Cultuur Kunst fCBK door op ingeslagen weg' 'Deze boot vouwt zich als het ware open' Orgelspel van hoge kwaliteit Belgische walging over decadent Nederlands stuk Van Manen ontvangt dansprijs in Schotland DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 iPTI i directeur Connie van Driel na vijf roerige jaren: J-Jjj Hrecteur Connie van Driel blikt na vijf jaar Centrum Co (eeldende Kunst (CBK) vooruit. Ze zegt: „Als dit instituut ^50 ewild is, dan kan het niet anders of de gemeente weet rat ze met beeldende kunst wil. Ik ga ervan uit dat dit in- 3so Htuut een kans en de tijd krijgt. Als de politiek iets an- 5:00 Iers wil, hoor ik dat wel. Zo niet, dan gaat het CBK door |;|o |p de ingeslagen weg." IIDEN WIM KOEVOET 7.50 5 00 jan Driels vooruitblik lijkt ver- 310 acht veel op een beginselver- 3!90 faring. Maar dat is niet zo j-oo reemd. Voor het CBK waren de 2Ï20ffste vijf stormachtige jaren 130 pi zijn bestaan vooral een 700 ivestie van overleven. De di- 4^60 »cteur is dan ook wat voorzich- g met vergezichten. Van Driel, 1I20 ingetreden in 1995, is al de Co veede vrouw aan het roer van ®oo pt CBK. Haar voorganger 7*00 aagde er niet in het CBK in het 2,00 jjreiste tempo 'op de kaart te Ho ftten'- o,30 Van Driel: „Na de aanloop- roblemen moest ik terug naar en tegelijkertijd ombuigen. In e periode stootte het CBK eliswaar het beheer over de 'aag af maar kreeg het er nieu- e taken bij op het gebied van eliertoewijzing en kunst in jenbare ruimte. Het budget en •t aantal medewerkers bleven hetzelfde peil." Onaangenaam getroffen werd Van Driel door de openlijk geui te twijfel over de noodzaak van het CBK. Alle hens moest aan dek om het bestaansrecht te verdedigen. „De frequentie waarin het voortbestaan ter dis cussie werd gesteld was wel heel erg hoog. Het ene moment werd het CBK tot basisvoorzie ning uitgeroepen, een half jaar later gingen er stemmen op om de geldkraan dicht te draaien. Dat zie ik met de bibliotheek, ook een basisvoorziening, nog niet gebeuren." Wat Van Driel met haar 'be ginselverklaring' wil zeggen is dan ook dat ze haar energie de komende jaren niet langer wil besteden aan de vraag of er in Leiden een CBK moet zijn maar dat ze zich volledig wil richten op 'de inhoud'. „Wat wil de ge meente met beeldende kunst en welke rol kan het centrum ver vullen?". Een van haar vurige wensen Een hoogtepunt in het CBK-bestaan: de Leidse Waag 'onder water* tij dens de manifestatie 'De Hollandse Tuin' (1994). FOTO PR/MARC DE HAAN is dat het CBK kunstenaarsini tiatieven, 'die helaas nog dun zijn gezaaid', concreet kan on dersteunen. „In de huidige situ atie kan ik een kunstenaar wel adviseren maar voor financiële zaken moet ik toch naar het stadhuis doorverwijzen. Het CBK zou voor dergelijke initia tieven een budget moeten be heren, al moet worden voorko men dat kunstenaars afhanke lijk worden van het CBK." Vergeleken met de vele mil joenen guldens die de afgelo pen jaren in Stadsgehoorzaal, Schouwburg en Muziekhuis zijn gestoken, komt het CBK er be kaaid vanaf. Zelf wil Van Driel daar niet over klagen. Ze leidt er evenmin uit af dat de gemeente meer op heeft met podiumkun sten dan met beeldende kunst. „Veel van dat geld is gaan zitten in achterstallig onderhoud, in infrastructuur. Op wat er op de podia gebeurt, heeft dat nauwe lijks invloed. Net zo goed als antwoord moet komen op de vraag wat deze stad met beel dende kunst wil, is het nog altijd wachten op een visie op de po diumkunsten." Bij de oprichting van het Cen trum Beeldende Kunst (CBK), vandaag op de kop af vijf jaar geleden, waren de verwachtin gen, hoog gespannen. „Toren hoog", corrigeert Van Driel. „Dat is altijd zo met nieuwe in stituten: tussen de ambities enerzijds en de beschikbare mensen en middelen anderzijds ontstaat al snel een spannings veld." Dat spanningsveld verklaart echter niet de discussie die de PvdA in de periode voor de ge meenteraadsverkiezingen aan zwengelde. Niet de ambities of het budget waren de inzet van de discussie, maar het be staansrecht van de relatief jonge instelling. Het geld voor het CBK, zo'n 7.5 ton, wilde de PvdA liever voor de amateur kunst gebruiken. Die storm is inmiddels geluwd. Maar het CBK wordt sinds de uitbreiding van De Lakenhal van de baan is wel genoemd als 'partner' voor het stedelijk museum. Als de budgetten en organisatie van CBK en Lakenhal ineen worden geschoven, zo wordt gerede neerd, kunnen de twee instel lingen een grotere vuist maken. Van Driel heeft weinig trek om via de krant te laten weten hoe zij denkt over de omstreden scheiding die ontstaat als muse um en CBK in elkaar opgaan: tentoonstellingen van heden daagse kunst bij het CBK aan de Hooglandse Kerkgracht, oude kunst in De Lakenhal aan de Oude Singel. „De discussie over samenwerken moet nog begin nen. Vooralsnog ga ik uit van een CBK zoals dat nu bestaat. Ik ga verder op de ingeslagen weg, gebaseerd op het bedrijfsplan dat ik heb geschreven." Dat de vijf voorbije jaren las tig zijn geweest wil volgens Van Driel nog niet zeggen dat het verloren jaren zijn. Het CBK, vindt ze, heeft het al ver ge schopt. Zo is er sinds 1993 spra ke van een inkomstenstijging met 55 procent. De verkoop van kunstwerken is toegenomen met 33 procent. En over het be zoekcijfer, dat met ruim 80 pro cent is gestegen, heeft Van Driel ook niet klagen. „De cijfers wij ken in gunstige zin af van de landelijke trend want die komt neer op gelijkblijven of dalen." AAM: idolfTenzer en errette Vermue :eftijd en 39 jaar EROEP erkzaam in de 'zondheidszorg OORT WONING: oonboot Het gaat ons om de plek. Die is uniek. Vlak bij de binnen stad en toch zo rus tig, buiten. We noe men dit terras dan ook ons uiteninterieur'. We zitten hier zomers altijd. jk, dat we op een woonboot onen, heeft met ons 'verleden' maken. We hebben allebei dens onze studie de kans ge- 'egen om op een boot te wo- Jpn. Historische bedrijfsvaartui- ~Jn waren dat. En op een gege- in,976fn moment konden we een i.i48öonboot kopen en een stukje ^Ijaond hier langs de spoorlijn 29.wren. Dat hebben we gedaan, toen er kinderen kwamen, de boot te klein. We moes- 3!595li opnieuw kiezen: öf een huis °rj9ifPen' een groter6 boot. 2 798|aar we vonden nergens zo'n o,5jek als hier. Dus hebben we J^jestemming gevraagd om een 25.2rds op het water' op die plek i6,ói leggen en dat mocht. In feite 324reze b°ot vergelijkbaar met o!ooo(n vrijstaand huis. o.275|g boot die we hebben laten 135 6fuwen vouwt zich het ware jWK./fen- Je hebt de rechte bak, >ctievffiar de woonkamer is en ver- antcrélgens dat gedeelte met die te.v pdieping erop. Daar krijg je )t open effect. Dat komt ook Dor de ramen. i de kinderkamers sta je als het are half onder het waterop- "ge ^rvlak. Dat komt omdat de bak iep ligt. Dat was nodig, omdat lw i een etage bovenop is ge- )0 jiuwd. Anders zou hij te hoog >o Drden. We hebben dus ver Of je nu in een woonwagen woont of in een Wassenaarse villa, of je van een rijk gedecoreerde woonkamer houdt, of van een interieur dat strak staat van het design, wie thuis blijft wil het naar z'n zin hebben. Ingesponnen in z'n eigen coconnetje. In het ene kun je niet meer lopen van de spulletjes, in het andere heb je een paar rolschaatsen nodig om van de ene naar de andere kant te gaan. Hoe, waar en waarom? Vandaag de laatste aflevering. van buiten uitziet is van invloed op de binnenkant en andersom. Aan de kant waar we leven, waar dus het terras is, is het een open boot. Aan de andere kant, waar we niet (buiten) leven is hij dicht. Er is hier aan alle kanten licht. De zon komt altijd de kamer in. Anders dan bij die oude, histori sche boten heb je hier overal licht en ruimte en échte ramen. Ons buiteninterieur is qua vorm het tegenovergestelde van de boot. Daar zijn het de ronde vormen die overheersen. Maar ook watervormen vind je hier terug: dat ene perk is in de vorm van een waterdruppel gelegd. Dat zie je alleen op de tekening. We hebben er bijna een jaar over gedaan om deze tuin aan te leggen. Het was een grote woestenij, eerst. Elk weekeinde hebben we eraan gewerkt. Maar het resultaat is zeer naar ons zin. We hebben geprobeerd een natuurlijke sfeer te creëren. De natuur in de stad. Want je leeft hier met de seizoenen mee, ziet allerlei soorten vogels, bosuilen van de Leidse Sterrewacht die hier fourageren in het voorjaar, trekvogels in de winter. Een unieke plek. Als het aan ons ligt gaan we hier nooit meer van- daan. TEKST: ANNEMIEK RUYGROK FOTO: HENK BOUWMAN Connie van Driel: „Kunst is niet per definitie voor de eeuwigheid bedoeld." Tevreden is Van Driel ook over het aantal tentoonstellin gen en projecten - 76 in vijf jaar. „Dat zijn er 15 per jaar. Een ge middelde dat niet is vol te hou den. „Om de taken die we erbij hebben gekregen en de gigan tisch hoge werkdruk terug te brengen programmeren we nu minder. Wat in geen geval mag gebeuren, is dat de kwaliteit ge weld wordt aangedaan Connie van Driel beschouwt het als een verdienste van haar instelling dat over het onder werp 'beeldende kunst in de openbare ruimte' nu heel an ders gesproken wordt dan in de periode vóór het CBK zich er mee bemoeide. „Door de nau we samenwerking met steden bouw en door kunstenaars in te schakelen als plannen nog moe ten worden ontwikkeld, komt er een einde aan het 'incident- denken'. Zo van: alles staat er. nu moet er nog een mooi kunstwerkje bij. Kunst is meer dan decoratie van de openbare ruimte. Het in een vroegtijdig stadium bij elkaar brengen van verschillende disciplines voor komt dat je in de stad tegen een prullenbak of abri aanloopt waarvan je denkt: hoe komt die in godsnaam hier? Er is nu een miljoen gulden beschikbaar voor een nieuwe toepassing van beeldende kunst in de openbare ruimte. De eerste projecten zijn aan uitvoering toe, bijvoorbeeld het kassahuisje voor de rond vaart op de Beestenmarkt." Van Driel wil afrekenen met het idee dat 'je alleen door een instituut binnen te lopen, beel- FOTO HENK BOUWMAN dende kunst kunt zien'. In de toekomst wil ze 'studie-op- drachten uitschrijven voor kun stenaars zodat ze hun verbeel ding op een bepaald gebied kunnen loslaten.' „Dat kunnen ook tijdelijke projecten zijn. Kunst is niet per definitie voor de eeuwigheid bedoeld." Van Driel komt op korte ter mijn met voorstellen voor in voering van een gedifferenti eerd tarief voor de Kunstuitleen. „Nu hanteren we nog één prijs voor alles. Ik wil de abonne mentsgelden relateren aan de waarde van het kunstwerk. Dat betekent niet per definitie dat de prijzen stijgen. Er blijven ge noeg kunstwerken die tegen een laag tarief geleend kunnen wor den." door Diane Verdoodt, sopraan, Ludwig van Gijsegem, tenor en blokfluit, Griet de Geyter, blokfluit en Peter Thomas, orgel. Gehoord: 2/9, Hooglandse Kerk, Leiden. De eerste ronde 'Romantiek' van het Leidse Orgelconcours vindt plaats in de Hartebrug- kerk, op het Maarschalker- weerdorgel, bij uitstek geschikt voor composities uit deze mu- ziekperiode. Van de vijf kandi daten, met opmerkelijk veel meer capaciteiten dan de zeven van de eerste ronde 'renaissan ce, barok, rococo', halen drie de voorlopige eindstreep. Lubbert Gnodde, Jamie de Goei en Roe land de Reuver komen zaterdag uit in de finale en dingen mee naar de 'geld en goed' prijzen. Het avondconcert is tussen al dat georgel overdag een zeer prettig intermezzo en wordt verzorgd door onze Zuiderbu ren. De sopraan Diane Ver doodt en tenor Ludwig van Gij segem zijn beiden niet onbe kend in Leiden. Verdoodt straalt in Vivaldis 'Nulla in mundo pax sincera'uo', een motet voor so praan, twee blokfluiten en bas- socontinuo (orgel). Haar stem vibreert licht en heeft een buig zame zilveren klank. Op extro- verte wijze, een beetje colora tuurachtig, maar zonder over drijving of gegalm, tuimelt Ver doodt door kleurrijke versierin gen en trillers, en geeft zo deze avond een feestelijk tintje. En anders doet Ludwig van Gijsegem dat wel als hij vrolijk om de ijle vibratieloze cantus firmus melodie van de sopraan slingert in Bachs 'Meine Seele wartet auf den Herrn'. Hier moet zijn expressieve stem nog wennen aan de verraderlijke akoestiek, flakkert de klank nog BRUSSEL/ANTWERPEN ANP/8ELGA De jongste voorstelling van de Toneelgroep Amsterdam is een aantal Belgische politici in het verkeerde keelgat geschoten. Leider van het Vlaams Blok, Fi- lip Dewinter, heeft een aan klacht ingediend bij justitie we gens zedenschennis. Het stuk 'Liefhebber' was za terdag te zien in de Bourla- schouwburg tijdens het ope ningsfeest van Het Toneelhuis in Antwerpen. Volgens Dewin ter werd het publiek, waaronder kinderen, blootgesteld aan 'le vensechte masturbatie- en ver- krachtingsscenes'. Er is volgens hem sprake van een misdrijf volgens artikel 385 van de Belgi sche strafwet over openbare ze denschennis. Ook de Vlaamse liberalen hebben grote moeite met het stuk van de Toneelgroep Am sterdam. Ward Beysen, VLD- fractievoorzitter in de Antwerp se gemeenteraad, spreekt van 'een uiting van geestelijke ar moede en totale decadentie'. Hij wil dat de gemeente - ook om andere redenen - de geld kraan dichtdraait totdat er goe de afspraken zijn gemaakt met Het Toneelhuis. Een woordvoerder van de To neelgroep Amsterdam is ver baasd over de commotie in Bel gië. „We hebben hetzelfde stuk al twintig keer met groot succes opgevoerd in België, ook in Ant werpen", zegt een 'stomverbaasde' woordvoerder René van der Pluijm. Hoewel het om een contro versieel stuk gaat dat verschil lende reacties oproept, is de groep niet eerder beticht van zedenschennis. Van der Pluijm sluit niet uit dat er in België door affaires als rond Dutroux 'een extra gevoeligheid' is ont staan. Maar mogelijk spelen er ook andere zaken een rol omdat de klacht is gericht tegen de ar tistieke leiding van Het Toneel huis. Die leiding heeft bewust gekozen voor opvoering van 'Liefhebber' omdat ze daarmee een statement wilde afgeven, al dus de woordvoerder. teveel. In Alessandro Grandis 'Intemerata' heeft Van Gijsegem alles onder controle, tovert hij met elke noot, elke syllabe. Mystiek en overgave worden zo aangenaam verteerbare realitei ten. De zanger ontpopt zich ook nog eens als een vaardig fluitist. Met een jong Belgisch talent Griet de Geyter ondersteunt en begeleidt hij het orgel en de so praan soli. En onder het gehoor van twee juryleden, de bekende Nederlandse organisten Jan Welmers en.Folkert Grondsma, laat Peter Thomas horen wat België te bieden heeft op orgel- gebied en dat is van hoogwaar dige kwaliteit. Exact, helder spel, zonder vettigheid of over- registratie. Vaktechnisch en muzikaal prachtig in stijl van de renaissance en barok, van het De Swartorgel, én van de vaste organist van de Hooglandse, Joop Brons. EOINBURGH ANP Choreograaf Hans van Ma nen heeft in Edinburgh de Archangel gekregen, een dansprijs van ballelcritici. De prijs is een initiatief van de Schotse krant The Herald. Tijdens het befaamde Edinburgh International Fes tival werd Van Manen ook geëerd met een retrospectief van zijn werk. Het Neder lands Danstheater en Het Nationale Ballet werkten er aan mee. Van Manen kreeg de Archangel voor zijn gehele oeuvre, vanwege zijn enorme staat van dienst in de inter nationale balletwereld en zijn invloed op de heden daagse dans.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 9