Leidsch Dagblad 13 27 Netelenbos toch voor snelle Nil Vijftig tips in zaak Boonstra ►BS begint in voorjaar weede televisiezender llegaal café in bedrijf |jan Hillegomse CDA'er g ïolenmusem De Valk 5;aat opnieuw malen Taart treft Bolkestein Verheugde reacties op aanhouding Bosnische generaal EWR bereid tot fusie met NUON Eigenaar Naturalis eist achterstallige huur op TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. DNDERDAG 3 DECEMBER 1998 OPGERICHT 1 MAART 1860 i Binnenland Buitenland Leidse biologen ontdekken nieuwe komkommer Israël dreigt akkoord weer te torpederen Cultuur en Kunst Voorschotense produceert 'Wuthering heights' Sport Vertrek van Van Hanegem domper voor AZ LOSSE NUMMERS ƒ1,80 ZATERDAG 2,30 Deze week in lezersservice: Kom naar de KNLTB AA asters in Warmond met Paul Haarhuis, John van Lottum en Miriam Oremans Kerstconcert Vox Humana Zie aanbieding elders in de krant ^menwerking gemeenten, provincie en bedrijven trekt minister over de streep rotterdam anp aanleg van rijksweg Nil tussen Alphen en n begint zo goed als zeker in het jaar 2000. Minister n verkeer T. Netelenbos heeft gisteren in een gesprek et de provincie en de twee gemeenten toegezegd dat zij benodigde 130 miljoen gulden reserveert voor de ja- h 2006 tot 2010. Als het kabinet hier morgen mee ak- •ord gaat, is dat voor de betrokken gemeenten voldoen- waarborg om het geld voor het project voor te schie- hen aan den run marun kramp ginnen dan op 3 januari 2000. Volgens de Alphense burge- l werkzaamheden voor de meester N. Schoof heeft de mi- itste zeven kilometer Nil be- nister haar standpunt herzien 'MG kondigt extra investering aan |ay versum/amsterdam gpd levisiezender SBS begint ko- 75L ind voorjaar met een tweede derlandse zender. Directie en ideelhouders hebben van- £|i itend in Amsterdam het rtsein daarvoor gegeven. Di- röd te aanleiding tot de oprich- ruin g van een extra zender is het ïcht ite aanbod van commercials, een S moet aanbieders van recla- blik (boodschappen in toene- jnde mate 'nee' verkopen we- 5 is gebrek aan plaatsingsmo- ijkheden. =Op)e nieuwkomer zal zich iets ier dan SBS 6 op de vrouwe- 9h,:e kijkers richten. Ook de l0migd moet speciale aandacht igofjgen. De tweede zender zal imk mplementair' zijn aan SBS 6. °°9t betekent dat de nieuwe ider geen kijkers van de oude 9ig afsnoepen. Er zullen zowel ogwaardige documentaires te teon zijn als lichtvoetige pro- l cties. el0f®S6 trekt momenteel ge- ddeld 11,4 procent, van de ^esderlandse tv-kijkers. In leef- ^^Iscategorie van 20 tot 49 jaar, i voor commerciële stations ^Qangrijk is, groeide SBS 6 van 1 procent in 1997 tot 13,3 ien aad rietveld ilenmuseum De Valk op de nmermarkt gaat weer malen, gemeente investeert 82.000 den om verrotte balken in de te vervangen en de molen er 'maalvaardig' te maken. |/>ii?t mechaniek in de kap van achttiende-eeuwse koren- dilen ging al in 1923 kapot. De inmalige eigenaar W. van ijn kon de reparatie niet ier betalen. De gemeente :ht de molen en maakte er ^eindelijk een museum van. P^yecteur H. van der Lelie liet wieken nog weieens draaien, lar de maalstenen kwamen bit meer in beweging. „En nu (izzoZolder toch moet worden op- forniGaiapt, kunnen we gelijk het stukalmechaniek repareren", t Van der Lelie. 19 egom lieke de kwant politie heeft vorige week in bedrijf van het Hillegomse 'A-raadslid A. Zeestraten een gaal café aangetroffen. De eg bevindt zich op de zolder i een schuur van het bedrijf ie Leidsestraat. Daar zou de 1ste zoon van het raadslid ie- treki^ vdj'dag een groot aantal enden'ontvangen, agenten bezochten vrijdag- ^^nd rond tien uur de schuur J I troffen er ongeveer veertig f iisen aan, in een 'disotheek- |tige' sfeer. Alles wat nodig is een kroeg te runnen, zoals C «lbakken en een kassa, was ivvezig. „We gingen een kijkje -nen omdat ons steeds meer omdat zij onder de indruk is van de goede samenwerking tussen de gemeenten, provincie en bedrijfsleven. „We hebben onze nek uitgestoken voor de aanleg van de rijksweg en zelf ook geld beschikbaar gesteld. Dat heeft nu dus zijn vruchten afgeworpen", zei Schoof giste ren op een inderhaast belegde persconferentie. Naast de drie miljoen gulden die Alphen op tafel legde, reser veerden ook Bodegraven en het bedrijfsleven allebei één mil joen. Gedeputeerde T. Jansen deed gisteren tijdens het ge sprek met Netelenbos ook een flinke duit in het zakje. Hij meldde dat de provincie, mits de statenleden akkoord gaan, vijf miljoen gulden voor de weg beschikbaar stelt. De bestuurders van beide ge meenten verkeerden gisteren in jubelstemming. „We zijn dolge lukkig met de uitkomst van het gesprek met Netelenbos", zei Schoof. De champagne die de Bodegraafse loco-burgemeester J. Karssen had meegebracht bleef echter nog onder de kurk. Karssen: „Die bewaren we voor vrijdag als het kabinet zich over Netelenbos' voorstel heeft ge bogen." Zowel Alphen als Bodegraven wacht met smart op het zeven kilometer lange stuk rijksweg tussen beide gemeenten. Nu loopt het verkeer dagelijks vast op de Steekterweg, waar ook de veiligheid te wensen overlaat. Ook voor de Leidse regio bete kent de aanleg van het ontbre kende stuk Nil een forse ver mindering van de verkeershin- der. Bij de politie zijn gisteravond, na de uitzending van het tv- programma 'Opsporing Ver zocht', vijftig tips binnenge komen over de ontvoering en de mishandeling van de echt genote van Philips-topman Boonstra. Volgens een woord voerder van de politie zitten er zeker bruikbare tips bij. In de speciaal ingelaste uit zending werd het globale sig nalement gegeven van de man die de 62-jarige Boon stra-Raatjes in Antwerpen on der bedreiging van een vuur wapen in haar eigen auto meenam. De politie maakte dit signalement en enkele achtergronden van de dader gistermiddag bekend tijdens een persconferentie. Duidelijk werd toen, dat Boonstra-Raatjes toevallig het slachtoffer is geworden van een man die na een mislukte drugsdeal een vluchtauto zocht. De man wilde per schip naar Engeland maar dit plan mislukte omdat de veer boot vanaf Hoek van Holland vanwege reparatie tijdelijk uit de vaart is. Boonstra-Raatjes is daarna vermoedelijk door de man ernstig mishandeld en bij een verlaten parkeer terrein in de bosjes geworpen. procent in 1998. De Holland Media Groep (HMG, moederbedrijf van de tv- zenders RTL 4, RTL 5 en Veroni ca) pompt nog dit jaar 35 mil joen gulden extra in de pro grammering van zijn zenders. Dat maakte HMG-topman Por- sius gisteren bekend. De aan kondiging houdt ongetwijfeld verband met de plannen van SBS, omdat een nieuwe zender de slag om de kijkersgunst in al le hevigheid zal doen oplaaien. De Holland Media Groep hoopt met de extra investering zijn marktleiderschap uit te bouwen. Om dat doel te berei ken gaat HMG in overleg met zijn reclameverkoopkantoor IP de zenderprofielen waar nodig 'aanscherpen'. Het geld, dat wordt verdeeld over de zenders, zal vooral in 'topfilms', series, voetbalwedstrijden en Neder landstalige programma's wor den gestoken. Het gaat dit jaar niet alle HMG-zenders voor de wind. Vooral RTL 4, het vlaggenschip van HMG, kampt met tegenval lende kijkcijfers. Onder de kij kers van 20 tot 49 jaar leverde de zender 3,4 procent in. Een voorstel van CDA-fractie voorzitter Marjan de Jonge om een deel van de investering te rug te verdienen door in het museum meel te gaan verkopen is door wethouder Alexander Pechtold (D66/toerisme) van de hand gewezen. „Molen De Put maalt en verkoopt al meel. Ik heb geen behoefte aan concur rerende molens in Leiden." De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het onderhouds- fonds van De Valk wordt ver hoogd van 20.000 naar 45.000 gulden per jaar. Omdat de bij drage bij lange niet voldoende was bouwde het molenmuseum de afgelopen jaren een tekort van twee ton op. Met de hogere subsidie kan niet alleen dat te kort worden weggewerkt, maar ook de investering in het me chaniek worden bekostigd. leiden Frits Bolkestein is gisteravond in Leiden onthaald op taart. Hij kreeg een fors exemplaar, rijkelijk voorzien van slagroom en vruchten, recht in het gezicht geworpen. De werper probeerde zich daarna snel uit de voeten te maken maar werd in het nauwe gangpad van het Groot-Auditorium van de universiteit getackeld door rector-magnificus Wagenaar. De actievoerder en zijn medestanders werden vervolgens met harde hand uit de zaal gezet, terwijl Bolkestein de smurrie van zijn pak en uit zijn haren wreef. In hemdsmouwen zette de gewezen WD-fractievoorzitter onder luid applaus zijn betoog voort. Bolkestein was in het Leidse Academiegebouw om de eerste Thorbeckelezing te geven. Leden van de anarchistische actiegroep Eurodusnie hadden al aangekondigd te gen zijn komst te zullen protesteren. In een verklaring aan de pers meldden de actievoer ders, die dit keer onder de naam actiegroep Tegen Autoritaire AntiRevolutionaire Types (taart) opereerden, dat Bolkestein de taart in zijn gezicht kreeg namens 'de slachtoffers van het neoliberalisme'. De activisten kondigden meer taartacties aan. Pagina 5: Actie tegen Bolkestein wekt woede studenten. foto loek zuyderduin sarajevo-pen haag gpd-anp Hoofdaanklager Louise Arbour van het Joegoslavië-tribunaal en oud-minister van defensie Voorhoeve hebben verheugd gereageerd op de aanhouding in Bosnië van de Bosnisch-Ser- vische generaal-majoor Ra- dislav Krstic. Krstic, de com mandant van het Drina-korps dat in juli 1995 Srebrenica on der de voet liep, werd gisteren door soldaten van de NAVO- -troepenmacht SFOR aange houden. Volgens de aanklacht is hij verantwoordelijk voor volke renmoord tijdens en na de val van de moslim-enclave. Krstic is de hoogstgeplaatste Bosnische Serviër tot nog toe die in handen is gevallen van het Joegoslavië-tribunaal. Hij is een goede vriend van Ratko Mladic, oud-bevelhebber van de Bosnische Serviërs. Bronnen bij SFOR en tribunaal noemen hem 'meer dan een sleutelfi guur' en 'een hele hoge'. Krstic wordt waarschijnlijk nog deze week overgebracht naar de spe ciale gevangenis van het tribu naal in Scheveningen. Arbour toonde zich gisteren 'verrukt' over de arrestatie. Voorhoeve, ten tijde van de val van Srebrenica minister van de fensie en zwaar bekritiseerd voor zijn rol in het drama, noemde de aanhouding van de generaal-majoor 'prachtig'. Nie mand wist dat Krstic door het Haagse tribunaal werd gezocht, aangezien de aanklacht geheim was gehouden. Daarom ver moedde Krstic niets, en deed hij in alle openheid zijn werk bij het Bosnisch-Servische leger. De Servische actie tegen Sre brenica werd in eerste instantie geleid door generaal Zivanovic. Maar op 11 juli 1995, toen de HET WOORD IS AAN Joan Lunden Je vastbijten in je woede le vert alleen verkrampte spie ren op. ar kans op ijzél ncïnEfJi 60% 50% 30% 20% 30% 20% Uitgebreid weeroverzicht op pagina 28 VANDAAG 32 PAGINA'S Binnenland 3,5 Buitenland7 Cultuur13,14,15 Economie8,9 Gesprek van de dag2 Kerk en Samenleving22 Regio21,23,24,25 Rubrieken10 RTV/programma's11 Sport27,29 Strips10 Uitgaan 17 De kortingsbon betreft de rauwe voorstelling 'Danny en Roberta' door het Muzthea- ter in de Leidse Schouwburg. Serviërs de Nederlandse VN'ers en Bosnische moslims definitief in de tang hadden, nam Krstic het commando over. De ver moedelijk 7.000 gedode mos limmannen uit Srebrenica ziin met name op en vlak na de elf de juli vermoord. Vandaar dat Krstic in Bosnië wordt be schouwd als 'de man die pre cies weet wat zich heeft afge speeld in Srebrenica'. leiden theo van der kaal) Energie en Watervoorzie ning Rijnland (EWR) in Lei den is bereid te fuseren met het Noord-Brabantse ener giebedrijf NUON. Pogingen om ook Energie Noord West (ENW) bij deze fusie te betrekken zijn gisteren mislukt, aldus medewerkers van EWR. Het Leidse bedrijf van 670 werknemers is al an derhalve maand in gesprek met NUON en ENW. Het kleine en financieel gezon de bedrijf moet fusiepart ners vinden om de elektrici teit voor de afnemers be taalbaar te houden. Of er gevolgen zullen zijn voor het personeel is nog niet bekend. Ook NUON gaat door voor een financieel gezond bedrijf. ENW maakte vorige week bekend elfhonderd banen te moeten schrap pen vanwege toenemende concurrentie in de energie wereld. Daarbij zullen geen gedwongen ontslagen val len. Vanaf 1 december makkelijker te onthouden: .leidschdagblad.nl signalen bereikten dat het daar vaak een komen en gaan van mensen is", zegt een woord voerder van politie Holland- Midden. „Verder deed iemand onlangs aangifte van diefstal van een jas en noemde daarbij de naam van café Het Zoldertje in de Leidsestraat. Ook de ge meente heeft ons benaderd." Raadslid Zeestraten vindt dat de zaak schromelijk wordt over dreven. „Je kunt niet van een café spreken. Het is gewoon een plek waar tien tot vijftien vrien den van mijn zoon elkaar ont moeten. Dan leggen ze even een kaartje en bespreken ze waar ze de rest van de avond heen gaan." Hulotte bv beschuldigt Rijksgebouwendienst van wanbetaling Ja, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. den haag/leiden persbureau cerberus Financieringsmaatschappij Hulotte bv heeft gisteren in een kort geding voor zes kantonrechters in Den Haag geëist dat de Rijksgebouwendienst met 41 miljoen gul den achterstallige huur over de brug komt. Het gaat om de huur voor de nieuwbouw van het natuurhistorisch museum Natura lis in Leiden, de gevangenissen in Zut- phen, Heerhugo waard. Zwolle en Dordrecht en de uitbreiding van de Mes dagkliniek in Groningen. Voor de rechts zaak reisde kantonrechter mr. M. Kamp voor één keer vanuit Leiden naar Den Haag. De nieuwbouw van de gevangenissen en het museum is met private financiering tot stand gekomen. Eigenaar en verhuur der van de gevangenissen is de besloten vennootschap Hulotte bv uit Waalwijk, een bedrijf van de onlangs overleden Bra bantse onroerend-goedbezitter k. Schots. De vennootschap zegt een bedrag van 333 miljoen gulden in de nieuwbouwprojecten 'te hebben gestoken. Volgens advocaat E. Wagemakers van Hulotte heeft alleen al de nieuwbouw van Naturalis al 88 miljoen gulden gekost. Tussen de verhuurder en de Rijksgebou wendienst is een geschil ontstaan over de hoogte van de huur. Deze wordt vastge steld aan de hand van de stichtingskosten van de nieuwe gevangenissen en het mu seum. Volgens de Rijksgebouwendienst heeft Hulotte de huur berekend aan de hand van veel te hoge bouwkosten. De financieringsmaatschappij Hulotte zegt echter dat de Rijksgebouwendienst vanaf 1997 geen huur meer heeft betaald voor de gevangenissen en het natuurhis torisch museum, dat in juni 1997 werd op geleverd. Daardoor heeft de Fries Gro ningse Hypotheekbank Hulotte het kre diet opgezegd. Wel wacht de bank nog de uitkomst van de procedure voor de kantonrechters af. Als de rechter de Rijksgebouwendienst niet veroordeelt tot de betaling van ach terstallige huur betekent dit volgens advo caat Wagemakers het faillissement van Hulotte bv en zitten de erven Schots met lege handen. De kantonrechters doen over enkele we ken uitspraak. 'Tel: (I,v. p liezorglng) 1 Na de eerste twee weken betaal Ik mijn abonnement: i U Per maand Per kwartaal Qautomatisch (f. 94,15) Oècceptglro (f. 95,15) i automatisch (f. 32.70) l Nr. hank/giro: - Handtel ning: Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. OF BEL 071-5128 030 712141 400114 maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 1