Cultuur Kunst De jarenlange obsessie voor een musical Vanaf 1 december nakkelijker te onthouden: Gejuich over Woordenboek Nederlandse Taal overdreven glais Girls ^lillen nu ipgsten "HJ Vliegtuigen en afvalemmers bijten elkaar niet INDERDAG 3 DECEMBER 1998 13 entre Pompidou voor rechter egens kopen gestolen kunst c erfgenamen van de joodse °Pistverzamelaar Alphonse gnita hebben het Parijse Centre lenjipidou voor de rechter ge- 1(gd omdat het een door de Ts gestolen schilderij van twhue niet wil teruggeven aan efaamilie. Het museum wordt van het aannemen .{gestolen goederen, zegt hun pcaat. 'et is de eerste keer dat in re èkrijk een museum voor de igj^ter gedaagd wordt. De Na- on tale Museumdienst bezit bij- J.000 kunstwerken die door n Nazi's tijdens de Tweede We- en.borlog zijn gestolen. De ad- Aat van de erfgenamen, An- on]e Comte, zegt dat het Cen- JPompidou 'Le joueur de 1 zoiare' (De gitaarspeler) van verrue in 1981 verwierf, terwijl He [Op de hoogte was van het je5tere verleden van het schil- jj. Het werk is in het bezit 'eest van André Lefèvre, een •^jse kunstverzamelaar die end stond om zijn handel :de nazi's. jirecteur Jean-Jacques Ail- >n van het Centre Pompidou J| dat het schilderij „in goed brouwen" is gekocht. „Het O iité had er geen idee van dat het schilderij tot de Karin-col- lectie heeft behoord", aldus Ail- lagon. De juridische stap valt samen met de conferentie over gesto len joods bezit in Washington. In Frankrijk hebben regerings functionarissen de laatste tijd herhaaldelijk beweerd dat er vooruitgang wordt geboekt in de kwestie van gestolen joodse kunst. President Jacques Chirac zei maandag bij de opening van het Museum voor Joodse Kunst en Geschiedenis dat „de kwes tie van teruggave een toppriori teit is geworden." Hij sprak daarbij ook over de nooit opge eiste kunstwerken in Frans be zit, waarvan er een paar in het nieuwe museum worden ten toongesteld. „De plaats voor deze werken is natuurlijk hier (in Frankrijk)", zei Chirac, verwijzend naar de Franse vastbeslotenheid om de werken jn Frankrijk te houden in plaats van ze te verkopen en de opbrengst aan joodse overle venden te geven. De Franse joodse gemeenschap onder steunt dat standpunt, maar dringt aan op snellere actie om de schilderijen aan de oor spronkelijke eigenaars terug te geven. www.leidschdagblad.nl Als het klopt dat een suc cesvolle musical voorafge gaan wordt door een ter gend moeizaam ontstaans proces, dan is 'Wuthering heights' bij voorbaat een wereldhit. Acht jaar lang probeerde de Voorschoten se producente Gonny van Raamt het stuk van de Brit se componist Bernard J. Taylor op de planken te krijgen. Aanstaande zon dag gaat het doek eindelijk op in het Lucent Dansthea ter in Den Haag. voorschoten martin hermens „Ik heb nooit ergens zo in ge loofd als in deze musical", ver telt Van Raamt kort voor de pre mière. „Je kunt niet iedere dag de rechten krijgen van een zo mooi werk. Ik kan nog niet gelo ven dat het over een paar dagen zo ver is. Nooit heb ik ergens zo voor gevochten als voor deze voorstelling." „Jaren geleden hoorde ik een uitvoering van 'Wuthering heights' door leerlingen van de British School in the Nether lands. Ik dacht: allemachtig, wat een mooi stuk. Als je dit met professionals speelt, heb je echt iets in huis a la 'Les misérables'. Ik heb me er in vastgebeten, de musical als het ware geadop teerd. Het was een moeizame, lange weg om het stuk op de planken te krijgen." Componist Bernard J. Taylor is vol lof over het doorzettings vermogen van Van Raamt. „Ze wil de musical brengen zoals zij hem in het hoofd heeft. Ze peinst er niet over om conces sies te doen aan de ideeën die zij daarover heeft. De afgelopen jaren is 'Wuthering heights' een obsessie voor haar geworden. Ze heeft er alles voor over ge Irganist Albert de Klerk overleden ,arlem De Haarlemse componist, organist en dirigent Albert i Klerk is dinsdagmorgen op 81-jarige leeftijd overleden aan de volgen van een herseninfarct. In 1956 werd De Klerksamen pt Piet Kee benoemd tot stadsorganist van de gemeente Haar- |n. Sinds jaar en dag was De Klerk ook de vaste organist van -jt Adema-orgel in de Josephkerk. De Klerk werd geboren op 4 ^tober 1917 als zoon van componist/organist Jos de Klerk. Hij jjrd wereldwijd bekend als concertorganist en was vermaard improvisaties. g ondheim-klassieker in het Nederlands ^WERPENDe musical-afdeling van het Koninklijk Ballet van brengt volgend theaterseizoen de klassieker aapmpany' van de Amerikaanse componist Stephen Sondheim ,i de planken. Het is de eerste in een reeks van drie Sondheim- oducties die het gezelschap de komende jaren in een Neder- 'fydse versie gaat maken. 'Company' dateert uit 1970 maar is kojg altijd uiterst actueel. e (aarten bij K&O voor Haagse theaters "pEN/DEN haag Bij het UIT-bureau van K&O, aan de Oude Vest in Leiden, zijn kaarten verkrijgbaar voor vijf voorstellingen in et Haagse Lucent Danstheater. Volgende week is al de En- e Istalige musical Wuthering Heights te zien (6 t/m 9 decem- ha Voor deze voorstelling is ook gratis busvervoer van en naar den geregeld. De familievoorstelling 'Sneeuwwitje en de Ze- Dwergen' is te zien op 12 december. Het Koninklijk Ballet Vlaanderen voert op 15 december de musical 'The King and it$p. Voor deze voorstelling is er ook gratis busvervoer. Tineke bjiouten brengt 18 december het revue-achtig programma S- les Kado. Voor meer informatie: K&O Leiden, tel. 071- 11141. kaï Wat zal het worden? Een nieuwe auto of het Woordenboek der Nederlandse Taal? Het lijkt een rare vraag, maar wanneer we bedenken dat het nieuwe, veertigdelige, woordenboek twintig duizend gulden kost. is die vergelijking niet meer zo vreemd. En heb je voor die twintigduizend gulden dan ook een boek dat up to date is, om maar eens een goed Nederlandse uitdruk king te bezigen? Nee dus. Het woor denboek vertoont nogal wat omissies die de jubeltonen van de samenstel lers toen wat dempen. Al met al is het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) voor de taal liefhebber en beroepsmatig geïnteres seerde een heerlijk bezit. Maar met een auto van die prijsklasse zou me nigeen woedend teruggaan naar de dealer. 'Okay, hij rijdt prima, maar waarom doet mijn rechterkoplamp het niet?' Bij de doop van het WNT in de Leidse Pieterskerk wees minister Loek Hermans voor het front van ko ning Albert en zijn gemalin koningin Paola er al op: een gewoon woord als 'Belg' staat niet in het WNT. Maar ook een woord als 'februari', een maand die toch zo thuis hoort in onze barre landstreek, is niet opgenomen. A.K. Verschelling, een man die ja renlang noeste arbeid heeft verricht voor het WNT, heeft een goede verkla ring voor het ontbreken van het woord 'Belg'. „Nee, dat komt er inderdaad niet in voor", zegt hij. „Het zou on doenlijk zijn om alle inwoners van alle plaatsen en landen in het WNT op te nemen. Dan zouden er bij wijze van spreken nog veertig delen bij moeten komen. Het woord 'Belg' zou wel zijn opgenomen als het in een uitdrukking voorkwam. In: 'zo dronken als een Belg' bijvoorbeeld. Maar die uitdruk king bestaat niet." Het WNT springt op een zeker mo ment van Fazen naar Fed (van federa tie). Opmerkelijk? Of hoort dat zo? Verschelling: „Je hebt niet veel woor den die met feb beginnen. Maar 'fe bruari' had er wel in moeten staan. Dat is echt een omissie die we in de supplementen goed zullen maken. Woorden die beginnen met fee be staan volgens mij niet. Maar ach, het is natuurlijk een illusie dat een woor denboek ooit helemaal compleet kan zijn." Dr. A. Moerdijk, de hoofdredacteur van het Woordenboek der Nederland se Taal, wees in zijn toespraak op het plagiaat dat bij het samenstellen van andere Nederlandse woordenboeken d. Natuurlijk kan de dikke Van Daele niet zomaar iets overnemen zonder bronvermelding, maar voor de samenstellers van het WNT was het misschien toch wel nuttig geweest ook andere woordenboeken of naslagwer ken nauwkeurig te raadplegen. Dan had voorkomen kunnen worden dat de verklaring van een toch vrij vaak gebezigde samenstelling als 'slome duikelaar' ontbreekt. In de zevende druk van de Grote Winkler Prins zien we dat die uitdruk king is afgeleid van 'Slome of Sjloume (Salomo) Duikelaar (1745-1819), die in werkelijkheid Abraham Joseph Swalff heette, op Uilenburg in Amsterdam woonde en op de markt stond als pot senmaker, schoenpoetser en visventer. Hij was een Jiddische schrijver van kleine komedies en rijmelarijen. Tij dens de zogenaamde Purimfeesten publiceerde hij een Jiddische krant, waarvan een aantal exemplaren wor den bewaard in de Bibiliotheca Ro- senthaliana in Amsterdam.' Hoe Swalff aan de bijnaam 'slome duike laar' kwam, is niet bekend. Dat had den ze bij het WNT nu eens mooi kun nen uitzoeken. Nog een steekproefje. Even kijken of de uitdrukking 'iets doen met de Fran se slag' in het WNT voorkomt. Geluk kig wel, ja. De Franse slag was een soort zweepslag waarmee de Fransen hun paarden tot groter snelheid aan spoorden. De uitdrukking komt voor in de Spectator van Justus van Effen: 'Wy leiden er de Fransche slag eens over, en lieten hem de hielen van onze ruintjes zien.' Later kreeg de uitdruk king de betekenis: iets op vluchtig- slordige wijze doen. Voorschotense producente krijgt 'Wuthering heightseindelijk van de grond Scene uit de musical Wuthering heights. foto gpd had." Twee keer eerder waren er vergevorderde plannen om de show in ons land op te zetten. Tournees langs de theaters wa ren rond. „Mijn vroegere zaken partners waren een stuk zakelij ker dan ik", herinnert Van Raamt zich. „Zij maakten een simpele rekensom om te zien hoeveel voorstellingen er ver kocht moeten worden om de kosten terug te krijgen. Ik ben meereen idealist." Taylor was niet de eerste die het wereldberoemde boek van Emily Brontë over een roman tisch en onstuimig drama over passie, verraad en wraak op muziek zette. „Het was een moeilijke strijd om de musical 'Wuthering heights' te schrij ven. Het is een sterk verhaal waar je de juiste muziek bij moet vinden. Veel collega's zijn daar niet in geslaagd. Elk lied in mijn versie heeft vier of vijf voorgangers gekend. Ik ken het verhaal sinds mijn achtste en wilde er al snel mooie, gepas sioneerde muziek bij schrijven." „Ik zie het als een voordeel dat ik geen conservatorium-op leiding als achtergrond heb. Klassiek getrainde componisten kunnen niet doen wat ik doe. Ik ken geen barrières in wat ik hoor in mijn hoofd. Een klassie ke muziekopleiding vermoordt de creativiteit. Zes musicals heeft Taylor in middels op zijn naam staan. Zelfs in Engeland krijgt hij ze nauwelijks geproduceerd. „Dat heeft vele oorzaken", legt Taylor uit. „Er komt ongelofelijk veel kijken bij het maken van een musical-productie voordat alle stukjes van de puzzel op de juiste plaats vallen. Wat dat be treft zou ik nooit in de schoe nen van de producent willen staan. Inmiddels is er een pro ductiemaatschappij opgericht die voor het jaar 2000 drie mu sicals van mij gaat produceren." Bij die drie zit 'Wuthering heights' in elk geval niet. „In Engeland is men daar huiverig voor omdat andere versies geen succes waren", weet Gonny van Raamt. „De versie met Cliff Ri chard trok wel volle zalen dank zij zijn vele fans, maar werd door de critici neergesabeld. Ook zijn versie was het net niet." Dat het Van Raamt uiteinde lijk toch lukt om het werk van Taylor de wereldpremière te ge ven die het verdient, is te dan ken aan de samenwerking met de Poolse producent Zdzislaw Supierz. „Hij is een oude relatie van mij. Hij maakte in het verle den al opera- en balletproduc ties van grote kwaliteit die ik naar Nederland haalde. Hij vond het zonde dat de plannen voor 'Wuthering heights' steeds niet doorgingen. Eerder heeft Supierz al de musical 'Scrooge' gemaakt en die kreeg in Neder land fantastische kritieken." Om de kosten te drukken, is 'Wuthering heights' geheel in Polen geproduceerd. De hoofd rollen komen voor rekening van getalenteerde Britse musical sterren. In de orkestbak zitten bijna dertig musici. „De parti tuur vraagt om een vol orkest. Dat is onbetaalbaar, maar je kunt het voor dit stuk niet in krimpen tot tien muzikanten." De Poolse hulp kwam voor Van Raamt als een geschenk uit de hemel. „Deze constructie werkt goed. Dit is ook de enige mogelijkheid om 'Wuthering heights' van de grond te krijgen. Bovendien kon ik in Polen doen wat ik wilde. Ik krijg een com pleet orkest en een gezelschap talentvolle mensen. Precies dat gene waar ik al die jaren naar zocht." Geen wonder dat ze enthou siast is over het eindresultaat. „Muzikaal gezien is de voorstel ling mooier dan ik me had kun nen voorstellen; er is een prach tig arrangement geschreven. Qua enscenering gaan we terug naar de tijd waarin toneel echt toneel was. Er zitten geen waanzinnige technische hoog standjes in zoals in de meeste moderne musicals. Volgens mij is dit de enige aanpak waarmee je van deze musical een succes kunt maken." 'Wuthering heights', te zien: 6 t/m 9 december, Den Haag; 26 en 27 december, Rijswijk; 9 en 10 januari, Amsterdam. mwk-dolf ruesink Rijt er /ties een jaar geleden begon rdcifk £raP" De Paro^ie van v'er r jntse meiden op de Britse ie Girls zou volgens velen -hts van korte duur zijn. a ir zie daar: de Mais Girls vie- P met een nieuw album pssie' hun eerste verjaardag, woonplaats Enter, bekend het klompendorp van jrijssel, heeft er een nieuwe ictie bij. i het hitje 'Wi'j bint de 'nmeid'n van het platte- ging het snel met de vrou- variant op Normaal en J 2ïespoor. 'Haast te snel', nt producer Jan Eppink, van de mensen achter het ;es 'Busje komt zo' van een ;r Overijssels exportpro- Hollenboer. Optredens in vloed voor de in koeienvel- getooide Mais Girls, maar ïnoeg géén repertoire. Dat het probleem. Rond carna- werkte de groep 14 optre- in één week af. Tachtig stond de groep inmiddels iet podium, soms bekogeld strobalen, doch meestal mannen met vreugdekre- mthaald. Inze optredens zijn gewoon vorm van fitness", meent >sie Mariëlle. „Je staat 35 uten als een gek te sprin 7- 7^ De Mais Girls: 'Wi'j bint de boer'nmeid'n van het platteland'. foto gpd gen, te dansen en te klappen. Door dit werk ben ik in korte tijd zes kilo afgevallen." De vier zangeresjes werden ooit wegge plukt uit een kapsalon. De com binatie van knippen en zingen werd twee van de meiden te veel. Na de eerste buitenlandse trip (Mallorca) besloten Judith en Lilian te kappen met hun ar- tiestenbestaan. Ze werden ver vangen door de boerenmeiden Debby en Mariska. De toekomst van de meiden ligt op het platteland. Dat ma ken de titels van de 14 songs duidelijk: Boerenknul/Met de kippen op stok/Ik wil 'n boerde- rie/Boeren zijn.de beste min naars/We gaan de boer op/Kal verliefde. De Twentse groep ziet de toe komst zonnig in. Op de drassige akkers mag de opbrengst van de mais dit jaar gigantisch tegen vallen, de Mais Girls zijn er van overtuigd dat ze de wind alleen maar mee zullen hebben. „Wij willen nu gaan oogsten!" recensie sandra spijkerman Expositie Recent werk van Marnix van Welie en Yumiko Yoneda Te zien t/m 13 januari 1999, do t/m zo 14 00-17 00 uur en 1e zo. van de maand, Galerie Cellini, Hooigracht 50, Leiden. Er hangen komende weken vliegtuigen aan de muur bij Cel lini. En er liggen beelden met wieltjes op de vloer. Daartussen staan onbruikbare afvalem mers. Ais je het zo opsomt - zonder te kijken - klinkt dat een beetje rommelig en niet direct aantrekkelijk. Het tegendeel is het geval. De expositie van re cent werk van Marnix van Welie en Yumiko Yoneda is prachtig. De afvalemmers van Yoneda bijten de vliegtuigschilderijen van Van Welie niet. Ook omge keerd krijgt het werk van Yone da alle ruimte. Schilderde Marnix van Welie tot nog toe veel onbedorven berglandschappen in zwart-wit, de schilderijen op de tentoon stelling voegen vliegtuigen en fUmstills aan zijn repertoire toe. Zijn inspiratiebron is verscho ven van de bergjourna!als en fo to's van berglandschappen uit de jaren '30. naar vliegtuigjour naals en de film Liza met Ca- thérine Deneuve en Marcello Mastroianni. Dat lijkt een grote omslag. Toch blijken deze on derwerpen voor Van Welie dicht bij elkaar te liggen. De titels van enkele schilderij en en de geschilderde teksten bieden houvast. 'Rien ne bouge, rien est vivant nulle part (niets Werk van Mamix van Welie in Galerie Cellini. beweegt, nergens iets levends) staat op een van de met tekst beschilderde doeken geschre ven. 'Et on va oü? Je n'ai pas en core décidé (En waar gaan we naartoe? Ik heb het nog niet be sloten' is de titel van een ander. Eenzaamheid, avontuur en iets van romantiek spreekt daaruit. Kleurgebruik, materiaalkeuze - Van Welie schildert de meeste vliegtuigen op de houten vloer delen waarop hij eerder zijn berglandschappen maakte - en de manier van schilderen, soms dekkend dan weer bijna schraal, maken dit ook voelbaar. Op de vloer van Cellini staan twee platte, witte golvende en langgerekte sculpturen op klei ne zwarte zwenkwieltjes. Als luie katten liggen ze op de plan ken. Drie witte plastic afvalem mers staan er tussenin. Althans, dat lijkt zo. Prullenbakken zijn het geweest. Het maagdelijke witte materiaal waarmee de kunstenaar dit dagelijkse ge bruiksvoorwerp heeft 'bewerkt' nodigt niet uit er een papiertje in te gooien. Bij het optillen van de deksel blijkt dat zelfs nutte- foto pr loos. Yoneda heeft zich niet tot de buitenkant van de afvalem mer beperkt. Met haar ingrepen transformeert zij een gebruiks voorwerp tot een aantrekkelijk en spannend ding. De afvalem mers van Yumiko bestonden al, maar de twee andere beelden heeft zij speciaal voor deze ex- positie(ruimte) gemaakt. Twee over elkaar dartelende katten die zij bij Cellini aantrof zijn de inspiratiebron voor deze beel den. Bij Yoneda is alles even vanzelfsprekend als ongebrui kelijk. Johan Heesters wordt 95 jaar mainz* anp De van oorsprong Neder landse operettester en acteur Johannes Heesters wordt za terdag 95 jaar. Het tweede Duitse televisienet ZDF heeft de in 1903 in Amersfoort ge- boren artiest daarom ge- j vraagd deel te nemen aan de aflevering van het program ma 'Wetten das...', die zater dagavond wordt uitgezon den. De tot Oostenrijker gena- turaliseerde Heesters wordt in de Duitssprekende landen op handen gedragen. Hij raakte er vooral geliefd om I zijn optreden in circa vijftig I muzikale Films en als Graf Damilo in de operette 'Die 1 lustige Witwe' van Franz Lé- har. In zijn oude vaderland is Heesters minder populair, omdat hij zijn carrière voor een belangrijk deel in nazi- Duitsland maakte en zich liet misbruiken voor propagan- da-doeleinden. I „Jopie" Heesters is nog j steeds actief als acteur. Zin- I gen doet hij nog zelden. Vo rig jaar kreeg hij de belangrij ke Duitse prijs Bambi voor zijn gehele werk. Het toen 93-jarige idool barstte bij die gelegenheid met krachtige 1 stem uit in een lied waaruit bleek dat hij honderd wil worden. Dat is hij nog steeds van plan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 13