Confessionelen in de lift dankzij kwestie-Den Heye Herensingel- en Petrusparochie vormen federatie Kerk Samenleving DINSDAGS FEBRUARI1998 Studiedag over verzoening leiden De Stichting Leidse Lezingen organiseert op 9 maart een studiedag over het thema 'Verzoening of Koninkrijk; over de prioriteit in de verkondiging.' In de Leidse Lokhorstkerk wordt dan gediscussieerd over de verzoening in de prediking. Moet de ze gaan over het verzoenend bloed van Jezus en dat hij voor on ze zonden is gestorven, of dat het nu juist gaat om het Konink rijk van God dat Jezus is komen brengen en waar hij als voor beeld naar wijst? De theologen prof. L. van den Brom, prof. K. Deurloo, prof. H. de Jonge en dr. A. Noordegraaf leveren een bij drage. Gespreksleider is prof. M. den Duik. Uitgeverij Callenbach zal tijdens de dag een boek met de gelijknamige titel presente ren. Hierin zijn de lezingen van de studiedag opgenomen, sa men met artikelen van diverse bekende theologen over dit on derwerp. De studiedag begint om 10.30 uur, de zaal is al een uur eerder open. Toegang is dertig gulden, bezoekers krijgen de bundel gratis mee. Sing-in in de Gereformeerde Kerk sassenheim Een aantal leden van de Gereformeerde Kerk organi seert op zondagavond 8 februari een sing-inn. Iedereen is wel kom om die avond mee te zingen met liederen uit de Youth for Christbundel. De bijeenkomst begint om 20.30 uur en wordt ge houden in het Buurthuis, Hoofdstraat 11, tegenover de Gerefor meerde Kerk. Discussiëren over vandalisme alphen aan den rijn» De Commissie Vorming en Toerusting van de Hervorm-Gereformeerde Federatie organiseert op vrijdag avond 6 februari een 'Praatcafe' over het thema 'Vandalisme en straatterreur in Alphen'. Gijs Heuting van Bureau Halt en wijk agent Rob Visser zullen een videofilm laten zien over het vanda lisme van afgelopen dertig jaar. Daarna beantwoorden ze viagen over de achtergronden van het probleem en leggen ze uit wat er tegen gedaan kan worden. De bijeenkomst is de eerste in de se rie 'Praatcafé in de Bron', een laagdrempelig platform waar over actuele onderwerpen wordt gediscussieerd. De avond begint om 20.30 uur in het kerkelijk ontmoetingscentrum De Bron, Trou- badourweg 2. Toegang is gratis. Discussie-avond met ds. Hans Visser leiden Dominee Hans Visser - bekend van de Pauluskerk en Perron 0 in Rotterdam - spreekt komende donderdag in Leiden over het drugsbeleid. Dat gebeurt op uitnodiging van de Leidse Studenten Ekklesia (LSE), in het kader van een reeks samen komsten over het thema' Kerkelijke ongehoorzaamheid; de kerk als geweten van de samenleving'. De bijeenkomst heeft plaats in het trefcentrum van de LSE, Rapenburg 100 in Leiden en begint om 20.00 uur. Festival voor zeevaarders M Rio de janeiro» Aanhangers van de Afro-Braziliaanse religie Can- domble dansen en zingen in de straten van Rio de Janeiro. Ze vierden gisteren hun jaarlijkse festival, dat in Brazilië correspon deert met de rooms-katholieke viering van 'Onze Lieve Vrouw van de Zeevaarders'. foto ap BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Bedankt: voor Herwijnen: P.J. Stam te Katwijk aan Zee; voor Lunteren: C.J.P. van der Bas te Putten. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Paesens-Moddergat en Lioessens c.a.: K. Snijder, kandidaat te Moddergat, die dit beroep heeft aangenomen; te Den Ham (Ov.): drs. K.J. van der Slootte Diever. Beroepbaarstelling: K. Snijder, kandidaat te Moddergat. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen: te Enschede-Zuid: R. de Graaf te Rouveen. NED. GEREF. KERKEN Bedankt: voor Doorn en voor Slie drecht: G.J. Zwarts te Amster dam-Centrum. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Dordrecht: A.T. Ver- gunst te Kalamazoo (VS). GEREFORMEERDE GEM. IN NED. Bedankt: voor Terneuzen: J. Roos teOpheusden, redactie* dickv Het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) zit in de lift dankzij de kwestie- Den Heyer. De Kamper hoogleraar publiceerde vorig jaar een boek waarin hij vraagtekens stelt bij de klassieke leer dat Jezus met zijn kruisdood voor de schuld der mensheid stierf. Tegen de zin van veel confessionelen steunde de synode Den Heyer. Het CGB spint daar garen bij. Tientallen predikanten bekennen kleur en sluiten zich aan bij het beraad. robert van de woestune/gpd Het Confessioneel Gereformeerd Beraad was de afgelopen jaren een sterk vergrijzende rechtse club in de Gereformeerde Kerken. Ieder jaar liep het ledenaantal terug, soms met honderden tege lijk. Nu krijgt secretaris ds. Ate Rienstra, gerefor meerd predikant te Scheveningen, dagelijks zo'n tien nieuwe aanmeldingen. Onder die aanmel dingen zitten relatief veel jonge predikanten. En dat is allemaal te danken aan prof. dr. Cees den Heyer, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij publi ceerde vorig jaar het boek 'Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden thema'. In dat boek schrijft Den Heyer dat Jezus niet als Gods zoon voor de zonden der mensheid stierf. Bijbelgetrouwe predikanten reageerden furi eus. Ondanks het verweer van Den Heyer dat hij Hoogleraar Cees den Heyer: ook veel 'gewone' gemeenteleden zouden zich ernstig zorgen maken over zijn uitspraken. 'slechts een poging doet om te zeggen wat leven en sterven van Jezus voor mensen van deze tijd betekenen' drongen 92 van hen bij de synode (landelijke kerkvergadering) aan op het ontslag van de hoogleraar'. De verwachtingen waren hoog gespannen. Bijna twintig jaar geleden werd dr. Herman Wiersinga - die een soortgelijk pleidooi hield als Den Heyer - door de synode veroordeeld en werden zijn theologische leerstellingen 'ontoelaatbaar' genoemd. Maar de tijden zijn veranderd in gereformeerd Nederland. Toen in november de kwestie in de synode aan de orde kwam, gingen tot ontsteltenis van de confessionelen de meeste synodeleden achter Den Heyer staan. Sterker nog, met een luid applaus onder streepte de synode haar waar dering voor de Kamper hoogle raar. ,,Dat heeft veel behoudende gereformeerden pijn gedaan", zegt CGB-secretaris ds. Rienst ra. „Vanaf dat moment sloten dagelijks tientallen mensen zich bij ons aan. Uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee, al was de aanleiding voor ons na tuurlijk wel heel vervelend. antwoorden. Ik vind wel dat er voor de kla: verzoeningsleer meer ruimte moet komer voorbeeld in de vorm van een leerstoel na: van Den Heyer." Kroon constateert dat oo 'gewone' gemeenteleden zich ernstig zorge: ken over de uitspraken van Den Heyer. ,,D blijkt dat voor veel gereformeerden de kla verzoeningsleer een essentieel onderdeel hun geloofsbeleving. Het CGB legt zich overigens niet bij d spraak van de synode neer. „Omdat het centrale element van ons geloof op de staat", zegt voorzitter ds. Arie de Ruiter. „Hf zoenend en plaatsvervangend lijden van Here en Heiland Jezus Christus is het hai ons belijden." Binnenkort komt het beraad met een boek over de verzoeningsleer. De uitgave mi onzekerheid over het in de Gereformeerd) ken omstreden onderwerp wegnemen. Oo legt het beraad komende zaterdag in de Kru te Nijkerk een samenkomst van gebed en vt Op de tocht Sinds de synodevergadering hebben zich vijftig predikanten als lid gemeld. Een van hen is ds. Jan Kroon (31), gereformeerd predikant te Ferwerd. Kroon vindt het hoog tijd worden dat ook de stem van de klassieke stroming weer gehoord wordt. „Het gaat mij niet om de waarheid, want als je tien gereformeerden vraagt de kern van hun geloof te formuleren krijg je tien verschillende Verder houdt het CGB morgen al een stuc eenkomst over de verzoening, speciaal be voor predikanten die lid zijn van het beraa middels zijn dat er al tweehonderd van de taal duizend predikanten. Daarnaast hebbe eens honderd predikanten een abonneme het CGB-blad Credo. Sprekers op de bijeenl zijn onder anderen de emeriti-hoogleraren dr. Klaas Runia en prof. dr. Herman Baarlinl name het optreden van die laatste is opmer omdat hij de voorganger is van Den Heyer. leiden» dick van der plas De besturen van de Herensin gel- en de Petrusparochie in Leiden ondertekenen komende zondag een samenwerkings overeenkomst. De rooms-ka tholieke geloofsgemeenschap pen vormen een federatie, 'met behoud van hun zelfstandig heid'. De eerste stap in de sa menwerking is de vorming van een gezamenlijk pastoraal team. De drie pastores - pater Bol, pa ter Heimeriks en pastor Van Spelde-Janssen - werken als col lectief voor de beide parochies. De onderteke ning van de sa menwerkings overeenkomst wordt komende zondag gevierd met een geza menlijke eucha ristieviering (aanvang: 11.00 uur) in de Herensingelkerk. Binnen het Bisdom Rotter dam wordt de afgelopen jaren nadrukkelijk gestreefd naar sa menwerkingsverbanden tussen de parochies. Dat heeft direct te malcen met het teruglopen van het aantal kerkgangers - en daarmee van de inkomsten - maar ook met de beschikbaar- beid van pastoraal personeel. De tijd dat elke parochie van een pastoor of pastoraal werker kon worden voorzien, is voorbij. Het beleid van het bisdom is in het najaar van 1996 officieel vastgelegd in de nota met de veelzeggende titel 'Samenwer king geboden'. Ook het vormen van de federatie tussen de He rensingel- (voluit: de Parochie van Onze Lieve Vrouw Hemel vaart en Sint Joseph) en de Pe trusparochie is bedoeld om 'de vitaliteit van de beide parochies te versterken en daarmee de continuïteit te garanderen'. De samenwerking begint kleinschalig, maar de beide be sturen houden nadrukkelijk de mogelijkheid tot verdere groei open. In de overeenkomst die ko mende zon dag officieel wordt on dertekend, Overeenkomst komende zondag bekrachtigd hoe de sa menwerking op pasto raal, finan cieel en be stuurlijk vlak gestalte krijgt. De overeen komst wordt 'voor onbepaalde tijd' aangegaan. De mogelijk heid bestaat dat in de toekomst ook andere (Leidse) parochies zich bij het samenwerkingsver band aansluiten. Een aantal gemeenschappe lijke taken - zoals het opstellen en uitvoeren van een gezamen lijk jaarwerkplan - wordt gede legeerd aan een stuurgroep, be staande uit afgevaardigden van de twee parochies. De stuur groep legt verantwoording af aan de kerkbesturen. De beide kerkbesturen komen minstens twee keer per jaar in een geza menlijk vergadering bijeen. De wijsheid van Jezus De wijsheid van Jezus is zo ongekend diep en veranderde de wereld zo ingrijpend dat er wel weer eens een boek over geschreven mag wor den, dacht de Oxfordse predikant Marcus Bray- brooke. Braybrooke is voorziter van het 'World Congress of Faiths' en verzette veel werk op het gebied van de dialoog tussen verschillende reli gies. Jezus richtte zich tot gewone mensen. Daar om sprak hij eenvoudige taal en gebruikte hij beelden uit het dagelijks leven. Om het geheel nog begrijpelijker te maken gebruikte hij de stijlvorm van de gelijkenis. Maar dat was twee duizend jaar geleden. De begrijpelijkheid is er niet beter op geworden. Dus maakte ds. Bray brooke alle gelijkenissen en onderwijzende tek sten van Jezus weer toegankelijk voor de mens van vandaag. Ieder bijbelgedeelte lepelt de schrijver op in hedendaagse taal, waarna hij de achtergronden en betekenis ervan geeft zoals ze in Jezus' tijd moeten zijn geweest. In een kader staat bij elk verhaal de 'boodschap voor deze tijd'. Ook de illustraties verhelderen veel en ma ken het boek aantrekkelijk. Ze omvatten kleu renfoto's van Israel en afbeeldingen van glas-in- loodramen en schilderijen. 'De wijsheid van Jezus* door Marcus Bray brooke is verschenen bij uitgeverij Kok Kam pen. De WIJSHEI El van JEZUS Marcus Rrwbroo Leidsch Dagblad O L O F O LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 7 maart 1860) ANN01898 Donderdag 3 Februari VOORSCHOTEN Alhier is miltvuurgecon- stateerd bij een gestorven koe van H. van Leeuwen. Zoowel het erf van dezen landbou wer als dat van den slachter J. Verhoog, aan wien het dier was verkocht, wordt ontsmet, terwijl de zich aldaar bevindende runderen verdacht verklaard zijn en een partij vleesch, bij genoemden slager aanwezig, is ontei gend. LEIDEN Het diakonessenhuis aan het Plantsoen alhier ontving van elders de be langrijke gave van twee duizend gulden. ADVERTENTIE Farine lactée Nestlé. Jaar- lijksche Productie van Nestlé's Melkfabrie ken.- 30 Millioen Bussen. Dagelijksch Melk- verbruik: 100,000 Liter. De Farine lactée Nestlé wordt sedert meer dan 30 jaren door de eerste autoriteiten op medisch gebied van alle landen aanbevolen. Het is het meest ver spreide voedsel en het meest voor kinderen en zieken gewilde. De Farine lactée Nestlé bevat de beste melk der Zwitsersche Alphen, is zeer gemakkei ijk verteerbaar, voorkomt braken en diarrhee, vergemakkelijkt het spe nen en tanden krijgen, wordt door de kinde ren met graagte genuttigd, is vlug en zonder moeite te bereiden, vervangt moedermelk wanneer deze niet aanwezig is. De Farine lactée Nestlé heeft vooral gedurende de Zo merhitte een groote waarde, wanneer kinde ren aan ingewandsziekten lijden. Verkrijg baar bij: Apothekers, Drogisten en Winkeliers in Kruidenierswaren. ANNO 1973 zaterdag 3 februari LEIDEN Er komen verkeers lichten op de steeds drukker wordende kruising Willem de Zwijgerlaan-Sumatrastraat-IJs- selmeerlaan (toegang naar Me- renwijk). B. en W. zullen de raad voorstellen hiervoor 150.000 beschikbaar te stellen. Een ver keerstechnisch onderzoek heeft uitgewezen, dat de situatie op dit kruispunt onveiliger is dan die op kruispunten op soortgelij ke wegen als Churchilllaan en Lammenschansweg. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het feit, dat het veelal met hoge snelheid op de provinciale weg rijdende verkeer ter hoogte van de Zijlbrug plotseling moet overschakelen op de 50 km. Het afrijden van de brughelling be vordert snelheidsmatiging niet. B. en W. willen de verkeerslich ten dit jaar aanbrengen. SASSENHEIM De heer Pit, die tot vandaag als adjunct-di recteur verbonden is geweest aan de Christeljke Mavo Dr. De Visser, nam gisteravond in Res taurant ,,De Witte Raaf" af scheid van deze functie wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Woensdag KANTOOR Rooseveltstraat 82 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071 -5128 030 DIRECTIE B.M. Essenberg, J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, van Brussel (adjunct) REDACTIE J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst J Preenen chef red. Groot Leiden A J.B.M Brandenburg, chef eindred. regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie T. Brouwer de Koning chef Rijn-en Veenstreek Redactie: 071-5 Hoofdredactie: 071-5 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 071- ABONNEMENTEN bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per half jaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtiging verstre» het automatisch afschrijven van het aborm geld, ontvangen 1,- korting per betaling.' VERZENDING PER POST per kwartaal (no LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTEB.j Voor mensen die moeilijk lezen, slechte hebben of blind zijn (of een andere iees/I hebben), is een samenvatting van het reguj is uit het Leidsch Dagblad op geluidsl Het bouwen van een brug is een karwei, maar het slechten van een brug om de schakel te vernieuwen niet minder. Dat blijkt op de Herengracht waar drilboren en andere zware apparatuur nodig is om de brug tussen de Groenestegen 'uit te kleden'. Op de foto de 'puinhoop boven water'. foto archiefleidscfi dagblad avond werd hem al namens de leerlingen van de school een ca baretavond aangeboden. Ook ontving de heer Pit op die avond vele geschenken. Gisteravond werd er op informele wijze af scheid genomen van de heer Pit door het lerarenkorps en het schoolbestuur. De directeur van de school, de heer Van Veldhuizen, introdu ceerde vervolgens de heer West broek, die in de plaats van de heer Pit aan de school als leraar verbonden zal zijn. Het school bestuur bood de heer Pit een staande schemerlamp aan. Er waren nog meer sprekers en ge schenken die alle tot uitdruk king brachten hoezeer de heer Pit werd gewaardeerd. K N H U I ONGEVALLEN DIENST Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd feest! Academisch Ziekenhuis: zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 en vanaf woensdaj 13.00 t/m vrijdag 13 00 u. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendienst INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131 Academisch Ziekenhuis: tel. 071-5269111. BOEKBESPREKING Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk? Het Oude Testament heeft God 'in eigen per soon' geschreven. Maar wie schreef het Nieuwe Testament? Op deze vraag gaat de Amerikaanse godsdiensthistoricus Burton L. Mack in, in zijn boek 'Wie schreven het Nieuwe Testament wer kelijk?' De al eeuwenoude fascinatie voor de Bij bel fascineerde Mack en het bracht hem' ëiroe dit boek te schrijven. De bijbel oefent magie uit op mensen, vindt de schrijver, en dat is'alüjid zo geweest. Het boek werd betrokken bij de ver overing van andere landen en was eeuwenlang thema van architectuur, literatuur, theater en kunst. Maar 'hier staan we met de bijbel in onze handen. En we weten niet hoe we eraan geko men zijn', schrijft hij in zijn inleiding. Om daar achter te komen en om te begri waarom de bijbel nog steeds zo'n grote inv heeft op onze cultuur, beschrijft Mack zijn torische zoektocht naar de inspiratiebronne motieven van de auteurs van het Nieuwe T( r mëht' eri o rit m as kë ftliïj mythen rolfid' hét' staan ervan. Ook biedt hij inzicht in de Waarop'die rriyth'éè' ^evoffrid zijn erihÖé'dë zijn macht kon opbouwen. "Wie schreven het Nieuwe Testament we lijk? Feiten, mythen en motieven', door ton L. Mack verscheen bij uitgeverij Ankh I mes in Deventer. den Berg beschrijft de machtsstrijd, de politieke intriges en het overspel van Davids konings schap en legt steeds uit wat de gebeurtenissen betekenen. Dit doet hij aan de hand van het tweede boek Samuël waarvan hij elk vers be spreekt. Hierbij betrekt Van den Berg ook de ac tualiteit, zoals de huidige strijd tussen Israël en de Palestijnen. 'Het tweede boek Samuel. Balans van een mes- siaans koningsschap' door M.R. van den Berg is verschenen bij uitgeverij Buijten en Schip- perheijn, 138 pagina's. Het tweede boek Samuël Koning David is een bijna mythologische figuur in de bijbel. Over hem doen veel verhalen de ronde. Ds. M.R. van den Berg volgt de geschie denis van de joodse koning: de rouw om Saul door wiens dood hij het koningsschap verwierf, de strijd tegen Isboset, Joab en Abner, de ver overing van Jeruzalem, David en Batseba, de sa menzwering van Absalom, de opstand van Seba, de volkstel ling en de straf van God. Van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 12