f.tdf.n Regio t' VVD wil actiecentrum Eurodusnie ontruimen Dit huis is vervloekt c ram Pater stapt uit wijkcomité Plan Noord 'Anti-homobepaling lijkt gevolg van misverstand' 5 Aantal actiecomités zorginstellingen groeit )ERDAG 16 APRIL 1998 yipreenen, 071-5356414, plv -chef herman joustra. 071-53 Kinderopvang /t Q De CSKV in Voor- I O schoten meldt dat de vraag naar kinderop vang de laatste maanden explosief is gestegen. Kinderboerderij 'I Q gemeentebe- I -/ stuur van Alphen voelt niets voor een derde kinderboerderij in de wijk Kerk en Zanen. nkersteeg in schemer bestraat De stratenmakers die de Haarlemmerstraat en de stegen aarop uitkomen van nieuw plaveisel voorzien gaan volgen- eek in de avonduren aan het werk om de Donkersteeg te aten. Overdag openbreken en opnieuw bestraten zou in de te steeg van Leiden te veel overlast geven. Aanvankelijk et werk op zondag worden uitgevoerd, maar dat bleek te Bovendien, zegt woordvoerster T. Koenders van de ge- ite, „zijn er mensen die vinden dat er op zondag niet ge- jmoet worden." Het werk aan de Donkersteeg vindt ko emaandag-, dinsdag- en woensdagavond plaats tussen ntien uur 's avonds. Si ie pakt 'bekende' op Surveillerende agenten zagen gisteravond aan het Gan- üi Leiden een 19-jarige Leidenaar die zich verdacht 'ge- ji.Op een gegeven moment schoof de man, geen onbeken- mde politie, een autoradio onder een geparkeerde auto. op werd hij aangehouden. Bij fouillering bleek hij in het be- zijnvan het frontje van de radio, de afstandsbediening en ichroevendraaier. iraak in twee scholen Uit een school aan de Johan Wagenaarlaan in Leiden is ópen nacht een computer ter waarde van 3000 gulden weg- imen. Om binnen te komen werd een dubbele ruit vernield, een school aan het Valkenpad werd door onbekenden be- tDaar verdween eveneens een computer met toebehoren. )BRA-prijs voor K. Wamsteker Gynaecoloog K. Wamsteker van het Spaarne-ziekenhuis larlem heeft vandaag de vierde COBRA-prijs ontvangen. RA staat voor Chirurgische Opleiding Bijscholing Randstad lemies en is een initiatief van de afdeling gynaecologie van eidse Universitair Medisch Centrum. De prijs wordt jaar- Égereikt aan een gynaecoloog die zich heeft onderschei- op het gebied van de gynaecologische chirurgie. Wamsteker de prijs gekregen voor zijn werk op het gebied van baar- lersparende ingrepen. in Mierlo naar Leiden i Minister van buitenlandse zaken, Van Mierlo, houdt iag een lezing in de Pieterskerk, met als thema 'de Neder- i buitenlandse politiek'. De lezing begint om 16.00 uur. De skerk is open vanaf 15.30 uur. cussie over asielbeleid De dilemma's van het asielbeleid. Dat is het onderwerp discussie tussen Tweede-Kamerleden, donderdag 23 in zalencentrum Antonius aan de Lange Mare. Het forum is itiatief van de Evert Vermeer Stichting. De voorzitter van achting voor internationale solidariteit, Hans van der Vlist, die avond de discussie tussen de Kamerleden Rijpstra Hamer (PvdA), Hoekema (D66), Rabbae (GroenLinks) en dvoerder N. Vermolen van Vluchtelingenwerk Nederland, jeenkomst begint om 20.00 uur. Het actiecentrum van Eurodusnie aan de Boerhaavelaan. „Die mensen zijn van buiten Leiden gekomen en van mij mogen ze weer verdwijnen", vindt VVD'er Kuperus. foto hielco kuipers Het linkse actiecentrum Eurodusnie aan de Boerhaave laan in Leiden moet worden ontruimd. Dat vinden de nieuwe WD-raadsleden T. Kuperus en H. van den Brink. De liberalen zijn ontstemd over de laatste acties van sympathisanten van Eurodusnie, waarbij vernielingen werden aangericht aan het restaurant van McDonald's aan de Beestenmarkt en het hoofdbureau van politie aan de Langegracht werd 'belegerd'. leiden aap rietveldburgemeester Goekoop. ,,Die mensen zijn van buiten Leiden Kuperus en Van den Brink heb- gekomen en van mij mogen ze ben over de acties en het daar- weer verdwijnen", zegt Ku- opvolgende politie-optreden perus. De groep, die gistermor- schriftelijke vragen gesteld aan gen bij het bedrijf Pharming in het Biosciencepark slaags raakte met de politie, is volgens de W- D'ers een bedreiging voor de openbare orde. De WD'ers willen weten of Eurodusnie, dat vorig jaar een oude school aan de Boerhaave laan kraakte, ook subsidie van de gemeente krijgt. „Ik hoop het niet", zegt Kuperus. „Ik denk het ook niet, maar ik wil het ze ker weten. Ik werk voor de WD- fractie in de Tweede Kamer en daar is onlangs bij een onder zoek gebleken, dat sommige groepen die zich net als Euro dusnie op militante wijze ver zetten tegen overheidsbeleid, door diezelfde overheid worden gesubsidieerd. Dat kan natuur lijk niet." Kuperus wil van Goekoop we ten, waarom de politie zaterdag op de Beestenmarkt pas ingreep toen de vernielingen al waren aangericht. Verder vraagt hij wat de burgemeester gaat doen om te voorkomen dat 'deze ac tiegroep in de toekomst meer van dit soort destructieve acties voert'. Gezin verlaat Oosterkerkstraat leiden martij n tamboer De bewoners van het hoekhuis aan de Oosterkerkstraat, waar zaterdagavond 14 maart een fataal ongeluk plaatsvond, zijn na een maand vol herinnering en angst verhuisd naar de Oranjegracht. Vlak voor het ongeluk zat de familie Sahili rustig in de huiskamer. Even later werden twee jonge men sen na een aanrijding met een auto door het raam naar bin nen geslin gerd. Beiden overleefden het ongeluk niet. Sahili: „We werden elke dag herinnerd aan het onge luk. Eigenlijk konden we niet meer rus tig zitten of eten op de plek waar de twee slachtoffers naar binnen kwamen." Vooral me vrouw Sahili bleef bang voor een herhaling en de kinderen Sahili konden 's nachts moei lijk alleen slapen. Nu lijkt-.de Koerdische familie 'veilig' te wonen aan de Oranjegracht: op e'én hoog. De grotere ruimte is voor zien van enkele nieuwe meu bels, een nieuwe telefoon en vloerbedekking. Weken na het ongeluk waren overal nog glassplinters te vinden en veel spullen werden beschadigd door het opvliegende stof en het zand dat de brandweer kort na het ongeluk tegen brandgevaar inzette. De verze kering betaalde uit. Sahili: „Ik wil zo min moge lijk worden herinnerd aan die 'We werden elke dag herinnerd aan het ongeluk' dag. Daarom gooi ik nu veel spullen weg. Ik ben heel blij dat we opnieuw kunnen be ginnen." Met creatieve midde len probeert Sahili ook zijn kinderen te laten vergeten. Een orgeltje pronkt nu in de huiskamer en e'én zoon maakt tekeningen. In de kamer ligt een tekening van de bewuste avond. Daarboven schreef zoon Sahili de tekst 'Waarom? Slachtofferhulp moet, vol gens de fa milie nog komen. Want: „Mijn kin deren zijn psychisch geschaad, en mijn vrouw ook." Woning bouwvere niging Lei den (WBL), de eigenaar van beide huizen, maakte een uit zondering door de familie snel te laten verhuizen. Sahili stelt dat bijzonder op prijs: „Ieder een die weet van het ongeluk, zal daar niet meer willen wo nen. Het huis is vervloekt." Een woordvoerder van de WBL kan zich die reactie voor stellen: „Het is natuurlijk niet niks wat er is gebeurd. Aan de andere kant is het een goede woning, waarvan de schade binnenkort wordt hersteld. Met de familie Sahili en de moeder van de jongen die is verongelukt is afgesproken dat wij pas rpet het herstel begin nen als zij zijn verhuisd. De moeder woont nu nog in de buurt van de Oosterkerkstraat en gaat naar de Kooi." ie met nieuwe bestuur over computer den haag/leiden annet van aarsen 'herman joustra Pater is met onmiddellijke Ügestopt als secretaris van "iting Wijkkomitee Plan Bovendien heeft hij zijn •hap opgezegd. Een rende stap van de nog niet zo lang gele- r veel buurtgenoten en als de logische op- van Ome Joop Vervoorn, rkoning van Noord' en s van de wijk. De re et is niet om één dinge- Pater. „Ineens waren ei problemen met het bestuur. Zolang dat er het voor mij geen zin noemt wat minpuntjes nieuwe bestuur. Hij het de activiteiten in niet altijd even zorgvul- iganiseert. „Waren er poli- itgenodigd laïigs te komen Tusthoflaan. Bleek later at dat bezoek ook voor de e wijkbewoners was be- niet alleen voor de men- n de Lusthoflaan. Pater ook dat het nieuwe be teformeel bezig is. „Over woners wordt niet meer at. Het gaat over regeltjes, bet wijkcomité zelf." ar het is een ruzie over de van een personal atter die voor hem 'de deur bief heeft dichtgedaan. „Ik het, het klinkt als iets on- ruzie over een perso- amputer. Maar echt, het is Jibenullig. Ik voel me bele- hvestie in een notendop: torige bestuur opperde op [egeven moment, dat het aou zijn als ik een pc zou haffen, waarop ik allerlei ivoor de wijk zou kunnen ik kon redelijk met een Her overweg. Nou, die pc dus aangeschaft, voor gulden. Alleen zegt het §e bestuur nu dat die pc aangeschaft had mogen fn. omdat die aanschaf 'ie officiële goedkeuring egen van de vergade- 'jds. Dat stond tenmin- als zodanig in de notu- brief van het bestuur vergadering van het té heet het officieel: chaf was niet begroot, er ter vergadering over de aanschaf een positief besluit genomen. Al is er wel over ge sproken.' „Formeel klopt dat ja", zegt Pater. „Maar waar zijn we mee bezig. We zijn maar amateurtjes. Notulen maakten we wel, maar heel summier. Moet het nou echt zo formeel? We zien elkaar bijna elke dag. Maar goed; het huidige bestuur hecht blijkbaar sterk aan een formele gang van zaken en vindt nu dat ik de pc zelf moet betalen. Omdat het geld voor de aanschaf op mijn privérekening was overgemaakt. Daarom hou den ze vol dat het om de aan schaf van een privécomputer ging. Dat is natuurlijk niet zo, maar ze geloven me niet. Ze zeggen dat het niet waar is wat ik zeg. Kortom, ze vinden dat ik die 3.100 gulden moet betalen. Als ik dat zou doen, zou ik op mijn beurt een jaarlijkse vergoe ding krijgen van 240 gulden voor de pc. Omdat ik er werk voor de wijk mee verricht." Op zijn eigen voorstel aan het bestuur de aankoop van de pc alsnog te 'legaliseren', is geen reactie gekomen, zegt hij. 'Een belediging. „Ik ben al jaren ac tief in de wijk. Het ging allemaal lekker. Met z'n allen wilden we steeds meer mensen interesse ren voor het wijkcomité. D^t lukte ook. Sterker nog, we kre gen er mensen bij die deskun dig waren. Een ervaren vak bondsman. Een graficus, die zich ging bezighouden met het wijkblad, Noorderzon. Een fi nancieel deskundige...Maar het is dus anders gelopen. Met dit bestuur kan ik niet uit de voe ten." Dat is vervelend, maar zeker 'Hij heeft een harde kop Bestuurslid Hein Tweehuy- sen, die inmiddels is ge vraagd de functie van secre taris op zich te nemen, heeft gemengde gevoelens over het vertrek van Bram Pater. „Door Bram zijn heel veel goede dingen gebeurd in de wijk, dat staat buiten kijf. Maar het vervelende was dat hij heel vaak zijn eigen plan trok. Dingen helemaal op ei gen houtje deed." „Dat" formele gedoe waar hij het over heeft? Als je met mensen samenwerkt, moet worden overlegd met elkaar. Dat lijkt me duidelijk. En juist omdat er steeds meer mensen bij zijn gekomen in het wijkcomité, is er meer overleg nodig. Je moet kun nen luisteren als je wilt sa menwerken. Als iemand dan erg solo bezig is, wordt het moeilijker. De sfeer werd steeds ruzieachtiger, grimmi ger. Daérdoor moest er veel gepraat worden. Daardoor waren de vergaderingen de laatste tijd erg zwaar. Hij heeft een harde kop" „De kwestie met die com puter is iets voor het bestuur, vind ik. Een interne zaak. Wat ik er wel over wil zeggen is, dat wij een voorstel heb ben geformuleerd om de zaak op te lossen. Zijn reactie was heel bot. Als hij het hele bedrag niet in één keer kan betalen is er echt wel een op lossing mogelijk. We zijn de rotsten niet, we zijn geen beesten. Maar goed, dat is maar één voorvalletje. In we zen komt het hier op neer: hij voelt zich aangevallen, omdat hij vroeger van alles alleen deed." „Heeft hij gezegd dat hij actief blijft in de wijk? Het is te hopen dat dat in harmonie kan." De psychiatrische centra Langeveld en Endegeest hebben er al één, het Diaconessenhuis bijvoor beeld nog niet. Heel voorzichtig komen her en der actiecomités als paddestoelen uit de grond. De zorgsector maakt zich langzaam op voor actie met als voorlopige hoogtepunt een grote landelij ke bijeenkomst in Den Haag, volgende week don derdag. „De actiebereidheid is groeiende", zegt regio bestuurder E. Vermeulen van de Abvakabo. Maar tot 23 april blijft het in Leiden en omgeving, de Duin- en Bollenstreek en het gebied rond Alphen rustig. Vermeulen: „Na de landelijke actiedag in Den Haag komen we, zo nodig, met hardere ac- tievormen. Opnamestops, zondagsdiensten en werkonderbrekingen, bijvoorbeeld. Het draait allemaal om een betere cao voor de werknemers in de zorgsector, met hogere lonen. Maar de werkgevers zeggen daarvoor weinig ruimte te hebben. Het kabinet is bereid ongeveer een miljard gulden beschikbaar te stellen, maar daarvan zou slechts één procent salarisverhoging kunnen worden betaald. De rest zouden de in stellingen zelf moeten opbrengen. De werkgevers vrezen dat dit ten koste gaat van de zorg en dat de wachtlijsten zullen groeien. Geertsema denkt dat D66-kopstukken niet op één lijn zitten leiden wim koevoet niet de doodsteek voor de wijk, besluit Pater. „Wat denk je! Na tuurlijk blijf ik nog wel actief voor de bewoners. Alleen niet meer onder de naam van het wijkcomité." vervolg voorpagina Het Leidse WD-raadslid A. Geertsema kan niet geloven dat minister Borst- tussen zaterdag en gisteren ineens anders is gaan denken over de orgaando natie door homoseksuelen. „Ik denk eerder dat ze niet goed is bijgepraat door haar ambtena ren." Volgens Geertsema is niet al leen de communicatie over dit onderwerp tussen Borst en haar ambtenaren slecht, maar zitten kopstukken van D66, waarvan Borst de lijsttrekker is, ook niet op één lijn. „Ik.weet van Henk Krol, met wie ik regelmatig con tact heb, dat in zijn binnenkort te verschijnen Gay Krant een column staat van, B. Dittrich, ook hoog genoteerd op de D66- lijst, waarin deze zich verzet te^ gen discriminatie van homo's. Hij had dat stuk eerder geschre ven dan zaterdag, de dag waar op Borst de regels juist verde digde." Geertsema vervolgt: „En on langs in een tweegesprek van NCRV's Hier en Nu tussen een andere voorname D66'er, Van Boxtel, en mij bleek dat hij op z'n zachtst gezegd ook niet blij was met die bepalingen." In het persbericht over Borsts beleidswijziging spreekt de mi nister haar verwachting uit dat de besprekingen in Europees verband 'een formaliteit' zullen zijn. Het overleg is door haar ambtenaren namelijk al in een eerder stadium in gang gezet, is in het persbericht te lezen. Ook daarvan begrijpt Geertse ma niet veel. Met 'in een eerder stadium' kan volgens hem niet na zaterdag worden bedoeld. „Borst die zaterdag het uitslui ten van homo's bij orgaandona tie verdedigt en direct na Pasen haar ambtenaren opdracht geeft om het schrappen van die omstreden bepalingen voor te bereiden. Zo snel kan dat niet zijn gegaan. Het lijkt er sterk op dat de minister en haar ambte naren enorm langs elkaar heen werken. Dat sterkt me alleen maar in mijn overtuiging dat ik m'n actie moet voortzetten, net zo lang tot alles in kannen en kruiken is." Geertsema is druk doende om in andere gemeenten steun te verwerven voor de Leidse actie. Hij maakt daarbij driftig gebruik van internet. „Ik word regelma tig terug-geEmailed met steun betuigingen. Een aantal WD- fracties in andere gemeenten heeft al aangekondigd dat zij net als de Leidse fractie een boycot van de gegevens uit de burgerlijke stand zal voorstel len. Mocht eind april alles in or de komen, dan is dat prima. Het motto is nu: baat het niet, dan schaadt het ook niet." De ge meente Leiden heeft inmiddels brieven verstuurd naar de Ver eniging Nederlandse Gemeen ten (VNG) en alle gemeenten met 100.000 inwoners of meer. Parkeren in Leiden Parkeer Route Informatie Systeem cmftm Centrum zuid Dinsdag 14 april, 13.50 uur. Haagweg ^Plaatsen: 900 Vrij: 725 Dienst Milieu en Beheer Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 15