1 aap noot Mies MOET! NES %ativijks 'Modehu atwijks FAMILIEBERICHTEN Voortdurend moe èn altijd dorst... overgewicht... diabetes in uw familie? Wfena£»o We-CT cezW op De Zonnebloem heeft ook in 1998 verplegenden nodig de zonnebloem in de kif; DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 901 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur Voor de maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Overlijdensberichten geboorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09.00 uur worden opgegeven. (Voor de zaterdagkrant) telefonisch vrijdag tot 16.45 uur schriftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur. HANNIE 23 december 1 950 f 31 augustus 1 998 Leiden: W. BEKOOIJ R. BEKOOIJ en R. OCHSE T. BEKOOIJ M. H. VAN FRUCHTEN- BOUMAN Zoetermeer: J. H. VAN FRUCHTEN M. WOLBEER Bergen op Zoom: M. NAGTEGAAL G. NAGTEGAAL VAN FRUCHTEN E. NAGTEGAAL en P. J. VAN OVERLOOP A.NAGTEGAAL Leiden: J. BEKOOIJ G. BEKOOIJ-VISSER MARINA en KIM G. BOUMAN J. BAERTS M. J. BAERTS-COLIJN Geen bloemen, geen bezoek aan huis. U kunt afscheid nemen van Hannie in het uit vaartcentrum van Eenvoud, Gitstraat 1 hoek Agaatlaan te Leiden op vrijdag 4 sep tember van 9.1 5 uur tot 9.45 uur. De crematieplechtigheid zal aansluitend om 1 0.00 uur plaatsvinden in de aula van crema torium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Lei- Daarna is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium. FREEK PELGRIM op 2 september jl. is overleden. Wij wensen Leny, Manon, Robin en verdere familie de kracht om met dit grote verlies om te gaan. ,,/k weet dat mijn Verlosser leeft." Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, maar ook diep be droefd, geven wij kennis dat voor ons geheel onverwacht is overleden onze lieve zorgza me moeder, groot- en overgrootmoeder DIRKJE REMMELZWAAL-KUIJT weduwe van LEENDERT REMMELZWAAL op de leeftijd LEENDERT LOES en ROB Heemstede: ANNIE Katwijk: COBIEen JAAP DIANA en NANNE Zeewolde: ERIC en ANN Onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcentrum, Zuidstraat 1 03 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condole ren op donderdag 3 en vrijdag 4 september van 19.30-20.30 uur. GEEN BLOEMEN. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. za terdag 5 september om 1 0.00 uur in het Her vormd Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 11.00 uur op de begraaf plaats ..Duinrust" aan de Parklaan te Kat wijk aan Zee. Diegenen die w|j vergeten zijn een rouw kaart te sturen vragen wij deze advertentie als zodanig te beschouwen. Ga dan eens naar uw huisarts toe! Laat u controleren op diabetes mellitus. Een tijdige behandeling kan uw klachten én het risico op ernstige complicaties aanzienlijk verminderen. Vraag de gratis informatiebrochure aan bij het: Diabetes Fonds Nederland, Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort. Bellen kan ook: (033) 46 22 055. Felicitaties en bedankjes worden dagelijks in onze bladen geplaatst. Een originele manier om uw familie, vrienden en kennissen te bedanken of te feliciteren. 1 koloms felicitatie (9 regels) 2 koloms felicitatie (9 regels) 2 koloms felicitatie foto (11 regels) ƒ25,- ƒ45,- ƒ50,- Felicitatie een dag voor plaatsing om 14.00 uur. Felicitaties met foto 2 dagen voor plaatsing om 14.00 ui •Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82, Leiden Schriftelijk opgeven: Dagbladuitgeverij Damiate b.v. t.a.v. Rubrieksadvertenties Postbus 507, 2003 PA Haarlem Met adres voor de regio als Het om HtlassieHte damesmodegaa' Wij hebben de volgende topmerk in onze collectie: DELMOD MALLANI BODE ERICA ROSSLE BELMONDE FRANKEN WAL SPORTING EUGEN KLEIN MARIANNE PARIS FINK INA-LIMA SOMMERMANh Princestraat 23 Ma. 13.30-17.30 uunor Di./vr. 09.00-17.30 uuan Zat. 09.00-17.00 uurnd Deelnemer Loko-actie Katwijk isi.1 Elk jaar besteedt het UNESCO Centrum Nederland (UCN) veel aandacht aan de bestrijding van het analfabetisme in de wereld. In 1997 heeft het UCN - dankzij vele giften - 39 ontwikkelings projecten kunnen steunen. Helpt u dit jaar ook? UNESCO Centrum Nederland Oranje Nassaulaan 5. 1075 AH Amsterdam Tel. (020) 673 01 00 E-mail: ucn@antenna.nl OPROEP^ Veelrt n'rèa9eer!len °m same" "^eken en De Zonnebloem biedt langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten vaak de enige kans op een betaalbare 9o1lega's en andere ^''""'^„'^.[getelilke vakantie. De inzet van vele verplegenden, die als vrijwilliger een week vrij willen maken, is onmisbaar. Naast gedi Cgenandicaptenin^7H^il<dank jakantie te bezorgen. plomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden, zijn ook verplegenden in het laatste deel van hun opleiding welkom. Centraal Bureau Fondsenwerving V 8.640 lezers zoeken een andere woning.* Waarom zou u die grote groep consumenten overslaan? Leidsch as-Dagblad I cidsc.li Dagblad Uk"- De krant van uw klant Effectief adverteren: 071-3566230 "Bron: Doelgroeponderzoek, Interview 1997 VERKOOP BUEXECUR Op vrijdag, 4 j september 1998, zal or getekende de navolgerfre verkopingen houden: pi laste van La Provence Restaurants LTD: D,c ak De verkoop wordek gehouden bij opbod em e toewijzing zal geschiedde aan de meestbiedende-^ tegen gerede betaling, r der opgeld. ïpi A. Buik w Gerechtsdeurwaardjns Boommarkt 3A j (j Leiden ld Stichting Krant in dilf j Postbus 12040 iir 1100 AA Amsterdamvaj Tel. 020 4309190id( Fax 020 4309199jicl Tz io EXECUTORIALE VERKOOF Verhees Van der Plas c.s. Notarissen te Katwijk is voornemens op de donderdagen 8 en 15 oktober respectievelijk bij inzet en afslag telkens 's avonds 20.00 uur in "De Orion" aan de Wethouder F. E. Meerburg Sr Kade 9 te Katwijk (Zuid-Holland), i openbaar en volgens plaatselijk gebruik te verkop* n het Burgerlijk jj, ift n de ra. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik v woning op de tweede woon- en slaaplaag n berging in het onderhuis, plaatselijk bekend als jt f Boslaan 18 te Katwijk, kadastraal bekend als Va gemeente Katwijk sektie B nummer 6585 A.9 i, (postcode: 2224 HH), uitmakende het één/zestier11 (1/16) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met ondergrond, ei! verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Katwijk, plaatselijk bekend als Boslaan nummers tot en met 32, ten tijde van de splitsing in r appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Katwijk sektie B nummer 5456, groot t are negenvijftig centiaren, conform de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993. Voor zover noodzakelijk 1 kunnen kopers geheel op éigen kosten en risico ontruiming van het registergoed vorderen. Betaling van: a. de koopsom, de overige kosten en lasten ingevoj de bijzondere veilingvoorwaarden, de onroerend) zaak belasting en andere heffingen terzake v gemeld registergoed dient te geschieden voi uiterlijk op 27 november 1998; b. de overdrachtsbelasting, het notarieel honorariuj het kadastraal recht, de kosten van kadastrale recherches en de daarover verschuldigde omzetbelasting dient te geschieden voor of uiterpf op 24 oktober 1998; ld c. de waarborgsom dient te geschieden uiterlijk debi vijfde dag nadat om betaling daarvan door verk^a s verzocht. ta Aanvaarding na betaling van de koopprijs. Koper draagt vanaf de gunning het risico voor alle Lr schaden, veranderingen aan- en gebeurtenissen nj betrekking tot het registergoed. Zakelijke lasten: a. onroerend goed belasting: ƒ132,00 per jaar; b. waterschapslasten: ƒ11,24 per jaar. Bezichtiging is mogelijk op de navolgende dagen tijdstippen, doch echter slechts na overleg met voormelde executie-notaris: - woensdag 23 september 1998, van 15.00 uur tot 17.00 uur; en - woensdag 30 september 1998, van 15.00 uur tot 17.00 uur =n met 24 september 199! schriftelijk hun bod aan voormelde executie-notai' uitbrengen. Nadere inlichtingen, veilingbiljetten en algemene veilingvoorwaarden worden verstrekt ten kantore i genoemde Verhees Van der Plas c.s. Notariss Wyborghstraat 2 te 2225 TE Katwi telefoon: 071-4071646

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 4