Een dagje uit op kosten van Propop Gemeenteraad Leiderdorp blijkt slecht geïnformeerd Leiden Regio fADSGEZICHT Oude Rijn blijft vanaf Havenplein bereikbaar Schrijvende lezers Wat is het mooiste gebouw van Leiden? jlirodusnie, Fabel van de illegaal en lanifest juist vóór meer democratie ïïïïrief van Bas over Eurodusnie staat /ol onwaarheden en verdraaiingen Eksters verdienen meer respect )AG 1 MEI 1998 chef jan preenen. 071-5356414, plv -chef herman joustra. 071-5356430 Stuk tussen Pelikaanstraat en Havenplein leiden herman joustra Het is gevaarlijk om de Oude Rijn af te sluiten voor verkeer vanaf het Havenplein. Dat zal in de toekomst dan ook niet meer gebeuren. Wel bestaat de kans dat in dit smalle stukje straat, dat op de Pelikaanstraat uit komt, een maximumsnelheid gaat gelden van dertig kilometer per uur. Dat is in een notendop de inhoud van de gemeentelijke brief, die de bewoners van het gewraakte stuk Oude Rijn in de bus hebben gekregen. Een aantal bewoners had Lei den juist gevraagd de straat per manent af te sluiten voor ver keer vanaf het Havenplein. De periode dat dat het geval was, tijdens werkzaamheden bij de Haven, was hen goed bevallen. Volgens de bewoners werd ge regeld te hard gereden. Het was vanaf dat moment een stuk rus tiger en veiliger, vonden ze. Daarmee is de gemeente het niet eens. Tijdens de afsluiting was juist geregeld sprake van onveilige situaties bij de krui sing van de Oude Rijn met de Pelikaanstraat. Voor de straat geldt normaal gesproken dat slechts verkeer vanaf het Ha venplein is toegestaan. Tijdens de afsluiting was deze regel voor eenrichtingsverkeer juist omge draaid en was slechts verkeer vanaf de Pelikaanstraat toege staan. Anders konden de bewo ners hun huizen niet meer be reiken. Wegrijden uit de straat vormde echter een groot pro bleem, ontdekte de gemeente. Tal van auto's reden achteruit de Pelikaanstraat op, wat door het beperkte zicht bij de brug over de Oude Rijn een riskante onderneming was. Dat is niet de enige reden die de gemeente opgeeft. Het stukje Oude Rijn maakt ook deel uit van een doorgaande fietsroute. Ook zouden brandweer, politie en ambulance in noodgevallen last kunnen hebben van een af sluiting. Bovendien kunnen vrachtwagens niet keren op de Oude Rijn, waardoor de chauf feur in geval van afsluiting de ruim honderd meter achteruit rijdend zou moeten afleggen. De argumenten van de bewo ners vóór afsluiting - verkeers drukte en hoge snelheden - vindt de gemeente bovendien niet zo sterk. Uit eigen onder zoek blijkt dat de straat hele maal niet zo vaak door auto's wordt gebruikt. Bovendien valt het reuze mee met het gejakker. Tijdens het onderzoek reed de snelste auto niet harder dan 32 kilometer per uur. ige St. Agenietenstraat 10. -- - L_ FOTO JAN SCHEERDER Tl hefeN. enk eijAN berendsen rke va 1 voort vijfenveertig gehandicap- ïet kii een dagje varen naar de defauna en met veertig bezoe- gen Van dagverzorging Zijloe- plaat die beter ter been zijn met het kiftus naar Scheveningen. Dat iet plan dat de Leidenaars Kwik en Hennie Wig- s hebben opgevat om de op- ngst van het vorig jaar ge lden muziekfestival Propop i te besteden. liturj jaar gaat er een bedrag en wl de Stichting Propop naar eel. eigen vreugt aekriij sest, z igse d enem ere Bezoekers dagverzorging Zijloever naar Avifauna en Scheveningen een goed doel. „Omdat er na melijk geen cent aan de strijkstok mag blijven hangen", aldus Wiggers. Op maandag 18 mei gaan vijfenveertig bezoe kers van Zijloever die in een rolstoel zitten met evenzoveel begeleiders naar Avifauna. De bóót legt aan in de Zijl en on der begeleiding van accor deonisten wordt er koers gezet richting Avifauna in Alphen aan den Rijn. Daar wordt het vogeplpark bekeken en ge luncht. Ruim een week later, dinsdag 26 mei, gaat een groep van in totaal veertig personen met de bus een dagje naar Scheveningen. Naar de Pier, Sealife en winkelen. In dienstencentrum Zijloever kunnen mensen met een licha melijke handicap vijf dagen in de week van 10.30 tot 16.30 uur gezamenlijk deelnemen aan al lerlei activiteiten. Naast een ontmoetingscentrum biedt Zijloever bezoekers ook de mo gelijkheid om een warme maal tijd of lunch te gebruiken. Propop heeft vorig jaar 15.000 gulden opgebracht. De helft van dat geld wordt be steed aan de twee uitstapjes en de andere helft wordt gebruikt voor de aanloopkosten van Propop 1998 dat op zaterdag 7 november wederom in de Stadsgehoorzaal wordt gehou den. ,,De zaalhuur bijvoor beeld, moet worden vooruitbe taald", aldus Wiggers. „Daar voor gebruiken we een deel van het bedrag dat we in 1997 heb ben overgehouden." Voor de begeleiding op 18 mei hebben Kwik en Wiggers een beroep gedaan op leden van de Business Club Leiden (voorheen Sport 50, red). Het is de bedoeling dat een aantal prominente Leidenaars op ei gen kosten de dag meemaakt en als rolstoelbegeleider gaat fungeren. Kwik en Wiggers zijn uiteraard zelf van de partij. „Want de warmte die je op die dag meemaakt is heerlijk", al dus Wiggers. „Dan ben je blij dat je zoiets organiseert. Het is heel dankbaar werk." Architektuurplatform houdt enquête kelijk alles wat is gebouwd: een groot kantorenpand, een open baar gebouw zoaals het stad huis. een woonhuis of een win kel. De enige voorwaarde die het platform stelt, is dat het ge bouw vanaf de straat zichtbaar moet zijn. Het initiatief is genomen in het kader van de Dag van de ar chitectuur op 1 juli. De enquê teformulieren kunnen tot en met 15 mei worden ingeleverd bij architectenburo Hans Bik, Rijnsburgeiweg 157, bij de balie van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 of worden geretourneerd aan: Rijnlands Architektuur Platform, Ant woordnummer 10190, 2300 VB Leiden. Van de tien gebouwen die als mooiste uit de bus komen, wor den foto's gemaakt die van 17 juni tot 5 juli in de Waag wor den tentoongesteld. Het Rijnlands Architektuur Plat form (RAP) wil graag weten wat burgers het mooiste gebouw in Leiden vinden en waarom. Daarom houdt het RAP een en quête, waarvan de vragenlijsten vanaf vandaag in de stad wor den verspreid. Het RAP is een samenwer kingsverband van BNA-kring Rijnland, het Nieuw Leids Ar- chitektenkaffee, de gemeente Leiden/afdeling Stedenbouw en een aantal andere geïnteres seerde personen en instellin gen. De groep heeft zich tot doel gesteld de discussie over 'onze leefomgeving' levendig te houden. De enquête kan daar aan volgens het RAP een posi tieve bijdrage leveren. Het begrip 'gebouw' moet volgens hel RAP ruim worden opgevat. Het kan gaan om wer- e rubriek Schrijvende rs van 25 april pro- t Marcel Bas uit Voor- ïten op een goedkope ier de vloer aan te ve rnet linkse organisaties Eurodusnie, De Fabel de illegaal en de on- s gesloten boekhandel lifest. Hij gooit de drie J^tnisaties op één hoop oreert zelfs dat Eurodus- 07i.enkele jaren geleden 07iFabel van de illegaal IES t opgericht. Onzin. Ge- 30t^1'mde organisaties zijn onafhankelijk van 30totiar. Gelukkig zijn er 071-rdere groepen in Lei- TEN actief vanuit een link- a solidaire visie, is zet ons neer als een geharde straatvechters de democratie niet res- "hl^eren. Maar wie zich in de publicaties van de di verse groepen verdiept, weet dat dat beeld niet klopt. De genoemde orga nisaties zetten zich juist in voor meer democratie, voor basisdemocratie. Bas stelt verder dat Eu rodusnie de Animal Rights Gathering en de actie te gen McDonalds had geor ganiseerd. Maar in het Leidsch Dagblad was al eerder te lezen dat Euro dusnie slechts ruimte had geboden aan de organisa tie. De circa 150 interna tionale demonstranten sliepen er en hielden er workshops. Ook laakt Bas het optre den van de actievoerders die in 1992 een bijeen komst van de politieke partij 'Realisten Neder land' probeerden te ver hinderen. Hij laat echter onbenoemd dat die partij extreem-rechtse ideeën propageerde, zich tegen vluchtelingen keerde en zelfs met het toenmalige apartheidsregime in Zuid- Afrika wilde samenwerken. Het lijkt erop dat Bas zijn rechtse praatjes 'salonfahig' probeert te maken door kritische link se en anti-autoritaire orga nisaties door het slijk te halen. Maar dat zal hem niet lukken, want bij de re cente verkiezingen maakte Leiden duidelijk dat ex- treem-rechts hier niets heeft te zoeken. Gerrit de Wit, medewerker stichting De Fabel van de illegaal. ndete lee op geluw 186-4864 Ier de kop 'Actiegroep Eurodusnie is ihoudenfieus zooitje ongeregeld' heeft het [sch Dagblad 25 april een ingezonden f afgedrukt van ene Marcel Bas. Om- brief een aaneenschakeling is onwaarheden, verdraaiingen en uit de K-wrrrrft gegrepen insinuaties, willen we hier Uiig kort op reageren. Eurodusnie heeft de actie bij McDo- is niet georganiseerd. De organisatie deze - overigens sympathieke - actie ^e Animal Rights Caolition. ürodusnie is niet de oprichter geweest De Fabel van de illegaal en ook niet boekhandel Manifest, vlarcel Bas noemt medewerkers van odusnie achtereenvolgens: krakers, Dnomen, extremisten, ultra-links, rchisten, wereldvreemd en een 'du bieus zooitje'. Dat Bas er in slaagt alle vooroordelen die over linkse groepen be staan in Nederland en één brief te verwer ken, is opmerkelijk en veelzeggend voor diens manier van argumenten. Helaas ontstijgt het niet het niveau van wat kin derachtig gescheld. Eurodusnie wil op elk moment de dis cussie aangaan over inhoudelijke politie ke thema's en anti-tactieken, maar dan wel graag op een volwassen manier. Wij betreuren het dat het Leidsch Dagblad deze brief van Bas, vol vooroordelen en ongefundeerde beweringen, heeft afge drukt. De medewerkers van actie/- infocentrum Eurodusnie, Leiden. VH'\ Naar aanleiding van het bericht over het jagen op eksters en kraaien - in de krant van 23 april, onder de kop 'Schieten op eksters en kraaien is doodnormaal' - wil ik mijn veront rusting uitspreken. Eksters en kraaien zouden, in Den Haag en Wassenaar veel overlast ver oorzaken. Maar is het dan logisch om deze dieren neer te schieten (omdat ze moeilijk te raken zijn, zal het trou wens wel vaker 'aanschieten' zijn) in plaats van een passende oplossing voor het probleem te zoeken? Opvallend vind ik het verschil in mentaliteit per gemeente. In steden als Leiden en Den Haag zijn meeu wen, duiven - en tegenwoordig ook al eksters en kraaien - overlast ver oorzakende dieren. In een dorp als Katwijk daarentegen voeren veel mensen dieren als kraaien en meeu wen juist bij. Een beetje respect voor de intrin sieke waarde van het dier, een beetje gezond verstand en wat meer bewe gen (in plaats van jagen) om aan uw wekelijkse dosis sportiviteit te ko men, meneer Van Zuylen van Nije- velt, lijkt me beter en 'normaler'. Het kan namelijk ook anders. Michèle Poels, Katwijk. Wij, ex-leden van de commissie beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Leiderdorp, hebben met verbazing de reac ties gelezen van een aantal Lei- derdorpse gemeenteraadsleden, op het opstappen van alle leden en de voorzitter van de com missie (LD 28-4-98). Wij waren inmiddels al heel wat gewend op dat gebied, maar dat de raadsleden zo slecht geïnfor meerd blijken te zijn, dwingt ons tot een eigen reactie. Het gaat niet om het geschil tussen de (ex-)voorzitter van de commissie (Olivier) en de bur gemeester. Het gaat om een ge schil tussen het college van B en W en de gemeenteraad (dus niet alleen de burgemeester) en de gehele commissie (dus niet alleen de voorzitter). Elk van de leden heeft voor zichzelf beslo ten op te stappen. Eigenlijk blijkt uit de reacties van de raadsleden dat ze de ver schillende, uitvoerig gemoti veerde brieven van de commis sie van de afgelopen maanden niet of nauwelijks hebben gele zen. Ook in de raadsvergadering van 30 maart, waarbij de voltal lige commissie op de publieke tribune aanwezig was, heeft de gemeenteraad geen woord ge wijd aan de problemen die de commissie aan de raad had voorgelegd. Het bleek dat de raad zich uitsluitend door het college, bij monde van de bur gemeester, liet informeren. En die informatie was onvolledig en voor een deel feitelijk on juist. Als de gemeenteraad nu ook eens kennis had willen ne men van de visie van de com missie in plaats van alleen op het kompas van het college te varen, wellicht had dat tot een ander commentaar van de ge meenteraadsleden geleid. Wat is die visie van de com missie? We willen op deze plaats slechts vijf punten noe men. Het is geen geschil Zonnevylle- Olivier; het is een geschil tussen college en gemeenteraad ener zijds en de gehele commissie anderzijds. Bovendien heeft Oli vier in verband met persoonlij ke omstandigheden juist in de periode vanaf oktober 1997 fei telijk niet meer met het werk van de commissie meegedraaid. Het geschil is dus niet persoon lijk, maar zakelijk. De Commissie had geen be zwaar tegen de nieuwe verorde ning op de commissie beroep en bezwaarschriften, dus ook niet tegen het gaan opnemen van niet-Leiderdorpers in de commissie. Wel hadden wij be zwaar tegen de suggestie van het college dat die verandering nodig zou zijn omdat Leider- dorpse commissieleden mis schien wel niet objectief genoeg zijn. Dit raakte de integriteit van ons allen en dat heeft ons ge griefd. Terecht, vinden wij. Ook hebben wij ons er nooit aan gestoord dat het college in een aantal gevallen de adviezen van de commissie niet over nam. Wel hebben wij ons er aan gestoord dat dat nog al eens ge beurde zonder dat gemotiveerd werd waarom ons advies niet werd gevolgd. Zo werden die uitgebrachte adviezen wel erg vrijblijvend. Bovendien eist de Algemene Wet Bestuursrecht dat het college duidelijk moti veert waarom men van het ad vies afwijkt. Steeds blijft het verwijt rond zingen dat de commissie nogal eens veel tijd nodig had om ad vies uit te brengen (en blijft het beeld bestaan dat dat plotseling zal veranderen bij een andere samenstelling van de commis sie of een wijziging van de ver ordening). Het college en de raad willen blijkbaar niet horen dat, als er al sprake was van een lange adviesperiode, die in 99 procent van de gevallen niet 'de schuld' van de commissie was, maar samenhangt met allerlei andere factoren, zoals: informa tie verzamelen, hoorzittingen houden, voorgeschreven proce dure, advies schrijven, en een adequate vervulling van het ambtelijke secretariaat. Het se cretariaat van de commissie is juist in 1997 een tijdlang sterk onderbezet is geweest en heeft van het college ook niet altijd prioriteit gekregen (zelfs werd ambtelijke ondersteuning een keer verboden!). Kortom: het verwijt raakt kant noch wal. Eén lid van de commisie, die vanaf de zomer 1997 herbe noembaar was, is in afwijking van de al jaren bestaande prak tijk niet voor herbenoeming aan de raad voorgedragen, en bo vendien zonder dat het college heeft willen zeggen wat de wer kelijke reden daarvan was. Dit was ronduit onzorgvuldig en onbehoorlijk. Met deze brief willen wij ook en nogmaals naar voren bren gen dat de visie van de ex-voor zitter, zoals die in de pers naar voren is gekomen, die visie is van de gehele commissie be roep- en bezwaarschriften Lei- dendorp. Adriaansen, Doeven, Krol, Lefèvre, Leppers, Mollee- van der Velden en Sebus, ex-leden van de commissie beroep- en bezwaarschriften. Leiderdorp.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 15