'Prins Pils': Willem de Laatst* Het Gesprek van de Dag Kwajongens tegen Oranje DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1998 COMMENTAAR Met de publicatie van het boek 'De Republiek der Nederlanden' heeft het Republikeins Genootschap zich laten kennen als een stel kwajongens dat vooral om persoonlijke redenen de monarchie om zeep wil helpen. Bij de oprichting twee jaar geleden leek het ge nootschap nog te bestaan uit repectabele notabelen die een publie ke discussie wilden stimuleren over de invoering van een republiek. Hoewel de monarchie in Nederland prima functioneert, is daar op zichzelf niets tegen. We leven in een vrij land en niemand is gebaat bij een taboe op een faire discussie over de toekomst van de parle mentaire democratie onder Oranje. Het vandaag verschenen werkje is totstandgekomen in eendrachti ge samenwerking met leden van het wat minder prestigieuze Nieuw Republikeins Genootschap en enkele publicisten. Gezien de teneur van de bijdragen zijn deze aanhangers van de republikeinse gedachte niet uit op een serieus debat. Dat er geen praktische be zwaren zijn tegen het aanpassen van de grondwet en het vervan gen van de koningin door een president met ceremoniële functies is nauwelijks nieuws. Waar een wil is, is tenslotte altijd een weg. De vraag is natuurlijk waarom we de monarchie zouden willen af schaffen en eenmaal daar aangekomen, ontstijgen de verschillende bijdragen aan het boek nauwelijks het niveau van roddel en achter klap. ledereen mag de monarchie 'een relict uit het verleden' en een 'miljoenenverslindend museumstuk' noemen, maar veel in druk maken die kwalificaties niet. De typering van achtereenvol gende troonopvolgers is behalve smakeloos, ook tamelijk nietszeg gend. Wat moeten we met omschrijvingen als 'Juliana is een brave vrouw', 'Beatrix is een en al ijzigheid' en 'Willem-Alexander heeft de diepgang van een surfplank'. Als ze al juist zouden zijn, zijn ze dan voldoende reden om op een andere staatsvorm over te stap pen? En wie garandeert ons dat we nooit een president zullen krij gen die 'een opportunist, een autocraat of een potloodventer is' om nog eens een paar andere kwalificaties te noemen? Het ziet er kortom naar uit dat de schrijvers aan dezelfde kwaal lij den als sommige monarchisten: als het om Oranje gaat, krijgen ze een waas voor de ogen en komt er geen verstandig woord meer over hun lippen. Huiveringwekkende stiltes Televisie is op haar mooist wanneer de camera gewoon doorloopt en zonder effectbejag of mooifilmerij huiveringwekkende stiltes vast legt. De maker van de documentaire Paying for the Piper, gister avond uitgezonden door de RW, waszo'n meesterlijke doorfilmer. Hoewel hij, dat moet gezegd, ook precies de juiste, ingetogen hoofd persoon daarvoor had: duiker Ed Punchard die in 1988 de ramp met het booreiland Piper Alpha overleefde. Punchard keerde met de camera in zijn kielzog terug naar Schot land om, aldus de tv-gids, uit te zoeken wat de oorzaak van de ramp was. Maar al in de eerste minuten van de film zei hij dat allang wist: de onverschilligheid van oliemaatschappij Occidental, die veilig heidsregels jarenlang had genegeerd. Zijn terugkeer in Schotland zelfwas eigenlijk veel boeiender dan die schuldvraag. Na beelden van de ramp, waarbij Punchard vaag was te zien terwijl hij hielp met de evacuatie van andere slachtoffers, toonde de documentaire hem tien jaar. later op het schip dat hem uit zee oppikte. Punchard keek wat peinzend om zich heen terwijl hij herinneringen ophaalde aan Eric, een ernstig verbrande collega van hem. Hij klonk trots toen hij zei dat hij die Eric, die ter plekke leek te sterven, weer bij bewustzijn had gepraat. Maar zijn zwijgen, nadat hij had gemeld dat Eric na drie dagen van afschuwelijk lijden alsnog was doodgegaan, deed de rillingen over je rug lopen. Zoals je ook de verwarring van de man pas goed begreep toen hij een foto, waarop hij kort na de ramp was te zien, terugstopte in het ar chief van een krant. Hij had die foto jaren daarvoor gestolen uit schaamte omdat hij er, na al zijn reddingswerk, breed lachend en zelfvoldaan opstond. Pas nu had hij daar weer vrede mee gekregen. De man werd trouwens steeds verdrietiger en bozer tijdens de docu mentaire. Aangrijpend was hoe hij werd afgepoeierd door Occiden tal, toen hij naar het hoofdkantoor was gereisd om over de ramp te praten. Na lang wachten, kreeg hij van een medewerker alleen het zinnetje 'Bedankt voor uw belangstelling' te horen, waarna de Occi- dentalman, met de camera en een verbijsterde Punchard op zijn hielen, zich zwijgend uit de voeten maakte. Het slot was ontroerend: Punchard die samen met een mede-overle vende een krans in zee gooide op de plek van de ramp, met als enige geluid minutenlang het als een doodsklok klinkende belletje van de markeerboei. Hoewel het pas echt slikken werd toen de RVU meteen daarna Koos Postema er in gooide die het programma voor volgende week aan kondigde. Hadden ze daar niet even mee kunnen wachten? Plaatselijke buien Een actief koufront trok gistermiddag over ons land naar het oosten. In onze omgeving veroorzaakte het front enkele flinke buien maar meer naar het oosten nam de activiteit van de buien sterk toe. Er kwam onweer, zware regenval en hagel voor. Vanuit verschillende plaatsen werd melding gemaakt van hoosjes onder de bewolking die meestal het aardoppervlak niet bereikten. Maar in de buurt van De venter bereikte zo'n slurf wel de grond en richtte behoorlijke schade aan. In Noord- en Zuid-Holland viel 3 tot 8 mm regen. Boven de Britse eilanden ligt een omvangrijk lagedrukgebied. Dit sys teem houdt ook morgen een zuidwestelijke stroming in stand. Hierin komt een wisselende bewolking voor en plaatselijk vallen enkele bui en. De zuidwestelijke wind is matig, aan zee nu en dan vrij krachtig. De temperatuur komt op een wat lager niveau en ligt rond 17 gra den. Het zwaartepunt van lagedruk komt begin volgende week boven Zuid-Scandinavië te liggen zodat de stroming bij ons meer wes telijk wordt. De temperatuur gaat nog iets omlaag en is in het weekeinde 15 tot 16 graden. De wind is matig, aan de kust af en toe krachtig uit westelijke riohtingen. De regenkansen blij ven groot; zo berekent de computer voor zaterdag, zondag en maandag rond de 10 mm per dag aan neerslag. Uiteraard zijn door het buiige karakter de verschillen van plaats tot plaats vrij groot. Ook in de nieuwe week zijn er nog geen tekenen die wijzen op wat stabieler weer. Warm is het nog altijd in Spanje: in Cordoba werd ruim 37 graden gemeten. Ook in Midden-Frankrijk kwamen vrij hoge temperaturen voor. Clermont-Ferrand meldde 30,7 graden, in Loudon was het 31,7 graden. Die war me lucht wordt nu naar het zuidoosten teruggedrongen. In het hoge noorden van Europa vriest het alweer en op Spitsbergen is de korte zomer voorbij, want daar ligt in middels een laagje sneeuw. 'De Republiek der Nederlanden' kritisch over monarchie Het anti-monarchisme in Nederland leeft weer op. Niet met rookbommen naar een koninklijke koets of rumoer onder de leuze 'Geen woning, geen kroning', maar in de vorm van een boek. Het anti-orangisme wordt dit keer niet aangezwengeld door langharig werkschuw tuig of hanenkammen, maar door gerespec teerde vertegenwoor digers van weten schap, bedrijfsleven en journalistiek. Ze heb ben zich verenigd in het Republikeins Ge nootschap en zijn jon gere broertje, het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG of Energy). Het vandaag verschijnende boek De Republiek der Neder landen laat zich lezen als het gezamenlijk Manifest van de twee genootschappen, al be weert de samensteller ervan, NRC-journalist Tom Rooduijn, dat hij zijn werk geheel onaf hankelijk heeft gedaan. Repu blikeinen van diverse pluimage leverden een bijdrage aan de bundel, die een samenvatting van alle argumenten tegen de monarchie pretendeert te zijn. Met beschaafde ironie keert het legertje van professoren en schrijvers zich tegen die 'zwarte doos in het hart van ons demo cratisch stelsel waarin de con trole van de volksvertegenwoor diging niet kan doordringen'. De omschrijving is van emeri tus-hoogleraarcultuurweten schappen prof.H. van den Bergh, die vanwege zijn welbe spraaktheid tot woordvoerder van het Republikeins Genoot schap is aangewezen. Van den Bergh laakt het Neder landse koningschap, dat op middeleeuwse principes stoelt en nog niet is hervormd zoals het Zweedse. „Nederland is het laatste westerse land waar de grondwet voorschrijft dat de Ko ning deel uitmaakt van de rege ring, terwijl tegelijkertijd de ma nier waarop die macht wordt uitgeoefend oncontroleerbaar is door het stelsel van de ministe riële verantwoordelijkheid. Daardoor is het in Nederland een geaccepteerde praktijk dat een minister tegen het parle ment staat te liegen. Zo hield Van Mierlo vol zelf te hebben bedacht wat in feite het resul Zeg maar dag met je handje. Als het aan de schrijvers van het boek De Republiek der Nederlanden ligt, is dit tafereel spoedig verleden tijd. Konin gin Beatrix op weg naar de Ridderzaal om de troonrede uit te spreken. foto archief taat was van zijn overleg ten pa- leize, bijvoorbeeld de vestiging van een ambassade in Amman en het terugroepen van een di plomaat uit Zuid-Afrika. Het veelgehoorde argument dat het koningshuis een bindende factor in het staatsbestel is, wekt slechts de hoon van Van den Bergh. „De koningin is immers blank, Haags, rijk, protestants en nederlandstalig (in een hy- perverzorgde variant) waar om zouden atheïsten, Turkse Nederlanders, straatzwervers en andersprekenden zich nu bij uitstek tot de eenheid van de natie aangetrokken voelen doordat er in Den Haag een ko ningin heen en weer rijdt tussen haar werk- en woonpaleis (als ze tenminste niet op skivakantie is of in haar zomervilla in Ita lië)." Van den Bergh laat niet na te wijzen op de hoge kosten van de monarchie. De hoogste be- stedingspost van het konings huis (twintig miljoen gulden) betreft de bewaking van deze uitgebreide familie. De ambts vervulling levert Beatrix belas tingvrij 7 miljoen cash per jaar op, aangevuld met 1,3 miljoen voor Claus en 1,6 miljoen voor de kroonprins. Juliana krijgt jaarlijks 2 miljoen en Bernhard 1 miljoen. „Daarbij steekt het salaris van de machtigste man ter wereld, de president van de verenigde Staten, 250.000 wel heel bleekjes af." De media krijgen er in de bun del flink van langs. Het genoot schap van hoofdredacteuren zou zich laten muilkorven door de pr-machine van Beatrix om DER NEDERLANDEN bepaalde berichten uit de pers te houden. Socioloog Erik van Ree bespot tv-journalist Paul Witteman, gewoonlijk vasthou dend als een terriër, die zich liet verleiden tot een schertsgesprek met Willem-Alexander waarin geen kritische vragen werden gesteld. „Nederland is de flau wekul dermate gewend, dat men deze niet meer als zonda nig onderkent." Jan Prillevitz, oud-voorlichter van het Europees Parlement, wacht met ongeduld op de dag dat Nederland uit deze media- narcose ontwaakt. Ondertussen maakt de monarchie handig ge bruik van de Paarse kabinetten en het Poldermodel, waar schuwt hij. De alles doordrin gende consensuspolitiek speelt de machtsaspiraties van Beatrix in de kaart, legt hij uit. „Het volk voelt dat de greep van poli tici op.de samenleving begint te verslappen en vindt het best als dat wordt gecompenseerd door een krachtigere koninklijke lei ding." Een crisis in de democra tie lijkt echter onvermijdelijk en zal vanzelf leiden tot een crisis in de monarchie, voorspelt hij. Hoogleraar staatsrecht Pieter Akkermans preludeert alvast op het post-mönarchale tijdperk. Het bestaande parlementaire stelsel blijft ongeschonden; een gekozen president met louter representatieve taken en niet- politieke bevoegdheden die niet tevens regeringsleider is neemt de plaats van de koning in. „Een omwenteling zonder bloedvergieten, door statuut, grondwet en wetten aan te pas sen." Het boek bevat ook hilarische bijdragen, zoals die van schrij ver Jeroen Brouwers die de desinteresse van Oranje voor li teratuur bespot. Zo dist hij weer eens het verhaal op hoe Juliana, die bij voorinschrijving de Vol ledige Werken van Multatuli wilde ontvangen, halverwege de serie uitgeverij Van Oorschot liet weten verdere toezending niet op prijs te stellen 'uit oog punt van bezuinigingen'. Haar dochter en kleinzoon zijn geen haar beter, vreest de literator. Sportkampioenen worden op Huis ten Bosch ontvangen en geridderd, of vanaf de tribune luidkeels aangemoej winnaars van literal krijgen nog geen bril Cardioloog Ad Duni; dat Nederland talloz telt die genetisch ml zijn aan Willem van de koningin zelf. Dij zij het povere vermij Oranjes om tijdig te! een wettige troonop hun voorliefde voor| capades buiten de pi Voor de koninklijke) republikeinse oppos nieuw, integendeel.) zijn zeer bedreven s het bespelen van de) zo ontvouwt historid van den Bergh. Willj zijn tegenstanders Ij stand, wat hen op sü gedwee maakte. Wii leende de aansticht- golf van republikam nanciële toelage, m^ effect. Willem III gaij groot deel van zijni den uit handen, waJ zijn kroon kon behcj tegenstelling tot vel minder fortuinlijkeL se collega's die hunj de keien zagen stuity Diezelfde handighej de latere vorstinne™ vreemd, tot Beatrix! beseft als geen and| stelijke magie verm lige links-radicalen; Lammers en HarryJ digde ze bij haar thi de zogeheten 'Drató sies'. En met succes^ is tegenwoordig hoK Mulisch een veel gel op koninklijke feest? Is Prins Pils de bijl Willem-Alexander zijn voorliefde voorf van de sporttribunei knappe strateeg als! gangers, of gaat hij i denis in als Willem i Aan het slot van heil. Nicollö Machiavellij de 16de-eeuwse hisf Florence die meend. behoud van het stacj les is geoorloofd f( rele middelen. In vv4 is hier niet Machiavj woord, maar een hf functionaris die an( te blijven. De Itali; de toekomstige mo:_ ropese Unie te onde „Op den duur laat er eenwording geen nj voor een aparte heel Nederlanden." Zo bezien krijgt Wil) der in de volgende zware klus aan het ij- den van de bijzondfj. van zijn familie. Pr( den Bergh verwachj spoedigere ommek blik in een van de kj ma's van Shakespe! Julius Ceasar kan or niets sneller kan oi de volksgunst. Een) re a la Greet Hofmi heed of een ongf partnerkeuze de zijn." KEES VAN DER LINDEN Villa Le Barone Franca di Grazzano Visconti, geboren Delia Robbia, is in de negentig. Aan het eind van de middag mengt ze zich al tijd even onder haar gasten, een kaars rechte, elegante vrouw die getrouwd is geweest met de broer van regisseur Vis conti. Toscane roept het beeld op van rustieke en robuuste boerenhoeven op eenzame heuveltoppen in een geelgoud, zinderend landschap, met beroemde steden alsLucca, Florence, Sienna en Volterra binnen handbereik. Maar in werkelijkheid heeft Toscane veel uiteen lopende gezichten en het landschap heel verschillende kleuren. We kenden het noorden en het zuiden, maar in het midden van Toscane, de Chiantistreek, waren we nog nooit geweest. Via een gidsje met 'de leukste hotelletjes van Italië' kwamen we in Villa Le Barone, het landhuis van Franca della Robbia. Le Barone is niet zomaar een hotel, nee, elke kamer is authentiek ingericht, met antieke meubelen. Daarnaast heeft de duchessa nagenoeg haar hele buiten, met tal van privé- vertrekken, voor haar gasten opengesteld. Deze kunnen rus tig op haar chaise longue plaats nemen, de grote schouwen in haar uiteenlo pende, volledig ingerichte kamers bewonderen en boeken uit haar - groten deels Engelse - biblio theek ter hand nemen die, zittend in comfortabele fauteuils, te midden van de fraaie bloemstukken, mo gen worden gelezen. In de bibliotheek kun je ook een blik werpen op geschil- HELEEN CRUL MENSELIJK derde portretten van Franca in jongere jaren. Er is er één uit 1956, in de bloei van haar leven. Hij laat een lange, slanke vrouw zien, haar hoed elegant tegen een dij gevleid die bekleed is met een japon van zijde, daarboven haar mond wat tuitig haar oogopslag koel. Ook op de andere schilderijen is ze meer Engels dan Italiaans. Bianca della Robbia, de moeder van Franca, erfde dit buiten, omringd door de glooiende Toscaanse heuvels, waar druivenranken, olijfboomgaarden en velden met graan al eeuwenlang het landschap bepalen, van haar man. En zij schreef er een boek over. dat ik hier ter plekke in het Engels aanschaf en mijn man in het Italiaans. Na een eer ste zin die bulkt van weemoed en belof ten wekt, geef je je als lezer direct ge wonnen. En vervolgens komt er een heel persoonlijk, poëtisch geschreven relaas van een vrouw die opeens, bij ge brek aan een broer, een grote buiten vil la met landerijen erft, met wijn- en olijfboomgaarden en akkers. Dit familiebezit heefteen rentmeester die het beheer en toezicht moet regelen. Zelf verblijft Bianca er gedurende be paalde perioden van het jaar en be moeit zich actief met de exploitatiepro blemen en de gezinnen van de boeren die op haar land werken. Ze ziet de mechanisatie van de land bouw als een onvermijdelijk proces en schafteen zaaimachine aan, terwijl de ossen nog elk jaar gezegend werden. Ze beschrijft hoe ze verscheurd wordt door twijfel: niets is mooier dan her gebaar van een zaaiende boer. en niets groter en onverzettelijker dan de argwaan van diezelfde Toscaanse boeren tegen iedere vorm van vernieuwing. Ze wortelen in eeuwenoude tradities, waren opgeslo ten in een cyclisch bewustzijn waaraan de mens zijn hoop en bevestiging ont leende. Tegelijkertijd waren ze daar ook een willoze speelbal van: te laat regen in de lente of juist te veel in de zomer, een te vroege droogte die de druiven deed verschrompelen of een te vroege winter, waardoor olijfbomen nog voor de oogst bevroren. En zoals haar moeder zich genoodzaakt zag tot drastische maatregelen om bij de tijd te blijven, zo heeft Franca ten slotte op 75-jarige leeftijd de wijngaar den die een paarsrode/fluwelen chian ti wijn opleveren, verkocht aan boeren, een comfortabel huis voor zichzelf in de moestuin laten bouwen, en is ze in her landhuis zelf een hotel begonnen. Daar krijgen de gasten de illusie van luister rijke ledigheid aangeboden door bedie nend personeel dat in een geelwit uni form loopt, het mooie zwembad, de fraaie, parkachtige tuin en de vanzelf sprekende grandeur die om en in 'Le Barone' heerst. De villa is een en al geschiedenis. De Della Robbia's hebben haar al driehon derd jaar in hun bezit en hun stam boom gaat terug tot de dertiende eeuw, met tal van roemruchte families, tot de Medici 's toe. Toch dreigt deze tak van de familie binnenkort uit te sterven. Franca zelfwas enig kind en haar hu welijk is kinderloos gebleven. Er is nog een oude neef in Frankrijk. Wat er na haar dood met de villa gaat gebeuren, is onzeker. Na al die eeuwen lijkt het voor 'Le Barone' opeens kort dag. Een Belgische toerist die zaterdag in het Amerikaanse Yellowstone Park door een beer werd aangevallen en een aantal uren later in een vliegen de storm werd gered door een heli kopter, heeft een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Montana verlaten en is teruggekeerd naar België. PE TER VAN DER AUWERA wandelde zaterdag alleen door Yellowstone Park toen zijn vrouw even was gaan rusten. Hij beklom een heuveltje en verraste daar een berin en haar jong. De berin stormde direct op Van der Auwera af, zette haar kiezen in het been van de Belg, schudde hem in de rondte en wierp hem weg. Het slachtoffer bleef plat op de grond liggen, waarna de beren verdwenen. Het been van Van der Auwera was opengereten; een spier was bloot ko men te liggen. De Belg verbond zijn been en strompelde in de richting van zijn vrouw, die al was gealar meerd door het lawaai. Zijn vrouw, An Ruttens, ging hulp halen: een wandeling van drie uur. De helikop ter van de gewaarschuwde hulp dienst kon echter aanvankelijk niet landen bij het slachtoffer, omdat er in de tussentijd noodweer was losge barsten. In de vliegende storm, ge paard gaande met onweer en zware regen, werd Van der Auwera ten slot te op een brancard de helikopter in- gehesen en naar het ziekenhuis ver voerd. Knal-oranje stoelen, afgesleten vloerbedekkingen donkerbruin meu bilair uit de jaren '70. Voor een bruidspaar uit Neëde was het aan schouwen van het oubollige en stof fige interieur van de trouwzaal in het Needse gemeentehuis zo'n nacht merrie dat het geplande huwelijk op het laatste moment isa5 Bruidegom en bruid wei" Neede te trouwen, omdi» zaal niet 'representatie!* Volgens een gemeente# wijken wel meer Needer- een trouwerij uit naara| meenten.Maar dit isd dat een al besproken hu? geblazen. Vervelend. Mj grijpelijk." Ook oud-we! raadslid KLANDERMA? heel goed dat 'burgers'- ihuis. ,,H0 De jonge Nederlandse t? per RONALD VAN DER- de confectie ontwerper^) rijse modehuis Guy Lar»* Kemp vervangt de Ame. Elbaz die in novemberr*' naar Yves Saint-Lauren^- Van der Kemp (33) isJ deerd aan de Rietveld Ir Amsterdam. Hij heeftc:*" ding ontworpen in deVtj ten voor Bill Blassendf jaar tekende hij de dam van Barneys New York, Ralph Toledano, de top' Laroche, zei dat Van de sterk ontwikkeld gevoel merciële realiteit heeft, couture aanvoelt en uit' de merknaam zal werke^_ ALBERTO TOMBA mas' maand zijn debuut als? Italiaanse skiër speeltef man. De actiefilm, gere; Vittorio Cecchi Gori enl ,,Alex, de stormram" g«j september in Rome inl Italiaanse televisiemaa! heeftal interessegetoo™

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 2