ZONDAG OPEN puurders levenshof villen kopen 'Vroeger waren ze vaak eigengereid' 'Een boek net plakband is een ramp Leiden Regio intratuin m WANDEL m VAKANTIE (ffi w TOCHTEN m' NDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 N PREENEN. 071-5356414. PLV -CHEF HERMAN JOUSTRA, 071-5356430 Piling onder leden bew onerscommissie huurders van Woningbouwvereniging Leiden (WBL) e Stevenshof zouden graag hun woning willen kopen, blijkt uit een peiling die leden van de bewonerscom ité Poldermolen hebben gehouden onder ongeveer kefhonderd bewoners uit de omgeving van de Thérèse vawartzestraat en de Rosa Spierstraat. De grote belang- -ering voor kopen hangt volgens de bewonerscommis- ne^amen met de slechte staat van onderhoud van de in )es»veede helft van de jaren tachtig gebouwde huizen. Pij 'Bevoegd en bekwaamtentoonstelling in Hooglandse Kerk over verloskundigen aar^ c ironderzoekje van de bewo- ;ommissie is een reactie op jekirichten over de miljoenen- ervyten bij de WBL. De corpo- afkondigde voor de zomer /erdat zij om uit de financiële flemen te komen overweegt Iterfele complexen in de ver- m(zou doen. (jgiecteur J. de Greef van de id sluit verkoop van het rela- ^st^onge woningbezit in de ekénshof niet op voorhand QiMaar ik durf wel te zeggen i Gf dit niet de meest voor de t te; üggende optie vind", al- Greef. De woningbouw- Gaiging is momenteel bezig mefle mogelijke verkoopacties n j elkaar af te wegen. Ko- joi) voorjaar moet duidelijk [(j welke huurwoningen te Yrij worden aangeboden en igefniet- j ui massale belangstelling net kopen van de huurwo- offiJieeft een aantal oorzaken. ■avcijgen de huurders al jaren- [jsspen maximale huurverho- >0pppgelegd, waardoor de hu- D^imiddels tussen de acht- sseegenhonderd gulden lig- )OSpaartegenover staat dat de ,Z0J twaalf jaar na de opleve- ir fvan de eerste woningen ran iltijd op de eerste schilder- zJ zit te wachten. In een en- over de onderhoudstoe- ezoj van de woningen gaf 97 jn|nt van de bewoners aan Teden te zijn over het bui- hilderwerk. vonerscommissie-voorzit- i Houweling vreest dat de l^jonder WBL-beheer snel CJruit gaat. „Het wordt ge- i een gore, vuile wijk. Ik Sang dat het gewoon ver- prt. We gaan straks de pro- '.en verplaatsen van de liwijk naar de Stevenshof. oet nu in de wijk worden j j?steerd, anders krijgen we i de problemen", aldus Mining- De Greef meldt echter dat de voorbereidingen voor een grote schilderbeurt bijna zijn afge rond. Volgend jaar kunnen de schilders de wijk in. „Dan staat het allemaal weer keurig netjs in de verf', aldus de directeur. Bij de Stevenshof-bewoners die hebben aangegeven geïnte resseerd te zijn in de aankoop van hun woning, is de prijs van de huizen nog niet echt ter sprake geweest. „Sommige mensen dachten dat ze hun huis voor de OZB-waarde van 170.000 gulden zouden kunnen krijgen", vertelt A. van Polanen, die voor de enquête in de wijk de deuren is langsgegaan. Vol gens Houweling zouden de hui zen op dit moment ongeveer 280.000 gulden moeten opbren gen. „Maar reken maar dat je ook voor die prijs makkelijk honderd woningen kwijt bent." De vroedvrouw van vroeger is de verloskundige van tegenwoordig niet meer. Zoveel wordt de bezoeker van de reizende tentoonstelling 'Bevoegd en bekwaam', die gisteren werd geopend en deze maand in de Hooglandse Kerk te zien is, al gauw duidelijk. Sinds de Nederlandse vroedvrouwen zich honderd jaar geleden organiseerden, heeft hun beroep - een van de oudste ter wereld - heel wat veranderingen ondergaan. Aan de hand van voorwerpen, historisch beeld- en geluidsmateriaal wordt de bezoeker langs al die veranderingen geloodst. Onze verslaggever Suzanne Barbier liet zich gisteren rondleiden door Trees van het Kaar, regiovoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (NOV) en zelf 20 jaar verloskundige in Leiden. LEIDEN SUZANNE BARBIER Van het Kaar wijst op de ver geelde foto van een vroedvrou- we in actie in de vorige eeuw. De Drentse juffrouw Van Klei- neberg-Zeven, met knotje en gesteven schort, was zo'n stevi ge tante die 'de kindertjes haal de'. In haar tas een houten toe ter voor het lichamelijke onder zoek en een ijzeren tang voor het echte werk. „De eerste ken nismaking met de zwangere vrouw vond toen ook pas plaats als de bevalling er aan kwam. Heel onpersoonlijk. Tot de jaren zestig had de vroedvrouw so wieso geen beste naam in de Trees van het Kaar „Tijdens de opleidingen gebruiken we nog steeds e den nagebootst." ET GROENE WARENHUIS volksmond", vertelt de Leidse. „Het waren vaak ongetrouwde, eigengereide vrouwen die van aanpakken wisten. Dat vond men toen maar niks." Het aanzien van de moderne vroedvrouw, of verloskundige zoals Van het Kaar zichzelf het liefst noemt, is sindsdien stuk ken beter geworden. „Vrouwen hebben tegenwoordig meer keus en maken daar ook ge bruik van. Zij bepalen zelf of ze een arts of een verloskundige willen, een thuisbevalling of juist niet. En vrouwen hebben in de loop der tijd gemerkt dat wij heel deskundig zijn. De zwangere die voor een verlos kundige kiest, krijgt een inten sieve begeleiding. Vanaf een in take-gesprek met dertien weken wordt ze regelmatig gecontro leerd. Als de bevalling er een maal zit aan te komen, is de vroedvrouw, in tegenstelling tot vroeger, dus een goede beken de. Bovendien biedt zij ook een week kraambedcontrole en geeft advies over de pasgebore ne. Zulke goede ervaringen ge ven vrouwen aan elkaar door, waardoor onze klantenkringen groeien." Dat het vak van vroedvrouw tegenwoordig populair is, mer ken de drie Nederlandse hbo- opleidingen in Amsterdam, Rot terdam en Kerkrade. Zij krijgen jaarlijks honderden aanmeldin gen. Slechts 120 kandidaten mogen aan de opleiding begin nen. De reizende tentoonstel ling laat zien dat er ook in de opleiding nogal wat veranderd is: het moderne instrumentari um, de uitgebreide stages, iets waar vroeger geen sprake van was. „Eén ding is gelukkig het zelfde gebleven in de loop der tijd", wijst Van het Kaar op een opmerkelijk uitziend attribuut. ..Alle aspirant-verloskundigen moeten eerst op het droge oefe nen, omdat we ons natuurlijk geen fouten kunnen veroorlo ven. Daarvoor gebruiken de op leidingen nog steeds een zoge noemd fantoom, waarmee tal van voorkomende bevallingen worden nagebootst. Na 21 jaar praktijkervaring bevalt het verloskundige-vak haar nog steeds. „Ik ben zelf standig ondernemer, doe mijn eigen boekhouding. Wat mij blijft boeien, is dat ik vanwege mijn kennis deel mag uitmaken van een heel intiem moment in iemands leven. Voor 99 procent werk ik met gelukkige mensen. Ik heb er ook veel plezier in om te zien hoe mannen zich steeds meer gaan bezighouden met de zwangerschap en daarna het delen van de zorg en de opvoe ding. In een tijd van een gene ratie kan er heel wat verande ren, in honderd jaar ongelooflijk veel." Kom a.s. zondag gezellig woonshoppen in de WoonMall. U bent van harte welkom tussen twaalf en vijf. Bij ruim vijftig woonspecialisten onder één dak. W oor» m a IS A L E X A N D RIU M UHI ■PR.ALEXANDII DE GROOTSTE W00NBELEVENIS VAN NEDERLAND. 'njdag koopavond tol 21.0 Werkstraf voor kweken hennepplanten OEN HAAG/LEIDEN PERSBUREAU CERBERUS Voor het kweken van hasj in een pand aan de Oude Vest in Leiden is een 24-jarige man uit Leiderdorp gisteren door de Haagse politierech ter, mr. J. Kloosterhuis, ver oordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Daarnaast hangt de man een voorwaar delijke celstraf van twee maanden boven het hoofd als hij binnen twee jaar een nieuwe overtreding maakt. Het vonnis van de politie rechter is lager dan de eis van officier van justitie mr. D. Kuipers. Deze vorderde zes maanden cel waarvan drie voorwaardelijk. Behalve de man uit Leider dorp waren gisteren nog zes andere verdachten gedag vaard. Zij werden op 6 janua ri van dit jaar aangehouden toen de politie binnenviel in het pand aan de Oude Vest. Daar trof zij in plastic zakken een grote hoeveelheid hennepplanten aan. De 24- jarige bekende 540 stekken te hebben geplant. Officier van justitie Kuipers noemde de 24-jarige de grote initiatief nemer van de hasjkwekerij. Hij huurde het pand en zorg de voor de stekken. De zes anderen waren bekenden die door de man te hulp waren geroepen om de hasj te knip pen. Voor de knippers van de hasj had de politierechter een standaardstraf in petto: duizend gulden boete en een maand voorwaardelijke cel straf. Deze straffen zijn gelijk aan de eis van officier Kui pers. Slechts in het geval van een 27-jarige man uit Leider dorp week de politierechter af van de eis van de officier. De man kreeg naast een voorwaardelijke celstraf een lagere boete van 750 gulden, omdat hij van de bijstand moet leven. Een 29-jarige vrouw uit Koudekerk aan den Rijn kreeg overeenkomstig de eis van de officier een boete van driehonderd gulden. De vrouw zei niets met de hasj te maken te hebben en in het pand te zijn om een kachel te poetsen. Nieuwe keuken 'Morschwijk'' Buurthuis Morschwijk krijgt een nieuwe keuken. De Leidse Wel zijnsorganisatie heeft hiervoor 30.000 gulden ontvangen van het Juliana Welzijn Fonds. Dit fonds gaf het geld in het kader van zijn jubileumproject 'Buurt huis, het hart van de buurt'. RUBRIEK VOOR ZAKELIJK NIEUWS. TELEFOON 071-535 64 26. FAX 071-532 19 21 N Opening De Leydsche Boeckbinder 30'ft TEN VAN BAKEL tigingj van begint met losse vellen en •ERPOr en draad. Het resul- s een echt boek, genaaid ibonden. Han Boswinkel >CAS$ morgen De Leydsche SHer aan de Boom- g van i- Je kunt er terecht om je lad opibijbel te laten restaure- e048énaar ook om je verzame- «"""Honald Ducks te laten in- orbehcf1- Het is een ambachtelij- injDarfekbinderij, waar nog veel Ie hand wordt gedaan. „Ik L: ^rmee begonnen toen ik nia e eigen verzameling strip- hriften wilde laten inbin- M|Zelf een cursus volgen goedkoper" Z ikbinden was al jaren een l en toen de kans zich eed een pand in de Leidse nderoistad te kopen met be- "uimte besloot Boswinkel k te wagen. „Mijn vorige tad ik zelf gebouwd en dat }n we met flink wat winst pen. De kinderen zijn de lit en zorgen voor zichzelf. Idien heeft mijn vrouw een fulltime baan. Dat alles maakte deze investering moge lijk. Ik ben een jaar bezig ge weest met de verbouwing van het atelier. Het was een oude fruitopslag geweest en er lagen gewoon straattegels in." Een van de voordelen van het pand aan de Boommarkt is dat de temperatuur dankzij een dik ke kurldaag tegen de muur heel constant is. Evenals de lucht vochtigheid. Voor papier is dat heel belangrijk. Te veel vocht kan leiden tot schimmels. „Dat is de grootste bedreiging voor papier", aldus Boswinkel. „Als er eenmaal schimmel in je ar chief zit, kom je er haast niet meer vanaf. Lekkages zijn vaak de oorzaak. Boswinkel had zelf veel ka potte boeken en een heleboel tijdschriften die hij wilde bun delen. „Ik ben gewoon met mijn eigen bibliotheek begonnen. Daarna brachten familieleden en kennissen al hun boeken bij me. En ik probeerde steeds meer te weten te komen. Uit eindelijk heb ik in Den Haag een vakopleiding gevolgd in de Han Boswinkel: „Als je oude boeken repareert, kom je soms de gekste dingen tegen. Etensresten, stof en vooral veel plakband." foto henkbouwman avonduren. Ik leer ook veel van andere boekbinders. Het is een klein wereldje, heel gemoede lijk. Iedereen heeft liefde voor het boek." Van elke verzameling losse blaadjes kan Boswinkel een boek maken. Soms moet hij de bladzijden verbreden, omdat anders tekst of beeld verloren gaat. „Ik bind fotoalbums in, maar ook scripties en ik heb ook al eens een brievenboek ge maakt. Dat was allemaal lucht postpapier en er zaten gaatjes in. want ze hadden die brieven eerst in een multomap be waard. Het kan allemaal, maar het was wel een hele klus. Ik koop ook wel eens boeken bij de ramsj en die hebben een he le lelijke band van wit karton. Daar maak ik dan een nieuwe omslag voor van leer." Als voor beeld geeft hij een sprookjes boek van Andersen, rood lams- leer met daarop de nachtkonin gin in wit, tegen een blauwe lucht en boven een zwarte stad. „Als je oude boeken repa reert, kom je soms de gekste dingen tegen. Etensresten, stof en vooral veel plakband. Ik heb wel eens een boek gekregen dat nauwelijks meer dicht kon van alle tabak die eruit kwam. Blad zijde voor bladzijde heb ik schoongeveegd met een kwast je. Plakband is echt een ramp. De boeken t worden er steeds dikker door en barsten uit hun band. Het plakband moet je er met een föhn uithalen, anders beschadig je het papier te veel. Maar die verkleuring blijf je al tijd zien." „Ethiek is belangrijk voor een boekbinder. Hoever ga je met restaureren. Ik heb wel eens een scheepsbijbel gekregen ter re paratie. De leren omslag was gedeeltelijk vervangen door zeildoek. Wat moet je dan doen. Een hele nieuwe leren omslag, of probeer je dat zeildoek te be waren. Dat hoort bij de geschie denis van het boex. Het hoeft natuurlijk ook niet spiksplinter nieuw te worden. Restauratie is ook aan mode onderhevig. Vroeger werden nieuwe stukken leer zichtbaar gemaakt door lichter leer te gebruiken, terwijl we nu er weer voor kiezen om het leer bij te kleuren." In zijn nieuwe atelier wil Bos winkel ook cursussen gaan ge ven. „Beginners en gevorderden door elkaar, dat is geen enkel probleem. Niet alleen boeken innaaien en binden, maar ook het werken met karton om er doosjes van te maken voor sie raden of kaartspelen. Ook dat hoort bij het vak van boekbin der. Mij spreekt vooral het am bachtelijke van het werk aan. Je doet het met je eigen handen." KORT EN ZAKELIJK Bulthaup, een bekend Duits keukenmerk, is nu ook in Lei den verkrijgbaar. Morgen is de officiële opening van 'Bulthaup Leiden keukenarchitectuur' aan de Amphoraweg 3. Vanaf zater dag kunnen klanten een kijkje nemen. De Leidse Verswinkel aan de Botermarkt draait zó goed dat eigenaar Hans Kommer afgelo- pem maandag zijn tweede fili aal aan de Haarlemmerstraat 221 heeft geopend. House of Graces geeft zondag middag een groot bruidsspekta kel in de tuin van zijn monu mentale pand aan de Hooi gracht in Leiden. Het bedrijf is gespecialiseerd in totaalarran gementen voor bruiloften. Be langstellenden zijn vanaf vier uur welkom op Hooigracht 76. Randstad Uitzendbureau houdt zaterdag een banenmarkt in de regio Leiden en de Duin en Bollenstreek. De vestigingen in Leiden, Leiderdorp, Voor schoten, Katwijk, Noordwijk, Sassenheim, Lisse en Hillegom zijn die dag van tien tot drie open. De 'Manpower Carrièredag' van Manpower Uitzendorgani satie is zaterdag. Mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière kunnen langsko men en zich eventueel inschrij ven voor praktijkgerichte com putertrainingen. De Manpower- verstiging aan de Prinsessekade 3-4 in Leiden is zaterdag open van tien tot vier uur. Maarten van het Kaar neemt morgen afscheid van NBBS Rei zen als statutair directeur. Na zich 23 jaar lang te hebben in gezet voor NBBS Reizen gaat hij nu verder als zelfstandig onder nemer bij touroperator Bel Air. Postzegelhandelaar mag geen lid worden van landelijke bond den haag handelaar niet professioneel ge- anp noeg zou zijn en te weinig 'stan ding' zou hebben. Volgens de Leidse handelaar, die een win kel heeft in Den Haag, is het lid maatschap van de NVPH on ontbeerlijk, omdat hij dan be paalde voordelen krijgt, zoals toegang tot belangrijke beurzen. Beglinger heeft ook een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit die be kijkt of sprake is van oneerlijke concurrentie. Postzegelhandelaar A. Beglinger uit Leiden heeft tevergeefs via de rechtbank geprobeerd lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhande laren (NVPH). De rechtbank in Den Haag heeft zijn eis afgewe zen om te worden toegelaten tot de vereniging. De vereniging weigert Beglin ger in te schrijven, omdat de Katwijker twee weken dood in woning In een woning aan de Dahlia- niet meer was gezien. Onder straat in Katwijk heeft de politie zoek heeft inmiddels uitgewe- deze week het stoffelijk over- zen dat de man waarschijnlijk schot gevonden van een 59-jari- ruim twee weken geleden op ge Katwijker. Een buurvrouw natuurlijke wijze is overleden. fraen Zaterdag 5 september s™" Afstanden naar keuze: 30 km - 50 km - 75 km (deels) ROUTES MET PIJLEN AANGEGEVEN!!! Starttijd: van 9.00 uur tot 14.00 uur. Sluiting 17.00 uur. Startplaats Clubhuis van Swift en Park "De Bult" Willem v.d. Madeweg (parallelweg langs Inschrijving: rijksweg A4 vanaf de Hoge Rijndijk) Het clubhuis is ook te bereiken via de Roomburgerweg (bij de heuvel tussen Rijn/Schiekanaal en rijksweg A4) te Inschrijfgeld: Met speciale herinnering, fl. 7,50 (16 jaar en ouder) - fl. 4,00 (t/m 15 jaar) Zonder herinnering; fl. 3,00 (alle leeftijden) Inlichtingen: J. Hoogenboom - 071-5892883 600 1*12 TWEEWIELERPLEZIER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 19