Paars compromis over burgemeesterskwestie Binnenland Wethouder Groen woest op curatoren Gay Games Miljoenenschade bij explosie Knorr-fabriek 1 Paars zit fout met plan gekozen burgemeester' Rekenkamer gaat aankoop Mondriaan onderzoeken Dwarsligger met visie verlaat vakbeweging MDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 goe-P meows wf- Fiersegs ez w)wr eeM CHIP TB^ÊN pi etsew p i &fst^ i»j DEN HAAG GPP VVD-voorzitter Hoekzema stapt volgend jaar op DEN HAAG ANP Partijvoorzitter drs. W. K- Hoekzema van de WD legt komend voorjaar zijn func tie neer. Hoekzema is dan vijf jaar voorzitter van de li beralen geweest. Hoekzema is in het dagelijks leven bur gemeester van Den Helder. De combinatie van burge meester en partijvoorzitter valt hem te zwaar, zo luidt zijn reden tot vertrek. Hoekzema is al de derde partijvoorzitter die zijn functie neerlegt. PvdA-voor zitter Adelmund hield er de ze zomer mee op om staats secretaris in het tweede paarse kabinet te worden. CDA-voorzitter Helgers kon digde vorige week zijn ver trek aan. De vernieuwings operatie van zijn partij was voltooid, zo luidde zijn argu ment. De 59-jarige Hoekzema geeft de zware werkdruk als reden van vertrek op. Die is onlangs toegenomen, door dat het aantal wethouders in Den Helder is verminderd. Enkele portefeuilles zijn daardoor overgeheveld naar de burgemeester. eidooi voor elektroshocks iersum Psychiater Smeets, hoofdinspecteur geestelijke ge- idheidszorg en gehandicaptenzorg, wil een nieuw protocol >r het behandelen van zwaar depressieve mensen met elek- shocks. Nu worden elektroshocks pas toegepast nadat andere ïandelingen met medicijnen niet blijken te helpen, wat vaak ?n duurt. Maar de bijwerking van langdurig gebruik van me- ijnen lijkt te zijn onderschat. Dat zou ervoor pleiten eerder tot 1 zogenaamde ECT-behandeling over te gaan. De methode i vooral in de jaren zestig zeer omstreden, omdat die vroeger wel als een soort straf is toegepast op onhandelbare patiën- of iurand haalt oud bruin terug ^Wijk Brand Bierbrouwerij haalt 14.500 kratten oud bruin te- Jj omdat bij een aantal flessen een smaakafwijking is geconsta- s rd. Daardoor voldoet het bier niet aan de gestelde eisen, al- de Limburgse brouwer, c,smaakafwijking kan in sommige gevallen een gevoel van e gelijkheid veroorzaken, waarschuwt Brand. Toch is er geen [Jake van gevaar voor de volksgezondheid. De flessen oud jin waarom het gaat zijn te herkennen aan de 'tenminste ïiidbaar tot'-codes tot en met 'FEB '99'. Die houdbaarheidsda- Ai staat op het rugetiket van de flesjes van 30 cl. prestatie in gifzakjes-zaak stTERDAMDe Duitse politie heeft gisteren in Bremerhaven de a&itein van een schip aangehouden wegens vervuiling van de isderlandse kust. Justitie zal om uitlevering van de kapitein ver- s tken. Het schip, dat onder Singaporese vlag vaart, zou verant- ciordelijk zijn voor de vervuiling van de kust tussen Noordwij- hout en Terschelling met gifzakjes. In deze zakjes, die eind t i werden aangetroffen, bevond zich aluminiumfosfide. Dit zo- téoemde gassingsmiddel wordt onder meer gebruikt bij de be- 1 Ijding van ongedierte in scheepsladingen, ai jjinister tegen monopolie OV-informatie 1 typERWUK» Minister Netelenbos (verkeer) wil het monopolie ;sorbreken van openbaar vervoer-bedrijven op het geven van ormatie over de dienstregeling van treinen en bussen. Ze ver- _cht dat het aantal reizigers zal toenemen als ook andere be- jven informatie gaan geven. Ze betwijfelt of de OV-bedrijven exclusieve eigenaar zijn van de informatie en of ze gebruik _or derden kunnen tegenhouden. Netelenbos deed haar uit raken gisteren in het hol van de leeuw: bij het afscheid van di- rteur JQornp van Openbaar Vervoer Reisinformatie (OVR), de tamenlijke informatiedienst van alle openbaar vervoer-bedrij- Faillissementsaanvraag voorbarig arolingische zwaarden in klomp roest inningen De zes zwaarden uit de Karolingische tijd (rond inb), die een archeoloog bijna tien jaar geleden ontdekte in de I riders van het Groninger Museum, zijn schoongemaakt en DOrden binnenkort tentoongesteld. De archeoloog, Egge Knol, s jdekte de zwaarden in 1990 in een berg roest. In 1994 werd hij Siservator van het Groninger Museum en zamelde hij geld in 1 de vondst te conserveren. De brokstukken lagen al sinds 19 in de magazijnen van het museum. )i( Seen uitzondering islamitische school 51 haag» De Tweede Kamer voelt er niets voor een uitzonde- sjg te maken op de regels voor de oprichting van scholen. Een Hmitische middelbare school moet aan dezelfde criteria vol- 1 p als iedere andere school in Nederland, vindt de Kamer. 'la tssecretaris Adelmund (onderwijs) die negatief adviseerde "Ier de oprichting van een islamitische middelbare school in ;rjtterdam, omdat de aanvraag niet aan de regels voldoet, vroeg eiKamer in dit geval van de regels af te wijken. Volgens die re- s s zitten er te weinig leerlingen op de nu bestaande islami- tvthe basisscholen, om een nieuwe school te rechtvaardigen. Rotterdamse initiatiefnemers bestrijden dat. Uit eigen me- 'c gen bleek er voldoende animo te zijn. WD, D66 en CDA lie- 111 gisteren in een eerste reactie weten niet van de regels te wil- afwijken. De PvdA zegt nog geen standpunt pver de kwestie nhebben. W Jan steelt haar van vrouwen ^.IsïERDAM De politie in Amsterdam heeft een 20-jarige man ngehouden die bij verschillende vrouwen een stuk haar had nJeknipt. De man nam zijn buit. die hem seksuele opwinding ?feorgde, mee naar huis. Sinds 1995 hebben twaalf slachtoffers jigifte van de ongewenste haarknipperij gedaan. De man was eiief in Amsterdam en omgeving en in Gooi en Vechtstreek. Hij fep vrouwen in met name spoorwegstations en bushokjes ste- .1 beet en knipte vervolgens een stuk van hun haar af. De man jvast op verdenking van diefstal met geweldpleging. tiiljoenentekort op bijzondere bijstand haag De bijzondere bijstand is te populair. Een paar jaar a leden kregen de gemeenten het budget niet op, sinds kort spet er geld bij. Zo kwam Rotterdam vorig jaar 16,5 miljoen te kjrt, Amsterdam 14 miljoen en Utrecht L3,5 miljoen. Van de vier dpte gemeenten bleef alleen Den Haag met een overschrijding in ongeveer één miljoen redelijk in de pas. Een van de oorza- i|^n van de run op de bijzondere bijstand is dat de gemeenten 'tf zelf actief mensen benaderen die voor de uitkering in aan- iprking komen. Het rijk heeft inmiddels voor dit jaar 250 mil- s pn gulden extra ter beschikking gesteld. Volgend jaar komt jjar nog vijftig miljoen bij. dl Gewijzigde Gemeentewet pas van kracht na benoeming burgemeester Rotterdam Het kabinet beslist morgen tot een wijziging van de Ge meentewet, die het mogelijk maakt om over de benoe ming van een burgemeester een volksraadpleging te houden. Dat is de kern van een compromis tussen rege ringspartijen PvdA, WD en D66 over de gekozen burge meester. De gewijzigde wet treedt echter pas in werking nadat in Rotterdam een nieuwe burgemeester is aange steld. De Rotterdammers kunnen dus nog niet meepra ten over hun nieuwe burgervader of -moeder. De partijen zijn het eens over het tempo waarin het houden van een volksraadpleging over de benoeming van een burge meester wettelijk mogelijk wordt gemaakt. Het kabinet zal deze wetswijziging niet voorleg gen aan de nog in te stellen staatscommissie die zich buigt over een fundamentele herzie ning van het gemeentelijk be stuur. De wetswijziging zal wel voor advies naar de Raad van State gaan. Volgens Haagse bronnen zal de wetswijziging hierdoor toch zoveel tijd vergen dat een refe rendum over de nieuwe burge meester van Rotterdam, tot ver driet van D66, niet meer haal baar is. De commissaris van de koningin zal immers op 1 okto ber Rotterdam bezoeken om over het profiel van de nieuwe burgemeester te spreken. Dan moet helderheid bestaan over de te volgen procedure, aldus een Kamerlid. Het paarse compromis komt overeen met de opvatting van minister Peper (binnenlandse zaken), die in een interview in het weekblad Elsevier zegt dat het niet nodig is de staatscom missie met deze wetswijziging te belasten. ,,Als iedereen mee werkt kan de wetswijziging er snel komen", aldus Peper. Hij zegt verder dat ,,het in het bui tenland niet uitlegbaar is dat de burgemeester niet verkozen is. Nederland is wat dat betreft een curiosum in Europa", aldus de voormalige burgemeester van Rotterdam. De wijziging van de Gemeen tewet is nodig omdat de wet be paalt dat de voordracht van kandidaten door de gemeente raad geheim is. Voor een volks raadpleging is juist openbaar heid vereist. De komst van de gekozen bur gemeester is noodzakelijk, maar de wijze waarop het kabinet er mee aan de slag wil. is niet goed. Dat vindt dr. R. VVelschen, prominent lid van de PvdA en burgemeester van Eindhoven. .Alles op de schop is alles in het slop", zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst van burge meesters in Den Haag. Welschen vreest dat het kabi net met zijn plan tot het instel len van een staatscommissie voor de modernisering van het lokale bestuur en het voorne men om bij wijze van proef een burgemeester bij referendum te laten 'kiezen' zijn doel voorbij schiet. „Het risico is groot dat de hele zaak wordt weggedis- cussieerd, net zoals dat is ge gaan rond de stadsprovincies." Welschen is voorstander van de invoering van het 'Belgische model'; dat wil zeggen dat de gemeenteraad uit zijn midden de burgemeester kiest. Een di rect door de bevolking gekozen burgemeester vindt hij 'aantrek kelijk'. maar te gecompliceerd. De Haagse burgemeester Deetman (CDA) ventileerde nogmaals zijn afkeer van de ge kozen burgemeester. „Maar als het dan toch moet, doe het dan goed", zei hij, doelend op een direct door de bevolking geko zen burgemeester. Een referen dum onder de bevolking over de burgemeesterkandidaten vindt hij halfslachtig. Welschen en Deetman reageerden op de buitenlandse gastspreker van de avond, de Belgische vice-pre mier en tevens burgemeester van Leuven Tobback. Deze be val het Belgische model aan als oplossing voor het Nederlandse burgemeestersvraagstuk. België kent al een gekozen burgemeester sinds 1836. „Uw systeem zou bij ons niet denk baar zijn", legde Tobback de Nederlandse burgemeesters uit. ,Als Leuvenaar laat ik me toch niet door Brussel een ambte naar op de kop zetten?" In Bel gië kiest de gemeenteraad uit zijn midden niet alleen de sche penen (wethouders) maar ook de burgemeester. Via de gou verneur, vergelijkbaar met onze commissaris der koningin, wordt deze persoon voorgedra gen aan de minister van bin nenlandse zaken en vervolgens officieel door de koning be noemd. Tobback verhulde niet dat er ook nadelen aan dit model kle ven. Iemand van een kleine par tij bijvoorbeeld kan in een be paalde situatie opeens boven komen drijven, waardoor er ie mand burgemeester wordt die maar weinig steun geniet onder de bevolking. Iets anders is dat vrouwen nauwelijks aan de bak komen, omdat de politiek nu eenmaal nog steeds een man- nenbolwerk is. De ravage na de ontploffing bij de soepfabriek van Knorr was groot. In de naaste omgeving van de fabriek bleef geen raam heel. De oorzaak van de explosie gistermorgen bij de Knorr-fabriek in Loosdrecht, is voor alsnog niet duidelijk. Het is alleen zeker dat de ontploffing zich voordeed in één van de twee stoomketels, waarna het ketelhuis in stortte en het aangrenzende kantoorge bouw zwaar beschadigd raakte. Elf mensen raakten gewond. In de omgeving liepen wo ningen en een snackbar flinke schade op. De bewoners van acht huizen moesten voor korte tijd hun huis veriaten. De hulpverlening kwam snel op gang. De elf gewonde personeelsleden werden snel naar ziekenhuizen gebracht. De mensen die ten tijde van de explosie in of nabij het ke telhuis werkten, liepen onder meer brand wonden op; het kantoorpersoneel snijwon- den door rondvliegend glas. Drie van de elf gewonden zijn er ernstig aan toe. Een vierde is in kritieke toestand naar het brandwondencentrum in Gronin gen gebracht. Kort na het ongeval sloot de fabriek de gasleiding af en werd de produc tie stilgelegd. De beide ketels voorzagen de FOTO PAUL VAN WEEL fabriek van stoom, benodigd bij het maken van 'droge' soepen en sauzen. De ene ketel werd volledig vernield, de andere is op het oog ongeschonden. Over de oorzaak van de explosie kon de directie gisteren nog geen mededeling doen. De technische diensten van politie en brandweer en specialisten van het bedrijf zelf stellen een onderzoek in. De schade is nog niet geraamd, maar loopt in de miljoe nen. De Algemene Rekenkamer stelt een vooronderzoek in naar de gift van De Nederlandsche Bank, waarmee het schilderij Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan is gekocht. Nadat diverse Kamerleden al kritische vragen hebben gesteld over de gang van zaken bij de aankoop van het schilderij, stelt de Twee de-Kamerfractie van Groen- Links nu ook de voorfinancie ring van de transactie door de gemeente Den Haag aan de kaak. De Nederlandsche Bank be loofde dit jaar 110 miljoen gul den aan een speciaal aankoop fonds, om dure stukken voor Nederlandse musea te verwer ven. Minister Zalm (financiën) stemde met die gift van de bank in, na overleg met premier Kok. Het fonds besteedde direct tachtig miljoen gulden aan de laatste, onvoltooide Mondriaan. Inmiddels is gebleken dat dat vooraf al min of meer de bedoe ling was. De Rekenkamer gaat nu kijken welke wettelijke rege ling van toepassing op deze schenking en hoe die regeling is toegepast, zo bevestigde een woordvoerster. Op basis daar van wordt besloten of verder onderzoek nodig is. Het geld voor de aankoop, dat nog niet voorhanden was, is overigens voorgeschoten door de gemeente Den Haag. Dat kost de stad 1,7 miljoen aan ge derfde rente, zegt Groen Links. De Hofstad, die krap bij kas zit, ontving enige tijd geleden 1,1 miljard gulden van het Rijk. Groen Links wol van minister Peper (binnenlandse zaken) we ten of hij het voorschot voor de Mondriaan wel een juiste beste ding vindt van de rijksbijdrage 'die bedoeld is om gemeenten te steunen die zelf niet meer in hun noodzakelijke behoeften kunnen voorzien'. De Amsterdamse wethouder Groen (financiën) is woedend op de bewindvoerders van de Stichting Gay Lesbian Games 1998. Zij hadden volgens hem geen faillissement moeten aan vragen. Hierdoor worden na melijk zijn plannen gedwars boomd om geld beschikbaar te stellen aan de kleine crediteu ren en vrijwilligers die geld in de spelen staken. De faillissementsaanvraag, te gen de wil van de bestuurders van de stichting en de gemeen te, was in zijn ogen voorbarig. De curatoren hebben maar één taak, liquideren. Dat is niet in het belang van de kleine schuldeisers en ook niet van het stichtingsbestuur, aldus Groen gisteravond. De gemeenteraad stemde gis teren in met de verstrekking van een overbruggingskrediet van de vijf miljoen gulden, die bur gemeester en wethouders al eerder in het vooruitzicht had den gesteld nadat het miljoen entekort aan het licht was geko men. De raad stelde wel als voorwaarde dat de financiële voorgeschiedenis boven tafel komt. Nu moet de gemeente af wachten of de faillissements aanvraag wordt gehonoreerd en wat er uit een onderzoek van een curator komt. Skil Europe BV roept boormachines terug voor inspectie. Skil Europe BV roept alle klopboormachines van het merk Skil met typenummers 6460,6464 en 6466 die zijn gekocht na 1 juni 1997, terug voor inspectie. Het typenummer staat aangegeven op een label aan de rechterzijde van de machine. De machines kunnen ook herkend worden aan een grijze soft grip handvat. Tijdens een productinspectie is gebleken dat een draad binnen de behuizing van de machine bekneld kan raken. Als deze draad bekneld raakt en de isolatie wordt beschadigd, is het mogelijk dat de boorkop onder stroom komt te staan. In dat geval zou de gebruiker in contact kunnen komen met een onder spanning staande boorkop, waardoor hij of zij een levensgevaarlijke electrische schok zou kunnen krijgen. Om ieder risico van een ongeluk geheel uit te sluiten, vraagt Skil iedereen die een klopboormachine van het bovengenoemde typenummer heeft gekocht na 1 juni 1997, het gebruik van de machine onmiddellijk te staken en de machine in te leveren bij het dichstbijzijnde verkooppunt. Skil zal de boormachine gratis onderzoeken en indien noodzakelijk machines met gebreken vervangen. Indien gewenst wordt het aankoopbedrag volledig vergoed. /U|L Bij vragen en verdere informatie kan II "j het volgende gratis telefoonnummer CjKfr m worden gebeld:0800-0223071 fjM STEVENHAGEN ALlT> OM V& Auro/wèiLisr UIT Pt WO vltlWÉjÉM'" Opnieuw heeft A. Westerlaken een eigenwijze stap gezet. Op 43-jarige leeftijd kondigde de voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) aan op te stappen. Westerlaken wordt per 1 januari 1999 voor zittervan 's Heerens Loo, een organisatie die zorg biedt aan geestelijk gehandicapten. Wes terlaken is ruim zes jaar voorzit ter geweest van het CNV. Westerlaken kwam als politie agent in Rotterdam in het vak bondswereldje terecht. In 1979 kwam hij bij de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP), in 1986 maakte hij de overstap naar het CNV. In 1992 werd hij voorzitter van het Vakverbond. Al bij zijn aantreden gaf hij een stevig visitekaartje af. Westerla ken pleitte voor een loonstop voor vijf jaar. Dat zou de werk gelegenheid ten goede komen, meende hij. Die uitspraak kwam hem op de hoon van de werknemers te staan. Een paar jaar later kreeg hij echter gelijk. De loonmatiging werd de norm in de CAO's en werpt tot op de dag van vandaag zijn vruchten af. Westerlaken is er de man niet naar om dat succes naar zich toe te trekken, integendeel. Op het moment dat iedereen de ze geningen van het poldermodel zich te weinig te bekommeren om de mensen die buiten de boot vallen. Die sociale bewogenheid was voor het CDA reden Westerla ken te vragen om voor het CDA in de Kamer te gaan zitten. Westerlaken heeft zich echter nooit actief in de politiek willen begeven. „Politiek past niet bij mij", was het antwoord van Westerlaken op de vraag waar om hij de christelijke kar niet wilde trekken. Het afgelopen jaar kwam er kri tiek op het voorzitterschap van Westerlaken. Vooral vanuit zijn oude bond de ACP werd onge zouten om het aftreden van Westerlaken gevraagd. Wester laken ontkende dat er moeilijk heden waren en verzekerde aan te blijven als voorzitter. Nu, een jaar later, maakte hij bekend een nieuwe uitdaging te zoeken. Die uitdaging vond hij m het voorzitterschap van 's Heerens Loo. een organisatie die zorg biedt aan zevendui zend geestelijk gehandicapten. „Opkomen voor mensen, en ze ker voor de gehandicapten dat is de belangrijkste reden voor mij om dit te gaan doen", ver klaarde Westerlaken. „Daarom vind ik mijn nieuwe baan ook niet zoveel afwijken van mijn vorige als voorzitter van het CNV." Anton Westerlaken vertrekt op 1 januari als voorzitter van het CNV. FOTO GPD ROLAND DE BRUIN begon te roemen, kwam Wes terlaken alweer met kritiek. „Het poldermodel moet zijn nut nog bewijzenzei hij vorig jaar tegen deze krant. „Juist de har de kern van de werklozen zit nog thuis. Pas als we de min derheden en de laaggeschool den aan een baan kunnen hel pen is er reden om te juichen", aldus Westerlaken. „Je moet af en toe met je vuist op tafel slaan", motiveerde hij zijn soms prikkelende uitspra ken. Westerlaken prikkelde ech ter niet om het prikkelen. Met zijn uitspraken gaf hij zijn grote sociale bewogenheid aan. Op komen voor de zwakken, waar ook ter wereld was altijd een sterke drijfveer voor zijn hande len. Of het nu ging om de Indo nesische vakbondsleider Pak pahan, de arbeidsparticipatie van minderheden of de uitke ringstrekkers, Westerlaken stond pal voor hun belangen. Hij was dan ook niet gelukkig met de euforie rond het paarse kabinet. Westerlaken verweet Kok en zijn geestverwanten te veel naar de markt te kijken en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 3