Leiden Regio Volkstuinen weg voor baggerstort 'Leuk om te zien hoe goed je bent' De vicieuze cirkel van een statushouder Feest in kindercentrum IJKEN INDERDAG 28 MEI 1998 leiden Het was gisteren feest in kindercen trum Lot-te aan de Louise Hardenbergsingel in de Stevenshof in Leiden. Het nieuwe klim- en speelmateriaal werd daar door de kleintjes in gebruik genomen. Lot-te biedt opvang aan zo'n tweehonderd kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 12 jaar. Het centrum is gehuisvest op twee loca ties, Lotte aan de Trix Terwindtstraat en Lot aan de Louise Hardenbergsingel. FOTO LOEK ZUYDERDUIN JAN PREENEN, 071 -5356414, PLV -CHEF HERMAN JOUSTRA, 071-5356430 ief parkeermeters kan het niet laten iden» Politieagenten vonden gisteren in een woning aan de Irevenstraat in Leiden een parkeermeter. Vorige week vrijdag Jerden in hetzelfde huis ook al drie meters aangetroffen. De 33- Irige bewoner die vorige week al was opgepakt werd gisteren eer meegenomen naar het politiebureau. De man bekende de irkeermeter gisteren op het Steenschuur te hebben gestolen. aten we één ding even duide- jk stellen. Er is niemand op de tele wereld die fluitend zijn ei- en land voorgoed achter zich lat. Weg uit de streek waar je kboren bent, weg van gelief- jen, familie en vrienden waar d veel om geeft. Een schrik- jeeld. och zijn er jaarlijks duizenden iensen die hun vaderland oodgedwongen verruilen voor ps land in de hoop hier een Jetere toekomst te kunnen op- louwen. Ahmed Kailani (36) Jerliet zeven jaar geleden Syrië, p de vlucht voor het regime president Assad. De volge- hgen van Assad hadden land de Kailani's in beslag geno- nen en hun huizen met behulp tanks met de grond gelijk Jemaakt. Waarom? De conoom kan slechts gissen aar de redenen, want hij is ji&j iet geïnteresseerd in politiek. ij wil leven en werken en om- at dat in Syrië niet meer kon, luchtte hij naar Nederland. /ant, daar hoeven we niet om- een te draaien, in het buiten huid is bekend dat de asielpro- 555 edure in Nederland wel okee A loederziel alleen kwam Kaila- [V i in Amersfoort aan en kreeg \p 11992 de A-status. Met andere 'oorden: hij werd erkend als G luchteling en mocht in Neder- ind blijven. Eind van dat jaar Jjj rerd hij gehuisvest in Geldrop fll'aar hij niet kon wennen. ,,Ik fist vooraf ook niet waar ik te- Ui ;cht kwam. Ik zat daar in m'n entje en had met niemand ontact." Na ruim anderhalf jaar in Brabant besloot Kailani naar Leiden te vertrekken waar Syrische kennissen wonen. In maart 1995 arriveerde hij ein delijk in de Sleutelstad. Maar om nu, ruim drie jaar later, te zeggen dat hij het hier ver schrikkelijk naar zijn zin heeft, is absoluut niet waar. „Eten, drinken, slapen maar geen werk", zo omschrijft hij zelf zijn saaie bestaan. Hij wil graag aan de slag, maar er is voor hem geen baan. Hij wil zelfstandig wonen, want op ka mers bij een Iraanse familie in Leiden-Noord is ook niet alles. Maar het wachten op een huis je duurt ook al jaren. Kailani wil best in den vreemde verblijven, maar vindt wel dat hij in de ge legenheid moet worden gesteld om een zinvol bestaan op te bouwen. In plaats daarvan liep hij tegen muren op. De nood'was op een gegeven moment zo hoog dat hij in maart j.l., gewapend met een hamer een paar ruiten in het stadhuis aan diggelen sloeg. Een noodkreet om woonruimte waarvoor hij zich 18 juni voor de rechter moet verantwoor den. Nu weet Kailani wel dat je niet zo maar ruiten mag inslaan. „Het was dom en ik wilde nie mand verwonden. Ik was in de war." Maar van Nederland snapt hij zo langzamerhand niets meer. De statushouder kampt door zijn langdurige iso lement inmiddels met psychi sche problemen en haalt alles door elkaar. Alle instanties wor den op één hoop gegooid. Jus- Honderden fietsen weg bij station leiden Als alle fietsers hun karretje braaf van tevoren weghalen kan het werk in een dag gedaan zijn. Maar als er veel tweewielers achterblijven kan het wel een week duren voordat de fietsen rekken bij het Rijnsburgervia- duct naast Leiden Centraal zijn verwijderd. De rekken moeten weg, omdat binnenkort de voorbereidende werkzaamhe den voor de bouw van kanto renflats bij het station begin nen. Borden in de omgeving ver tellen de meer dan achthonderd fietsers die gewend zijn in de buurt van het viaduct te parke ren, dat het vanaf volgende week dinsdag is gedaan met hun stallingsplaatsje. Fietsen die er dan nog staan worden met rek en al verplaatst en als dat niet lukt worden de fietsen losgeknipt. De rekken worden voorlopig neergezet in de ruim te onder perron 1. Losgeknipte fietsen kunnen straks worden afgehaald bij de stalling aan de achterzijde van het station. „Dus hij blijft in de buurt", al dus een woordvoerster van de gemeente. ilromfietscontrole Doctor Lelyjaan iden» Zestien bekeuringen werden gisteren uitgedeeld op de ;idse Doctor Lelylaan waar de politie een bromfietscontrole ield. Een aantal berijders kreeg een bon, omdat hun tweewieler as opgevoerd, te veel geluid maakte of niet was verzekerd. Eén omfiets bleek een verborgen schakelaar te hebben die het toe- aat 1 ntal van de motor kon regelen. intje voor directeur Streekschool iden Willem de Rooij, directeur van de Streekschool in Lei- in, is gistermiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje assau. Burgemeester C. Goekoop speldde hem het lintje op tij- ens zijn afscheidsreceptie. De Rooij die met vervroegd pen- oen gaat, was nauw betrokken bij de totstandkoming van het egionaal Opleidings Centrum, ROC, waarin alle beroepsscho- n in de regio Leiden samenwerken. Hij was ook actief in het erlingwezen in de motorvoertuigenbranche en bestuurslid van n ZMOK-school voor moeilijk opvoedbare kinderen in Leiden. titie, vluchtelingenwerk, woon ruimteverdeling, alles en ieder een spant tegen hem samen, denkt Kailani. Vervelend voor hem, maar hij wordt niet an ders behandeld dan andere sta tushouders of autochtonen die ook woonruimte zoeken. Dat is hem waarschijnlijk nooit goed duidelijk gemaakt. Hij is dood geknuffeld door de mooie praatjes van hulpverleners, maar kent de harde realiteit niet. Kailani blijft maar denken aan werk, woonruimte en zijn vrouw in Syrië. En dat zal voor lopig niet veranderen, want toekomstkansen hebben sta tushouders in Nederland nog steeds niet echt. En daarom komt hij niet uit de vicieuze cirkel van tobben, verveling en geestelijke problemen. Ziehier de échte vluchtelingenproble matiek in Nederland anno 1998. daan en toen moesten we on derzoeken wat het beste traject zou zijn voor een nieuwe snel weg in een bepaald gebied. Dat vraagt meer creativiteit." Hun eindexamen is goed ver lopen. Jacob heeft in acht vak ken examen gedaan en Maarten zelfs in tien. Jacob: „Ik had mijn schoolonderzoeken heel goed gemaakt. Het kon eigenlijk niet meer misgaan, dan had ik wel heel erg mijn best moeten doen om veel enen te halen. Ik heb elke keer mijn antwoorden ge controleerd op internet en het ziet er goed uit." Vandaag heb ben zij hun laatste examen en daarna is het feest. Maarten: „Jacob wordt achttien en dat gaan we goed vieren." Na de zomervakantie gaan beide jongens studeren in Utrecht. Jacob kiest voor schei kunde aan de Rijksuniversiteit en Maarten voor het University College, een Engelstalige oplei ding die na drie jaar recht geeft op de bachelortitel. Daarna kan hij zijn opleiding voortzetten in het buitenland. Maarten: ,,lk wil het liefst bedrijfseconomie gaan studeren op Harvard. Dat is de beste start voor het bedrijfsle ven, maar dan moet ik wel goed genoeg zijn om beurzen te krij gen. Want anders is het veel te duur." Jacob kiest voor Utrecht, om dat hij de stad leuk vindt. „En de bètastudies staan goed be kend. Het zal wel lastig zijn om een kamer te vinden, maar ik wil liever niet op en neer reizen. Duurt veel te lang met de trein." 'We moeten helemaal opnieuw beginnen Volkstuincomplex Roomburg moet plaatsmaken voor de toekomstige baggerstortplaats in de Oostvlietpolder. Naast de Europaweg komt schuin achter restaurant Cro- nesteijn een nieuw volkstuincomplex waar de tuinders evenals hun collega's van de Onderlinge Tuin Vereniging (OTV) straks terecht kunnen. Volkstuinvereniging Oost- vliet mag op haar stek blijven, maar wordt straks aan twee kanten ingesloten door bedrijven. Dat is het jongste plan dat de gemeente aan de tuinders heeft gepresen teerd. Dat de volkstuinders van OTV plaats moeten maken voor be drijven was al langer bekend. Maar dat ook de bijna honderd leden van Roomburg moeten vertrekken is een bittere pil voor de tuinders die vaak al jaren aan de Vlietweg hun hobby uitoefe nen. „Het was een schok toen ik het hoorde", zegt secretaris J. van Hooven in de kantine van Roomburg. „De hele polder ver liest straks het open karakter. We zullen helemaal opnieuw moeten beginnen. Ik schat dat vijftig procent van onze tuin ders niet wil meegaan." Roomburg-lid H. Pieters is 'enorm geschrokken' door de plannen. „Wat ze ons laten zien is in strijd met wat eerder op ta fel lag. Wij hebben er nooit op gerekend dat we weg moeten. Onze volkstuinen zouden deel uitmaken van een groenstrook langs de Vliet, maar dat idee is helemaal verlaten. Het complex van de wat klei nere OTV ligt achter dat van Roomburg aan de kant van de A4. Secretaris W. de Jong vindt het vreselijk te moeten verhui zen. „Maar wij zijn niet verrast. Al langer was bekend dat er op ons complex bedrijven komen. En ook al zijn we blij dat we sa men met de tuinders van Roomburg straks een nieuwe stek krijgen, de polder met zijn vogeltjes, de weilanden en het vrije uitzicht zijn we kwijt." Ook voor volkstuinvereniging Oostvliet hebben de nieuwe plannen gevolgen. De Leidse vereniging met 235 tuinen mag blijven, maar wordt straks aan twee kanten ingesloten door be drijven. Toch wil secretaris F. Prins niet al te negatief doen over de plannen. „Het vrije uitzicht op de weilanden zijn we straks kwijt en we komen inderdaad wat meer ingesloten te zitten door bedrijven. Maar we zijn in overleg met de gemeente en gaan proberen de bebouwing zo laag mogelijk te houden." Eerder is in een convenant vastgelegd dat tuinders die moeten vertrekken financiële compensatie krijgen. Bovendien krijgen de verenigingen voor el ke vierkante meter tuin die ze moeten opgeven op het nieuwe complex een meter terug. Vol gens Van Hooven houdt de ge meente vast aan die afspraak, zelfs als een aantal tuinders niet wil meeverhuizen. Wethouder A. Pechtold be vestigt de plannen, maar hij ontkent dat de gemeente het oude idee van een groene gor del verlaat. „Er blijft een groene corridor bestaan die loopt via het nieuwe toekomstige volks tuincomplex en de tuinen van Martinus Laken tot aan volks tuinvereniging Oostvliet, Die strook omvat maar liefst de helft van de Oostvlietpolder." De ge meente heeft overigens nog niet alle grond in eigendom. Zo no dig wil ze via bestemmingsplan wijzigingen de ontbrekende stukken in handen krijgen. Op welke termijn de volkstuinders moeten verhuizen is nog niet bekend. Leids duo naar Aardrijkskunde Olympiade Ahmed Kaila ni: gevlucht uit Syrië, op ka mers bij een Iraanse familie in Leiden- Noord. FOTO HENK BOUWMAN Hij is er meer op gebrand van mij te winnen dan FOTO HIELCO KUIPERS Ze zijn in een fel gevecht met elkaar verwikkeld. Toch blijven Jacob Gubbens (18) en Maarten Stikkelman (17) vrienden. Ja cob: „Maarten is er meer op ge brand om mij te overtreffen dan andersom. Ik heb hem natuur lijk al een beetje verslagen." Jacob doelt op de voorronden voor de nationale Aardrijkskun de Olympiade, waarin hij Maar ten met een verschil van zes punten aftroefde. Hun leraar aardrijkskunde op het Stedelijk Gymnasium in Leiden had ge vraagd of ze daaraan wilden meedoen. Zij eindigden bij de 26 besten van Nederland en mogen door naar de landelijke finale, die volgende week van dinsdag tot en met donderdag wordt gehouden in Nijmegen. Maarten: „Ik was natuurlijk niet blij met die uitslag in de voor ronde. Ik ga zeker mijn best doen om nu te winnen. We ver tegenwoordigen ook een beetje onze school. Een en twee wor den in de finale lijkt me wel mooi." De eindstrijd bestaat uit een schriftelijke toets en veldonder zoek. Bij het veldonderzoek moeten de kandidaten gege vens verzamelen en invoeren in een computersysteem. Een paar weken geleden was er een trai ningsdag om kennis te maken met dit Geografische Informa tiesysteem (GIS). Jacob en Maarten zijn daar niet geweest. Ze hadden het te druk met hun eindexamens. Het theoriegedeelte van de Olympiade gaat over dezelfde stof als het eindexamen. Maar ten: „De vragen zijn moeilijker dan je normaal op school krijgt. Het gaat veel meer om inzicht dan om kennis." Jacob: „Het is leuk om te zien hoe goed je bent." Er zijn uiteindelijk drie prij zen te verdienen. De hoofdprijs bestaat uit twee interrailkaar- ten. De vier besten mogen in augustus meedoen in de inter nationale competitie in Lissa bon. Daarnaast is er een aparte prijs voor het theoriegedeelte en het veldonderzoek. Deze win naars krijgen ieder een interrail- kaart. Maarten: „Een gratis reis je naar Portugal is leuk. Maar ik wil vooral mijn vierde plaats van vorig jaar verbeteren. Na tionaal kampioen worden is he lemaal goed." Het veldonder zoek trekt hem het meeste aan. „Vorig jaar heb ik ook meege- Jacob Gubbens (links) over Maarten Stikkelman (rechts): andersom. Ik heb hem namelijk al een keer verslagen." Parkeer Route Informatie Systeem den» Vier Nederlandse soap-sterren komen overmorgen naar •t plein voor de Hooglandse Kerk in Leiden waar de thema- arkt Hollywood Boulevard plaatsvindt. Wilbert Gieskens en isper van Bohemen van Goede Tijden Slechte Tijden en Domi- que van Vliet en Pim Vosmaer van Onderweg naar Morgen jn daar zaterdag vanaf 15.30 uur aanwezig. Vanaf het plein ver- ikt het kwartet naar restaurant Koetshuis De Burcht om de leten te laten vereeuwigen in klei. De organisatie is in handen n de stichting Stadsimpuls. 'aptoe op Garenmarkt den» Het Leidse Anjercomité houdt volgende week vrijdag een ote taptoe op het evenementenplein aan de Leidse Garen- ch h< ar'ct' K&G, drumfanfare FBL, De Burcht, Amigo, Concordia en jn-pom-groep Heavy Metol treden op. Tijdens het evenement ordt voor het Anjerfonds gecollecteerd. De taptoe begint om .00 uur en is gratis toegankelijk. Iromfïetsdief loopt in de val iden» Een 22-jarige Leidenaar is gisteren opgepakt nadat hij 'ron(in gestolen bromfiets aan de rechtmatige eigenaar probeerde verkopen. Eerder deze maand nam de man de bromfiets weg zwa j een woning aan de Sperwerhorst in de Merenwijk. Vervol- ins belde hij de bezitter, een 17-jarige Leidenaar, met de me- ideling dat hij zijn brommer kon terugkopen. Er werd een af- iraak gemaakt waarvan de politie op de hoogte was. Nadat de oop' was gesloten, werd de dief in de Merenwijk gepakt. gdOvervaller komt niet ver Eet st;„c iden Een 50-jarige Leidenaar is vanochtend aangehouden na- it hij had geprobeerd een winkel aan de Stationsweg in Leiden lber- overvallen. De man stapte de zaak binnen en overhandigde caissière een briefje waarop stond dat het een overval betrof, ii dat hij gewapend was en eiste geld. De werkneemster gaf de vaarna hij de winkel verliet. De bedrijfsleider zette :hter de achtervolging in en kon de overvaller in de buurt van winkel achterhalen en overdragen aan de politie. eidenaar krijgt rake klappen iden» Een 23-jarige Leidenaar is gisteravond op het Rapenburg )or twee onbekenden mishandeld. De man bukte zich om een straat liggende aansteker op te rapen toen hij plotseling door ree personen werd belaagd. Zijn rechteroog werd dichtgesla gen >n, hij liep schaaf- en snijwonden op en werd waarschijnlijk in onveil arm gestoken. De man is naar het LUMC gebracht. De da- jsje srs zijn ontkomen. Dinsdag 26 mei, 14.50 uur. Digrosgarage 300 Vrij: 46 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 17