leiden Regio Leefbaar Zuidwest wil geen rotonde 'Maar hij heeft ook geslagen' 'Storten bagger onvermijdelijk' Wel tipsmaar niet de gouden Speciale chipcard voor Parkinson-patiënten Club '58 verhuist in november PEUGEOT DEN HOLLANDER GERECHT iDAG 15 SEPTEMBER 1998 jpreenen. 071 -5356414, plv -chef herman joustra. 071 -5356430 Burgemeester A C Nog een paar we- I J ken en het zit er op. Burgemeester Scheenstra van Oegstgeest gaat met pensioen. Weekendgebruikers r- De gemeente Al- I O phen maakt zich zorgen over de steeds gro ter wordende groep week end-drugsgebruikers. Het storten van grote hoeveel heden baggerslib 'blijft onver mijdelijk'. Dat schrijven Gede puteerde Staten van Zuid-Hol land in antwoord op vragen van statenlid F. Vergeer van de SP. Vergeer wilde weten, of nieuwe methoden van verwerking van giftig slib een grote baggerstort in de Leidse Oostvlietpolder niet overbodig maken. „Alternatieve verwerkingsme thoden", menen GS, „kunnen hooguit een beperkte oplossing bieden voor een beperkt deel van de vrijkomende baggerspe cie." Sinds 1989 werkt de pro vincie wel aan milieuvriendelij ke manieren om verontreinigde bagger schoon te maken. Er wordt schoon zand gewonnen uit het slib en er wordt geëxpe rimenteerd met het biologisch afbreken van de vervuiling. Maar die methoden kunnen volgens de provincie nog alleen op Ideine schaal worden toege past. De provincie wil zo snel mo gelijk een grote stort voor ver vuild bagger in de Oostvlietpol der in gebruik nemen. Van het stopzetten van de aanleg, waar Vergeer op aandringt, kan vol gens GS geen sprake zijn. Vaar ten, rivieren en havens in grote delen van Zuid-Holland zijn al te lang niet uitgebaggerd, aldus de provincie. „De procedures in verband met een baggerstort in de Oostvlietpolder dienen daar om voort te gaan." Dief kleedt etalagepop uit LEIDEN Uit de etalage van een winkel aan de Stationsweg is gister middag een leren jas gesto len. De verkoopster hield de 'klant' al in de gaten, maar toen zij zelf een andere klant hielp, lukte het de verdachte om de jas van de pop te ha len en ermee vandoor te gaan. Het alarm ging af, maar de dief maakte zich zo snel uit de voeten dat hij niet kon worden tegengehouden. 7 inge sloper betrapt in auto Bi» Een 8-jarig jongetje moest zich gistermiddag op het poli- lureau verantwoorden voor zijn vernielzuchtige gedrag. Het etje was eerder die middag in de Stevenshof in de auto van juurtgenoot gaan zitten en had het frontje van de autoradio oopt. Hij werd opgemerkt door een man die hem in de auto zijn overbuurman zag zitten. Hij belde meteen de politie, het bureau bekende het jongetje al eens eerder een autora- te hebben gesloopt. Hoe hij erin was geslaagd in de auto te jen is nog niet duidelijk. De schade bedraagt in elk geval 550 •mte Het kruispunt Vijf Meilaan/Debussystraat/Sweelincklaan is niet gevaarlijk. De gemeente heeft zich op verkeerde cijfers gebaseerd, waardoor het aantal ongevallen hoger lijkt dan daadwerkelijk het geval is. Het is daarom niet nodig om daar een minirotonde aan te leggen. Dat is de boodschap die de Stichting Leefbaar Zuidwest aan het het college van burgemeester en wethouders heeft ge stuurd. leiden timoteus waarsenburg De Stichting reageert hiermee op plannen van de gemeente om het als gevaarlijk te boek staande kruispunt te vervangen door een rotonde. Volgens de Stichting heeft de gemeente zich laten leiden door verouder de cijfers uit de periode voor en tijdens werkzaamheden in de buurt van het kruispunt. Er is jarenlang gebouwd aan vier flats aan de Vijf Meilaan. Bouw keten belemmerden tijdens die bouw het overzicht van de ver- keersgebruikers, die ook nog eens moesten worden omge leid. Om deze redenen zijn die cijfers niet representatief. Twee andere bezwaren die de Stich ting tegen de komst van de rotonde maakt, zijn aantasting van de groenvoorziening en het verlies van parkeerplaatsen. „We hebben inderdaad ge bruik gemaakt van ongevallen- cijfers uit 1994 tot en met 1996. Maar ook van de periode daar na hebben we gegevens. Na die tijd zijn er weliswaar iets min der, maar nog steeds te veel on gevallen met letsel geweest", laat woordvoerder H. van Zeijl van de afdeling Verkeer en Ver voer van de gemeente Leiden weten. Hij vindt het opmerkelijk dat de Stichting bezwaar maakt tegen het veiliger maken van het kruispunt. „We hebben na melijk ook heel veel reacties van buurtbewoners gekregen die juist blij zijn met de komst van de veiliger rotonde." Hoe de ge meente zal reageren op het pro test kan Van Zeijl nog niet zeg gen. „Daarover zijn we nu in beraad." De Stichting spreekt zich niet alleen uit tegen de komst van de minirotonde, maar draagt ook alternatieven aan. Plaatsing van waarschuwingsborden, de her installatie van camera's op de Vijf Meibrug en Noord Hofland- brug en snelheidsremmers zoals drempels en wegversmal lingen zouden volgens de Stich ting de verkeerssituatie ter plaatse voldoende verbeteren. De gereserveerde 600.000 gul den voor de rotonde kan dan voor andere verkeersknelpun ten in Leiden Zuid-West wor den aangewend. Tien mensen hebben gisteravond de Leidse po litie gebeld naar aanleiding van de uitzending van het programma Opsporing Verzocht. In dat programma werd aandacht gevraagd voor een onopgeloste verkrachtingszaak van de afgelo pen zomer. Op de avond van 15 juli werd een 23-jarige vrouw op de Telderskade door een man naar de kant van de weg gelokt, aangerand en verkracht. De dader vluchtte te voet in de richting van de Rijn- en Schiekade. De reacties die gisteravond binnenkwamen worden nog nagetrokken, maar de 'gouden tip', zegt politiewoordvoerder R. Blom, zat er niet bij. „Het is niet zo dat we die meneer vandaag kun nen gaan ophalen." ndergedichten to In de etalages van het winkelcentrum Stevensbloem t 1 den deze week gedichten van kinderen tentoongesteld. In ader van de festiviteiten rond het tienjarige bestaan van de melijke huisvesting van het buurthuis, openbare bibiio- ken kinderopvang in Stevenshof zijn dè mooiste en de leuk- f illustreerde gedichten van kinderen van de Anne Frank- luitgekozen. (chtswinkel weer open Club '58 verlaat haar oude pand aan de Langeg- racht op 19 november. Dan is de verbouwing van het oude schoolgebouw aan de Gabriël Metzu- straat 4 klaar. De club, die activiteiten houdt voor mensen met een verstandelijke handicap, was al vijf jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Vorig jaar kwam de gemeente met dit voorstel. Voor het pand moest Club '58 vijf ton neertellen. De niet- gesubsidieerde organisatie kon voor de complete verbouwing rekenen op diverse grote sponsors waaronder het VSB-fonds en het Anjerfonds. De club valt onder de Stichting Vrije Tijd en Vorming en is de oudste in Nederland. In oktober bestaat de in 1958 opgerichte club veertig jaar. Tot nu toe werden er uitsluitend avondactivitei ten gehouden, waaronder een eetcafé, muziek, toneel en sport. Behalve de sportactiviteiten von den alle activiteiten plaats in het pand aan de Langegracht. Na de verbouwing wil de organisatie ook in loopmiddagen houden voor MLK-jongeren, ver telt Marianne van der Heelst van Club '58. „We denken verder aan stijldansen en een tuingroep." Met deze activiteiten mikt de organisatie vooral op mensen die niet kunnen werken, zoals men sen die dagcentra bezoeken en vutters die thuis zitten. Daarnaast gaan de huidige activiteiten ge woon door. Op 19 november opent burgemeester Goekoop het nieuwe pand. Dan maakt Club '58 ook be kend wat de organisatie met het geld gaat doen dat ze van de scheidende burgemeester ontvangt. Van het geldbedrag dat hij als cadeau bij zijn af scheid krijgt, besteedt hij de ene helft aan com puterlessen voor ouderen. De andere helft geeft hij aan Club '58. li Voor juridische vragen kan men weer terecht bij de Leid- tchtswinkel. Na de vakantieperiode is het pand aan de Ke- itersteeg 10 weer elke werkdag van tien tot vier uur ge- 1. De Leidse Rechtswinkel biedt individuele hulp op de ltsgebieden belastingen, justitiële klachten, kinder- en jon- nrecht, milieurecht en personen- en familierecht. Het tele- lummer van de Leidse Rechtswinkel is 5141516. De kinder- mgeren rechtswinkel is onder het nummer 5121111 bereik- )en dag Thuiszittersproject Si In het kader van de Open Vrijwilligersdag houdt het iszittersproject Leiden en Omstreken donderdag een open onder het motto 'Maak het eens mee'. Belangstellenden het vrijwilligerswerk kunnen in buurthuis De Pancrat ken- naken met het Thuiszittersproject, dat probeert oudere men- met een lichte verstandelijke handicap overdag gezellige ac hten te bieden om vereenzaming en verveling te voorko- B-De open dag wordt gehouden van twee tot vier uur tijdens oos in De Pancrat. Het buurthuis staat aan de Middelsteg- (85. Voor meer informatie kan men terecht bij Ida Nolles 2562). leiden Sluit een enkele uitvoegstrook van de Europaweg naar de A4 en je krijgt files op de Europaweg, de Voorschoterweg, de Lammen- schansweg, de Churchilllaan, de Kanaalweg en alle zijstraten die daarop aansluiten. Dat hebben automobilisten in Leiden de af gelopen dagen moeten ontdekken. Op de Eu ropaweg, altijd al een 'bottleneck' voor het verkeer van en naar Leiden, zijn de dagelijkse files langer dan ooit. Dat beeld blijft nog tot volgend voorjaar bestaan. Dan is het werk aan de Europaweg en de op- en afritten naar de A4 afgerond. foto henk bouwman leiden/regio aap rietveld Parkinson-patiënten die klant zijn van Zorg en Zekerheid kun nen vanaf het voorjaar van 1999 een chipcard krijgen, waarop onder meer wordt bijgehouden welke medicijnen er zijn voor geschreven. De zorgverzekeraar heeft mede op aandringen van de Parkinson Patiënten Vereni ging besloten tot introductie van de Parkinson Zorgpas. Als de proef slaagt komt Zorg en Zekerheid met een soortgelijke pas voor andere mensen die lij den aan chronische ziekten en veel medicijnen gebruiken. Onder de klanten van Zorg en Zekerheid zijn een kleine dui zend patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson. „Die mensen gebruiken ontstellend veel medicijnen. En die medicij nen hebben vaak bijwerkingen die dan weer door andere mid delen moeten worden bestre den", vertelt W. Kuling, de lei der van het project Zorgpas Kon. Julianalaan - Katwijk aan Zee - Tel. 01718 - 28554 „Zo ontstaat een ondoordring baar woud van medicamenten, waar je als hulpverlener weieens het zicht op kan verliezen. Bo vendien vormen de patiënten een uiterst kwetsbare groep." Met de vergeetachtigheid van de patiënten is rekening gehou den bij de uitwerking van het idee voor de zorgpas. Zo inden- tificeert de gebruiker zich niet met een pincode, maar met een vinger- of handpalmafdruk. Kuling: „We moeten voor dit project veel deskundigheid in huren. Maar we rekenen erop, dat de pas er in het eerste kwar taal van het volgend jaar is." Zorg en Zekerheid gaat ervan uit, dat alle hulpverleners die de kaart straks moeten gebruiken - medisch specialisten en apo thekers - een computer hebben waarmee de zorgpas gelezen kan worden. De Parkinson-pa tiënten die van de kaart gebruik maken krijgen een draagbare reader, waarmee de pas kan worden gelezen. Kuling: „Dat apparaat kunnen ze bij voor beeld meenemen op vakantie." Voor de aanschaf van die appa raten probeert Zorg en Zeker heid subsidiegevers te interes seren. „En als dat niet lukt gaan we een niveautje lager zitten, dan komen we met een eenvou diger uitvoering." Zorg en Zekerheid en de Parkinson Patiënten Vereniging tekenden gistermiddag in het kantoor van de verzekeraar aan de Kanaalweg in Leiden een in tentieverklaring, waarin de uit gangspunten voor de proef met de zorgpas zijn vastgelegd. foto henk bouwman |de knel „Als mijn tijd gekomen is...", zo luidt de eerste regel van idonesische muurgedicht op de gevel van een huis aan de traat/Verdamstraat in Leiden. Een toepasselijke zin? Door ,v van appartementen dreigt het muurgedicht van de se Stichting Tegenbeeld enigzins in de knel te komen. Maar et goed is, blijft het gedicht van Chairil Anwar ondanks de werkzaamheden leesbaar. Niet alleen nu, maar ook straks. i. 5 IW-bestuurder draaide 7 'el zijn raampje open voor ommentaar' op de rijstijl overdachte, maar het was dachte die uit de auto •En dat deed hij volgens ider van justitie heus niet idere uitleg te vragen. Het j on agressieve daad. En al- it daarna volgde was dat 7 it de jonge bouwvakker agineen lastig parket j het Openbaar Ministerie 1 agressie in het verkeer orieus. Zo serieus dat ver dicten tegenwoordig be ginnen worden met on- aardelijke celstraf. n oktober '97 was het plein dden Centraal Station oen circus van ergernissen nensen met stevige ver- herapie eikaars rijstijl pro- te verbeteren. De ver- tfrustreerde zijn uiteinde- achtoffer door verkeerd te sorteren, met ernstige !en> Het slachtoffer begon osarren met verkeersinti- miteiten zoals ongewenst bum- pervrijen. Toen de verdachte uitstapte en naderde, besloot de man in de BMW alvast maatre gelen te nemen in de vorm van een hockeystick die op de ach terbank lag: Om hem af te tui gen volgens de verdachte. Maar de rechter sluit niet uit dat de man uit zelfverdediging handel de. Gevolg: gekneusde neus bij het slachtoffer, die overigens niet aanwezig is bij de zitting. Was dat maar het enige pro bleem van de dertigjarige bouwvakker die nu zo gedwee voor politierechter Kloosterhuis zit en nog bij zijn moeder woont. In december vorig jaar raakte hij ook nog verwikkeld in een vechtpartij met een vriend die geld van hem had geleend. De vriend toonde zijn goede wil door meteen die 2500 gulden te willen pinnen op hetzelfde Cen traal Station. Het decor van de ellende van het eerste incident. Had hij nou maar wat op zijn rekening staan. Verdachte: „Hij kreeg er niks uit en toen werd ik kwaad." Rechter: „Toen hebt u geslagen? Verdachte: „Maar hij sloeg ook." Rechter: „Maar bent begon nen. En u schijnt daarbij ook uw huissleutels te hebben ge bruikt." Verdachte: „Huissleutels?" Hij weet het niet meer. Ook al staat in de politie-aangifte ver meld dat hij toegeeft tijdens het vechten zijn huissleutels in zijn hand te hebben gehad. Maar waar die snee op het hoofd van zijn vriend vandaan komt? Dat is hem een raadsel. En die ver meende vuistslag? Verdachte: „Dat is niet waar." Rechter: „Het valt me op dat de aangiften een stuk belastender zijn dan uw eigen verklaring hier." De officier van justitie conclu deert dat de verdachte mis schien iets te snel het initiatief neemt, om maar te zwijger* over 'het recht in eigen handen'. En het is misschien zo dat hij nog heel veel geld van zijn vriend te goed heeft en dat de BMW-be- stuurder kwade bedoelingen had met de hockeystick, dat neemt niet weg dat je er zomaar op los kan slaan. De advocaat van de verdachte probeert het nog met de op merking dat mensen die honk balknuppels en hockeysticks in hun auto hebben daar niet al tijd sportieve bedoelingen mee hebben. „En een klap op de mond kan natuurlijk nooit een bloedneus veroorzaken". „Een gekneusde neus", verbetert de officier. En hij wijst erop dat naast de gehavende neus er ook sprake was van gevoelig tand vlees. De rechter heeft er wel schoon genoeg van iets dat in een wel les/nietes dreigt te verzanden. Hij pleit de verdachte vrij van de eerste tenlastelegging omdat niet helemaal duidelijk is hoe de worsteling verliep. Maar voor de mishandeling bij de pinauto maat moet hij 500 gulden beta len en krijgt hij tien dagen voor waardelijk omdat de verdachte zelfheeft bekend met de wor steling te zijn begonnen. Daarvoor heeft hij al gevraagd hoeveel de verdachte verdient voor een indicatie van de boete. En als 500 te veel is kan hij het nog altijd lenen van vrienden. pablo cabenda» Het nieuwe onderkomen van Club '58, in de Gabriël Metzustraat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 13