, ga ik alle instellingen in mijn adres- senboekje weer bellen. Vervol gens ga ik ter plekke kijken. Soms ga je weer met lege han den naar buiten en soms zie je de mooiste dingen." De gouden schakel is de groepsleiding vindt Teunissen. .Als iemand met liefde omgaat met het werk en de deelnemers, kijkt hij meer naar de mogelijk heden in plaats van naar de on mogelijkheden. Niet iedereen heeft gevoel voor product en creativiteit. Je ziet wel steeds meer groepsleiders bij de dagopvang die ook vakkennis hebben." 'Niets vergeten?' heeft soms zeer bijzondere meubeltjes in de etalage staan. Oude laden- Caroline, Fabiola, Erwin en Alie (vlnr) in de cadeauwinkel 'Niets vergeten?' „Het persoonlijke groeiproces is wel een doelstelling, maar wij stomen geen mensen klaar voor het bedrijfsleven." foto hielco kuipers KORT EN ZAKELIJK Het pand aan de Hoge- woerd 16 in Leiden waar eerst eetcafé De Dikke Dra gonder was gevestigd, wordt grondig verbouwd. Richard van Leeuwen van Stadscafé Van der Werff wil er begin ja nuari een Spaans/Cubaanse tapasbar openen, genaamd Mas y mas. De Gamma-bouwmarkt aan de Lammenschansweg 130a gaat op 9 december weer open na een verbou wing. Door de uitbreiding heeft de verfmengservice een prominentere plaats gekre gen. Tot en met 12 december krijgen de bezoekers gratis thee en koffie en worden er demonstraties gegeven. kastjes worden bont beschil derd met een grote spiegel er boven in een kroontjeslijst. De lijsten zijn van hout waarop pa- pier-maché is aangebracht en eveneens beschilderd. Teunis sen koopt ook producten die in de eigen werkplaats van de win kel verder worden verfraaid. Houten dienbladen krijgen een verfje of worden met plaatjes beplakt die uit servetten zijn ge knipt. Een aantal lagen lak zorgt ervoor dat het plaatje diep in het hout intrekt. Découpage heet deze techniek. De verkoop in de winkel wordt zoveel mogelijk overgela ten aan verstandelijk en licha melijk gehandicapten uit de dagcentra van de stichtingen SVG en Gemiva. Teunissen: „Klanten moeten wat meer ge duld hebben, maar er zijn wel grenzen. Even snel inpakken kunnen onze verkopers niet, dat doe ik dan. En niet elke verko per kan even goed met de kassa omgaan. Maar ik zorg dat er al tijd iemand in de winkel staat die dat wel kan. Verder maak ik me niet zo druk over kasver- schillen. Als een klant wil pin nen en te weinig saldo heeft, staat er op het schermpje 'u heeft niet betaald', maar dat lijkt natuurlijk heel erg op 'u heeft betaald'. Dat kan ik alleen ondervangen als ik zelf bij de kassa ga staan, maar dan spre ken de klanten alleen nog mij aan." Aan winkelpersoneel heeft Teunissen nooit gebrek. Vanaf het begin zijn er volop sollici tanten. Eerst moeten ze een uit gebreid formulier invullen waarop ze moeten aangeven hoe goed ze tegen stress kun nen, of ze kunnen rekenen en kleuren onderscheiden. Na af loop volgt een sollicitatiege sprek met Teunissen en zijn collega-bedrijfsleider Nel van der Mey. Wie daar doorheen komt, mag twee maanden op proef komen werken in de win- '.uvecv.an 0'!ó.ia,.4:4 pl\ oief herman joustra. 07 1 - a 3 aa-ho Verbeek is geen plaats meer voor drie gebouwen die er nu nog staan: de meelsilo uit 1957 (de toren naast de witte graan silo die vanaf de Zijlsingel zo duidelijk zichtbaar is), de meelsilo uit 1960 (het hoge wit te gebouw met daarop een rood en een zwart vierkant geschil derd) en de fietsenstalling. Hier door is de aanleg van een 'Meelpark' mogelijk, dat Ka toenpark en Ankerpark met el kaar verbindt. In het ontwerp van Van Dijk en Verbeek krijgen de gebou wen aan de waterkant op de verdiepingen woningen, die in grootte variëren van 80 tot bijna 200 vierkante meter. Het ketel huis met het 'bolle' dak biedt plaats aan zes grote atelierwo ningen. Onder de zware beton constructies van de silo's is een uitgaanscentrum gedacht. Langs het water zouden win kels, cafés en restaurants moe ten komen. Aan de kant van de Binnenvestgracht is plaats voor een aantal bedrijfsruimten. On der het Meelpark, dat verhoogd is aangelegd, is ruimte voor een parkeergarage met ongeveer 130 plaatsen, een aantal parti culiere garages, opslagplaatsen en bergingen voor woningen. „Voor ons een realistisch plan", zegt Verbeek. „Voor an deren is misschien het grootste probleem zich voor te stellen hoe de Meelfabriek er dan uit komt te zien. Het enige referen tiekader is de Meelfabriek zoals die nu is: niet schoongehouden, met kapotte ruiten." In deze rubriek komen digibeten (computeranalfabeten),bekeerden (nieuwe gebruikers) en computerfreaks aan het woord. Zij vertellen welke plek de computer in hun leven inneemt. Dit in verband met de verwezenlijking van de droom van burgemeester Goekoop: een 'digitaal lokaal' in Leiden waar ouderen vertrouwd kunnen raken met computers en internet. Bijdragen voor dit afscheidscadeau van de burgemeester zijn welkom op gironummer 119400 van de Stichting Afscheidscadeau Burgemeester Goekoop, Leiden. Vandaag de laatste aflevering met Cees Goekoop (64), scheidend burgemeester. „Tot nu toe heb ik voor mijn werk nog nooit een computer aangeraakt. Dat was ook niet nodig, omdat ik zo'n fantas tisch secretariaat heb dat dat allemaal regelt. Dat is een luxe, maar het betekent ook dat ik minder directe toegang heb tot informatie. Als ik naar sommige collega's kijk, die re gelmatig informatie van Inter net halen. Dat is wel erg han dig. Maar voor mij is dat niet echt nodig, omdat ik toch ie dere dag op het stadhuis ben. Ik heb geen echte kennis van computers. Ja, ik kan een beetje klikken en dergelijke. Het is bij mij nog niet zo erg als met Wim Kok, die zelfs niet weet wat een muis is. Ik heb zelf een laptopje met een mi ni-muis. Die kan ik bedienen. Waar bij mij de problematiek zit is de bediening van de pro gramma's en de vingervlug heid. Ik heb nooit de kans ge kregen om mij de typevaardig heid eigen te maken. Sterker nog: alle speaches die ik maak, schrijf ik met de hand uit. Nee, niet met de kroontjespen, maar met zo'n viltstift. Ook mijn boek heb ik hele maal met de hand geschreven. Het manuscript heb ik nog. Aan de ene kant is het onhan dig om alles met de hand te schrijven. Maar ik heb ook veel op reis geschreven, en dan hoef je alleen maar een blocnote mee te nemen. Dat is niet schokgevoelig en je hoeft ook niet bang te zijn dat die gestolen wordt. Een van de eerste dingen die «O ik ga doen als ik burgemeester af ben, is mij in de computer bekwamen. Daarbij heb ik een puur pragmatische invalshoek. Ik heb straks geen secretariaat meer, dus moet ik zelf iets cre- eren. Dat kun je het beste doen met een computertje: een laptopje, een printertje. Het is niet zo dat de computer mij als zodanig erg boeit. Het is voor mij een praktisch hulp middel. Ik wil ook weieens kijken hoe het op Internet is. Als ik over Homerus schrijf, kan ik kijken of ik alles over Homerus kan vinden op Internet. Dan hoef je niet meer alle biblio theken in de wereld af te lo pen. Niet dat ik niet meer naar buitenlandse bibliotheken zal gaan... maar ook om te vinden in welke bibliotheek wat aan wezig is, is Internet handig. En ik zal toch ook kijken of ik op de computer kan gaan schrijven. Nee, ik ga voorlopig geen memoires schrijven. Daarvoor heb ik een veel te slecht anekdotisch geheugen. Ik onthoud altijd alleen de grote lijnen. Maar ik wil wel andere dingen gaan schrijven. Over de oude klassieken, over geschiedenis. En wellicht een detective, als ik dat kan. Ik ben toch ook achttien jaar met de politie bezig geweest. Recher chewerk is heel mooi." tekst: ruud sep foto; henk bouwman kei. En als de proeftijd succesvol wordt afgesloten, volgt een vast dienstverband. In principe voor onbepaalde tijd. Het is niet dat deelnemers na een aantal jaren moeten plaatsmaken voor nieu we verkopers. Teunissen: „Je ziet dat men sen hier groeien. Soms komt hier iemand binnen als eën bang vogeltje en groeit in twee jaar uit tot een zelfbewust per soon. Het persoonlijke groei proces is wel een doelstelling, maar wij stomen geen mensen klaar voor het bedrijfsleven." gerry van bakel. Fruittelers delen appels uit in Leiden In het kader van een Europese actie brengen fruittelers op donderdag 17 december de nieuwe appeloogst naar Leiden. Zij delen hun appels gratis uit op drie locaties: van 8.00 tot 10.30 uur op het Centraal Sta tion aan de kant van het Sta tionsplein, van 11.30 tot 13.30 uur op de kruising Haarlem merstraat met Turfmarkt en van 15.00 tot 17.00 uur op de Bees tenmarkt. De telers zullen de oogst vooral aan mannen tussen de twintig en de vijftig jaar uitde len. Uit onderzoek blijkt name lijk dat deze groep zich nauwe lijks door de appel laat verlei den. Dat moet anders, vinden de telers, zeker nu de prijzen van hun fruit op dit moment zo laag zijn. Met financiële steun uit Brus sel delen zij gedurende drie we ken gratis appels uit aan de werkende man. De actie heeft als doel mannen op het idee te brengen dat je een appel overal en altijd kunt eten. De uitdeel actie trekt van 1 tot en met 16 december door de grote steden van Nederland. suzanne barbier totieb ik nou aan mijn fiets 07h' moet er gisteren letter- N or het hoofd van menige jt geschoten zijn. In de (Stalling voor de universi- bliotheek aan de Witte Singel zag het paars van de flyers met deze tekst in Loesje- stijl. Wie is hier aan het uitdelen geslagen in deze goedgeefse tijd van het jaar? De flyer-actie blijkt een slim me reclamestunt van Heracles, een studentenwerkbureau uit Deze alpenviool is een prachtig cadeau-idee van onze Goedheiligman uit Spanje. De witbloeiende cyclaam voelt zich fijn op een lichte plaats. Van 8.95 voor VOORSCHOTEN Leidseweg 518. Tel. 071-5322203 Den Haag die studenten zoekt voor vaste bijbanen en uitzend- werk. Volgens bedrijfsleider D. Vredeveld krijgt Heracles op de ze manier exact waarnaar ze op zoek is. „Net als bij de Loesje- teksten hebben we een hele simpele boodschap, recht door zee en zonder poeha: wij heb ben de vacatures voor studen ten die willen bijverdienen in Leiden en de regio." Betekent dat dat elke beller aan het werk kan? „Op dit moment zijn we bezig om het bestand aan te vullen voor projecten die nog van start gaan. Op een aantal lopende projecten kunnen stu denten nu meteen aan de slag als parkeerwachter, museum- mederwerker of zoals in Leiden veelvuldig voorkomt, als brug wachter. Ook plaatst ons bu reau mensen op advocatenkan toren of bij de notaris; werk dat dus raakvlakken heeft met het studieniveau." Vredeveld toonde zich giste ren aan het eind van de middag heel tevreden met de respons van een dag. „De actie loopt ze ker met zo'n vijfentwintig Leid se telefoontjes vandaag. We hebben weliswaar iets van tweeduizend flyers verspreid, maar we hadden niet verwacht dat elke vinder zou bellen. De komende dagen komen de re acties pas goed los. In elk geval zijn we er nu al in geslaagd meer naamsbekendheid te krij gen." HET GROENE WARENHUIS rdag en vnjdag fol 21.00 ui Werkstraf voor diefstal en vernieling den haag/ussEauto's ontstond, bijna 10.000 gulden, is maar voor zo'n 4000 gulden door de verzekering ge dekt. Het resterende bedrag zul len de twee verdachten samen moeten terugbetalen. De offi cier van justitie eiste tegen bei den drie maanden celstraf waarvan een maand voorwaar delijk en een boete van 420 gul den. Net als de politierechter meende ook de aanklager dat de twee 18-jarigen de totale schade, minus het verzekerings bedrag, aan de slachtoffers moeten vergoeden. De Haagse politierechter heeft twee 18-jarigen, één uit Noord- wijk en één voormalige inwoner van Hillegom, veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur en 420 gulden boete. Het twee tal kreeg de straf voor het stelen - in augustus van dit jaar, in Lisse - van een personenauto: Bovendien reden de twee in de wagen zonder rijbewijs en ver nielden ze vlak voor hun rit een oldtimer Mazda. De schade die aan de beide Dag en nacht mobiel bellen voor 25 cent per minuut. Telfort Pak&Bel c Mobiel bellen met keuze uit twee abonnementen: Keuze I: f 25,- per maand en 25 cent per minuut. Dag én nacht. Keuze 2: f 50,- per maand inclusief 200 belminuten, daarna 25 cent per minuut. Dag en nacht. Bel gratis 0800 1771. Als u Telfort Pak&Bel met abonnement neemt, betaalt u maar U kunt uw abonnement ieder moment opzeggen en u heeft e pas echt makkelijk. En het mooie is: u loopt dus geen enkel 2000 als u vóór 31 december 1998 Telfort Pak&Bel met abon winkel naar de acticvoorwaarden. Of bel voor alle informatie zoals de Block, Intertoys, Marskramer en Dixons grati 25 cent per minuut (binnen Nederland), en 14 dagen geld-terug-garantic. Dat is isico. Dit aanbod is geldig tot 1 januari nement koopt en activeert. Vraag in de en het verkooppunt bij u in de buurt, s 0800 1771 of kijk op www.telfort.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 23