Leidsch Dagblad Shell en Texaco in Europa naar fusie F ladonna vier weekeinden dicht Vliegveld in zee minder veilig door wind en mist Ruim tweehonderd doden bij ongeluk Swissair in Canada Ziekenhuizen willen medicijnen verkopen TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. NDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 41789 LOSSE NUMMERS 1,80 ZATERDAG 2,30 Gesprek van de Dag Buitenland 'Voorde Duitse overheid voel ik alleen maar haat' Taalstrijd dreigt Agusta- Dassaultproces te vertragen Cultuur en Kunst Belgische walging 4^ van decadent jy Nederlands stuk Sport Katwijk wint, maar komt niet verder in Amstel Cup rku Dagenlang is jacht gemaakt op deze losgeslagen Canadese weerballon. De 'topguns' van de Canadese luchtmacht hebben nog steeds t schaamrood op de kaken omdat zelfs duizend schoten niet voldoende bleken om de ballon neer te halen. Die actie was nodig omdat de Hon een gevaar opleverde voor het transatlantische vliegverkeer. Na het weekeinde verloor de ballon toch hoogte, waardoor een luchtaanval n de Amerikanen niet nodig was. Het gevaarte is gisteren geland in een veld in de autonome Finse eilandengroep Aland. FOTO Rtr ARi-MATTI RUUSKA ïgerencentrum dreigt vergunning kwijt te raken na drugshandel ERT MINKHORST erencentrum Madonna in ,en aan den Rijn dreigt zijn unning kwijt te raken om- in het centrum al geruime harddrugs worden verhan- Het bestuur zou op de {te zijn van de verkoop van d, cocaïne en xtc-pillen. Op /an de gemeente is Madon- 'oorlopig de komende vier weekeinden 's avonds en 's nachts gesloten. Er zijn geen aanhoudingen verricht en arrestaties vallen op korte termijn ook niet te ver wachten, zeiden burgemeester N. Schoof en wethouder j. Kor- ver (sociaal-culturele zaken, jongerenbeleid) gistermiddag tijdens een persconferentie. On duidelijk is ook of de politie ge richt onderzoek doet naar de drugshandel. Voor commentaar verwijst de politie naar de ge meente. Schoof en Korver maakten verder bekend dat in samen spraak met het bestuur een pakket maatregelen wordt be dacht dat de handel en het ge bruik van harddrugs uitbant. Korver: „Zodat Madonna weer een veilig en open jongerencen trum wordt." Vooralsnog stuurt de gemeente echter aan op het intrekken van de vergunning Klanten merken weinig, meer rendement voor aandeelhouders HET WOORD IS AAN Byrd Bagget Bekijk het leven door de voorruit, niet door de achter uitkijkspiegel. 21 De oliemaatschappijen Shell en Texaco zijn van plan op de Europese markt een volledige fusie aan te gaan. Het samengaan betreft raffinage, distributie, verkoop en smeermiddelenproductie. De combinatie zal gewoon met de merknamen Shell en Texaco blijven werken. ROTTERDAM CPD De nieuwe alliantie moet vol gens Shell leiden tot hogere ren dementen voor de aandeelhou ders en tot een betere betere positie van de twee merken op de zeer concurrerende Europe se markt. De twee oliemaatschappijen beginnen nu gedetailleerde be sprekingen om tot een definitief akkoord over de fusie in Europa te komen. De bedoeling is dat de nieuwe onderneming waarin de gezamenlijke activiteiten worden ondergebracht halver wege volgend jaar begint. Shell krijgt daarin een aandeel van 88 procent, Texaco de rest. Buiten de samenwerking blij ven de andere activiteiten van beide maatschappijen in Euro pa en de sectoren LPG, koel vloeistoffen en de internationa le handel in brandstoffen voor luchtvaart en zeevaart. In de Verenigde Staten hebben Shell en Texaco al een dergelijk sa menwerkingsverband. In Europa hebben de twee oliemaatschappijen in raffinage en verkoop van producten sa men een marktaandeel van 14 procent. In Nederland zijn ze nog veel sterker met een markt aandeel van rond de 45 procent. Schaalvergroting is volgens Shell en Texaco onvermijdelijk om in deze zogenoemde 'downstreamactiviteiten' renda beler en efficiënter te kunnen werken. f* morfeén d.ofc. rTm« 13"/21° 11720° 13720° 50% 60% 70% SSJSW? 30% 30% 20% jverzicht op pagina 12 VANDAAG 28 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie _9.10.11.13 Gesprek van de dag 2 Kerk en Samenleving18 Regio17,19.21.23 Rubrieken 14 OTTAWA DPA-Rtr-ANP Bij een vliegtuigongeluk met een toestel van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swis sair zijn afgelopen nacht waar schijnlijk alle 229 inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig stortte neer in de At lantische Oceaan bij Halifax voor de oostkust van Canada. De directeur-generaal van Swis sair verklaarde vanochtend voor de Zwitserse televisie er vanuit te gaan dat niemand het onge luk heeft overleefd. De piloot van het toestel, een MD-11, wilde ruim een uur na de start uit New York in ver band met problemen een nood landing maken. Bij het lozen van de brandstof voor de lan ding ging klaarblijkelijk iets mis. Reddingswerkers troffen op vijf tien kilometer van de kust van de Canadese provincie Nova Scotia wrakstukken aan. Zij konden vanochtend de eerste vier slachtoffers bergen. Zij zei den geen overlevenden te heb ben gezien. Aanvankelijk dach ten ze dat de vier personen nog in leven waren. In het gebied was het ten tijde van het ongeluk nog donker. Kustbewoners in Blandford spraken over een vliegtuig dat ongebruikelijk laag was overge vlogen. Zij hoorden een luide knal, een grote explosie en een doffe slag. Het vliegtuig met 213 volwas sen passagiers, twee kinderen en veertien bemanningsleden was gisteravond in New York opgestegen. De meeste inzitten den zouden de Zwitserse natio naliteit hebben. In de MD-11 bevonden zich ook 53 passa giers en een medewerker van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij Delta Airlines, die met Swissair samenwerkt. Het toestel had vanochtend in Genève moeten landen. Het be treft de enige intercontinentale vlucht van Swissair naar de Zwitserse stad, waar talrijke VN- instellingen zijn gevestigd. Be halve veel VN-medewerkers maken ook regelmatig bankiers uit de Zwitserse stad gebruik van de vlucht. Op het vliegveld Cointrin in Genève is een opvangcentrum voor nabestaanden ingericht. Ook stelde Swissair Noord- Amerika een telefoonlijn open voor informatie. Het gaat om het tweede grote ongeluk met een toestel van de Zwitserse luchtvaartmaatschap pij, die als uiterst betrouwbaar geldt. Twintig jaar geleden ver ongelukte een DC8 in Grieken land. RTV/programma's Sport Strips Uitgaan 15 .25,27 14 22 Boze werkzoeker slaat raadhuis kort en klein LEIDSCHENDAM MAARTEN KEULEMANS Een 44-jarige Leidschendam- mer heeft gistermiddag met een honkbalknuppel het inte rieur van het Leidschendamse raadhuis kort en klein gesla gen. De man kwam verhaal ha len omdat hij het gevoel had aan het lijntje te worden ge houden bij het zoeken naar werk De Leidschendammer sloeg in op computers, kopieerappa raten en de telefooncentrale, maar maakte wel duidelijk dat hij het personeel niets zou doen. Hij moest door vier agenten worden overmeesterd. De schade loopt in de vele tienduizenden guldens. Apothekers sceptisch over nieuwe wet voor de Drank- en Horecawet. „Het is een maatregel die zaken forceert", motiveerde Schoof. Als Alphen na een positief ad vies van politie en GGD instemt met een gezamenlijke gevon den oplossing, is de dreigende sluiting van de baan. Pagina 23: Jongerencentrum voelt zich geschoffeerd LEIDEN WIM KOEVOET Het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en het Diaconessenziekenhuis in Leiden zullen zeker inspelen op de mogelijkheden die de initiatiefwet van PvdA-parlementariër R. Oudkerk biedt. De Amsterdamse huisarts wil het monopolie van apothekers doorbre ken door ziekenhuizen ook geneesmidde len te laten verkopen. In de Tweede Kamer tekent zich een ruime meerderheid af voor de initiatiefwet. Het Leiderdorpse en het Leidse zieken huis hebben in hun nieuwbouwplannen hiermee al rekening gehouden. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum, zegt woord voerder D. Ketting, is Oudkerks plan 'alles behalve een groot aandachtsgebied', „Wij verkopen geen pillen, wij zijn een onder zoeksinstituut." Apothekers in de Leidse regio volgen de ontwikkelingen met de nodige scepsis. Niet dat ze bang zijn dat meer concurrentie ten koste van hun eigen omzet gaat, maar ze denken dat medicijnen verkopende zieken huizen geen oplossing zijn voor het pro bleem dat Oudkerk zegt te Üjf te willen gaan. Beherend apotheker L. de Graaf van Boehmer Apotheek in Leiderdorp wijst erop dat de medicijnen die ziekenhuizen patiën ten tijdens de opnametijd verstrekken al leen maar goedkoper kunnen zijn omdat de farmaceutische industrie in die periode 'als het ware investeert'. „Als iemand het zie kenhuis heeft verlaten en het medicijnge bruik voortzet, moeten de 'gewone' tarie ven worden gehanteerd. Anders zou de in dustrie zich in de vingers snijden. Zieken huisapotheken zullen dus niet, zoals wordt geroepen, automatisch goedkoper zijn." Ronduit tegen is H. Buurma, directeur van Apotheek Stevenshof. Hij is lid van de PvdA en heeft begin dit jaar in een gesprek met zijn partijgenoot Oudkerk tevergeefs geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. „Met zijn idee om de werking van de vrije markt los te laten op de apothekers wereld, haalt hij zelfs de WD rechts in", al dus Buurma. De stijgende kosten en dientengevolge ook de prijzen van geneesmiddelen hebben volgens hem niets te maken met het mono polie van de openbare apotheek. „We wor den steeds ouder en hebben daarom ook steeds meer medicijnen nodig. Dat is een natuurwet. Verder komen er ook steeds nieuwe geneesmiddelen op de markt die per definitie duurder zijn, maar vrijwel nooit beter. En de huisartsen schrijven ze gewoon voor. Nog een oorzaak is dat een nieuwe ziekte als aids geweldig dure ge neesmiddelen vergt." Buurma voorspelt dat als ziekenhuizen ook medicijnen gaan ver strekken de prijs juist zal stijgen. „Er moe ten immers ook meer overheadkosten wor den gemaakt." ibers steken jarig jochie brand INGEN ANP l e pubers van een jaar of ilf hebben gisteren in Har- in een 8-jarige jongen in ld gestoken. De twee dwon- het kind met hen mee te toen hij buiten speelde, van hen spoot vloeistof zijn benen en linkerarm terwijl de andere er een bij hield. Beide daders jen de benen. Zijn vlakbij inde oma dekte de jongen toe met vochtige doeken, juisarts constateerde twee- aads brandwonden op de ïn en de linkerarm. Zieken- opname was niet noodza- SCHIPHOL RUDOLF KLEUN Harde wind, laaghangende be wolking en mist kunnen roet in het eten gooien als het gaat om de haalbaarheid van een lucht haven in zee. Dat zegt voorzitter P. Griffioen van de pilotenvak- bond VNV. Bij de studies naar de haal baarheid van een luchthaven in zee zijn de weersomstandighe den niet meegenomen, zo heeft ook het ministerie van verkeer en waterstaat erkend. Dat pu bliceert vanmiddag rapporten over de aanleg van een nieuw vliegtuigveld in de Noordzee, op de Maasvlakte of in Flevoland en over een mogelijke uitbrei ding van Schiphol. „Het is bekend dat het op zee veel harder waait dan op land en dat ook de kans op mist gro ter is. Dan bestaat het risico dat een luchthaven op zee veel va ker dicht zal gaan dan een op land en vliegtuigen moeten uit wijken. De wind kaa het nood zakelijk maken meer banen aan te leggen, in verschillende rich tingen. Dat zijn heel forse kos tenposten", zegt Griffioen. Hij waarschuwt ervoor dat bij het ontwikkelen van een nieuwe luchthaven de veiligheid niet uit het oog mag worden verloren. „De Noordzee is berucht van wege de extreme en snel wisse lende weersomstandigeheden. Dat is niet te vergelijken met andere vliegvelden in zee, bij Osaka en Hong Kong." De snelle groei van het vlieg verkeer op het huidige Schiphol men meer vliegtuigen die bo- heeft overigens ook gevolgen vendien zwaarder zijn dan waar voor de veiligheid, zo zou uit eerder van is uitgegaan. PvdA- een vertrouwelijk rapport van Kamerlid R. van Gijzel dringt Rijkswaterstaat blijken. Er ko- daarom aan op aanvullende MEUBELPAND MOET LEEG Zoetermeer, sept'98. Hayes Meubelen stopt definitief na 50 jaar met de meubelverkoop Over enkele weken moeten wij ons pand leeg op leveren Daarom worden alle nog aanwezige kwaliteitsmeubelen ver kocht voor absolute bodemprijzen. Enkele voorbeelden uit onze voorraad: bankstellen leer van f 4800,- voor f 2250,-: eethoek van f 1600,- voor f 550,-, relaxfauteuil van f 1550,- voor f 775,-; kabinet van f 8800,- voor f 2750 -, etc Voorts ALLES HALVE PRIJS Voor alles geldt: Weg - Weg Do vr za geopend vanaf 10 00 uur, vrijdag tot 21 00 uur Hayes Meubelen Dorpsstraat 144 Zoetermeer veiligheidsmaatregelen, zoals betere navigatiesystemen. Als dat onvoldoende soelaas biedt, moet er maar minder worden gevlogen. „Met veiligheid moet je niet marchanderen", aldus Van Gijzel. Om deze reden minder vlie gen noemt Griffioen echter on zin. „Het is begrijpelijk dat met de Bijlmerramp in het achter hoofd emoties hoog oplopen. Maar het gaat over minieme verschillen. Een kans van één op de miljoen of van één op de tien miljoen, die orde. Na een ongeluk op een overweg volgt toch ook geen pleidooi om het treinverkeer drastisch in te per ken?" Ja, lk wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. Postcode: Tel: (I.v.m. controle bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: lOPer maand Per kwartaal Oautomatisch (f. 9-1,15) i I automatisch (f. 32.70) Oacceptglro (f. 95.15) t Nr. bank/girc - Handtekening: Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. 'elop, zonder postzegel, OF BEL 071-5128030 712141 "400114" maandag t/in vrijdag *"T t «V»'-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 1