Madonna voelt zich geschoffeerd Koerdisch gezin mag voorlopig in Roelofarendsveen blijven 'Wij moeten burgers naar de boer halen' Asbest in grond onder Het Spant Rijn Veenstreek DE BOER OP Madonna-bestuur speelt met vuur' Spectaculair jumpen op Alphense Jaarmarkt lONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 chef tim brouwer de koning. 071 -5356417. plv -chef marieta kroft. 071-5356411 Rommelmarkt bij Bonifaciusparochie iphen aan den rijn De Commissie Polen houdt in de voortuin /an de pastorie van de St. Bonifaciusparochie in Alphen aan den rlijn op zaterdag 5 september een rommelmarkt. De opbrengst Iran de markt is bestemd voor de bouw van een kerk en een S;hool voor de Moeder Godsparochie in Warschau. Ook steunt e commissie een kindertehuis in deze parochie. De rommel- ïarkt is geopend van 9.00 tot 16.00 uur aan de Paradijslaan 6. anavond tussen 19.00 en 21.00 uur zamelt de commissie in de arage naast de parochie goederen in. Open huizen Wielewaal en Westerhove kei cgflphen aan den rijn Activiteitencentrum Wielewaal in Alphen jan den Rijn houdt open huis. Als begin van het winterseizoen gunt het centrum voor 55-plussers in de Kwartelstraat op 12 (teptember een kijkje in zijn keuken. De dag begint om half ne- 1 (gen. Na een optreden van het Wielewaal- en plattelandsvrou- ïnfvenkoor belooft Wielewaal een bingo met mooie prijzen, 's larfl'ddags is er onder meer een quiz over het Koningshuis. Om evialf vijf is de open dag afgelopen. Om 10 uur opent ook het Al- tofhense activiteitencentrum Westerhove (Anna van Burenlaan 147) zijn deuren met een optreden van het Alphens Westerkoor. Dok Bonita van der Berg en Emmy Nell geven demonstraties. Fluisterboot op energiemarkt iieuwkoop Een fluisterboot dient als trekpleister op de energie- larkt in Nieuwkoop. Belangstellenden kunnen zaterdag 5 sep- imber een korte rondvaart in de milieuvriendelijke elektroboot laken. Ook andere manieren van energiebesparing, zoals zon nepanelen en zonneboilers, zijn naast de wekelijkse markt in Wieuwkoop te bezichtigen. Reisje gijzelt moeder met vuurwapen loskoopEen 15-jarige meisje heeft woensdagmiddag in Bos- toop vanaf de galerij haar moeder urenlang in een flatwoning in udjijzeling gehouden. Het meisje bedreigde de vrouw met een ruurwapen en mes. De aanleiding zou een ruzie in de familie- l^jjfeer zijn. De politie wist uiteindelijk de flatwoning via het bal lon binnen te komen en de vrouw in veiligheid te stellen. Een irrestatieteam kon het meisje vervolgens overmeesteren en aan houden. Bij de actie vielen geen gewonden. rei|5oten gestolen uit jachthaven ^3/oubrugge» Onbekenden hebben gisternacht twee boten gesto- raifen uit Jachthaven De Nieuwe Haven aan het Weteringpad in woubrugge. Het gaat om rubberboten met buitenboordmotor. eL "be diefstal werd ontdekt door de jachthavenmeester. doorlichting voor ouderen in Jacobus iet pude wetering Zorgcentrum Jacobus start vrijdag 11 september iwijinet vier voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren in Alkemade. De voorlichting wordt gegeven door een leeftijdsgenoot die hier- 'oor een opleiding heeft gevolgd. Op 11 september is het thema eeèuccesvol ouder worden', op 25 september 'ouderdomüver- nsejchijnselen', op 9 oktober 'veiligheid in en om de woning', en op mo!0 oktober 'eenzaamheid'. De bijeenkomsten beginnen om chd0.00 uur in het dienstencentrum van Jacobus. Winkeldieven in Alphen aangehouden le|iphen aan den run De politie heeft gisteren een 30-jarige man V een 31-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij hadden lort daarvoor kledingstukken gestolen uit een winkel aan de Van oetzelaerstraat in Alphen aan den Rijn. Ook pakte de politie en Alphense (19) op die een bh had gestolen uit een winkel in et winkelcentrum De Aarhof. Een politieman in burger betrap- 349 gisteren op heterdaad een 36-jarige inwoner van Den Haag bij et stelen van een portemonnee op de Pieter Doelmanstraat in lphen aan den Rijn. De verdachte greep de portemonnee uit de oodschappentas van een 54-jarige Alphense die met de fiets ig,an de hand liep. Vervolg van voorpagina Hoewel Schoof en Korver er prat op gaan dat Madonna en gemeente in samenspraak de drugshandel te lijf gaan, was de grote afwezige tijdens de persconferentie een af vaardigde van het jongerencentrum zelf. alphen robbert minkhorst vervolg van voorpagina weten dat hij zich door de ge meente geschoffeerd voelt. ..Ik ben heel erg teleurgesteld. We werden opgeroepen en kregen dit medegedeeld." Inhoudelijk wil Van Leijden pas reageren als het bestuur een standpunt heeft ingenomen. Volgens Schoof en Korver was Madonna op de hoogte van de handel in drugs. Alphen verwijt het centrum dan ook dat het niet adequaat heeft opgetreden. Beiden voegden er overigens aan toe dat het bestuur wel wil de optreden, maar zich geen raad wist met de handel in harddrugs. Van Leijden: „Die uitspraken zijn voor rekening van de gemeente." Bekoeld De secretaris zegt verder dat de relatie met Alphen inmiddels is bekoeld. „Het vertrouwen heeft een behoorlijke deuk opgelo pen. Sluiting lost ook absoluut niets op. Je kunt je tijd beter be steden aan echt belangrijke za ken, zoals het vinden van een gezamenlijke oplossing. We zit- roelofarendsveen marieta kroft Het Koerdische gezin Okay mag voorlopig nog in Roelofarends veen blijven wonen. Hoewel de aanvraag voor een verblijfsver gunning nog in behandeling is, hoeven ze niet naar een asiel zoekerscentrum. Dat heeft de Stichting Vluchtelingenwerk Alkemade bekendgemaakt. Coördinator H. Slootbeek van de Stichting Vluchtelingenwerk is blij voor het gezin dat enkele maanden geleden onder politie- dwang het land dreigde te wor den uitgezet. „Al drie jaar wo nen ze in Roelofarendsveen. Ze waren enkele maanden geleden uitgeprocedeerd, maar hadden nog recht op een nieuwe aan vraag voor een verblijfsvergun ning. Sinds 1996 is het zo dat mensen van wie de asielaan vraag nog in behandeling is, in een centrale opvang moeten verblijven. In dit geval hoeft dat niet." Behalve hun verblijf, zijn ook de financiën geregeld, aldus Slootbeek. „Ze krijgen een maandelijkse uitkering van het COA (centrale opvang asielzoe kers) voor kleding en voedsel. Voor de vaste kosten draait de gemeente op." Slootbeek denkt dat de inzet van burgemeester Meerburg, de handtekeningenactie in de buurt en de publiciteit ertoe heeft bijgedragen dat het gezin Okay voorlopig in Roelo farendsveen mag blijven. Hoe veel tijd ermee is gemoeid voor dat justitie de asielaanvraag heeft behandeld, kan hij niet zeggen. „Dat kan nog wel maanden duren." Tegen de uit spraak kan het gezin eventueel in beroep. Het Koerdische gezin, be staande uit een vader, moeder en zeven kinderen vreest voor onderdrukking als ze terug moeten naar Turkije. De oudste dochter Felek vertelde enkele maanden geleden dat ze ervan >PI, Kinderen uit Tsjemobyl krijgen boerenlandmelk en rondleiding van Chris Vink ris Vink heeft gastvrijheid |^Dg in het vaandel. Op zijn 'ie j erderij staat geen waakhond jrommen achter meters hoge 'ge eken. Een lief klein keffertje ?roet op het erf een busla- ig jonge holt-Russen, omstig de buurt i de ncentra- 'an Tsjer- Enpyl. Zij twee anden in muiden aan te °$ken en gen op boerderij familie boe- ge^land- ^lk, koe een ap en een p|a)idleiding de boer. )e vijftig- Vink, iet dage leven ïalve houder c wet- ïder van de gemeente Ja- ^iswoude en waterschapsbe- lurder, trekt ondanks zijn pjikke agenda graag een mid ge uit voor dertig pipse bui- jlanders en hun begeleiders. een volleerd gids praat hij «er r koetjes, kalfjes, schapen, iaa itervoer en kunstmatige in- /lkl linatie. Dat laatste kan hij de ?r0 uwelijke tolk al niet uitleg- laat staan zijn jeugdige ge- Dr, maar dat doet er niet toe. m beschouwt de Wit-Russi- e delegatie het uitstapje naar boerderij van Vink als leer- m. Ook voor boeren is het be- 25grijk dat zij pr bedrijven", t hij vlak voor de bus van 1-chauffeur Bauk Lodewijk i erf opdraait. „Tegenwoor- levert de moderne bedrijfs- ring boeren soms te weinig maar die manier van wer- i kost ook steeds minder ar- W. Daarom kunnen boeren er I wat naast doen. Wij moeten in elk geval de burgers naar de boer halen om te laten zien wat het boerenbedrijf inhoudt. Boe ren kunnen niet zonder publici teit, al is het mij niet om een stukje in de krant te doen." Voor de jeug- Glastuinbouw, veeteelt, akkerbouw en siertöelt kenmerken de dorpen rond Leiden en Alphen aan den Rijn. Iedere boer, iedere tuinder heeft zijn eigen verhaal te vertellen. Dat gaat vaak verder dan technische details over de bednjfsvoenng. De rubriek De Boer Op belicht de andere kant van bednjven die de Rijn- en Veenstreek njk is. In deze aflevenng aandacht voor de kinderen uit de omgeving van Tsjemobyl. die de Hollandse lucht komen opsnuiven op de boerderij van wethouder Chris Vink in Leimuiden. gasten uit Wit-Rus- land, in de leeftijd van acht tot tien jaar, vormt het bezoek aan de boer derij van Vink een wel kome onder breking van hun school week in Het Kruispunt in Leimuiden. Na een aar zelend begin voelen zij zich tussen de koeien en kalfjes op hun gemak. Jongens giechelen als zij een kalf zien wateren. Een meisje aait onop houdelijk een kalf dat afgezon derd in een box staat. „Die is voor de melk", laat Vink de tolk vertalen,'„en die andere kalve ren houd ik voor het vlees." Terwijl Vink uitlegt wat het boerenbedrijf anno 1998 in een Zuid-Hollands dorp inhoudt, komt zijn echtgenote Ans met een surprise aanlopen. Voor alle gasten heeft zij een klassieke ro de boerenzakdoek bij zich. Het goedbedoelde gebaar valt ech ter verkeerd, want het doet de kinderen denken aan de ver plichte kleding die zij tot voor kort thuis moesten dragen. Na enig heen- en weer gepraat be grijpen zij dat zij blij mogen zijn met de doeken, die zij vervol gens' om hun hoofd of om hun hals knopen. Ze lopen immers niet op een onpersoonlijke Wit- Russische kolchoze rond, maar op een particuliere boerderij in Leimuiden. Dat beseffen zij ook als de melk, vers van de koe, en bas- Kinderen uit Tsjemobyl kijken hun ogen uit op de boerderij van Chris Vink in Leimuiden. tognekoeken rondgaan. Voor wie om wat voor reden ook geen melk belieft, beent gast heer Vink met zijn grote laarzen naar de keuken. Want limonade heeft de boer ook in huis, al komt die niet van de koe. Overigens wil Vink geen mo ment de indruk wekken, dat hij de motor achter de ontvangst van de dertig kinderen is. Toe gegeven, hij heeft op een feest avond in Het Spant ingestemd met het verzoek van het Lei- muidense ontvangstcomité om op persoonlijke titel als gastheer op te treden. Maar zijn vrouw, zichtbaar nerveus vanwege de drukte, heeft de voorraden aan gesleept. Er valt een last van Ans Vink af als zij ziet dat de kinderen hun draai op de boerderij heb ben gevonden. Zij observeert de bleke Wit-Russen, van wie som mige last hebben van heimwee. „Met twee van hen heb ik te doen", zegt de boerin. „Dat ble ke meisje en die jongen daar." Ook haar man betwijfelt of al zijn gasten het in Leimuiden naar hun zin hebben. „Ik vind het nogal wat, twee maanden weg van huis. Aan de ene kant kunnen ze hier aansterken, aan de andere kant is zo'n langdurig verblijf in het buitenland een hele ingreep. Maar nu ze hier zijn, verzorg ik ze zo goed mo gelijk. Als ze willen, kunnen ze ook nog een boterham krijgen. Er kan hier veel op de boerderij, maar ook weer niet alles." Met die toevoeging doelt Vink op de strenge regels waaraan boeren zich tegenwoordig moe ten houden. Als varkenshouder ('Maar die bedrijfspoot gaan we afstoten') weet Vink alles van dierziektebestrijding. „Er is on der boeren een trend van gast vrijheid, maar in verband met ziektes kunnen we niet iedereen toelaten." Voor de kinderen uit de door radioactiviteit van de kerncen trale verpeste omgeving van ten als jongerencentrum al ze ven jaar tegen deze witte vlek in het drugsbeleid aan. En met je kop in een strop praat het moeilijk." Geruchten over gebruik van harddrugs in Madonna waar den al enige tijd rond in Alphen. Nooit kon de gemeente tot dus ver de verhalen hard maken. Het bewijs werd uiteindelijk aangeleverd door de politie. Jongeren die geregeld Ma donna bezoeken, verklaarden dat ze hun cocaïne, speed of xtc kochten en gebruikten in het jongerencentrum. De politie had enkelen van hen op het bu reau onderhouden over de overlast die ze 's nachts bij het station veroorzaken. Volgens Schoof kreeg de politie het slui tende bewijs voor drugshandel na lang 'doorvissen en doorvra gen'. overtuigd is dat haar vader in dat geval de gevangenis in moet. De familie Okay was van ochtend niet voor commentaar bereikbaar. alphen aan den run. robbert minkhorst Politiek Alphen heeft stevige kritiek op het bestuur van jon gerencentrum Madonna. De meeste fractievoorzitters me nen net als burgemeester Schoof en PvdA-wethouder Korver dat het bestuur op de hoogte is van de handel in harddrugs en verwijten de le den daarom slap te hebben gehandeld. Tegelijkertijd prij zen de politici het kordate op treden van Schoof. CDA. RPF/GPV, D66 en de Alphense Stadspartij (AS) twij felen openlijk aan de profes sionaliteit van het bestuur. Oogluikend toestaan dat er harddrugs worden gebruikt en verhandeld, zegt T. Viezee (RPF/GPV), is uiterst kwalijk. „Het bestuur speelt met vuur. De bestuursleden zijn onge schikt om met jongeren om te gaan. Want ze handelen niet in hun belang. „Drugshandel in Madonna vind ik een een schandalige zaak", aldus CDA-fractievoor zitter J. Voogd. „Het bestuur heeft hier bovendien niet op tijd een stokje voor gestoken. Ik vraag me af of het bestuur nog moet blijven zitten." Frac tieleider E. de Leest van D66: „Ik ben zeer verbaasd dat het bestuur hier in alle toonaar den over heeft gezwegen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Ik heb op dit mo ment weinig vertrouwen in het bestuur. Het heeft een hele grote fout gemaakt." Op welke schaal er trouwens harddrugs worden verhandeld, is niet bekend. „Niet relevant", zegt wethouder Korver. Elke pil of elk shot is er een teveel en afspraak in de politiek is dat gebruik en verkoop van harddrugs in geen enkel geval wordt getolereerd, aldus Kor ver. A. de Groot (GroenLinks) vult aan: „We gedogen soft drugs en dat betekent dat we verder keihard optreden tegen harddrugs." Dat Madonna de komende vier weekeinden al om zes uur 's avonds dicht moet, vinden de fractievoorzitters een goede zaak. Harde maatregelen wé ren juist nodig, zegt W. Ver schuur van de stadspartij (AS). „Ouders moeten hun kinderen met een goed gevoel naar een jongerencentrum kunnen la ten gaan. Als zij daar dan op hun dooie akkertje cocaïne kunnen kopen, zijn wij knap verkeerd bezig." WD-fracticvoorzitter D. van der Schilden „betreurt zeer wat er in Madonna gebeurt". „Of het bestuur hiervan gewe ten heeft, kan ik niet beoorde len. Ik neem aan dat dat zo is en dan begrijp ik het bestuur niet." Over eventuele maatre gelen van de gemeente tegen het bestuur laat Van der Schil den zich niet uit. „Ik neem toch aan dat de bestuursleden hier zelf ook met de neus bo venop zitten." SP-leider G. Harmes en A. de Groot van GroenLinks ge ven Madonna eveneens res pijt. Harmes: „Het is denk ik nooit goed om te dreigen met sluiting. Het Madonna-be stuur lijkt me van goede wil." De Groot: „Het dreigement is juist een duidelijk signaal. Het bestuur zit ook met het drugs probleem in zijn maag. Ma donna krijgt nu de gelegen heid om orde op zaken te stel len." leimuiden marun kramp Het aannemersbedrijf Schelvis heeft tijdens werkzaamheden bij Het Spant asbest aangetrof fen. Werknemers die het plein aan de Larikslaan momenteel onder handen nemen, strand den tijdens het graven op de as- bestplaten. De plek waar de ge vaarlijke stof is gevonden is di rect afgedekt met folie en zand. Morgen komt een saneringsbe- drijf om het asbest te verwijde ren. De kosten hiervan bedra gen zo'n 8.000 gulden. Volgens de Jacobwoudse ge meentesecretaris T. Meester is onder de bestrating het zoge naamde wit-asbest gevonden. Dit is de minst schadelijke as- bestsoort. „Het is sterk hech tend, dus de kans dat vezels vrij komen is klein." Meester ver wacht niet dat nog op andere plaatsen onder het plein asbest ligt. „Het heeft er alles van dat de aangetroffen asbest een geï soleerd pakketje is." De platen zijn daar hoogstwaarschijnlijk gestort voordat het plein werd aangelegd. „Dat is nu ruim der tig jaar geleden. Of de persoon in kwestie toen wist dat dat ge vaarlijk was betwijfel ik. Pas be gin jaren tachtig werd duidelijk dat asbest niet in orde was." Sinds afgelopen vrijdag ligt de plek afgedekt met folie voorzien van een zandlaag. Het terrein is afgezet met hèkken. Morgen gaat het saneringsbedrijf C. W. Asbestverwijdering uit Koudekerk aan den Rijn aan de slag. De woningen in de omge ving worden niet afgesloten. Volgens Meester is dat niet no dig aangezien het bedrijf de as best gecontroleerd verwijdert. Naar verwachting is de grond binnen een halve dag ontdaan van de gevaarlijke stof. Na het weekeinde start het aannemers bedrijf Schelvis dan weer met de opknapbeurt van het plein voor Het Spant. De omwonen den en de scholieren van de na bijgelegen basisschool De Scha kel worden vandaag door de ge meente ingelicht over de gevon den asbest. FOTO HENK BOUWMAN Tsjemobyl zet boer Vink zijn stallen echter wijd open. Hij draagt er graag aan bij dat zijn gasten, die tot 30 oktober in Lei muiden vertoeven, het op hun vrije woensdagmiddag naar hun zin hebben. Vergeleken met de schaarste in Wit-Rusland, beseft hij, hebben de Nederlandse boeren het goed. Zelfs als hun inkomsten, zoals alarmerende krantenberichten melden, rond het bestaansminimum liggen. „Want", zegt Vink, „hier geldt nog altijd: een boer leeft arm, maar sterft rijk." leimuiden tim brouwer de koning alphen aan den run per uur. Een vangnet moet voorkomen dat de springer op het water klapt. Op verschillende andere loca ties in het centrum zijn er straattheaters, poppenkastvoor stellingen, modeshows en podi umshows van onder andere de lokale omroep (LOA). Rob de Nijs treedt op op het St. Joris- plein. Bij de Alphense Brug wordt voor het eerst een wed strijd vlaggetjes wapperen ge houden. Tussen de evenemen ten door staan 550 kramen en 250 grondplaatsen. Maandag 14 september is de traditionele piekendag op de kermis. De gondelvaart en de estafetteloop zijn op dinsdagavond. robbert minkhorst De dag van 'de grootste Jaar markt van Nederland' nadert. De organisatie van de Alphense markt, die haar evenement steevast als de grootste bestem pelt, heeft de meeste activitei ten op en rond de derde woens dag van september bekend ge maakt. Vanaf de Swaenswijkbrug in het Alphense centrum kunnen mensen op spectaculaire wijze bungeejumpen. Voluit heet het SCAD (suspended catch air de vice) Diving. In een vrije val van twintig meter wordt een snel heid gehaald van 100 kilometer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 23