Vctiegroep 'Eurodusnie' is iubieus zooitje ongeregeld Leiden Regio 'Overlast van jongeren in Noord streng aanpakken' Veel te doen voor kinderen in Tulpvakantie Helft van treinen op lijn Utrecht-Leiden vertraagd IVoord 'zuiger' in stuk over historische fiets is onjuist Interview Kamphuisen had hoog uitwerpselengehalte IDAG 24 APRIL 1998 leiden gerry van bakel een bekeuring krijgt. En als leuk wordt gevoetbald, moet dat ook kunnen." Veronie de Jong van het OVG (Onderwijsvoorrangsgebied) zei deze week in de wijkgroep soci ale vernieuwing Leiden-Noord dat het belangrijk is jongeren die overlast veroorzaken uit de anonimiteit te halen. „We moe ten gebruik maken van netwer ken. Scholen, buurt- en jonge renwerkers, de politie en ouders moeten elkaar op de hoogte houden en één lijn trekken. Dan kun je ook preventief werken. Maar preventie is op dit mo ment in Leiden-Noord niet zo gemakkelijk. Van de 72 uur jon geren- en tienerwerkers die de LWO heeft, wordt wegens ziekte maar 34 uur ingevuld. Kokke: „We hopen dat snel weer wat jongerenwerkers beter worden. In buurtcentrum De Kooi heb ben we nu zestien uur ziekte vervanging en we proberen vooral voor de tieners de soos wat vaker open te houden. En vanaf volgende week gaan we sportactiviteiten organiseren voor jongeren, waarschijnlijk 's avonds op de hangplek aan de Willem de Zwijgerlaan." Jongeren die voor overlast zor gen, moeten streng worden aangepakt. Er moet voor heel Leiden-Noord worden gekozen voor een duidelijke aanpak. Daarvoor pleit Jaap Koome van Wijkkomitee Plan Noord. Volgens Koome zijn er twee brandhaarden in het Noorder kwartier waar het weer begint te broeien: de Lusthoflaan en het bruggetje bij de Bufferkade te genover buurthuis 't Spoortje. „Als we alleen kiezen voor het Noorderkwartier verplaatsen die jongeren zich gewoon op hun brommertjes naar dat stuk van de wijk waar meer wordt toegelaten." Volgens Vincent Kokke van de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) ligt bij de politie het draaiboek 'Zero tolerance' al klaar voor die momenten dat het echt nodig is. „Eerst wegstu ren en als daar geen gehoor aan wordt gegeven, volgt een be keuring. Maar je moet dat selec tief toepassen. We kunnen wel niets meer tolereren, maar het moet niet zo worden dat iedere jongere die over de stoep Fietst een school, niets te doen? De ïidse Welzijnsorganisatie WO) heeft voor de Tulpva- intievierende kinderen een aanbod aan activiteiten. Voor kinderen van 4 tot 12 worden in verschillende uurthuizen, verdeeld over g en woensdag, de orkshops 'verteltheater cre- ief en 'acrobatiek creatief igeven. De workshops zijn jrantijnstraat, dinsdag 18.45 uur. FOTO JAN SCHEERDER dinsdag in de buurthuizen Ste- vepshof aap de. Tjix Terwindt- straat èn Matilo aan de Zaan- straat. Een dag later zijn De Pancrat aan de Middelsteg racht en De Kooi aan de Drift straat aan de beurt. Voor de 4 tot 12-jarigen is er woensdagmiddag in buurthuis 't Mierennest een kinderrom melmarkt. Aan de Morsweg worden kinderkleding, speel goed en spelletjes verkocht. Woensdag ligt bij Morschwijck aan de Topaaslaan 's middags materiaal klaar om fiets, step of poppenwagen te versieren voor de koninginnedagoptocht. Kin deren die zin hebben in strate- go, schaken, sjoelen of kwartet ten, zijn 's middags bij Vogel vlucht aan het goede adres. In het buurthuis aan de Boshui- zerlaan is een spelletjesmiddag. Voor de jeugd van 6 tot 12 jaar is er maandag in sporthal Broekplein in de Merenwijk een sportinstuif. Met basketbal, aikido, speedway en badmin ton wordt de middag sportief doorgebracht. Bij mooi weer staat ook voetbal op het pro gramma. Maandag kunnen meisjes van 9 tot 12 jaar in de werk plaats van het Leidse Volkshuis aan de Morsweg 59 terecht voor de Technika 10. Buurthuis 't Spoortje staat dinsdag in het teken van Jeugdlab, waai' de kinderen chips bakken, com puteren, metselen en koffie- branden. Voor de activiteiten kunnen belangstellenden zich opgeven bij het LWO, telefoon: 5168168. Alleen voor het fietsversieren (5765656) en het jeugdlab (5230812 of 5220866) geldt een ande. van Rover. „Wij zetten geen grote vraagtekens bij hun cij fers. Het is alleen niet maatge vend voor het totaal. Het geeft een beeld van een bepaald mo ment op een aantal knooppun ten," aldus een woordvoerder. NS concludeert uit 125.000 metingen per week dat afgelo pen kwartaal in heel Nederland 85,5 procent van de treinen op tijd was. Dat is 1,5 procent on der de eigen norm. Het laatste kwartaal van 1997 kwam het cij fer uit op 78 procent. De spoor wegen meten alleen de treinen die meer dan drie minuten te laat aankomen. Volgens NS is ondanks de uit breidingen en aanpassingen het spoorwegnet in de spitsuren nog steeds overbelast. Rover wijt vertragingen echter ook aan falend onderhoud door NS Rail- infrabeheer. Het onderzoek is de eerste in een reeks die Rover tot het jaar 2000 houdt. Met behulp van de gegevens willen NS met Rover, Consumentenbond en ANWB komen tot de opstelling van een zogenoemde kwaliteitsthermo meter om de dienstverlening aan de NS-reiziger te kunnen leiden/utrecht» Eén op de vijf treinen op station Leiden Centraal komt te laat. De lijn Utrecht-Leiden is rond uit slecht: meer dan de helft van de treinen uit Utrecht komt met vertraging in Leiden aan. Op het Leidse station missen reizigers in 7 procent van de gevallen hun aansluiting. Dit blijkt uit een onderzoek van reizigersver eniging Rover over de punctua liteit van de treinenloop in de ochtend - en avondspits. Over het geheel genomen komt een kwart van de treinen in de ochtend- of avondspits niet op tijd aan. In de landelijke top tien van knelpunten staat het traject Rotterdam-Utrecht bovenaan, op de tweede plaats komt Utrecht-Leiden. De ver tragingen leiden ertoe dat 10 procent van aansluitingen wor den gemist. De prestaties zijn belangrijk slechter dan de eigen norm van de Nederlandse Spoorwegen. Rover hield het onderzoek in oktober, december en februari. De NS zeggen zelf 'allerminst tevreden' te zijn over de presta ties. Toch valt er volgens NS wel wat af te dingen op het rapport grimmige wijze voltrok zich langs bij McDonalds's in Lei demonstratie door ac- roep 'Eurodusnie'. De rava- die de actievoerders daarbij iirichtten, ontmaskerde jam- irlijk de ware aard van deze •vijandige actiegroep: het is .wat wereldvreemd, fanatiek (iubieus zooitje ongeregeld, paar jaar geleden richtte 5! (elfde groep mensen het 'Ko- e De Fabel van de Illegaal' lot voor kort wisten enkelen deze mensen zich enkele i ;teren via de door hen- opgerichte extreem-linkse i, ekhandel 'Manifest' aan de ppenhinksteeg. Een toepas- ijke naam voor de meest sa- ifahige manifestatie die de 'ge m krakersbeweging ten heeft gezet. De laatste tien jaren weet op iging verstreü ein-links de aandacht te trek ken door vandalistische acties tegen en intimideringen van mensen en organisaties met wie men het gewoon niet eens is. De intimidatie van McDonald's is de jongste uit een reeks acties van deze helden. Het bedreigen van restaurant Het Haagsche Schouw in 1992 en het aldaar de toegang onmogelijk maken voor leden van een te rechtse politieke partij (Realisten Ne derland) die daar wilden verga deren, is een oudere actie van het Leidse actiewezen. Het grote probleem voor de krakersbeweging is dat ze maar niet af kan raken van het straat vechtersimago, omdat de bewe ging zelf een bijeenraapsel is van wat er boven komt drijven vanuit de extremistische vleugel van het landelijk actiewezen. De extremisten demonstierenniet zoals u en ik dat zouden doen: uit een opwelling van verzet van CONAM (Contact- oep Automobiel- en Motorrij- elhistorie), wil ik reageren op artikel 'Houten voorloper moderne fiets gevonden' op pagina Cultuur Kunst. Eén element in de beschrij- g van de 'fiets' van circa iO, die gevonden zou zijn )r Nationaal Fietsmuseum lorama in Nijmegen, is baar- nsens. Ik doel hier op woord 'zuiger'. Er is veel aan voertuig niet abnormaal, sturend voorwiel, de ach- hvielaandrijving (waar ook de rijder zit), de pedalen - verge- - 'véloci-pède' waarop men !t de voeten (pedes, Lat.) elheid maakt - en alle onder- een raam (chassis) - de achterste balk op de foto bij het artikel. In dit raam draait een dubbe le krukas die door de pedalen via stangen wordt aangedreven. De pedalen zijn scharnierend opgehangen. De constructie elementen zijn ogenschijnlijk van hout en dat wijst op de vroege datering; zij keerden la ter - in de late negentiende eeuw - in metalen vorm alle te rug. Is de beschrijver in de war gevyeest met zuigerstang of iets dergelijks? Overigens betreft het hier in derdaad een interessante scha kel in de fietshistorie. wanneer een actualiteit ons ten diepste raakt of dreigt te raken. Nee, de jongens en meisjes van 'Eurodusnie' en anderen gaat het alleen maar om de confron tatie; zij leven voor het demon streren. Aan het actievoeren ontlenen zij immers hun identi teit. En aangezien hun ultra-re volutionaire denkbeelden altijd zullen conflicteren met de actu ele ontwikkelingen, zullen zij nooit om een demonstratie ver legen zitten. Jammer voor de Leidse actie wereld dus, dat zij bij zichzelf roet in het eten gooit door ei gen, ondemocratische elemen ten. Zoals de Zweedse jongen, die de pui van McDonald's ver nielde. Het lijkt er overigens op dat zij vandalisme gewoon hul digt (en het gezag minacht), ge let op het misbaar dat de de monstranten maakten toen de Zweedse crimineel werd gear resteerd. De crimineel is nu waar hij hoort: in Zweden. Moge het duidelijk zijn dat achter de ogenschijnlijk ludieke en 'maatschappijkritische' ac ties door Leids ultra-links een zeer onfraaie kern anarchisten zit die de openbare orde en de democratie niet respecteren en andersdenkenden intimideren. Zij houden zich daarbij dan ook op buiten de eigenlijke maat schappij. Zij noemen zich der halve 'autonomen' en beant woorden hierdoor volledig aan de leus in de jaren tachtig van de toenmalige 'krakersbeweging 'Uw rechtsstaat is de onze niet'. Hun pogingen om zich een fatsoenlijke manier van mani festeren aan te meten in Leiden zijn gedoemd te ontaarden in een fiasco, zoals in Amsterdam het geval was bij de Euro-rellen (en op vele andere plaatsen). Huiseigenaren kunnen PvdA bij verkiezingen beter overslaan Het partijcongres van de PvdA wil de aftrekbaarheid van de hypotheekrente be perken. Kamerlid R. van der Ploeg pleit ook voor deze be perking. Ondanks het verzet hiertegen van Wim Kok, moet ik constateren dat de aftrek van de hypo theekrente bij de PvdA niet veilig is. Men heeft het nu slechts over de hogere hypotheken, maar net als bij de aftrek van de rente op consumptief kre diet is dit een sluipend pro ces. Voor je het weet is de rente van een hypotheek van bijvoorbeeld onder de twee ton ook al niet meer aftrek baar. Huiseigenaren, die inmid dels 51 procent van het wo ningbestand vormen, kun nen bij de komende verkie zingen de PvdA beter over slaan. Trofee ter nagedachtenis Tine Kasten goed idee Graag wil ik hierbij het idee van Gertjan van Geen onder steunen om een wisseltrofee in te stellen ter nagedachte nis aan Tine Kasten. Ik leerde haar rond 1930 op de tennisbaan kennen. Ti ne kletste en lachte graag en veel. Ze was geen gemakke lijke tante. Uitgesproken me ningen had ze, die ze hardop zei. Maar ook had ze een groot hart en veel gemeen schapsgevoel. Ze verzorgde haar vader tot zijn dood; zelf was ze toen al van middelbare leef tijd. Op de tennisbaan moe digde ze spelers aan, gaf ge vraagd en ongevraagd advies. Ze voedde generaties spelers op met een methode die nu 'zero tolerantie' heet. Daar om verdient zij het, dat haar naam in ere wordt gehou den. W. van der Veen-Osinga, Oegstgeesl. a Groningen, Leiderdorp. In het Leidsch Dagblad van 8 april start te professor en wethouder Kamphuisen van Oegstgeest zijn eigen heiligverkla ring op. Zoveel deugden in één persoon verenigd; dat zie je - zeker in de politiek - niet vaak. In kolom vijf vergat Kamphuisen evenwel zijn gewijde status en haalde ri goureus uit naar de lokale partij Leef baar Oegstgeest. De zeven raadsleden kregen het etiket 'stiekem, onduidelijk en tricky' en waren behept met 'een gro te bestuurlijke invaliditeit'. Met deze halve garen zou de hooggeleerde op een Noordpoolexpeditie 'al na twee dagen zijn verongelukt'. Was dat even smullen; de teneur galmde nog lang na in de raadsvergade ring van 9 april. De rest van het artikel bevatte een hoog uitwerpselengehalte, maar met 'poep' scoor je zelfs op de middelbare school niet meer. Waarom LO weer de grootste partij is geworden vroeg de wethouder zich niet af. 'Dienen en verleiden' zijn de centrale thema's. Met de uitspraak: 'Het ambt is dienen' en 'vol loyaliteit en met veel gein samen iets doen', stelt Kamphuisen 'zich kwetsbaar op'. Volgens deze doelstelling had het Oegstgeestse college, met bur gemeester Scheenstra in de spilfunctie, een coup- en tumultloze periode achter zich kunnen hebben. Met 'optimisme en enthousiasme proberen te verleiden'. Als ruim 90 procent van de buurtbevolking voor een andere visie opteert, zet Kamp huisen zijn hakken in het zand en stelt eenvoudig de portefeuille-kwestie. Met het begin jaren negentig aanmoe digen en 'verleiden' van een student po liticologie - thuis met een goed glas wijn - tot het schrijven van een scriptie over het Oegstgeestse bestuur; om vervolgens deze scriptie om redenen van politiek opportunisme weer neer te sabelen, ver dient geen schoonheidsprijs. Hiermee is de 'jonge goser' moedwillig beschadigd en is de zaak 'niet gediend'. Enige bescheidenheid zou Kamphui sen sieren, temeer daar hij als wethou der financiën zwaar op zijn ambtenaren leunde en steunde op zijn c den, onder wie LO's Financieel expert Seegers. Met de hoogleraar verdween ook de leerstoel en vakbroeders wachten nog steeds op de wetenschappelijke on derbouwing van het Noordpoolexperi- Dat de verguisde LO-collega's, die in hun regeerperiode zo'n 'diepe ellende' hadden veroorzaakt, ooit op de koude invitatie zouden ingaan, lijkt uitgesloten. Een middagje stappen op de heide was reeds voldoende voor een unhappy end. Wie kaatst, kan de bal verwachten. Margriet Duyster, Oegstgeest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 15