'Sanering varkenssector moet snel en pijnloos' Economie Oculerende apotheker iart Brocacef zorgen Politie moet staking breken Bedrijven in actie tegen afsluiten Houtribdijk Ruim 42 procent meer winst voor grote supermarkten Ahold breidt uit in Spanje Hoogste punt Sony Northwest ontslaat 27.500 man Duurzaam energiegebruik vergt verbond Pronk en Jorritsma JDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 7 "idernemingsraad KLM naar rechter Ielveen De ondernemingsraad van de KLM heeft een recht- c aangespannen tegen het besluit om de afdeling telefo- ihe reserveringen in een apart bedrijf onder te brengen. De 1 heeft daarvoor een nieuw bedrijf opgericht dat een Euro- 5 call-centre gaat exploiteren. Eerder heeft de onderne- ie jgsraad daar negatief over geadviseerd. De KLM heeft het be- d i toen ingetrokken. Volgens de raad probeert de KLM het virt nu alsnog stapje voor stapje door te voeren, waarbij de ou- ua/deling geleidelijk afsterft. De OR zou zo buiten spel worden e pt. De raad heeft de zaak vandaag aan de ondernemingska- zevan de Amsterdamse rechtbank voorgelegd. De rechter is delaagd te voorlopig te verbieden dat de KLM nieuwe stappen ke >m de reserveringen uit te besteden. ?hc ^eds meer Britten via IJmuiden -D|pen Door een stijging van het aantal Britse passagiers, heb- vorig jaar 20.000 mensen meer met Scandinavian Seaways en IJmuiden en Newcastle gereisd dan was verwacht. Telde ootdienst vorig jaar in totaal ruim 152.000 passagiers, voor 'ke^ar verwacht de rederij een stijging niet nog eens 60.000 rei kis. Volgend jaar zet de groei naar verwachting door en reizen )00 214.000 mensen via de IJmuidense zeehaven, zo spreekt de |Jn nse DFDS Groep uit in de halfjaar-cijfers over 1998. Scan- ierjvian Seaways is onderdeel van de DFDS Groep, die in het vatte half jaar de omzet met zestig procent zag stijgen. Die stij- )0Bis vooral te danken aan de vrachtdivisie Tor Line. idc fn'lN TV volledig in handen Endemol cnrsum» Endemol Entertainment wordt volledig eigenaar van iteijTV-Productions. Het amusementsbedrijf had al 49 procent a d'e aandelen. Win-TV maakt spelletjesprogramma's als Tien re jTaal en Herexamen. Bedragen zijn niet bekendgemaakt. gei^mol-onderdeel John de Mol Produkties zal dit televisiesei- ind beide programma's voor respectievelijk Tros en Vara pro ven. :t Tienwerking KLM en Tsjechisch CS A elveen De KLM praat met de Tsjechische luchtvaartmaat- t alppij CSA over vergaande samenwerking. Beide maatschap- ban hopen hierdoor sterker te worden in Europa. Wanneer de laaénwerking haar beslag moet krijgen, is nog niet bekend, zegt )n woordvoerder van KLM. KLM en CSA voeren op de dienst e 'k-Amsterdam al samen vluchten uit. Beide maatschappijen ibeppen tickets voor eikaars toestellen. ,,Wij willen kijken of we dei toekomst op meerdere terreinen iets voor elkaar kunnen ipokenen", aldus de woordvoerder. CSA heeft haar vloot heie de I gemoderniseerd. Vorig jaar zette de maatschappij de tante overgebleven Russische Toepolevs aan de kant. Ze ge- dat nu alleen toestellen van westerse makelij. »j lg %kort aan bouwtechnici blijft 'enerdam. Het is nauwelijks mogelijk om het tekort aan civiel- |^ehici (ingenieurs en technisch ontwerpers) in de bouw snel ete werken. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijver- ^(EIB) concludeert dat na onderzoek in opdracht van Ar- eSvoorziening Nederland. Bijna 90 procent van de bouwad- ers jureaus heeft één of meer vacatures voor personeel niet een aasltechnische opleiding. Bijscholing van niet civiel-geschool- zor^evert volgens het EIB veel problemen op. Zij missen een ge- ,-f np ondergrond qua wis- en natuurkunde. Ook ontbreken eJijkervaring en kennis van regelgeving. Een bijscholingspe- korter dan een jaar is daardoor onhaalbaar, stelt het EIB. as Mande IBM en Brits telecomconcern de n g£NHet Amerikaanse computerconcern IBM en het Britse is ipmbedrijf Cable Wireless hebben een strategische allian- buitvormd op het gebied van informatietechnologie. Het gaat sr rien contract voor tien jaar dat een waarde vertegenwoordigt :es miljard gulden. IBM gaat Cable Wireless helpen de itverlening aan de klanten te verbeteren. Er stappen dui- ~~werknemers van het Britse concern over naar IBM Global ces, de dienstverleningsdivisie van IBM. b vliegt vaker naar de Antillen Vakantiegangers die de komende wintermaanden een r x vakantie naar de Antillen hebben geboekt, zullen - aeen vliegen met KLM in plaats van Martinair. De Antilli- e regering gaf eerder geen toestemming voor de overname |e chartervluchten door Martinair. Het gaat om vakantie- ers die een volledig arrangement boeken bij zeven tourope- b zoals Hotelplan en Travel Unie. Monopolist KLM op deze heeft de afgelopen maanden met de zeven touroperators racten afgesloten. Daarbij is een retourprijs van 1000 gulden iassagier afgesproken. Horecaconcern Van der Valk is niet lpen met dit jongste KLM-aanbod. Van der Valk heeft geen pet met KLM. Van der Valk verloor eerder een kort geding as In van de KLM lagere tarieven werd geëist. ^nemende vraag van apo- feurs naar kort'ngen baart danPnenProc*ucent en jecjjandel Brocacef zorgen. Igende kortingen zorgen Iedeen rem °P de winstgrooi- >estoect'e dat de roeP nee pussen en andere voor- ens^ in de tweede helft van nee| verder zal groeien. evJ consument kijkt niet aner Prtjzen", stelt directielid lens "D'e koopt gewoon weJhuisarts voorschrijft. Om ïen fek aan concurrentiemo- jg ^den te ondervangen, be- i apothekers bij de groot ma) sleeds lagere prijzen. on^ikt de winstmarge." occ3verheid stelt inmiddels ,t al en perk aan de kortin- •dirip und intig banen weg bij C A mei O >ok puwe reorganisatie bij C angeoet ertoe leiden dat het at altconcern sneller kan in- Revlop de behoefte van de het In Nederland krijgen en- e halntallen mensen in de top ng gjin- en verkoop en op het diejantoor een andere func- rijdègeveer twintig mensen nieuü (vervroegd) gepensio- ers \of gaan met hulp van C ?ngé zoek naar een andere wiei s, wdedingmarkt is de laatste :t naDor de detailhandel inge- S geworden door het gril- opgedrag van de consu- Een eerdere reorganisatie n A leidde tot een centrale enkhuizen gpd De vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Neder land (TLN) vreest miljoenen schade door de geplande afslui ting van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Volgens plannen van de provincie Flevoland gaat de dijk in ver hand met werkzaamheden aan de sluizen bij Lelystad vanaf 21 september voor minimaal drie weken dicht voor alle snelver keer, behalve de bus. Namens duizenden Noord- Hollandse bedrijven zijn deze week vierhonderd brandbrieven rondgestuurd, onder meer naar Kamer- en Statenleden, waarin wordt aangedrongen op uitstel van de klus. Bedrijven kunnen zich er dan beter op voorberei den en zich bezinnen op een al ternatieve route. N. Blom van de Westelijke Land en Tuinbouw Organisatie meent dat de klus aan de dijk minimaal zes weken moet wor- dqn uitgesteld. .Anders valt het precies in de periode dal we in Flevoland bollen planten en le lies oogsten." Een woordvoerder van TLN noemt de schade die bij afslui ting zal ontstaan 'enorm'. „Een voorzichtige inschatting leert dat er achthonderd vrachtauto's per dag over de dijk gaan. De afsluiting betekent per rit twee uur extra rijtijd. De totale extra kosten daarvan lopen in de mil joenen. En dan hebben we het nog niet eens over het perso nenvervoer." asan» Stakende vakbondsmensen hebben vanmorgen bij een van de zes vestigingen van de Mando-machinefabrieken in de buurt van het Zuid- Koreaanse Asan een gebouw in brand gestoken. Voor de Zuid-Koreaanse overheid was toen de maat vol. Die heeft de oproerpolitie op alle zes de vestigingen van Mando afgestuurd om een einde te maken aan de staking. De tweehonderd agenten kregen steun van een helikopter en speciale voertuigen. Mando is het grootste bedrijf voor de productie van auto-onderdelen in Zuid-Korea. Bij de hoofdvestiging in Asan brak de politie met speciale voertuigen door de hopen staal die de stakers op een brug hadden geplaatst. Terwijl de politie het gebouw bestormde, wierpen de stakers stalen pijpen en molotovcocktails naar de agenten. De ongeveer 4.500 actievoerders gingen op 17 augustus in staking, nadat onderhandelingen over het ontslag van 1.090 werknemers waren mislukt. Mando ging vorig jaar failliet. De ontslagen maken deel uit van een saneringsplan. foto reuters yun suk bong Nieuwe directeur LTO-Nederland: Ook buurtsupers boeren goed Zeist anp en stijging van de omzet. Rui mere winkeltijden blijken de verkoop te stimuleren. De buurtzaken slaagden er dus in om aan hun teruglopen de omzetten een halt toe te roe pen. Daarmee blijken er volgens Deloitte ook voor deze groep nog steeds mogelijkheden voor een gezonde exploitatie te zijn. Toch denkt Deloitte dat het aantal supermarkten verder zal dalen, dat de bedrijven steeds groter worden en meer diensten gaan bieden. Het aantal ope ningsuren stijgt de komende ja ren verder. In 1997 ging het aantal uren gemiddeld met vijf procent omhoog. De winstmogelijkheid van su permarkten blijven ook de ko mende jaren goed. Met de daar voor nodige uitbreiding van het aanbod zijn de buurtsupers een bedreiging voor de speciaalza ken. De positie van bijvoorbeeld bakkers en slagers blijft onder druk staan. De grote supermarkten hebben vorig jaar een spectaculaire winststijging van ruim 42 pro cent geboekt. Deze ontwiicke- ling blijkt overigens niet ten koste te gaan van de kleine buurtsuper. Zij kwamen tot een winststijging van 26 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse be- drijfsvergelijking van de ac countants- en adviesgroep Deloitte Touche. De bedrijfsvergelijking toont een fors groeiende ontwikkeling bij de supermarkten. De gemid delde omzet nam toe met 5,2 procent. Met 8,5 procent was de stijging het grootst bij de grote zaken (meer dan een kwart mil joen omzet per week). De kleine winkels (gemiddelde weekom- zet minder dan 50.000 gulden) zagen de verkopen met ruim één procent toenemen. Er is een direct verband tussen uit breiding van de openingstijden De varkenssector moet zo snel en pijnloos mogelijk wor den gesaneerd. De overheid moet daarom de komende jaren het gereserveerde geld, ruim drie miljard gulden, gebruiken om varkenshouders uit te kopen die willen stoppen. Dat stelt D. Duyzer, de nieuwe directeur van LTO-Nederland. Volgens hem gaat het om vooral zo'n vierduizend kleinere varkenshouderijen. den haag peet vogels De varkenspest heeft het agrari sche wereldje behoorlijk door elkaar geschud, vindt Duyzer. „Ondanks alle ellende zijn er ook een paar goede kanten aan de crisis te ontdekken. De var kenshouderij is midden in de belangstelling komen te staan en niet op de meeSt positieve manier. De kritiek heeft echter het denken van de boeren ver anderd. Maatschappelijk ver antwoord ondernemen is een noodzaak, zo begrijpen zij nu ook." Om maatschappelijk on dernemen mogelijk te maken moet de sector wel de ruimte krijgen, meent Duyzer. „Het gaat slecht op dit moment. Vooral de zevenduizend bedrij ven in het varkenspestgebied zijn hard getroffen. Daarbuiten hebben de boeren kunnen pro fiteren van de goede prijzen, maar in het pestgebied hebben de bedrijven nauwelijks de kos ten goedgemaakt, laat staan dat er reserves zijn opgebouwd voor de slechte tijden." Duyzer pleit voor een snelle sanering omdat het tij nu gun stig is. „De arbeidsmarld is goed, dus boeren die willen ver anderen kunnen nu gemakke lijk iets anders gaan doen. Als de overheid zorgt dat er vol doende mogelijkheden zijn, bij voorbeeld VUT-regelingen en omscholingsmogelijkheden, dan kan de sanering zonder al te veel pijn worden uitgevoerd." Naast de drie miljard gulden uit Den Haag denkt Duyzer dat er ook nog geld uit Brussel is te halen. „Geld voor VUT-regelin- gen, voor de sloop van varkens stallen waar asbest in zit en geld uit fondsen voor de versterking van de structuur van het platte land. Daar moet Apotheker, on ze nieuwe minister van land bouw, zich sterk voor maken." De reconstructiewet waarin de vorming van varkensclusters, concentratiegebieden met var kens die van elkaar worden ge scheiden door varkensvrije cor ridors van minstens een kilome ter, wordt geregeld is een on ding, meent Duyzer. Van Aarts- en, de vorige minister van land bouw heeft de clusters bedacht om uitbraken van varkenspest tot één gebied te kunnen beper ken. De corridors moeten voor komen dat de varkenspest over slaat. In het wetsvoorstel is ook geregeld dat varkensbedrijven in of nabij een natuurgebied ge dwongen moeten verhuizen. „Er is niet aangetoond dat de clusters een bijdrage leveren aan de indamming van ziektes. De slachterijen en de varkens houders moeten zelf zorgen voor een gezonde sector die aan de normen van de samenleving voldoet." zaandam-sevilla anphonderd miljoen. De overname van de super marktonderneming Dumaya is inmiddels op een haar na ge vild. Dumaya bestaat uit 23 su permarkten, vijf cash carry's en een grote hypermarkt in aanbouw. De winkels zijn ge vestigd in en om de Zuid- Spaanse stad Malaga en de Spaanse enclave Ceuta aan de Marokkaanse kust. Dumaya had vorig jaar een omzet van onge veer 150 miljoen. Ahold heeft sinds 1996 in Spanje samen met Caprabo de joint venture Store 2000. Die beschikt over 45 filialen in en om Madrid met een omzet van driehonderd miljoen per jaar. Ahold gaat zijn supermarktacti viteiten in Spanje uitbreiden. Het detailhandelsconcern praat met supermarktonderneming Dialco over een krachtenbun deling en neemt in dit land een kleine branchegenoot over. De beide Spaanse levensmiddelen- bedrijven zijn goed voor een omzet van ongeveer 550 mil joen gulden. Dialco is één van de oudste Spaanse supermarktonderne mingen met een goede reputa tie in het zuiden van het land. Het bedrijf telt ongeveer hon derd supermarkten in de pro vincie Andalusië. De omzet be droeg vorig jaar ongeveer vier- gen die apothekers ontvangen. Maar dit zal de roep om voor deeltjes niet doen afnemen, vreest De Wit. „Sterker nog; wij denken dat apothekers alleen maar meer gaan eisen." Brocacef behaalde in het eer ste semester een winst van 8,9 miljoen tegen 7,1 miljoen in de zelfde periode vorig jaar, terwijl de omzet slechts 3,5 procent aandikte tot 619 miljoen. Volgens de directie blijft het verbruik van geneesmiddelen stijgen, terwijl het effect van de prijsverlagingen door de Wet geneesmiddelenprijzen in 1996 en 1997 inmiddels is verdwe nen. Om dit te ondervangen is Brocacef meer gaan letten op de kwaliteit van de omzet, waar door het marktaandeel licht daalde. inkoop voor alle vestigingen in de tien Europese landen waarin het concern van de familie Brenninkmeijer actief is. Nu vindt C A vooral een aanpas sing aan de verkoopkant nodig. Daarbij is de prijs-kwaliteitsver- houding C A is toch voor deligerniet meer alleen za ligmakend. Voor de klanten zal de groot ste verandering zijn dat de hui dige Twintig huismerken wor den teruggebracht tot dertien. Deze zijn elk bestemd voor een aparte doelgroep. Dit merken beleid wordt in de winkels zichtbaar gemaakt onder meer door 'winkeltjes binnen de win kel', te creëren. Staking piloten duurt inmiddels vijf dagen minneapolis krf-anp-ap De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij North west heeft gisteren 27.500 werknemers ontslagen. De partner van KLM zegt niet anders te kunnen nu de staking van de piloten aanhoudt. De acties duren inmiddels vijf dagen. Het personeel daf op straat is gezet, bestaat vooral uit technici en cabine-, balie- en grondper soneel. „Het is een trieste dag voor Northwest. We hadden gehoopt dat dit nooit zou hoeven te gebeuren"aldus personeelsdirecteur T ucker. De ontslagen werknemers behouden hun recht op medische voorzieningen tot eind deze maand. Northwest sluit niet uit dat er meer mensen op straat komen te staan. De maatschappij heeft on geveer 50.000 personeelsleden en voert dagelijks 1.700 vluchten uit. Een einde aan de staking is niet in zicht. De maatschappij kondigde gisteren verder aan dat tot en met volgende week maandag alle vluchten zijn afgelast. De actie van de vliegers heeft ook gevolgen voor luchtvaartmaatschappij Mesaba. Deze maatschappij vliegt bijna tachtig procent van zijn passagiers naar Detroit en Minneapolis, waar die overstappen op toestellen van Northwest. Mesa ba heeft voorlopig al zijn vluchten stopgezet. ruswuk anp berlun. Vanuit de lucht is het nieuwe hoofdkwartier van Sony in Berlijn goed te zien. Het gebouw staat aan de beroemde Potsdamer Platz. Van daaruit worden alle Europese activiteiten van de Japanse Sony Corpora tion gecoördineerd. Gisteren werd het bereiken van het 'hoogste punt' gevierd. Sony Berlijn wordt volgend jaar opgeleverd. fotoreuters fabrizio bensch Om duurzaam energiegebruik in Nederland echt van de grond te krijgen, is het nodig dat minister Pronk (VROM) en zijn collega Jorritsma (eco nomische zaken) een coalitie vormen. Zij moeten met meer dwingende regelgeving ko men. Dit stelt voorzitter Zij develd van de Duurzame Energie Federatie. Hij is sinds kort ook de nieuwe voorzitter van Milieudefensie. Dwingende regelgeving kan voorkomen dat de Nederland se industrie op achterstand komt, meent Zijdeveld. In Duitsland en Denmarken, waar in tegenstelling tot Ne derland wel dwingender regel geving is, gaat de ontwikkeling van duurzame energie veel sneller, met alle voordelen voor de industrie van dien. „Als de bewindslieden willen, kunnen ze met stip de geschie denis ingaan als de ministers die duurzame energie echt een impuls hebben gegeven. Met extra regels is het geen pro bleem om de doelstelling te halen om in 2020, tien procent van het energiegebruik duur zaam op te wekken." Hij vindt dat Jorritsma het Duitse voorbeeld moet volgen en de energiebedrijven moet verplichten alle stroom af te nemen die duurzaam is opge wekt. Alle afnemers moeten dan meebetalen aan de extra kosten. Nu kent Nederland het sys teem van Groene Stroom. Op vrijwillige basis kunnen klan ten besluiten meer geld voor hun stroom te betalen. Met dat extra geld zorgt het energiebe drijf dan dat er meer energie duurzaam wordt opgewekt. „Dat is het omgekeerde princi pe van de vervuiler betaalt", zegt Zijdeveld afkeurend. Pronk moet volgens hem met meer dwingende bouwvoor schriften komen. Daarbij hoort ook de verplichting elke nieuwbouwwoningstandaard van een zonneboiler te voor zien. Zonder dat het veel duur der wordt, kan per nieuw bouwhuis 650 kuub gas be spaard worden. Een gemiddeld huishouden verbruikt nu ruim 2000 kuub. De voorvechter voor duurzame energie stelt dat het huidige Nederlandse beleid de burger voor de gek houdt. De Neder landse regering gokt bij haar duurzame doelstelling op im port van waterkrachtstroom uit Noorwegen. „De Noren bouwen momenteel twee grote gasgestookte centrales om in hun eigen behoefte te voor zien. Het is dan cynisch om te zeggen dat wij dan met de im port duurzaam bezig zijn." Uit de elektriciteitswereld heeft Zijdeveld ook vernomen dat de Zwiters onderhandelen over de import van stroom uit Franse kerncentrales, om vervolgens hun eigen waterkrachtstroom voor goed geld in Duitsland en Nederland af te gaan zetten. „Met zulke ontwikkelingen verdwijnt het draagvlak voor duurzame energie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 7