Kerken verwachten impulsen van Harar Leidsch Dagblad j Kerk Samenleving i Bijbelse bollen binden christelijke pelgrims aan het Heilige Land- Zimbabwe: van voorbeeld voor anderen tot ongekende crisis DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 979 Foto uit de archieven Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen overschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) op te stu ren naar het Leidsch Dagblad, t.a.v. Leidsch Dagblad Archieven, Postbus 54, 2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvang de foto binnen drie weken. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 7 maart 1860) KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071 -5128 030 DIRECTIE B.M.Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) L.F Klein Schiphorst (adjunct) Redactie: Hoofdredactie: 07*"** ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot J suz^ RUBRIEKSADVERTENTIE Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot teb i 07ÏI ui ABONNEMENTEN or L bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per half jaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtiging verf het automatisch afschrijven van het ab geld, ontvangen 1.- korting per betaL.. VERZENDING PER POST ^**4 7' qc ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd fet Jj Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u per dag. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord geen ongevallendienst INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071 -5178178. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111. BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te Nagele (SoW): mw. T. Volgenant-Beima te Wieringermeer. Bedankt: voor 's-Gravenzande: A. Groeneveld te Lunteren-, voor Maartens dijk, Tj. de Jong te Staphorst. Onder het motto 'Doe als de Nederlanders doen' heeft ook Israël besloten de bloembol- lenmarkt voor commerciële doeleinden te exploiteren. Vanaf volgend voorjaar kunnen toeristen bij souvenierstands op het vliegveld zakjes ornithogalum umbellatumbollen be machtigen, een lelie-achtige die in het Ne derlands bekend staat als 'Vogelmelk'. De verko pers vestigen hun hoop vooral op de miljoenen pelgrims die vanaf Pasen 1999 een bezoek zullen brengen aan het Heilige Land. Ze brengen de bollen, die deze maand 'proefdraaien' in kib boets Kfar Charoev, onder haar Engelse naam 'Star of Bethlehem' op de markt. Veel christelijke groepen die de leefgemeen schap aandoen, zijn enorm enthousiast over de bloembollen. De gemiddelde bezoeker verlaat Kfar Charoev met drie zakjes van vijf bollen in de bagage, zegt bloemenmanager Joël Sheinfeld. De souvenierwinkel heeft in korte tijd de volledige voorraad van de bollen verkocht. Gestimuleerd door dit succes hebben de bol- lentelers besloten ook andere bijbelse bloemen voor de pelgrimsmarkt te kweken. Maar veel concurrentie zal de Nederlandse tulpenindustrie voorlopig nog niet van Israël hebben te duchi^ „Het is niet de bloem die we verkopen, nl een souvenier uit het Heilige Land. Wat hierl kweekt is, heeft een link met de bijbel", alL Sheinfeld. De wereldmarkt zal er volgens 1 niet warm voor lopen. „Maar de paar hondi duizend bollen die wij per jaar verwachte^ verkopen, zijn voldoende om de Israëlis bloembollenkwekers erg gelukkig te maken." ANNO 1898 ANN01973 Zaterdag 3 December LEIDEN Het ei van Columbus doet weer dienst; maar het is er thans een van nikkel en dus niet be stemd om opgegeten te worden, wel om het koken van heuschelijke eieren te controleeren. Het is evenals het columbus-ei aan een der uiteinden gedeukt, waardoor het kan staan op een nikkelen bordje. Aan het andere einde bevindt zich een wijzerplaatje, dat niet meer dan vijf minuten aangeeft en in verbinding staat met een radarwerkje, dat in het ei is besloten. Nu heeft men slechts den wijzer op zacht, halfzacht of hard te zetten; te gelijk als men de eieren in kokend water heeft gedaan en als het aantal aangeduide minu ten dan verloopen is, valt het ei om, wat natuurlijk op het nikkelen bordje beweging maakt, waardoor - hetzij men intusschen zit te lezen of staat te praten of zich met iets anders in de nabijheid onledig houdt - de aan dacht wordt getrokken en men tot de wetenschap komt, dat de eieren dien vasteren toestand hebben aangenomen, welke gewenscht werd. Jammer, dat er nog niet een belletje aan is, dat gaat luiden, als ze klaar zijn. Deze nieuwe vinding is ver krijgbaar bij den heer F. Wessel, alhier, Haarlemmer straat recht over de Donkersteeg. Een Sint-Nicolaas- geschenk voor huisvrouwen of voor heeren, die zelf hun eieren koken? ADVERTENTIE De ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van erkentelijk heid en vriendschap, bij het verlaten van Rijpwetering, tevens voor het keurig geschenk. H. Waarle, oud-Hoofd d.Sch. te Rijpwetering. Maandag 3 december KATWIJK Een unieke gebeur tenis had zaterdag plaats, in de Molenwijk in Katwijk aan den Rijn. Om half twee arriveerde St. Nicolaas met enkele knech ten in het Prot. Militair tehuis om de officiële opening van de peuterspeelzaal "Open Speel hof" te verrichten. Voorheen werden de kleuters ondergebracht in een zaaltje van het "Open Hof" aan de Rijn straat. De accommodatie aldaar was van dien aard dat er uitge keken moest worden naar een andere gelegenheid. De werk groep heeft toen haar oog laten vallen op het P.M.T. Deze be schikt over een ruimere zaal en een grote tuin, waar de kleintjes van de buitenlucht kunnen ge nieten. St. Nicolaas opende het ver blijf met het omdraaien van een bord, waarop de,naam van de peuterspeelzaal stond vermeld. Er was veel belangstellingen ook vele kleuters waren aanwe- Sinterklaas 1973. Met pakjes voor Sinterklaasavond op weg naar huis, langs de kerst-etalages. De fotograaf schoot dit plaatje in de Leidse binnenstad. foto archief leidsch dagblad zig om de Sint te begroeten. Zij kregen allen een aardigheidje en moesten de Sint met lede ogen zien vertrekken. PAPIER Gooi geen Sinter klaas-pakpapieren kartonnen dozen weg. Dit in verband met degrondstoffenschaarste. Een verzoek hiertoe is gedaan door de Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten. Zij stelt voor de dozen met het gebruikte pa pier aan schoolkinderen mee te geven voor inzamelingen. Oud papier, dat op het ogenblik 7 tot 9 cent per kilo opbrengt, vormt een belangrijke grondstof, voor de fabricage van nieuw papier. Holocaustarchief niet volledig geopend Washington Het Vaticaan weigert zijn archieven over de holo caust volledig vrij te geven voor onderzoek. Daardoor neemt de verdenking toe dat het Vaticaan iets te verbergen heeft over zijn samenwerking met de nazi's. Dat heeft de voorzitter van de Holocaust Education Trust, Lord Janner, gisteren gezegd op een internationale conferentie over de jodenvervolging door de na zi's in de Tweede Wereldoorlog. Janner zei dat hij ondanks her haalde verzoeken om opening van de archieven geen antwoord uit Rome heeft gekregen. „Als het Vaticaan niets te verbergen heeft, zou het de archieven moeten openen", zei hij. Janner wil de waarheid achterhalen van wat er zich tijdens de oorlog in het Vaticaan heeft afgespeeld. Dat onderzoek is volgens hem be langrijk voor de betaling van schadevergoeding aan slachtoffers van de holocaust. Het Vaticaan meent dat de Rooms-Katholieke Kerk als instituut niet medeplichtig is aan de holocaust. Wel heeft de Kerk zich door de eeuwen heen aan anti-joods denken schuldig gemaakt, zo bleek eerder dit jaar uit een document van het Vaticaan. De RK Kerk vroeg daarin vergiffenis voor het ge drag van gelovigen die actief bij de jodenvervolging betrokken waren of te weinig voor de slachtoffers hebben gedaan. Conflict om bisschop verscherpt zich wenen Het conflict rond de aartsconservatieve Oostenrijkse bis schop Kurt Krenn verscherpt zich. De vicaris-generaal van We nen, Helmut Schüller, heeft het Vaticaan gevraagd om in de kwestie-Krenn een besluit te nemen. „De mensen koken", zei Schüller gisteren in een interview met het dagblad Kurier. Schül ler is de rechterhand van kardinaal Schönborn van Wenen. Krenn is in tegenstelling tot de Oostenrijkse bisschoppenconfe rentie tegen een debat over binnenkerkelijke hervormingen. Schönborn beschuldigde Krenn er kortgeleden van te hebben gelogen. De bisschop had in het openbaar beweerd dat hij van tevoren geen kennis had kunnen nemen van een pleidooi voor hervormingen in de kerk. Dat pleidooi was opgesteld op basis van een bijeenkomst Dialoog voor Oostenrijk, die de bisschop pen in oktober hielden. Schönborn heeft aangekondigd dat Krenn kan rekenen op nader vast te stellen tuchtmaatregelen. Een extra vergadering van de bisschoppenconferentie op 9 de cember moet daarover beslissen. hl e In de tijd van de dekolonisaüe was Zimbabwe onder leiding van president Mugabe een voor beeld voor andere landen. Bijna negentien jaar na het verkrijgen van de onafhankelijkheid be vindt het land, nog steeds onder dezelfde Muga1 be, zich in een diepe crisis. De vraag is of de in ternationale belangstelling voor de Wereldraad- vergadering Mugabe wel zo goed uitkomt. De meerheid van de bevolking heeft het slech ter dan ooit. Dat leidt tot rellen en plunderingen, verschijnselen die zich tot een jaar geleden in het ooit zo vreedzame Zimbabwe niet voordeden. Begin november verhoogde de regering-Mugabe de benzineprijs met bijna 70 procent. Ondanks gewelddadig protest en algemene stakingen wei gert de regering de prijsverhoging in te trekken. Verder heerst er grote woede onder de bevol king over het meevechten van niet minder dan 6000 Zimbabwaanse militairen in de burgeroor log in Congo. Op last van Mugabe verleent in middels een zesde van zijn troepen steun aan president Kabila in diens strijd tegen de rebellen. De kosten voor Zimbabwe van deze operatie zijn volgens schattingen omgerekend twee miljoen gulden per dag. De inflatie bedraagt ongeveer 30 procent, ter wijl de munteenheid van Zimbabwe sinds het be gin van dit jaar 60 procent aan waarde heeft ver loren. Daardoor dalen de lonen voortdurend. Om de gaten in de begroting te stoppen verhoogt de regering keer op keer de toch al hoge belastingta rieven. Weliswaar worden de laagste tarieven ontzien, maar de 55 koppen tellende regering keurde kortgeleden een loonsverhoging voor zichzelf van 20 procent goed. Het ooit zo ambitieuze project van de landher vorming dreigt vast te lopen. Werkloze oud-strij ders uit de bevrijdingsoorlog en bedelaars uit de steden bezetten het land van superboerderijen van blanke boeren ten oosten van Harare. Dat heeft al tot talloze doden geleid. Inmiddeank Mugabe de onmiddellijke onteigening Vjk blanke landbouwbedrijven aangekondigd.; n Tweederde van het land is nog steeds den van ongeveer 4500 voornamelijk blanjar ren. Het streven om miljoenen zwarten aimei te helpen, is mislukt. Tot dusver hebben^ j 60.000 zwarten een stuk land gekregen. gen ndel De corruptie wiert telig onder Mugajatri.' grootste schandaal is dat de pensioenenWe oud-strijders van de bevrijdingsoorlog I]ecj( uitbetaald aan hoge partij- en regerings^ 0p narissen. 'a. Jo L Kerk beschadigd bij aardbeving Sulawesi Een Indonesische vrouw inspecteert de schade die een aardbeving op 29 november aanrichtte aan een kerkgebouw op het eiland Mangole, oostelijk van Sulawesi. Ais gevolg van de be ving, met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter, kwamen 34 mensen om het leven en raakten 89 mensen gewond. foto reuters De Nederlandse kerken verwachten van de komende algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken impulsen voor de eigen situatie. Ongeveer duizend gedelegeerden van de 330 lidkerken nemen vanaf vandaag tot en met 14 december deel aan de zevenjaarlijkse vergadering in Harare (Zimbabwe). AMERSFOORT DIRK VISSER ANP Het zou volgens ds. Ineke Bakker, se cretaris van de Raad van Kerken, be langrijk zijn als de Wereldraad een hel dere lijn voor de toekomst van de oe cumenische beweging uitzet. De Ne derlandse raad maakt een vergelijk baar proces van heroriëntatie door als de Wereldraad. Tijdens een persconferentie in Amersfoort sprak zij de hoop uit dat in Harare het streven naar de eenheid der kerken niet wordt uitgespeeld tegen de maatschappelijke dienstverlening van de kerken. Bij de voorbereiding van het document over een gezamenlijke visie op de oecumenische toekomst (Common Understanding and Vision CÜV) dreigde de profetische rol van de Wereldraad uit beeld te raken. Pas in derde instantie werd vorig jaar die fout hersteld. Behalve genoemd document komen in Harare de armoedige situatie in Afrika, de positie van vrouwen in de kerken, mensenrechten en een verkla ring over Jeruzalem aan de orde. Tij dens een vrouwenfestival voorafgaan de aan de assemblee, en op de alge mene vergadering zelf wordt het einde herdacht van het tienjarig oecume nisch programma van kerkelijke soli dariteit met vrouwen. Dat heeft vooral tot het inzicht geleid dat geweld tegen vrouwen ook in kerken geen uitzonde ring is. Naar aanleiding van het 50-jarig be staan van de Universele verklaring van de rechten van de mens zal de Wereld raad een document uitgeven. Wellicht wordt daarin ook aandacht gevraagd voor de hachelijke positie van de ho moseksuelen in Zimbabwe, waar liefde van man en man of van vrouw en vrouw bij de wet verboden is. Om for mele redenen werd GALZ, het Zimba bwaanse COC, niet toegelaten tot de Padare, een nevenprogramma van de assemblee. De ontwerptekst over Jeruzalem is nog niet bekend. Verwacht mag wor den dat de weinig hartelijke banden tussen de Wereldraad en de joodse ge meenschap er niet door versterkt zal worden. Op de vorige assemblee, tij dens de Golfoorlog in 1991, werd de 'verregaande' onverschilligheid van de Wereldraad voor Israël gehekeld. Van de vijftig tot zestig Nederlanders die na&r Harare zijn vertrokken, onder wie deskundigen en bezpekers, is een handvol betrokken bij werkgroepen op de Padare. Zij nemen deel aan pro gramma's over de ervaringen van de Nederlandse kerken met de aanvaar ding van homoseksualiteit, het broei kaseffect, de kwijtschelding van de schulden van de Derde-Wereldlanden, de mondialisering van de economie, een andere financiële verhouding met de Derde Wereld en de strijd tegen aids. Naar alle waarschijnlijkheid worden de secretaris-generaal van de Neder landse Hervormde Kerk, dr. B. Plaisier, en de gereformeerde predikante L.J. Houweling uit Amsterdam gekozen tot de Nederlandse bestuursleden van de Wereldraad. Zij volgen dr. K. Blei en ds. A. Westra op. De assemblee zal in lijn met de be sluiten van de voorafgaande jaren kie- zen voor een kleinere staf in Genève. Dit is grotendeels het gevolg van de moeilijke financiële situatie. Di ste geldschieter, de Evangelisch in Duitsland, die 40 procent vo rekening neemt, heeft te kamp tegenvallende inkomsten, ondt door de massale werkloosheid land. De Wereldraad zal mindei programma's beginnen en meel van bemiddelaar spelen. De raad moet naar de mening van! nieuwe dingen signaleren en di kerken op tafel leggen. De kerkr p nen niet zonder de impulsen S Wereldraad. Gedelegeerd de 330 lidkei A de hele werefi ten zich giste Harare inschi voor de confi ro1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 22