'Maal je niet, dan krijg je geen geld' Zoeterwoude: subsidie voor aanschaf van katoenen luier tl ^Veer streep plan emeente moet hinder eeltuin wegnemen Rijnlandse Molenstichting overweegt juridische stappen Rode Kruis overweegt vertrek naar Bilance-pand Regio en niet 'lichtvoetig' genoeg. Met die jischap heeft Oegstgeest de architect die een bouw- i maakt voor het Zendingshuis teruggestuurd naar de dajntafel. De architect zou te weinig rekening houden monumentale trekjes van het gebouwencomplex veel nieuwbouw willen neerzetten. Het is de tweede de architect zijn werk moet overdoen. ntCEEST MAARTEN KEULEMANS Bouwbedrijf, de Jjctontwikkelaar die sinds eigenaar is van het ter- aan de Leidsestraatweg, wii chterkant van het Zen- ihuis slopen om er een vijf meter hoog appartemen- j >mplex voor in de plaats te La. In en rond het Zen- ihuis zou zodoende ruimte /jaan voor 52 appartemen- V n een parkeerkelder voor ito's. De Oegstgeestse mo ll entencommissie vindt dit B Ivan het goede. Waarop er .Jde huisarchitect van het ssens Bouwbedrijf niets rs opzat dan de bouwteke- ;n aan te passen, k de gewijzigde bouwteke- kan wat Oegstgeest betreft ir direct de prullenbak in. ft wijkt veel te weinig af van -ave al hebben gezien", zegt !n ouder M. Smitsloo van imentenzaken. „Ik vind k mijn monumentencom- e misbruik als ik terugkom |en plan dat helemaal niet et aan de opmerkingen le commissie heeft ge- De architect zit gewoon op het verkeerde spoor." De commissie wil onder meer dat de monumentale 'droog schuur' aan de achterkant van het Zendingshuis overeind blijft. De architect was juist van plan nieuwbouw op de plek van het antieke pandje neer te zet ten. „En we zijn er helemaal niet van gecharmeerd dat ze monumentale stukjes van het pand wil weghalen of verplaat sen," vindt Smitsloo. De politiek stelde al eerder een lijst op met eisen waaraan het Zendingshuis-terrein in de toekomst moet voldoen. Zo mag de voorgevel niet worden gesloopt en moet het park rond het Zendingshuis zo intact mo gelijk blijven. Het plan dat het Maarssens Bouwbedrijf aan Oegstgeest wil verkopen is overigens nog maar een ruwe schets, die dient als werkopdracht voor de 'echte' architect. Het Zendingshuis komt medio volgend jaar leeg, als de Raad voor de Zending der Nederlands Hervormde Kerk verhuist naar Utrecht. Het Maarssens Bouwbedrijf was gistermiddag niet bereik baar voor commentaar. tziclit woning belemmerd Molenaar Fred Boot staat met kind voor 'zijn' molen langs de A4 bij Zoeterwoude. Links het ANWB-bord dat de wind richting de molen deels blokkeert. Zoeterwoudenaar vreest voor toekomst Zelden van Passé ftDORP» SHARON NILES ?rdorp moet samen met de 'ie Fleuren een oplossing voor de problemen lom de speeltuin aan de ijs van Vlaanderenplaats. I [adviseert de commissie be en bezwaarschriften. De jilie ondervindt hinder van )eeltuin, die pal voor haar ngis. jrmeel heeft de commissie lljjbezwaarschrift niet-ontvan- verklaard, omdat de ltuin binnen het bestem- |splan past. Maar daarnaast :zij in haar advies op artikel het Burgerlijk Wetboek: ïigenaar van een erf mag ihinder toebrengen aan an- naastgelegen erven. De ïente is als eigenaar van de ïbare ruimte daarom ver- ït om met de familie te be kijken hoe de hinder van de speelplaats kan worden wegge nomen. De familie Fleuren diende in augustus een bezwaarschrift in tegen de speeltuin, die het uit zicht vanuit de woning belem mert en als jeugdontmoetings- plaats functioneert. De familie beweert dat zij volkomen over vallen is door de aanleg van de speelplaats voor hun deur. Toen de familie in 1996 een huis zocht in de omgeving van de Beatrijs van Vlaanderenplaats repte noch de gemeente noch de makelaar een woord over de aanleg van een speelplaats, ook al stond in 1995 al vast dat die er zou komen. De commissie zegt in haar advies dat de gemeente inder daad in een bewonersbrief ver zuimde de aanleg van de speel plaats op te nemen. ZOETERWOUDE DIMITRI WALBEEK De Zoeterwoudse molenaar Fred Boot weet onderhand niet meer uit welke hoek de wind waait. Zes jaar geleden nam hij het beheer van de molen Zelden van Passe over en sindsdien zag hij de ene na de andere bedrei ging voor het rijksmonument op zich af gekomen. Vorig jaar nog, toen dreigde de hogesnelheidslijn even dwars door zijn molen te gaan denderen. Nu staat de grootste bedreiging voor de deur: het Leidse bedrijventerrein Oost- vlietpolder. „Tja, de vooruit gang, hè", zucht de molenaar terwijl hij op een vroege och tend naar de file op de A4 in de richting van Leiden kijkt. De Zelden van Passe is geen jonkie meer. Hij maakte nog mee dat de Spanjaarden over de Hofweg zijn verjaagd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Maar de laatste jaren kreeg de molen in de van oudsher verstrekkende Zoeterwoudse polders steeds meer gezelschap. Van het recre atiegebied Vlietland met zijn hoge bomen, een snelweg, een tankstation en onlangs stond er tot de stomme verbazing van molenaar Boot opeens een gi gantisch ANWB-bord aan de A4. Middenin de wind, op enkele tientallen meters van molen. „Dat ding stond er van de ene op de andere dag! Het lijkt wel of niemand meer rekening met de molen houdt", zegt Boot. De reden waarom de geboren en getogen Zoeterwoudenaar - 'Mijn hele familie woont hier achter aan dat weggetje daar' - zich druk maakt om het ver keersbord is eenvoudig: een molen als de Zelden van Passé krijgt alleen subsidie als de wie ken nog draaien. En de hoogte van de inkomsten hangt groten deels af van het aantal omwen telingen dat de wieken maken. En hoe meer obstakels de wind blokkeren - zoals het ANWB- bord of de Oostvlietpolder - hoe minder omwentelingen. Omwentelingen Boot: „Maal je niet, dan krijg je geen subsidie. Er zit een teller bovenin de molen. Pas als je 80.000 onwentelingen per jaar maakt, krijg je een bepaald be drag. Daarna loopt het op. Vorig jaar maakte ik 200.000 omwen telingen. Maar daar moest ik ook veelal 's nachts voor draai en." Hij wijst naar het bos op re creatiegebied Vlietland: .Alleen van die bomen krijg je al turbu lentie. Bij een westenwind zou je die bomen moeten kappen, bij wijze van spreken. Dan weet je wat voor invloed ze hebben op de wind. Kun je nagaan hoe dat zit als hier tegenover bedrij ven worden gebouwd." En voor de antieke molen zijn de subsidies van levensbelang. Van de wind kan niemand le ven, daarom heeft Boot inkom sten nodig om de molen te kun nen onderhouden. Sinds twee jaar woont hij met zijn gezin onder de wieken van de blik vanger langs de snelweg A4. Hij is van beroep leraar op een lts in Voorhout. „Want ik word niet betaald om molenaar te spelen. Van het subsidiegeld kunnen ZOETERWOUDE DIMITRI WALBEEK De Rijnlandse Molenstichting stapt naar de rechter als Leiden het bestemmingsplan Oost vlietpolder niet aanpast. De ge plande bedrijven in de Leidse polder komen volgens de stichting zo dicht op de molen Zelden van Passé te staan dat de toekomst van het rijksmo nument in gevaar is. ..Leiden wil die bedrijven te dichtbij en te hoog bouwen. Als het dat doorzet, stappen we desnoods naar de rechter om het tegen te houden", volgens L. Dijk man, voorzitter van de molen stichting. Vorige week gaf de project leider voor de Oostvlietpolder aan dat de windaanvoer voor de Zelden van Passé aangetast wordt door de bebouwing van de polder. De bedrijven komen minstens 150 meter van de molen te staan. Terwijl volgens de provinciale regels een straal oplopend tot vierhonderd me ter rond de molen vrij van be bouwing moet zijn. Dijksman: „Die afstand wordt volgens een bepaalde formule berekend. Gemeenten moeten die richtlijnen toepas sen. Daarom hebben we al be zwaar aangetekend tegen de Leidse bouwplannen," De rao- lenstichting is bereid ver te gaan om de Zelden van Passé te beschermen. „We hebben de molen pas nog voor zo'n vier ton opgeknapt. Dus willen we niet dat hij in gevaar komt. Er zijn natuurlijk altijd tegen strijdige belangen: rijksmonu menten tegenover economie. Maar wij blijven vechten voor de molen." Bovendien wijst het water schap Meer en Woude er op dat de Zelden van Passé meer waarde heeft dan alleen een monumentale en historische. Bij calamiteiten, als het gemaal voor de Zoeterwoudse polders uitvalt of bij hevige regenval, moet het waterschap eventueel gebruik maken van het rijks monument om de polders te bemalen, volgens een mede werker van het waterschap.Je weet maar nooit Voor ons is het wel plezierig als die molen het dan doet." Dan is het ge bruik van de Zelden van Passé volgens hem misschien wel pure noodzaak. we de molen laten draaien. Ook zijn we bezig om de molen van binnen op te knappen." De Zelden van Passe is nu een van de laatste molens in Neder land die nog in de aloude, unie ke staat verkeren. Het onlangs vervangen scheprad van de mo len is een van de grootste die er nog zijn. Kortom, de Zelden van Passé mag er wezen. „Een keer zagen we midden op de snel weg een bus stoppen. Stond de hele vluchtstrook opeens vol met Japanners naar de molen te kijken." Bedreigingen De molenaar - hij haalde zijn papieren bij het Gilde van vrij willige molenaars - wijst in de molen op een stuk hout aan de muur waarop de oude mole naars, de molenaarsfamilie Kerkvliet zat er tot 1972, de acti viteiten van de molen bijhiel den. „In boekje^,over molens zie je dit plakkaat steeds afge beeld." Ook wijst hij op de de len van de molen die hij met anderen heeft opgeknapt. Hij hoopt de hele molen nog in ou de luister te kunnen herstellen. Maar mocht het gevaar van de Oostvlietpolder op welke manier dan ook wijken, ook daarna stapelen de bedreigin gen zich waarschijnlijk op, vreest Boot. „Over dertig jaar staan hier misschien toch hui zen in de polder", zegt hij ter wijl hij op een weiland in het Groene Hart achter de molen wijst waar op dat moment wilde eenden zitten. Een zwerm voor stadsmensen volledig onbeken de weidevogels vliegt over, te gen de verdrukking in: „Ik hoop dat er toch nog mensen zijn die zich om de molen en haar om geving blijven bekommeren. Fm: Tim Oliehoek 1 iep/functie: student de filmacademie Am- dam. Maker van de 'Buy or die' in Stomp- Werkt nu aan een «jwefilm. tijd: 19 ;erlijke staat: onge- d 'nplaats: Stompwijk heeft u zich de afgelopen iet meest over opgewonden hé, dat is moeilijk. Oh ja, hooi met een project. We iezig met het verfilmen van eenario, maar er wordt ophef gemaakt over een I!scène. Ik ga me er geen n over maken. Wacht tot je een hele grote film maken. 'uw grote voorbeeld* derland is dat Dick Maas Amerika is dat James Ca- n, de regisseur van onder te Titanic. Moet er in Stompwijk abso- '■onien? 'ioscoop, of een video- - Dat was zeker wel voor aar, Mag ik ook zeggen t minder mag komen? Van ópfeesten. 'JB uw slechtste eigen- Ik ben egoïstisch en kortzichtig. Eh, wat kan ik nog meer beden ken? Soms ben ik wat negatief over dingen als het met mij niet goed gaat, of als ik het druk heb. Ik ben nu bezig met een nieuwe film en dan interesseren al die feesten in Stompwijk me niet. Wat is uw favoriete plekje in Stompwijk Mijn eigen huis, mijn eigen ka mer. Hoe ziet uw leven er over vijftien jaar er. uit* Dat kan ik natuurlijk nooit we ten. Ik hoop dat ik dan van mijn hobby mijn werk heb gemaakt, dus filmmaken. En, heel cliché, ik hoop dat ik gelukkig word. Wat is uw grootste ergernis in Stompwijk? Het is hier heel gezellig hoor. Ik ben blij en trots dat ik in Stompwijk woon, maar soms lijkt het wel of mensen hier op bier leven. Maar of dat nou een ergernis is... Wat is uw drijjveert Dat ik iets heb om naar uit te kijken. Dat kan voor de volgen de dag of week zijn, dat ik bij voorbeeld een film afkrijg. Maar ook op langere termijn, dat ik in de toekomst misschien succes krijg. Hoe ziet uw favoriete avond uit gaan eruit* Ik heb een paar echt goede vrienden. Ik ga graag met ze naar een cafeetje om lekker met elkaar te praten. Ik ga niet naar tenten met harde muziek. Daar kun je geen sociale contacten leggen, want je kan elkaar niet eens verstaan. Wat zou u doen meteen miljoen gulden? Investeren in een film natqur- lijk. Een spektakelfilm maken en dat commercieel aanpakken met goede acteurs enzo. Maar een miljoen is eigenlijk niets voor een film. Zoeterwoude blijft de aanschaf van katoe nen luiers stimuleren met een subsidie van honderd gulden per keer. Hoewel het de 'aanmoedigingssubsidie' voor wasbare lui ers 'eigenlijk niet meer nodig' vinden, wil het gemeentebestuur daarvoor ook de ko mende jaren 2.000 gulden per jaar opzij leg gen. Dit betekent dat de gemeente rekening houdt met zo'n tien aangevraagde luiersub- sidies per jaar. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van het nieuwe afrekensysteem van huisvuil in Zoe terwoude, dat in april is ingevoerd. B en W schrijven de gemeenteraad dat ze de lqier- subsidie als financiële prikkel voor ouders eigenlijk overbodig vindt, nu het kilo systeem is ingevoerd. Dat systeem stimu leert ouders van pasgeboren kinderen al ge noeg om minder luiers weg te gooien, om dat elke kilo afval veertig cent kost. „Daar staat tegenover dat de subsidie een zekere public relations- waarde heeft", schrijven B en W, want de luiersubsidie is volgens hen nog steeds te beschouwen als een gemeentelijke bijdrage om de afvalberg te verkleinen. In de evaluatie valt ook te lezen dat in het tweede kwartaal van dit jaar dertig Zoeter- woudenaren zijn betrapt toen ze buiten de regels om van hun afval probeerden af te komen. 'In een aantal van die gevallen' was er volgens de gemeente sprake van afval- toerisme. Eén keer kwam de gemeente grof vuil tegen in Leiden. Ook is in polders van Zoeterwoude een keer 'milieuschadelijke dumpgedrag' waargenomen. De overtre ders zijn op hun gedrag aangesproken, schrijft de gemeente. Daarnaast blijkt dat honderd huishou dens in Zoeterwoude, drie procent van alle adressen, geen afval hebben weggegooid. Zij betaalden alleen het basistarief van 45 gulden per kwartaal. Hoe het kan dat deze huizen drie maanden lang geen afval weg te gooien hadden, weet de gemeente niet. Wel weet ze dat eenderde van die adressen be staat uit bedrijven of bedrijven aan huis. De gemeente houdt het aantal 'nul-aanbieders' deze maanden nauwkeurig in de gaten en belooft de gemeenteraad in te lichten als het aantal stijgt. Sinds kort moeten Zoeterwoudenaren hun grof vuil naar een terrein achter het ge meentehuis brengen. Dat bespaart de ge meenteambtenaren 200 uur omdat ze het afval niet meer huis-aan-huis hoeven op te halen. Daarom gaan de ambtenaren in die tijd het Zoeterwoudse grote en grof vuil voortaan zelf naar de afvalverwerking Vliko in Leiderdorp brengen. Dat levert een be sparing van 5.000 gulden op. Stichting Duinzigt ziet hulporganisatie graag komen OEGSTGEEST MAARTEN KEULEMANS De afdeling Oegstgeest van het Rode Kruis verhuist misschien naar Huize Duinzigt, het pand van Bilance aan de Rhijngees- terstraatweg. Het Rode Kruis heeft 'serieuze interesse' voor het gebouw. Stichting Duinzigt, die eigenaar is van het gebouw, ziet het Rode Kruis 'graag ko men.' De Oegstgeestse Kruis-afde- ling is hard op zoek naar een nieuwe stek: in maart moet de vereniging het huidige onderko men achter de rooms-katholie- ke kerk verlaten. Stichting Du inzigt zoekt intussen naar nieu we huurders, omdat een groot deel van het pand binnenkort leeg komt. „En het Rode Kruis lijkt qua type organisatie toch een beetje op Bilance en het Centraal Missie Commissari aat", zegt J. Naron van Stichting Duinzigt. Opmerkelijk genoeg is de toe komst van Huize Duinzigt zelf in nevelen gehuld: het pand gaat binnenkort in de verkoop. Ook is nog niet zeker of het Centraal Missie Commissariaat, dat gebruik maakt van een ge deelte van het pand, wel of niet vertrekt. De gemeente heeft in tussen laten weten dat er behal ve kantoren ook best wat oude renwoningen in het pand mo gen komen. 10 OKTOBER 1998 i* Reinfect zit op verkeerd spoor' De rechtszaak gaat om het geldbedrag dat Poly- project in 1991 aan de ge meente betaalde. Het be drijf moest ruim zeven ton betalen om te mogen bou wen op het terrein van de voormalige jachthaven KPM, nu de wijk Out Tey- lingen. Voor elke villa die Polyproject daar bouwde moest het bedrijf 20.000 gulden afdragen aan de gemeente. Die heeft het geld gebruikt voor sociale woningbouw in de wijk Endepoel 3. Vijf jaar na de gemaakte afspraak protes teerde directeur B. Ro- meyn alsnog tegen de re geling, nadat zijn advocaat hem vertelde de regeling hoogst merkwaardig te vinden. De rechtbank oordeelde vorig jaar juni dat de beta ling is gedaan in het alge meen belang van War mond. Bovendien vloeide de betalingsregeling voort uit een plaatselijk gelden de verordening. Zoeterwoude stemt voortaan per computer ZOETERWOUDE JUDY NIHOF Stemmen gaat in Zoeterwoude voortaan per computer. Voor een bedrag van 46.000 gulden schaft de gemeente vijf stem computers aan. Dat betekent een vermindering van het aan tal stembureaus, van zeven naar vijf. Zoeteiwoude-Dorp krijgt er drie: in het gemeentehuis, Hui ze Emmaus en buurthuis De Weipoort. De bureaus in basis school Westwoud en het mu ziekcentrum komen te verval len. In Rijndijk komen er twee stemcomputers te staan in De Eendenkooi. De belangrijkste reden voor de gemeente om over te stap pen op stemcomputers is dat elektronisch stemmen snel en fouüoos gaat. Daar komt bij dat de oude stemhokjes en stemkis- ten waren versleten. De gemeente wil de inwoners van Zoeterwoude laten kennis maken met de nieuwe manier van stemmen door het houden van een demonstratie of een proefverkiezing. Volgend jaar worden de computers voor het eerst bij verkiezingen ingezet. Dan zijn de verkiezingen voor de leden van provinciale staten en de leden van het Europees parlement. Warmond gaat maandag opnieuw in de strijd met Polyproject, die in hoger beroep 760.000 gulden van de gemeente eist. Een jaar geleden wees de recht bank deze eis af. Beroepszaak Polyproject en Warmond

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 17