Ode aan een onbekende God Leidsch DagbladiUlCHIEVEN Kerk Samenleving Van der Horst: Bijbeluitleg verdeelt de drie SoW-kerke, Kerkvergadering bemiddelt in Westerkerk Pastor Nico Vendrik overleden DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 _ND! Pastor Scholtes weg bij De Regenboog leiden Pastor Theo Scholtes verlaat na zeven jaar de oecumeni sche geloofsgemeenschap in de Leidse Merenwijk om provinci aal overste te worden van zijn orde, de Minderbroeders Conven tuelen in Nederland. De viering van zondag 27 september in het kerkelijk centrum aan de Watermolen 1 staat geheel in het teken van zijn afscheid. De dienst begint om 10.00 uur en aansluitend is er een kort officieel gedeelte. Daarna volgt een receptie waar op iedereen persoonlijk afscheid van hem kan nemen. Open avond boeddhisme en meditatie oegstgeest Het Shambhala Centrum - een boeddhistisch medi tatiecentrum in Oegstgeest - houdt op woensdag 9 september vanaf 20.00 uur een open avond in de meditatieruimte aan de Geversstraat 48. Iedereen die in boeddhisme of meditatie is ge ïnteresseerd, is welkom. Op het programma van de bijeenkomst staat onder meer een inleiding van dr. Han de Wit en andere le raren op de cursussen van het komende najaar. Het Shambhala- centrum biedt elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur gelegenheid tot meditatie. Op de donderdagavonden wordt er ook meditatie-in structie gegeven. Zowel instructie als meditatie zijn gratis toe gankelijk. Voor meer informatie: 071-5410928 (Lida Hospers). Startzondag in Salvatorikerk alphen aan den rijn» De Gereformeerde Kerken in Alphen aan den Rijn staan komende zondag (6 september) stil bij het begin van de winteractiviteiten. Deze zogenaamde 'startzondag' heeft plaats in de Salvatorikerk bij de Julianaburg. Om 9.30 uur begint hier een dienst waarin wordt voorgegaan door beide predikan ten, dominee Wilschut en dominee Santing. Het thema van de dienst is 'Daar ben je mooi mee gezegend'. Het kinderkoor 'De Damse Rakkertjes' uit Zwammerdam verleent muzikale mede werking. Om 18.30 uur is er een 'Samen Zingen Dienst', met het koor 'Nooit Alleen' uit Ter Aar. Voorganger is dominee Van der Wilden en het thema van de dienst is 'Leven is Geven'. Gospelshop in Voorschoten voorschoten De Katwijkers Wim en Marijke van Beelen ope nen op maandag 7 september in Voorschoten de Gospelshop. De zaak wordt ondergebracht in het pand aan de Treubstraat 19 waarin tot voor kort 'De Groene Kamer' was gevestigd. In de Gospelshop worden behalve allerlei vormen van religieuze mu ziek ook christelijke tijdschriften, kranten, bijbels, kleine cadeau artikelen en wenskaarten verkocht. De Van Beelens zijn zelf fer vente muziekliefhebbers en willen vanuit hun christelijk geloof een breed publiek met die muziek bereiken. „Dit is voor Neder land een unieke opzet", zeggen zij over de Gospelshop. „Tot nu toe bestaan er alleen evangelische boekhandels, waar soms nog wat cd's te koop zijn. Bij ons staat die cd centraal." De winkel is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur, op dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Paus zegent bruid vaticaanstad Tijdens zijn wekelijkse au diëntie op het Sint Pieters plein zegende paus Johannes Paulus II giste ren een pas ge trouwd stel. FOTO EPA BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te Everdmgen: P. Jan- se te Lopikerkapel Aangenomen: naar Welsum (toez dr. J.C. Borst te Apel- GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen: naar Barneveld (Bethelkerk): mw. C. Smid-Oos- terveen te Dussen en Meeuwen. NED. GEREF. KERKEN CHR.GEREF. KERKEN Beroepen: te Lisse: S. Otten te Rotterdam-Zuid: te Dedemsvaart, A.C. van der Wekken te Winscho- GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Aalburg, G. Mouw te De Valk-Wekerom; te Berkenwou- de, A. Bac te Bodegraven. redactie dick van der plas, 0 ilii leusden anp Hervormden, gereformeerden en lu theranen moeten met elkaar in ge sprek gaan over de vraag hoe zij de bij bel lezen en interpreteren. Alleen dan kunnen de onderling verdeelde part ners in het Samen op Weg-proces na der tot elkaar komen. Dat schrijft de lutherse synodevoor zitter ds. K. van der Horst in het SoW- orgaan Kerkinformatie. De eigenlijke scheidslijnen in de Hervormde, Gere formeerde en Lutherse Kerken lopen volgens hem allang niet meer langs de grenzen van de kerkgenootschappen. Bij de discussies over de kerkorde voor de verenigde kerk bleek dat er wel een 'forse breuklijn' loopt als het gaat om het lezen en uitleggen van de bijbel, om schriftgezag en schriftgetrouwheid. Veel tegenstellingen rondom het hu welijk en andere relatievormen, de plaats van de vrouw en de opvattingen over de sacramenten zijn volgens de preses uiteindelijk terug te voeren op de vraag: 'Hoe leest gij?' Het onderlin ge gesprek over het verstaan van de Heilige Schrift moet een eind maken aan het elkaar minachten 'vanwege een in onze ogen ketterse nieuwlichte rij dan wel schromelijk achterhaald bi blicisme'. Van der Horst zegt gezwicht te zijn voor het laar met de bijbel, dat op 13 september begint, omdat het gesprek over 'de enige bron en norr j verkondiging' noodzakelijk ikJ men verder te komen. Met Lui I preses er diep van overtuigd d bel niet automatisch het wi God is, maar 'steeds opnf^ woord van God moet wordeiw t vert volgens Van der Horst ee)É I de bijbel op die ruimte scheptr Geschiedenis van Lissese kerken vastgelegd in boekwerk Het eerste exemplaar van 'Aan een onbekende God' - waarinde geschiedenis van de kerken in Lisse is vastgelegd - is gisteravond aangeboden aan burgemeester C. van Zon. Het boek is geschreven door oud journalist Ed Olivier, in opdracht van de plaatselijke Raad van Kerken. De directe aanleiding voor het optekenen van de historie van de kerkgenootschappen in het dorp is de viering van 800 jaar Lisse. lisse arie in t veld Als voorzitter van de Raad van Kerken prees dominee P.J. van Midden de inzet van velen die ertoe hebben bijgedragen dat deze uitgave tot stand kwam. .Archieven werden openge steld, Olivier ging aan de gang en talloze vertegenwoordigers van Lissese kerkgenootschap pen schreven een column. Sommige zijn heel ontroerend en hebben een diepe achter grond." Van Midden stelde vast dat Lisse bepaald niet om kerkge nootschappen verlegen zit. Hij noemde er voor de vuist weg een stuk of tien op. „Eén Neder lander is een gelovige, twee Ne derlanders vormen een kerk en drie Nederlanders maken een kerkenscheuring", onderstreep te de predikant, die daarmee aantoonde dat in het boek Ed Olivier de totstandkoming van de diverse kerkgenootschappen op enigszins lichtvoetige wijze aan de orde komt. „Een boekje dat je in een adem uitleest, met prachtige anecdotes en verha len die het onstaan van de ker ken in Lisse goed in beeld bren gen." Bij het vooraf doorbladeren van het eerste exemplaar zei burgemeester Van Zon dat zij maar moeilijk de aandrang kon onderdrukken om door te lezen. „Je kunt erin wegdromen. Het is een boekje dat elke Lissenaar zou moeten lezen. Het voert ons terug naar de wortels. Maar ook mensen van buiten Lisse zullen veel waardevolle infor maties in dit boekje vinden." Anekdotes Bij de totstandkoming van deze uitgave is gebruik gemaakt van archiefmateriaal van alle Lissese kerken. Het boekje telt honderd pagina's, is rijk geïllustreerd met foto's van André Brandsma en is vanaf vandaag bij de boek handel verkrijgbaar voor 12,50 gulden. Auteur Ed Olivier benadrukkt mm?. dat de geschiedenis van de Lis sese kerken in 'Aan een onbe kende God' niet minutieus wordt opgetekend. „Dat is alle maal al in boeken vastgelegd. Ik heb geprobeerd om diezelfde geschiedenissen eens door een andere bril te bekijken, nieuw ontdekte gegevens in te voegen en het geheel te doorweven met de geschiedenis van de gods- dienstbeoefening in Nederland in het algemeen en in Lisse in het bijzonder. Inclusief allerlei hu eSi anekdotes en wetenswa den, aangevuld met ie van mensen uit de ke^ho Duidelijke verhalen varyai bloed en soms zeerjnn rend." Niet alleen de gemd met het 800-jarig besfve( jubileum, ook de pl; kerken zijn op weg i mijlpaal. Rond de jaaij» ri is het 750 jaar gelede) Lisse de eerste kerk irond werd genomen. :orr De titel van het boektric' onbekende God' vervv1611 het bijbelboek Hani^0 hoofdstuk 17, het verf*31 de apostel Paulus dileiT1 zijn reis door Griekenle'e dat Athene vol staat mezo' beelden, waarbij de'ect voor alle zekerheid ,s^u beeld hebben opgesté°h gewijd aan een onbekéns' „En Paulus legde de GA'3 wie die onbekende Gf 9* die God woont niet te Hij heeft ons niet nod).e.< hem iets ontbreekt. Gcjjg'1 ons hart: zo langzame"e j een klein plekje in l e' schappij. Hij is Rooit v liek noch Hervormd, ivve reformeerd, noch Vrij Kennen wij hem eige?ni De onbekende God ui 1 lingen kent ons...!" "et Tegelijk met de offii9e( sentatie werd gisteravcJJ8( gemeentehuis van LissPer tentoonstelling geopPPÉ aquarellen van C.F. D^irn de 12 kerken van Lisse9Sf gebeeld. Deze exposip3' werkdagen te bezoe 08.30 tot 12.30 uur f31 donderdagavond van RJ 21.00 uur. Ook op za|zi1 september (Open M 0 tendag) kunnen bezoj VJ 10.00 tot 17.00 uur in fnt huis terecht. Fe,( hili De hervormde provinciale kerkvergadering (pkv) Noord-Holland gaat bemiddelen in het slepende conflict in de Westerkerkgemeente in Amster dam. Op korte termijn legt ze een uitgewerkt plan ter goedkeuring voor aan de wijkkerkenraad en de centrale kerkenraad van de Hervormde Ge meente Amsterdam. Dat heeft pkv-secretaris dr. J. Bruin gisteren ge zegd. Over de manier waarop het provinciaal kerkbestuur de problemen in de Wester denkt op lossen, kon hij nog geen mededelingen doen. Het bestuur van de pkv moet het plan eerst uitwer ken. De pkv zal zich volgens Bruin inspannen voor de opbouw van de gemeente 'in communi catieve en bestuurlijke zin'. Het gaat daarbij om de problemen rond de wijkkerkenraad en de hui dige predikante, F. Oosterwijk. Amsterdam anp De centrale kerkenraad had kortgeleden aan de pkv gevraagd om een oplossing te zoeken voor het conflict in de Westerkerkgemeente. Voorzitter mr. M. Postma van de kerkenraad verwacht dat de pkv een klimaat weet te creëren 'waarin de ge meente kan functioneren zoals van een gemeente verwacht mag worden'. De pkv bemoeit zich niet met de kosterij en het Pastoraal Centrum, de twee andere knelpunten in de Westerkerk. De problemen in de landelijk bekende gemeen te ontstonden nadat de populaire predikant N. ter Linden werd opgevolgd door Oosterwijk. Haar optreden, onder meer op het communicatieve vlak, stuitte op weerstand bij een deel van de ge meente. Pogingen om het conflict op te lossen, leverden niets op. Het comité Red de Wester, dat zich keert tegen Oosterwijk, eist dat de wijkker kenraad aftreedt. Ter Linden wil voorlopig niet meer in de Wester preken. utrecht anp Pastor Nico Vendrik, jarenlang directeur van het Centraal adviesbureau voor priesters en reli gieuzen CAPER, is op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht overleden. Dat heeft de fa milie gisteren bekendgemaakt. Vendrik, priester van het aartsbisdom Utrecht, was aanvankelijk studentenpastor voordat hij in 1967 directeur van CAPER werd. De toenmalige bisschop Gijsen van Roermond trok in 1978 zijn subsidie aan dit bureau in om dat het priesters en religieuzen die grote proble men met het celibaat hadden, zou aanbevelen hun seksualiteit te beleven in plaats van het ce libaat of hun religieuze staat op te geven. In de jaren '60 en '70 was Vendrik een harts tochtelijk pleitbezorger van de vernier, van het Tweede Vaticaans Concilie, f woordde dit in open brieven aan de bfn pen, onder meer naar aanleiding van <P^ cliek over de geboortenregeling Human^ uit 1967 en het opschorten van de L^ s Pastorale Raad in 1972. J. In die laatste brief constateerde hij i vermoeden van 1967 juist is geweest» meedenken van gelovig Nederland Rooms-Katholieke Kerk een plaats van tie en bemoediging te laten zijn, 'dod i onmogelijk wordt gemaakt'. I r Vendrik was bestuurslid van het K Centrum voor Geestelijke Volksgezond voorzitter van de stichting Cunera. Hij cier in de orde van Oranje-Nassau. Foto uit de archieven Foto's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde bank- of girocheque ter waarde van vijf gulden (vooreen exemplaar van 13 bij 18 centimeter in zwart wit) op te sturen naar het Leidsch Dagblad, t a v. Leidsch Dagblad Archieven. Postbus 54. 2300 AB Leiden of door contante be taling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvang de foto binnen drie weken ANNO 1898 ANN01973 Zaterdag 3 September LISSE Aangaande den brand op Klein Zandvliet" alhier, kan nog worden gemeld, dat die is ontstaan in een houten schuur, onmiddellijk nabij het Bloembol lenhuis staande, terwijl de voortgang van den brand ge- ruimen tijd werd tegengehouden door het met overleg en volharding water gooien van binnen tegen het rieten dak, zoolang, tot de spuiten waren aangerukt. Een be langrijk, zoo niet het grootste aandeel van het behoud van het overgeblevene, komt toe aan de uitstekend in staat zijn de spuit van Keukenhof", welke, hoewel het laatst aangekomen, het eerst water gaf, en welker be manning, vijf a zes in getal, drie uren lang, zonder te worden afgelost, aan het blusschingswerk werkzaam was. NOORDWIJKERHOUT Op de Naai- en Breischool van mevrouw douairière Gevers van Ketel en Spaland is de 31ste Augustus niet onopgemerkt voorbijgegaan. Eerstens schonk mevrouw aan de school een prachtig portret van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in ver gulde lijst (Peinture Bogaerts). Dit was tevoren opge hangen, omgeven door een sierlijke draperie van groen en blpemen. Toen onder het gezang der leerlingen het doek, dat de beeltenis bedekte, werd weggenomen, was de verrassing algemeen. De meisjes werden vervolgens onthaald. De versiering blijft tot na de feestelijkheden en is voor belangstellenden zeer zeker wel te bezichti gen. WASSENAAR De deelneming aan de verschillende volksspelen, welke den 15den September zullen wor den gehouden, is groot genoeg om ze te doen doorgaan. Alleen het ,,biggenvangen" zal van de lijst worden ge schrapt. Het aantal deelnemers hiervoor is te gering. maandag 3 september KAGERPLASSEN Zaterdag werd op de Kagerplassen een vlootschouw gehouden, waaraan vele scouting-watergroepen deelnamen. Ongeveer 250 wa- terpadvindsters en zeeverken ners zeilden in 58 boten, bij een harde wind, in kiellinie langs het Admiraalsschip, dat op de Ei- merspoel voor anker lag. Op het schip waren de burge meesters van Leiden en Voor schoten aanwezig. Verder waren er wethouders uit Leiden en de omliggende gemeenten en de heer J.H.Th. Kouwenhoven, di recteur van de Provinciale Jeugdraad. Na afloop van het officiële ge deelte gingen de genodigden op de Kogjespolder aan land, om het tentenkamp te bekijken. Na dat de genodigden afscheid had den genomen werden zij met een boot teruggebracht naar Kaagdorp. 's Avonds zijn alle bo ten met hun bemanningen de Kaag opgevaren voor een sensa tioneel avond-radio-spel, dat tot elf uur duurde. Na een re genachtige nacht werden op Een brandje op de vuilstortplaats. De brand, ontstaan doordat de eigen blusinstallatie van de stortplaats het niet kon bolwerken, stelde de brandweer niet voor grote problemen. „Ditzijn geen erg gevaarlijke branden", aldus de brandweer. „Ze zijn alleen voor de mensen die in de buurt wonen en werken vervelend, omdat ze met veel rook gepaard gaan". zondag zei I behend igheidsweds- tijden gehouden. De winnaars in de drie klassen waarin gezeild werd, waren de zeeverkennersgroepen Jan van Galen uit Leiden, die tevens de wisselbeker mee naar huis nam, Sagara Satrya uit Oegstgeest en de Van Wassenaar Van Opdam uit Wassenaar. DEN HAAG Huisartsen hebben toestemming gekregen vanaf 1 september voor consul- FOTO ARCHIEF LEIDSCH DAGBLAD ten en visites aan particuliere patiënten ten hoogste vijftig cent meer te berekenen. Het toelaatbare tarief is hiermee in het algemeen gekomen op 13,75 voor een consult en 20,50 voor een huisbezoek. LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-5128030 DIRECTIE B.M.Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) L.F. Klein Schiphorst (ad/und) W.F REDACTIE J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst J. Preenen chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindred. regio F Blok, chef eindredactie algemeen W.F Wegman, chef red. Duin en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie t. Brouwer de Koning, chef Rijn- en Veenstr. e Straatsma, chef red Regio Leiden Redactie: W Hoofdredactie: P 1 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.301 RTEfjl ABONNEMENTEf bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per half jaar (acceptgiro) p_ per jaar (acceptgiro) VAI Abonnees die ons een machtiging i het automatisch afschrijven van h^eg geld, ontvangen 1,- korting per b VERZENDING PER PO133 per kwartaal (NL) S ;bi LEIDSCH DAGBLAD OP CASS Voor mensen die moeilijk lezenju hebben of blind zijn (ot een andi hebben), is een samenvatting van J nieuws uit het Leidsch Dagblad opjbi beschikbaar Voor informatie 0486p3 (Centrum voor Gesproken Lectuur^Q. Auteursrechten voorbeho11 Dagbladuitgeverij Darfek Ie K N H U I Z u ongevallenoienst Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. PC Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderde Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag nj Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoordgeen ongevallendienst. j- INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN lat Diaconessenhuis: tel. 071 -5178178. »n Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. pe Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Ij Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 18