'Andermans ellende vercommercialiseren' Recensie beneden pe' Baggerput wordt tuinders door de strot gedu\i Meningen Lezers in geweer voor uitvoerig weerbericht Recensie beneden peil (1) Recensie beneden peil (2) Klankboj Recensie beneden pei rd ±f Recensie beneden pe WOENSDAG 8 JUL11998 970 De pagina 'Meningen' staat open voor alle lezers. Bij uw brief gaarne vermelding van onderwerp en - indien van toepassing - publicatiedatum van het artikel waarop u reageert. De redactie kan brieven bekorten of Alleen brieven met een volledige adressering komen voor plaatsing in aanmerking. Bijdragen sturen naar: Leidsch Dagblad, t.a.v. redactie Meningen, Postbus 54,2300 AB Leiden, of e-mailen naar: redactie.ld@dami< UITGELICHT In onze niet aflatende ijver de krant waar mogelijk te verbeteren, hebben we een paar weken geleden een fout gemaakt. En zoals dat gaat in het leven: voor wat goed gaat, word je zelden bedankt, maar een misser krijg je meteen op je brood. De tientallen brieven en te lefoontjes van lezers over de verandering in de bericht geving over het weer waren voor ons lessen in nederig heid. Tot vier weken geleden plaatsten wij, behalve het verkorte weerbericht op de voorpagina, elke dag een uitgebreid overzicht van de weersverwachting in Euro pa plus een overzicht van het weer in de rest van de wereld. Doen wij daar de le zers nog een plezier mee, zo vroegen we ons af? Wie zit te wachten op code-achtige berichten ais: 'Bangkok, zwaar bew. Z3, 14, 11, 0.0'? Is het niet beter te volstaan met een korte weersver wachting en een weerpraat- je waarin de grote lijnen worden besproken? Wij dachten van wel, maar merkten al snel een verkeer de keuze te hebben ge maakt. Een greep uit de reacties: 'Ik ga over drie weken naar Italië met vakantie en ik houd nu al bij wat voor weer het daar is'. 'Mijn dochter woont een jaar in Los Angeles en door die weerrapporten kan ik zien hoe ze het daar heeft'. 'Mijn zoon is amateurweerman en ik knip die overzichten uit voor zijn archief. 'Ik heb geen Teletekst op mijn tele visie, dus als jullie het over zicht niet geven, moet ik steeds het weerbericht bel len en dat kost geld'. Al snel was ons duidelijk dat ook het weeroverzicht buitenland in een grote be hoefte voorziet. Om niet op nieuw fouten te maken, vroegen we de lezers hun wensen in te dienen. Resul taat: sinds vorige week be steden we meer aandacht aan het weer dan ooit tevo ren. Op de voorpagina de korte verwachting, op pagi na 2 de weercolumn en meestal op pagina 6 het uit voerige overzicht van het buitenland, de zon- en maanstanden en de water standen. Hartelijk dank voor de ve le reacties. TON VAN BRUSSEL HOOFDREDACTIE Als trouwe lezeres van uw dag blad werd ik bijzonder onaan genaam getroffen door een re censie van de hand van Sander Becker van een uitvoering van de korte opera 'Venus en Ado nis' van John Blow. Met reage ren hierop (het gewraakte stukje stond in de krant van 29 juni) heb ik gewacht tot ik de uitvoe ring zelf (op 4 juli) had gehoord. Deze meneer Sander Becker (voor mij een onbekende naam, is hij soms invalkracht voor de komkommertijd?) heeft het over 'solisten die kraaien als schorre hanen', 'fagottisten toeteren als knettervalse stoomboottonen' enzovoort. Er deed zegge en schrijve één fagottist mee, maar misschien weet deze meneer het verschil tussen antieke blok fluiten en een fagot niet. Een klein orkest met oude instru menten heeft wél een ander klankbeeld dan een ensemble met moderne instrumenten. Maar om de ene sopraan 'een oude tante' en de andere 'een schreeuwende, valse tonen uit brengende Hund' (alleen de achternaam werd genoemd) te noemen, is wel heel erg grof. Natuurlijk mag er een kritiek worden geschreven en natuur lijk waren er oneffenheden te horen. Maar om een origineel en enthousiast initiatief op deze wijze de grond in te boren, vind ik absoluut beneden peil, uw krant onwaardig. L. van Weenen-Hulswit, Voorschoten. Er zijn verschillende redenen om be zwaar te hebben tegen het bestem mingsplan voor de Oostvlietpolder. In de gemeentelijke plannen wordt één van de laatste open gebieden in Leiden opgeofferd aan ruimte voor bedrij ven en voor vervuil de bagger. Hiervoor moet een groot aantal volkstuinders worden verplaatst. In het bestem mingsplan is voor de tuinders ruimte gereserveerd aan de drukke Europa- OPINIE J. van Hooven is secretaris van de turnvereniging Roomburg. Op verzoek van deze krant schreef hij een opinie over de plannen van de gemeente Leiden om in de Oostvliet polder een bedrijventerrein en een baggerdepot aan te leggen, waardoor ruim tweehonderd volkstuinders elders hun heil moeten gaan zoeken. weg. Nu zitten de volkstuinders nog rustig tussen de weilanden. Het aanleggen van een enorme bag gerput van 27,5 hectare vlak achter de groene zone langs de Vliet roept een aantal wagen op. Om te beginnen is het vreemd om de stort te plannen di rect langs een recreatieve fietsroute. Door de groene gordel heen zien de voorbijgangers straks een vier meter hoge dijk met hekken en borden 'Ver boden Toegang'. Maar niet alleen voor het gezicht is de baggerput iets vreselijks. Ook het milieu is niet bepaald gediend met de ze opslagplaats voor zwaar vervuild slib. Niemand geeft de garantie dat de vervuiling in de baggerput op de lange termijn op zijn plek blijft. Het kan niet uitblijven dat de aanwezigheid van zo veel vervuiling de flora en fauna in de directe omgeving zal aantasten. Dat er plannen waren voor een bag gerput in de Oostvlietpolder was al sinds 1993 bekend. Maar door een an dere ligging van de put zou dit geen directe consequenties hebben voor de tuinders van Roomburg. Pas enkele maanden geleden kwam - zonder dat daar behoorlijke inspraak over was ge weest - de gemeente op de proppen met een 'gedraaide' baggerstort die Roomburg volledig van de kaart veegt. De nieuwe plek van de baggerput wordt de volkstuinders eenvoudig door de strot geduwd. De gemeente geeft de garantie dat alle volkstuinders die als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan moeten verhuizen, elders in de Oostvlietpolder een nieuwe plek krijgen. Verhuiskos ten worden door de gemeente be taald. Op zich zou je dus kunnen zeg gen: het is allemaal prima geregeld zo. Maar dat valt toch tegen. Veertig jaar geleden hadden de volkstuinders van Roomburg niet meer dan een stuk weiland. Alle tuin tjes, alle paden, alle voorzieningen zijn in de loop der jaren door de leden zelf aangelegd. Daardoor ontstond 'Nu zitten we midden tussen de weilanden en kijken we vanuit onze tuinhuisjes naar de koeien'. een sterke emotionele binding met de tuin, die met geen enkele vergoeding valt goed te maken. De leden van Roomburg zijn erg ge hecht aan hun plekje. Nu zitten we midden tussen de weilanden, en kij ken we vanuit onze tuinhuisjes naar de koeien en de weidevogels. Je gaat naar je tuin voor je rust, die je daar midden in de polder gemakkelijk vindt. Als de gemeentelijke plannen door gaan, zitten de volkstuinders van Roomburg en OTV straks ingeklemd tussen de Europaweg, een bedrijven terrein en de tuinen van Laken. Rust zal daar ver te zoeken zijn. De uitlaat gassen van de auto's die dagelijks op de Europaweg in de file staan, zullen neerslaan op de gewassen. Met het ge-worden gedwongen om te»if zonde eten van eigen tuin is het dan gedaan. Het ziet er ook niet naar uit dat de tuinders, als ze eenmaal verhuisd zijn, door de gemeente met rust worden gelaten. In de tekeningen is al een ver lengde Chuchilllaan voorzien, die di rect langs de tuinen moet worden aangelegd. Nog meer herrie dus. En voor de tuinders van Oostvliet, die nu nog mogen blijven zitten, is de toe komst al even ongewis. In de struc tuurvisie heeft de gemeente al opge nomen dat ook deze tuinders op ter mijn moeten vertrekken. Zo gauw het nieuwe bedrijventerrein in de polder vol is en zo gauw er een alternatieve plek voor Oostvliet is, zullen ook zij In de Oostvlietpolder iF derden amateurtuinders'd jaar tijd een prachtig tutëc aangelegd. Veel van de tuie al tientallen jaren op hunm de leden van Roomburg z d bijna de helft in de vut of!- sioen. Een groot deel van Ps leden zal straks waarsci meer de moed op kunn[ om op een andere plek hij nieuw te beginnen. Ook hf je oude bomen niet zo m(*i plaatsen. J. VAN HOOVEN TUINVERENIGING ROOMBURG )c Dit is de eerste ingezonden brief die ik in vijftig jaar schrijf. Ik vind het nu namelijk echt nodig. Ik heb mij zeer gestoord aan de goedkope, uitzonderlijk negatieve en zelfs beledigende kritiek van Sander Becker over de uitvoering van de opera 'Ve nus en Adonis' van John Blow, op 27 juni in Voorschoten. Het is mij weer duidelijk ge worden waarom er nooit een standbeeld zal worden opge richt voor een criticus. Ik ben een groot muziekliefhebber, ook van de oude muziek, en ik vond het een heel goed initia tief om Venus en Adonis weer tot leven te wekken. Lof aan de organisatoren en de musici. Natuurlijk klinkt zo'n uitvoe ring anders dan wanneer één van onze top-ensembles het zou doen. Maar de pure moed van dit amateurgezelschap om het aan te durven, vind ik ge weldig. Ik heb dan ook met plezier geluisterd en mij kostelijk geamuseerd, ook als er wat fout ging. Het enthousiaste applaus bewees dat het publiek ook zeer waar voor zijn vijftien gul den heeft gekregen. Uw criticus was toen blijkbaar al met een. kwaaie kop weggelopen. Nog even een paar opmer kingen: John Blow is geen 'vol strekt vergeten componist', zoals de heer Becker denkt, maar de beroemde leraar van de nog beroemdere Henry Pur- cell. (Dit stond trouwens ook duidelijk té lezen in het voor treffelijke, gratis programma boekje.) Verder was er geen sprake van 'fagottisten die overal bovenuit toeterden met hun knettervalse stoombootto nen', ik heb er maar één geteld, die net als de rest manmoedig erop los speelde. Zelfs uw heer Becker maakt dus fouten. Wat is nu eigenlijk de bedoe ling van het plaatsen van zijn negatieve kritiek? De (amateu ristische) kunstbeoefening ver dient het om te worden gesti muleerd, in plaats van genade loos in de grond te worden ge boord. Ik hoop dat de uitvoe renden zich er niets van aan trekken en met onverminderd enthousiasme doorgaan op de ingeslagen artistieke weg. Drs. H.W. van der Voort, Koudekerk aan den Rijn. Uw muziekrecensent Sander Becker schoot wel merkwaardig uit z'n slof over de uitvoering van John Blows opera/masker spel 'Venus en Adonis', door een gezelschap van hoofdzake lijk amateurs en enkele (semi- professionals. Hij heeft kenne lijk over het hoofd gezien dat het om een concertante uitvoe ring ging waarbij de maskerade werd vertolkt via een poppen spel- Opmerkingen (en zeker der gelijke onbeschofte) over leef tijd en 'uitstraling' van solisten zijn in die situatie misplaatst. Ook aan het gehalte van zijn muzikale beoordelingsvermo gen mag worden getwijfeld. Hij heeft het bij herhaling over 'fa gottisten' terwijl er naast spij kers en continuo alleen een fa got, een hobo en incidenteel twee blokfluiten iri^ De eerste inzet l1 recht opgemerkt, r uitgezonderd hp vioolspel' dat voj11 Becker 'aan flard., werd. Daarna wefa op toon gemusicef1 evenwichtig vanF- wel met het nodif0 de kant van spelë2 Meneer Becker 1$ waargenomen hcfc siasme door het pj^[ genomen. Ik kreeg opeen) Max Reger die t censent schreef: ik zit in het kleil van mijn huis, IF nu nog vóór mij'. !v ln een oog1 Dat hij was ontsnapt, was al moeilijk te geloven. Dat er een film over de van kindermoorden en verkrachtingen verdachte Mare Dutroux wordt gemaakt, nog voordat hij voor de rechter is geweest, is zo mogelijk nog verbazingwekkender. Op 14 juli begint de Vlaamse regisseur Rob van Eyck met de opnamen van de nu al omstreden rolprent. Afgelopen weekeinde hield de filmmaker een screentest in een Vlaams restaurant. Zo'n dertig belangstellende acteurs kwamen opdraven, van wie er zes een kans op de rol van Dutroux maken. Van Eyck wil de film, die 'Blue Belgium' gaat heten, laten meedingen naar een prijs op het filmfestival in Cannes. Jan Boer, directeur van Tria non en het Kijkhuis:Ik vind het maar niks. Ik begrijp dat soort ideëen niet. Het is ook niet boeiend. Maar ja, het is de commercie hè, het zijn bizarre denkbeelden. Ik had er wel al eerder van gehoord, maar eer lijk gezegd was ik het gelukkig al weer vergeten. Die acteurs lo pen allemaal interessant te doen. Ze hebben geen princi pes, geen beginselen en ze doen alles voor geld. Ze kennen geen grenzen. Ach ja, daarentegen bestaan er ook films over con centratiekampen, Jack the Rip per, incest en rouwprocessen. Mare Dutroux vlak na zijn arrestatie in de zomer van 1996. Als de intenties zuiver zijn, moet het kunnen, maar per soonlijk vind ik het niets. Die man is nog niet eens veroor deeld. Het is allemaal nog veel te vers." Cees Varkevisser, beheerder van het jeugdhuis van de Her vormde gemeente in Katwijk aan Zee: „Belachelijk gewoon om hier een film over te maken. Het gaat alleen maar om het geld. Ik heb het het afgelopen weekeinde op het Belgische journaal gezien. Het is gewoon een halve zool die regisseur. Je ziet, er lopen meer gekken bui ten dan dat er opgesloten zitten. Het is je grootste kolder. Zo veel mensen hebben er pijn van, dit kun je gewoon niet maken. Het is volstrekt verwerpelijk in wel ke vorm dan ook. Eén van die acteurs zei dat hij zelfs zijn vrouw en kinderen voor een rol zou opgeven. Zielig gewoon." Directeur Guido Creuwels van het Parktheater in Alphen aan den Rijn: „Had die regisseur niet een dubieus verleden, iets in de porno of zo? Ik heb er kort iets over gehoord. We draaien hier al een tijd geen films meer. FOTO REUTERS daarom zal ik het maar even vergelijken met een theaterstuk. Ik denk dat er op zich niets te gen zo'n film is, zo lang de aan pak ethisch verantwoord is. Al leen als je doel is om inzicht te geven in wat er in België gaande is en welke ellende dat teweeg brengt, moetje zo'n film ma ken. Er moet een boodschap in zitten en alle vormen van sensa tie moeten worden gemeden. Persoonlijk heb ik er weinig fi ducie in, want waarom zou je zo'n film makén? Toch alleen om het geld?" Bettie van der Steen uit Lei den, huisvrouw en moeder van een dochter van 15: „Zo'n film zou ik nooit willen zien. Die man hoort niet meer te leven, laat staan dat een film over hem moet worden gemaakt. En die acteurs? Ik begrijp niet dat ze zo iemand willen nadoen. Zou mijn dochter de film willen zien, wat me sterk lijkt, dan zou ze daarvoor van mij geen toe stemming kr ij gen De Leidse acteur en toneelre gisseur Ruud Wessels: „Ik heb er nog niets over gehoord en ik kan er dus niet zo veel over zeg gen zolang ik de intenties niet ken van de regisseur. Het was bij mezelf in ieder geval nog niet opgekomen om iets met dit onderwerp te doen. Dat zegt misschien wel iets. Maar je kunt zo veel doen met een film, kijk maar naar 'Holocaust', dat is heel ontroerend gebracht. Zelf Dutroux spelen? Nee, dat ligt nu veel te gevoelig. Misschien over tien jaar." Assistent-directeur J. Nieuwen- huizen van Bioscoop Cultureel Centrum in Voorschoten: „Dit is een vercommercialisering van andermans ellende. Pure sensa tiezucht, vind ik. Nee, dit lijkt me niks, zelfs als documentaire niet. We vinden hier dat je an dermans kinderen niet moet voorzetten wat je je eigen kin deren ook niet voorzet. Al wint die film nog zoveel prijzen in Cannes en al is de vraag hier nog zo groot, als wij vinden dat het niet kan, dan laten we hem ook niet zien." IVO POMMEREL Zaterdag 27 juni heb ik genoten van de goedverzorgde en sfeer volle uitvoering van 'Venus en Adonis' in Het Kruispunt in Voorschoten. Groot is dan ook mijn veront waardiging over de recensie van Sander Becker. dat het Leidsch Di geeft aan zovej/ kwetsende woordl" y<t degenen die aan"^ hebben meegeweifG Meneer Beckeitj wens ook fouten.L nelijk zo gepreocc(c met zijn selectievl"! niet meer in de hij zich vertelde ii^ ten'. Hij heeft ool^ bodem' van dezeL grepen, getuige zjj stellingen over dek do. Dat het hier£, feite om een coil Muziek maken is een kunst, maar helaas recenseren niet minder. En Leidsch Dagblad medewerker Sander Becker moet dat vak duidelijk nog le ren. Hij schreef in de krant van 29 juni een vernietigende re censie van de uitvoering van de barokopera 'Venus en Adonis' in Voorschoten. Met stijgende verbazing hebben wij die gele zen. Niet omdat hij kritiek heeft, maar wel om de wijze waarop hij die uit. Denigrerend en kwetsend voor de solisten, ronduit beledigend op het per soonlijke af. Oudere musici lust hij niet. Hier zijn grenzen van betamelijkheid overschreden die elke vorm van journalistiek te buiten gaan. Leerzaam is zijn kritiek ook al niet. Geen enkele opbouwende opmerking, geen enkele vermel ding van het feit dat hier veertig mensen (in leeftijd variërend van 11 tot 77 jaar) - natuurlijk, voor een belangrijk deel ama teurs en derhalve niet te verge lijken met professionals - met veel enthousiasme de minder bekende opera van John Blow tot uitvoering hebben gebracht. Dat daarbij wel eens iets fout gaat, weet en accepteert ieder een die naar een dergelijke uit voering gaat. Maar dat wordt en werd ook in deze uitvoering ruimschoots gecompenseerd door de inzet en uitstraling van voermg ging, wai van de solisten e! niet toe deed, is£ ontgaan. De scèm mers gebracht vi; spel, dat hij gehi laat. Ik weet niet nai Becker heeft gekel maar mijn waarneid positieve waarderij bliek voor wat er Er is door zeer v< ten, getuige het toen was meneer schijnlijk (al lang]», De uitvoering kreejai een geheel anderVi hij doet voorkomeLi Misschien moetb ker eerst wat oudé. zijn eigen vak te kL pen... Deze 'receijn het meest over heijis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 16