Populaire 'ladies of rock' op Pinkpop '3Ê Rinck Opticiens mag zich voortaan Het Huis Rinck noemen. Prins Floris steelt show bij 'Anastasia' Halldor Laxness overleden Simon Vestdijk kabouterformaa Cultuur Kunst DINSDAG 10 FEBRUAR11998 chef JAN rijsdam, 071-5} De Onderscheiding van Het Huis. Bij die nieuwe naam hoort de nieuwe Collectie van Het Huis. Een selectie exclusieve kwaliteitsmon turen die allemaal de vaste, scherpe prijs van 198 gulden hebben. En de GlasCollectie van Het Huis kent al even vriendelijke en doorzichtige glasprijzen. Naast de Collectie van Het Huis heeft Het Huis Rinck ook de bekende topmerken monturen, glazen en contactlenzen. Want Het Huis staat voor kwaliteit en zekerheid als het om een bril of lenzen gaat. U kunt altijd vertrouwen op een persoonlijk en deskundig advies. En de extra ser vice... die is van Het Huis. Het Huis Rinck: LEIDEN -Breestraat 121- (071) 512 50 36 Nieuwe cursussen in het LAK leiden Het LAK begint binnenkort weer met een reeks nieuwe cursussen op het gebied van toneel, dans, literatuur, beeldende kunst, muziek en fotografie. De inschrijvingen vinden vanavond en morgenavond plaats van 19.00 uur tot 20.00 uur, en zaterdag a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur in het LAK aan de Cleve- ringaplaats 1. Daar is tevens het gratis cursusboekje verkrijgbaar. Kaarten voor Parsifal bij K&O leiden Kaarten voor de opera Parsifal, van Richard Wagner, 25 februari in het Lucent Danstheater in Den Haag. zijn tot 18 fe bruari te koop bij K&O in Leiden. Er wordt door K&O ook gratis busvervoer geregeld naar en van Den Haag. Op vrijdag 20 febru ari is in het K&O-gebouw aan de Oude Vest 45 bovendien een lezing over deze opera (19.30 uur). Madonna presenteert Oscar-uitreiking los angeles Madonna gaat de uitreiking presenteren van de Academy Awards, het jaarlijkse spektakel dat op 23 maart plaats vindt in Los Angeles. Het is voor het eerst dat de zangeres en filmactrice het Oscar-gala presenteert. De IJslandse schrijver Halldor Laxness, die in 1955 werd on derscheiden met de Nobelprijs voor literatuur vanwege de 'le vendige epische kracht waar mee hij de grote vertelkunst van IJsland heeft vernieuwd', is zon dag op 95-jarige leeftijd overle den in een verzorgingshuis in de buurt van Reykjavik. Laxness was vooral bekend door romans over het harde be staan van de lagere klassen en historische boeken waarin hij oude sagen en mythologie ver weefde met nationalistische en sociale kwesties. Maar hij schreef ook korte verhalen, to neelstukken, essays, reisboeken en memoires - bij elkaar meer dan 60 werken. Zijn monumen- taalste werken, drie romancycli, schreef hij in de jaren dertig - 'Salka Valka', over een arm vis sersmeisje, 'Onafhankelijke mensen', over het leven van kleine boeien, en 'Het licht van de Wereld', over een IJslandse volksdichter. Laxness werd in 1902 in Reykjavik geboren, maar bracht zijn jeugd door op het platteland. Op zijn zeven tiende ging hij reizen, waarna hij jaren in het buitenland woonde. In Europa werd hij aangeraakt door het expressio nisme en andere moderne stro mingen. In 1930 keerde hij naar IJsland terug. Bij het aanvaar den van zijn Nobelprijs bracht Laxness een ode aan zijn land. Hij zei dat zijn landgenoten 'met kritiek en lof, maar nooit met onverschilligheid' op zijn li teraire uitingen hadden gerea geerd - 'als een gevoelig instru ment dat elk geluid registreert'. „Het is een voorrecht voor een schrijver om geboren te worden in een land dat zo gedrenkt is in eeuwen van poëzie en literaire traditie." Het Vestdijk-comité, in het le ven geroepen om diverse activi teiten te organiseren ter gele genheid van de 100ste geboor tedag van de schrijver, had graag een manshoog bronzen beeld van de auteur gewild, maar kreeg daarvoor niet vol doende geld bij elkaar. Voor het geld dat wel ingezameld is, kon kunstenaar Jaap slechts een beeldje va veer 40 centimeter Aanstaande zaterdag, dat het Vestdijk sympo Doorn plaatsvindt, zal ter' Vestdijk worden Niet op een pleintje Kampweg in Doorn, z» vankelijk in de bedod maar in eei nis van de lijke bibliotheek. __J Of er ook Romanov-bloed door zijn aderen stroomt? Prins Floris van Oranje-Nassau van Vollen hoven, had gisteravond na af loop van de galapremière van de animatiefilm 'Anastasia' in het Circustheater in Den Haag met tal van zaken rekening ge houden. De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wist dat hij enkele officiële handelingen moest ver richten omdat hij zijn moeder, in haar hoedanigheid als onder voorzitter van het Rode Kruis, vertegenwoordigde. De 22-jari- ge rechtenstudent was ervan op de hoogte dat hij een cheque overhandigd zou krijgen omdat de opbrengst van het gala ten goede zou komen van een pro ject van het Rode Kruis in Cen traal Afrika. Hij ging ervan uit dat hij zou worden voorgesteld aan talloze bekende Nederlan ders die met hun kinderen naar de voorstellingen waren geko men en wellicht hield de prins er ook rekening mee dat hij handtekeningen aan al die kin deren van die sterren moest uit delen. Maar of er ook Romanov- bloed door zijn aderen stroomt? „Ik denk dat het goed is als we alleen over de film praten", probeerde de voorlichter van de Rijksvoorlichtingsdienst, die een valstrik vermoedde, het ge sprek meteen een andere rich- ting op te sturen. De aarzeling van de prins was slechts van korte duur. „Ik hoop niet dat u bloed van mij wilt. En nu zeker niet na zo'n ontroerende film", zei hij ad rem, verwijzend naar het verzoek van wetenschap pers om bloed van zijn oma, prinses Juliana, te mogen on derzoeken teneinde na te gaan of de in Jekaterinenburg gevon den beenderen inderdaad van de Russische tsaar zijn. Doordat Anna Paulowna, de dochter van tsaar Paul I, met koning Willem II trouwde, is er immers enige verbintenis tussen het huis van Oranje-Nassau en dat van de Romanovs. „Ik denk niet dat de verwant schap tussen onze familie en de Romanovs van belang is", ver volgde prins Floris breeduit la chend. „We zijn hier bij elkaar om naar een gezellige tekenfilm te kijken. Ik vertegenwoordig Grootste feesttent van Europa blikvanger op Mega vanavond mijn moeder en ik ben hier tevens omdat ik een liefhebber van animatiefilms ben. Ik vond het ook leuk om met de regisseur en met de ac teurs te praten die de stemmen voor de Nederlandse versie hebben verzorgd. Ze hebben het waanzinnig knap gedaafi". En dan lachend: „Ik heb alleen altijd een andere versie van Anastasia geleerd. Zo roman tisch als het verhaal door de filmmakers wordt verteld, is het natuurlijk niet gegaan Er waren gisteren talloze be kende mensen aanwezig bij de galapremiére van 'Anastasia'. Stanley Burleson, Vera Mann en Ernst Daniël Smid, die de stem men van de Nederlandse versie hadden verzorgd, stonden dui delijk in de belangstelling. Re gisseur Arnold Gelderman ves tigde vooral de aandacht op zich door na afloop de kortgele den zo plots overleden acteur Coen van Vrijberghe De Co- ningh, die kort voor zijn dood de tekst van Raspoetin voor 'Anastasia' had ingesproken, emotioneel te herdenken. En verder waren Caroline Tensen met haar kinderen Lotte en Bob en Hans en Vanessa Breukho ven met hun kroost en René Mioch en dochters gewilde ob jecten voor de alom aanwezige sociëty-fotografen. Er was ech ter maar één persoon die, zon der dat te willen, de show stal: Floris Frederik Martijn, prins van Oranje-Nassau van Vollen hoven. Frank en vrij sprak hij over hoe hij de galapremière had on dergaan. „Hij was zeer geïnte resseerd hoe wij de film hadden gemaakt", zei Stanley Burleson. „De prins complimenteerde ons met het resultaat. Ik heb hem maar niet verteld dat ik alles in een middagje heb opgeno men". Vera Mann: „De prins vroeg me hoe ik me voelde toen ik mijn eigen stem hoorde. Hij wist kennelijk dat ik de film vanavond voor het eerst zag. Hij kwam me erg sympatiek over". Acteur Serge Henri Valcke: „Ik had begrepen dat prins Floris vrij snel na de voorstelling zou opstappen. Het is nu half elf. Voor mij tijd om naar huis te gaan, maar de prins is nog met iedereen in gesprek. Was ieder een van de koninklijke familie maar zo open". Toch bouwde de prins Floris ook enige reserve in. Op de vraag wanneer hij dacht zijn studie in Leiden te kunnen afronden, wilde hij niet ingaan. „Ik kan nu wel een datum gaan roepen, maar daar houdt u me natuurlijk aan. Laat ik dit zeg gen: u hoeft zich geen zorgen over mijn studeresultaten te maken". Ida Willem Venema van Programma Commissi! n. bevestigde gisteren da komende weken in el nog een 'substantieel Nederlandse bands gecontracteerd. De grootste feesttent ropa, speciaal voor hei geïmporteerd uit Dene; vormt de meest in springende 'infrastn noviteit op» Pinkpop mammoetzeil. pronkst de Deense Pinkpop- Roskilde, biedt plaats cfcETf 20.000 bezoekers en vo decor van het noord-| [et Een tweede tent, met zo grote capaciteit, is i haven van de Radio Dr e0j vernoemd naar het radi dat ruimschoots aandi schenken aan de dende artiesten. Ook in het tijdscheralm programmering heeft c nor pop-organisatie aanpi jgE doorgevoerd. Anders ;rs nog toe gebruikelijk, z nu voortaan geen bands n apt lijktijdig op een van de dia spelen. „Zowel lx als artiesten hebben gevraagd. Overlap in gramma blijkt vaak toch derlijk te worden ervan Smeets uit. Van de 29ste aflevei Pinkpop wordt uitgebn slag gedaan op zowel als radio. De driedaa] ziekmarathon heeft i voorbije jaren ontpopt van de best bekeken] gramma's op de vadi buis. In dat verband Smeets een opmerkel wikkeling. „De rollen helemaal omgedraaid., groepen van tegenwi den het steeds belangt op tv te komen. Vro« precies het omgekeerdi val. Toen moesten wei lijk veel moeite voor da g Beelden uit de animatiefilm 'Anastasia', die gister avond in het Circustheater in Den Haag in galapremière ging. foto pr/ disney Ook de Nederlandse revelatie Anouk is er dit jaar op Pinkpop bij op 'ladies day'. Met een schalkse knipoog naar 's werelds grootste ten- nisevenement Wimbledon, introduceert ook Pinkpop dit jaar een heuse 'ladies day'. Niet minder dan drie van de populairste vrouwelijke rocksterren van dit moment vor men de blikvangers op de slotdag van het driedaags pop festijn op het Megalandcomplex in het Limburgse Land graaf. sterweekeinde plaats,' ditmaal van 30 mei tot en met 1 juni. Goed gemutst en zichtbaar opgelucht nu de slepende juri dische verwikkelingen rond de milieuvergunning van Mega- land tot het verleden behoren, onthulde Pinkpop-directeur Jan Smeets gisteren in Hilversum de eerste elf van de in totaal 36 namen op het nieuwste festival- affiche. In de loop van de dag werd daar inderhaast nog een twaalfde aan toegevoegd. Onder opvallend grote me dia-belangstelling liet Smeets niet na te beklemtonen dat hij er wederom in geslaagd is het merendeel van de tien populair ste acts uit de jaarlijkse Pink- pop-publieksenquete te strik ken. De score bedraagt inmid dels al zestig procent, want. be halve de - veruit meest gevraag de - Anouk en K's Choice zijn ook The Deftones, Junkie XL, Sixteen Horsepower (beide laatstgenoemde bands stonden onlangs nog op het Sittardse Fe- nix-podium) en NOFX in Land graafvan de partij. Met nog eens 24 te contracte ren bands in het verschiet, be staat de kans dat die publieks- top-tfen nagenoeg compleet op een van de drie podia staat. An dere groepen die Pinkpop in middels hun definitieve ja woord hebben gegeven, zijn Faithless (net als K's Choice voor de tweede maal te gast), Tindersticks, Reprazent en Ocean Colour Scene. Ook de komst van The Verve is intussen zo goed als zeker. Voorzitter hilversum laurens schelien De Nederlandse revelatie Anouk, haar Belgische collega Sarah Bettens met haar band K's Choice en de Amerikaanse Tori Amos, begenadigd pianiste met een al even karakteristiek stemgeluid, zorgen voor een ongekend grote vrouwelijke in breng op de 29ste editie van Eu ropa's oudste popfestival. Tra ditiegetrouw vindt de Limburg se popmarathon in het Pink-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 14