eiden Regio Leidse feest van de eeuw gaat niet door Politie grijpt in bij actie tegen Pharming 'ii II n- 9 draait toch mee showprocedure' Ontspannen begin nieuwe oude college Kamperen op de Rijnsburgerweg Bewoners flat Kooilaan betrappen inbrekersduo ft id iden verwelkomt onderzoek emsanering Noorderstraat 'De schade die McDonald's aanricht is veel groter DAG 15 APRIL 1998 hpREENEN, 071-5356414, PLV -CHEF HERMAN JOUSTRA, 071-5356430 Moeilijk A r Dertien scholen uit I J Leiden, Oegstgeest en Wassenaar pakken sa men de opvang van moei lijke leerlingen aan. Opluchting 1 Q Opluchting gisteren Ijs in het raadhuis van Ter Aar. Daar werd op het nippertje een nieuw colle- geïnstalleerd. ,i 11 -ïï i! ii. H? 11 Stichting Ontzet 2000 ter ziele istenaarsprotest foto henk bouwman Nog voordat de vijftien nieuwe en 24 oude raadsleden "in werden geïnstalleerd, werden ze bij de ingang van het iis geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de Vertegenwoordiger. Een groep kunstenaars deelde bij de pamfletten uit waarin zij een 'vlammend protest' lieten ho gen het afblazen van de uitbreiding van stedelijk museum Skenhal. De kunstenaars zijn het bovendien niet eens met Wiemen om de hedendaagse kunst uit de Lakenhal over gen naar het Centrum Beeldende Kunst. De uitbreiding museum stond vooral bij D66 en CDA prominent in de ingsprogramma's. In het collegeprogramma is de inves- fcvan rond de veertig miljoen gulden echter geschrapt. Vo- reek vrijdagavond bezette de groep Leidse kunstenaars enige tijd De Lakenhal uit protest tegen dezelfde gemeente nen. Gisteren lieten zij weten dat nog meer acties op nma staan. oneel Sociale Dienst bedreigd i. Een 25-jarige Leidenaar is gisterochtend aan de Lange- ïangehouden omdat hij een medewerkster van de Sociale jstmet de dood had bedreigd. De man gooide met een stoel ■droeg zich uiterst agressief. Het kostte de politie de nodige lede man in bedwang te krijgen. Kopergirls derde op EK Pompon ik Het team Pompon Heavy Metol, bestaande uit danseres- anThe Kopergirls uit Leiden, is derde geworden tijdens de pese kampioenschappen Pompon in het Belgische Oosten- ;ii: waren meer dan zevenhonderd deelnemers uit tien lan- Vorig jaar behaalde de groep nog goud tijdens het EK in het ise Edinburgh. In de categorie small teams dance en twirl leneen tweede en derde plaats behaald. Bij de solisten vïe- elly Heideman, zilver op het onderdeel dance twirl, en - lyMarks, derde, in de prijzen. RUUD SEP ieine vertrouwenscom- een voordracht doet de nieuw te benoemen neester voert een 'show- lure' en een 'kunstje' op: nister van binnenlandse en de commissaris van de jn leggen zo'n voorstel lelijk naast zich neer. elde SP-voorman C. Ver- jsteravond. Desondanks de SP'er even later om aatsje in de vertrouwens- lissie te aanvaarden. ;eers van tevoren aange- ;de kritiek op de voorge- procedure voor de ver- :nscommissie bracht een moeilijk parket. De pleitte voor een raadsbre- mmissie met als belang- argument dat zo'n club gewicht in de schaal zou een commissie die svijf leden telt. Het tegen- lent dat bij een grote issie de broodnodige ver- ïlijkheid bijna niet te aven is, noemde hij een gument'. Als de raad van gwas dat sommige leden punt niet betrouwbaar ilde hij graag namen ho is een unieke gebeurte- een raadslid dat net is tn en geen wethouder is De Stichting Ontzet 2000 is niet meer. De organisatie die zich tot doel had gesteld tijdens de jaarwisseling 1999- 2000 in de Groenoordhallen een groots feest te organise ren voor Leidenaars tussen 8 en 88 jaar heeft zichzelf op geheven. Het vinden van een geschikte locatie om de party van de eeuw te houden, is uiteindelijk het struikel blok voor de stichting geworden. leiden eric-jan berendsenNa ampel beraad met zijn mede-bestuursleden werd be sloten op zoek te gaan naar een Onzekerheid rond de huurprijs van de Groenoordhallen op vrij dag 31 december 1999 was één van de redenen van het uitein delijke afketsen van het evene ment. Daarnaast bleek het plan om tienduizend man naar de Groenoordhallen te lokken toch wel erg ambitieus. ,,Het was ei genlijk te grootschalig en niet beheersbaar", aldus Henny Kwik, voorzitter van Ontzet 2000. alternatieve, kleinschaliger loca tie. Holiday Inn stond bovenaan de lijst, maar al snel bleek dat het hotel ook geen haalbare kaart was. „Omdat er op die avond niet genoeg personeel te vinden is", legt Kwik uit. „De di recteur van Holiday Inn heeft met zijn eigen mensen verga derd en toen bleek dat de be reidheid om te werken niet erg groot was." Volgens Kwik is dat een landelijke tendens. „Overal waar je komt, krijg je te horen van aju paraplu we gaan lekker zélf feesten." Ook deze tweede tegenslag was voor Kwik en zijn medebe stuursleden geen reden om het bijltje er al bij neer te gooien. Zijn collega-organisatoren on der wie 'zwaargewichten' als ge meenteambtenaar Aad van der Luit, notaris Jan Karstens, Jan Duyvestein (De Zijl Bedrijven) en Thijs Hemmes van het Rijns- burgse bloemencorso kwamen met de Stadsgehoorzaal op de proppen. „In combinatie met het Leids Vrijetijds Centrum, Trianon en Minerva een prima alternatief', aldus Kwik. „De bedoeling was dat de Stadsge hoorzaal als centraal punt zou fungeren, maar al snel bleek dat in diezelfde zaal tijdens de jaar wisseling al iets wordt georgani seerd." Nadat ook de Pieterskerk was afgevallen als potentieel party centrum (te klein) besloten Kwik en de zijnen in arren moe de het feest definitief af te bla zen. Momenteel is Kwik de po tentiële sponsors aan het infor meren over het niet doorgaan van het evenement. Een rare gewaarwording, want iets afgelasten is hem on bekend. „Dit hebben de andere bestuursleden en ik nog nooit meegemaakt. Iedereen heeft stuk voor stuk heel veel ervaring in de organisatie van evene menten en dan kan het goed of slecht gaan als zo'n evenement doorgaat. Maar iets definitief van de kalender halen is ons nog nooit gebeurd." al meteen de vertrouwenskwes tie stelt", reageerde O. Welling (D66). Als zijn amandement het niet zou halen, wilde Vergeer gewoon in de voorgestelde klei ne commissie plaatsnemen, liet hij schoorvoetend weten. Maar was hij in die situatie wel van plan om zich aan de afgespro ken vertrouwelijkheid te hou den? Vroegen verschillende raadsleden zich hardop af. De algemene opvatting is dat er een gerede kans is dat de voordracht van de vertrouwens commissie niet wordt overge nomen. Na de verkiezingen komt een groot reservoir aan politici beschikbaar voor mooie baantjes als het Leidse burge meesterschap. Alleen wanneer- de commissie unaniem is en er absoluut geen informatie naar buiten komt, heeft de gemeente kans dat haar voordracht wordt overgenomen. Vandaar de ster ke nadruk op geheimhouding. Nadat het SP-amandement was weggestemd, kon Vergeer niet anders dan zijn voornemen bevestigen om zich netjes aan de geheimhouding te houden. Daarmee was formeel de kou uit de lucht. Vervolgens werd de SP'er samen met vertegenwoor digers van de WD, GroenLinks, D66 en CDA unaniem in de ver trouwenscommissie gekozen. Wethouder Jan Laurier van GroenLinks had gisteren zijn zoontje meegenomen naar de raadzaal. Links fractievoorzitter Stella ter Harmsel van GroenLinks. foto henk bouwman leiden ruud sep De SP deed nog een laatste wanhopige po ging om een ander college achter de tafel te krijgen en M. Vlasveld van LWG/De Groe nen stelde bij gebrek aan beschikbare da mes uiteindelijk maar zichzelf kandidaat voor alle vijf de wethouderszetels. WD-lei- der J. Kradolfer had harde kritiek op de tot standkoming van het nieuwe oude college, maar sloot desondanks af met de medede ling dat zijn partij ook in de oppositie een 'ambassadeursrol' voor de gemeente wil vervullen. Het vernieuwde Leidse college kon gisteravond op ontspannen wijze aan de rit beginnen. De poging van SP-fractieleider C. Vergeer 'om voor zijn partij twee wethouderszetels op te eisen, was bij voorbaat kansloos. Om de voorkeur voor een college van PvdA, GroenLinks en SP kracht bij te zetten, schoof Vergeer de nieuwkomers P. Peper en P. Day naar voren voor een wethoudersze tel. De twee zouden wat Vergeer en de zij nen betrof de plaatsen van H. Kruijt (CDA) en A. Pechtold (D66) moeten innemen. Pe per was als voormalig kapper in Leiden- Noord volgens Vergeer geknipt voor de post economische zaken. Toch kregen hij en Day alleen de stemmen van de eigen fractie en die van Vlasveld. De enige vertegenwoordigster van LWG- De Groenen maakte in haar bijdrage voor al bezwaar tegen het feit dat het college vol- Fietsers worden in Leiden vaak klemgereden. Om hun si tuatie te verbeteren, heeft de gemeente twee jaar geleden de nota 'Fietsers opstappen!' vastgesteld. Vooralsnog is echter niet veel verbeterd. In een aantal columns be schrijft verslaggever Jan Preenen de hindernissen waar mee fietsersworden geconfronteerd. De gemeente Leiden verdient een groot compliment voor het aanleggen van het kruispunt Wassenaarseweg/Rijnsbur- gerweg/Kagerstraat. Daar moeten de grootste genieën van de stad bij betrokken zijn geweest. Anders is het niet te ver klaren dat in zo'n klein gebied zoveel on- 2 overzichtelijke en onlogische situaties zijn J*j gecreëerd. Geniaal, ui Op dit kruispunt steek je niet zomaar over. bé Hier verpoos je. Op welke manier je dat ook z doet, altijd kan je alleen maar tot de conclu- sie komen dat het van vindingrijkheid ge- ce tuigt dat zoveel chaos bijeen is gebracht. §Het probleem is alleen dat fietsers vaak niet het geduld kunnen opbrengen om daarvan te genieten. Dat kun je als toeschouwer wel, tenminste als je geen haast hebt. Je ziet dan hoe anderen zich in allerlei bochten wringen om over te komen. Zoals een vrouw, die net op bezoek is geweest in het ziekenhuis en daar liever voorlopig nog niet zelf bezocht wil worden. Daarom maakt ze van de over steek van de Wassenaarseweg naar de Rijns burgerweg een zeer tijdrovende expeditie. Als je haar ziet worstelen met verkeerslichten krijg je de indruk dat het gemakkelijker is van Anna Jacoba over testeken naar Zijpe in Zeeland. Het verschil is dat je daarvoor al leen maar op een veer hoeft plaats te nemen. Op de vijfsprong op de Rijnsburgerweg moet je alles op eigen kracht doen. „Dat klopt wel", beaamt de vrouw. „Het lijkt toch heel simpel. Je wilt van de Wassenaar seweg linksaf de Rijnsburgerweg qp. Ik heb op allerlei knop pen staan drukken, maar niets reageert. Je moet het gewoon zelf maar uitzoeken." Dat lijkt weinig op te leveren, zo goed zijn de verkeerslich ten voor fietsers verstopt. Net als ik in de veronderstelling verkeer dat ze midden op het kruispunt haar tent zal op slaan en daar de nacht zal doorbrengen, besluit de vrouw gebruik te maken van de voetgangersoversteelcplaats. „Ik ben maar gaan lopen. Je moet toch wat. Het is ook veiliger." In de Fietsnota van de gemeente staat overigens dat op deze 'vijfsprong niet alle fietsbewegingen rechtstreeks mogelijk zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om komende vanaf de Rijnsburgerweg linksaf de Houtlaan in te rijden'. De nota dateert van ruim twee jaar geleden, maar 'nader onderzoek is nog altijd vereist. Dat geldt nog niet eens voor de gevaarlijke situatie, die ont staat als het fietslicht op groen springt voor degenen die op de Rijnsburgerweg rijden en de Wassenaarseweg willen oversteken. Tegelijkertijd krijgen ook de automobilisten die vanaf de Rijnsburgerweg rechtsaf willen richting Wassenaar seweg groen. Zonder dat zij gewaarschuwd worden voor fietsers, met wie zij plotseling worden geconfronteerd. In de ogen van een fietsster is dat echter erg overdreven: „Wij hebben toch voorrang. Klaar uit. Dat weet iedereen. Tja, als je dood bent, heb je daar niks meer aan, maar zover is het toch nog niet." Wegrijdend voegt ze er aan toe: „We moeten wel positief blijven denken." Een bord met zo'n tekst zou dit doolhof zo mogelijk nog ge nialer maken. ledig uit mannen bestaat. Om die reden wilde zij G. van den Berg (PvdA) voordragen als wethouder. Toen deze te kennen gaf niet beschikbaar te zijn, switchte Vlasveld moei teloos over naar J. Sorgdrager (D66). Nadat ook Sorgdrager te kennen had gegeven geen wethouder te willen worden, stelde Vlasveld zichzelf maar kandidaat. Ook de WD had kritiek op de afwezig heid van vrouwelijke wethouders. „Het mannelijke element is wel heel erg sterk vertegenwoordigd", aldus de liberale voor man Kradolfer. Hij wenste de wethouders kandidaten als persoon veel geluk met de voortzetting van hun functie. De WD stem de vervolgens bij de benoeming van de wet houders consequent blanco. Bewoners van een flat aan de Kooilaan in Leiden hoorden gis teravond tijdens het televisie kijken gerommel in hun huis. Aanvankelijk besteedden zij daaraan geen aandacht, maar toen de vrouw des huizes toch poolshoogte ging nemen, trof zij in de hal twee personen aan, vermoedelijk een man en een vrouw. Bij de confrontatie ging het duo er als een speer van door. De daders hadden zich toegang verschaft tot de woning door een balkondeur open te breken. Het is onduidelijk of iets wordt vermist.. In hetzelfde flatblok werd nog een andere woning door inbre kers bezocht. De bewoners van die flat waren op dat moment niet thuis. Ook daar is het on duidelijk of er iets is gestolen. houder Pechtold: 'Niet geknoeid' rvicelljit 0305 aanbied of 5, [herman joustra perma1 'heeft in 1996 op geen enkele manier ge met d bodemsanering in de Noor- Omdat de provincie Zuid-Holland e.ind week een eigen onderzoek naar de gang n rond de werkzaamheden verwacht af den, is de gemeente binnenkort officieel e blaam gezuiverd. Dat is de stellige over- e: wwwi van milieuwethouder A. Pechtold, die 'beschuldigingen zo langzamerhand flink zijn. ,,A1 die aantijgingen neem ik bijzon- °g op. Ik juich het onderzoek dan ook van °e. Anders had ik er zelf wel op aangedron- iouder zegt alle beschuldigingen te n weerleggen met bonnen, formulieren en ten. Alle gemeenteraadsleden vonden gis- en notitie in hun postvak, waarin Pechtold stijgingen van de afgelopen jaren nog eens 'rijtje zet en van commentaar voorziet, diende vrachtbrieven, waarop de ftoeveel- gevoerde grond staat vermeld, moeten het rijkste bewijsmateriaal gaan vormen. 'eweek nog heeft het provinciale statenlid haar (GroenLinks/De Groenen) Leiden er- "icht bij de bodemsanering in de Noor derstraat, die nodig was om woningbouw op die plek mogelijk te maken, geknoeid te hebben. De rapporten over het reinigen van de grond staan volgens haar vol met tegenstrijdigheden. Ook zou overduidelijk met cijfers zijn geknoeid. Zo be weert het statenlid dat op papier meer grond is afgevoerd dan in werkelijkheid vanaf die plek mogelijk is, omdat een gemeente de kosten van de sanering kan declareren. Zo zou officieel met elke vrachtwagen 30.000 kilo grond zijn afge voerd, terwijl dat in werkelijkheid slechts 26.000 kilo zou zijn. Volgens Pechtold kloppen alle vrachtbrieven echter van A tot Z. „Ik denk dat dat misverstand is ontstaan, omdat het getal 30.000 is voorgedrukt op elke vrachtbrief. Dat is namelijk het maximaal toegestane gewicht, dat natuurlijk niet per se ge lijk hoeft te zijn aan het gewicht van de vervoerde lading." En wat het geknoei met cijfers betreft, ook daarvan is geen sprake. Wel komt in het ge meentelijke rapport over de sanering een tikfout voor. Dat is echter bij de provincie bekend, vol gens Pechtold. Bovendien zou het juiste getal een paar pagina's verder wel worden genoemd. Dat laatste heeft een woordvoerder van de provincie gisteren al bevestigd. leiden «gerry van bakel „We waren niet op pad gegaan om de McDonald's te vernielen. Dan was die zaak wel een week dicht ge gaan. Met vijftig mensen kun je heel wat meer aan richten." Dierenrechtenactivist Margreet komt liever zonder achternaam in de krant. Zij vindt dat de media veel te eenzijdig belichten over hun actie afgelopen zaterdag tegen de hamburgerzaak. „We hebben fol ders uitgedeeld en die werden ook aangenomen door klanten. Het was geen actie gericht tegen het publiek." Aan de demonstratie namen volgens de politie on geveer honderd mensen deel, die op de been waren gebracht door actiecentrum Eurodusnie. Zij richtten voor duizenden guldens schade aan. Tafels werden schoongeveegd, plantenbakken vernield, borden van de muur getrokken en in de glazen toegangsdeur werd een grote ster getrapt. De politie arresteerde een 20-ja- rige Zweed. In de ogen van Margreet gaat echter vooral McDo nald's in de fout. „Zij serveren eten waarvoor dieren worden mishandeld. Hamburgers, milkshakes en die kipdingen. Misschien is er zaterdag een plant uit een pot gerukt. De schade die McDonald's aanricht is veel groter. Zij laten grote stukken regenwoud kappen." „Ik heb trouwens niemand van ons eten van tafel zien vegen. Het was een demonstratie en dan kan ie dereen meelopen. Bij het andere filiaal in de Donker- steeg hebben we met spandoeken gestaan en leuzen geroepen tegen het dierenleed. Er werden pannenkoe ken gebakken als alternatief. Deze week gaan de acties door. leiden ad van kaam Een groep van vijftig demon stranten heeft vanochtend actie gevoerd voor het gebouw van Pharming aan de Niels Bohrweg in Leiden. Daarbij vielen, vpn de kant van de politie, enkele rake klappen. Eén actievoerder liep een flinke vleeswond op toen hij door een vasthoudende politie hond in het been werd gebeten. De groep, leden en sympathi santen van het actiecentrum Eurodusnie, komt op voor de rechten van het dier en voert deze week actie in het gehele land, maar vooral in Leiden. Af gelopen zaterdag nog waren de filialen van McDonald's in de stad het doelwit, waarna de aandacht zich in het paasweek einde richtte op het Dolfinari um in Harderwijk. Vanochtend om acht uur wa ren de dierenactivisten terug in Leiden. Ze verzamelden zich voor de poort van Pharming, het bedrijf dat wereldwijd be kendheid kreeg door de stier Herman en de gekloonde kalfjes Betty en Holly. Twee maanden geleden sloot Pharming een miljoenencontract af met het Amerikaanse Rode Kruis voor de productie van geneesmidde len, gewonnen uit genetisch ge manipuleerd materiaal. De actie had aanvankelijk een ludiek karakter door het opvoe ren van enkele stukjes straatto neel. De sfeer werd grimmiger toen actievoerders rond een uur of negen werknemers van Phar ming eerst uitscholden voor scum (tuig) en vervolgens een poging waagden hen de toe gang tot het terrein te beletten. Op dat moment greep de poli tie, aanwezig met ongeveer twintig agenten, in. Daarbij vie len enkele rake klappen. Rond half tien dropen de ac tievoerders. kleumend van de kou vanwege de gestaag neer vallende regen, af richting cen trum. Behalve het verbaal bela gen van een vrachtwagenchauf feur van een poeliersbedrijf, verliep de tocht verder rustig. De politie verrichtte geen aan houdingen. Wie brengt lijn in uw communicatie? Sander Pardon COMMUNICATIE 0 7 1 - 5 3 2 2 1 1 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 13