0 'Er is helemaal niks mis met Voorhout' Vlinder lawaai maar meer >loop door 'betere bak' A4 Begraaf plaats JU RIJPT? O an na AUTOBOOT 'Inkijkoperatie' laat nog even op zich wachten Leiden Regio rouden horloge moet terug naar erfgenamen Geen smaak Geluidswal voor de rust wassenaar De Wassenaarse brandweer heeft een nieuwe com mandant. B en W hebben besloten om D. Gussekloo per 1 febru- te benoemen. Gussekloo, die al waarnemend commandant was, volgt G. Spruit op die vorig jaar juni afscheid commandant is 42 jaar en al jaren actief als vrijwillig brand weerofficier. Verder is Gussekloo 22 jaar in dienst van de ge- 09oj meente Wassenaar, waarvan de laatste jaren als hoofd van de af- be|j deling bouwkundige werken. 11! 1 1/ ini CDA-avond over jonge gezinnen I/oorschoten De afdeling Voorschoten van het CDA houdt maandag 2 februari een openbare bijeenkomst over 'zorg en werk in jonge gezinnen' in het Cultureel Centrum aan de Prinses Marijkelaan. Fractievoorzitter W. Zoetemelk, zelf een jonge moeder, leidt de discussie over de vraag: hoe kun je zorg voor el kaar en voor de eigen kinderen, het gezinsleven en werken met elkaar combineren? Ook wordt gesproken over de voorwaarden die de gemeente Voorschoten zou moeten scheppen voor de jonge gezinnen. De bijeenkomst duurt van acht tot tien uur 's avonds. Gussekloo brandweercommandant Lastig zaken doen op Zijlbaan' leiderdorp Meeneemmeubelzaak Otak, Woonweide Keukens bouwmarkt Praxis blijven last houden van de verwikkelingen rond de gedeeltelijk gesloten bouw- en meubelboulevard 'Zijl- baan' in Leiderdorp. Potentiële klanten hebben nog steeds de idruk dat aan de Zijlbaan geen zaak enkele open is, sinds in de cember op last van de gemeente Bebinella, Huigen Tapijt, Sleep- trend en Novi Meubel werden gesloten. De parkeerplaatsen blij ven leeg en de omzet stokt. „We kunnen het goed merken. We hebben te lijden onder het misverstand dat alle zaken gesloten zijn", merkt één van de ondernemers op. ,,Het is ontzettend las- het de klanten duidelijk te maken dat Ótak, Woonweide en Praxis wel gewoon zaken mogen doen." Politiek forum voor 55-plussers voorhout De Bond van Ouderen in Voorhout houdt op don derdagavond 12 februari in Huize Agnes aan de Herenstraat een politiek forum. Vertegenwoordigers van alle Voorhoutse politie ke partijen reageren tijdens deze avond op zes actuele onder werpen die betrekking hebben op het lokale ouderenbeleid. De politieke discussieavond begint om 20.00 uur. Burgemeester Cor de Ronde begint aan zijn laatste klus VERVOLG VAN VOORPAGINA ,,Er is helemaal niks mis met Voorhout. En ik kan het weten want ik heb in twee jaar tijd met vier gemeenten te maken gehad. Voorhout is me opge vallen als een beetje Bourgon dische gemeente. Je hebt er carnaval en kermis. Dat gevoel heb ik in Brabant ook. Voor hout is rustig. Met weinig hec- tiek. Het zal hier mijn laatste periode als burgemeester wor den. En ik heb er zin in." Cor de Ronde (54) is er klaar voor. Als hij straks zes jaar eer ste burger van Voorhout is ge weest, zit zijn tijd er op. Na Willemstad, Putte en Berkel en Rodenrijs is Voorhout nu zijn laatste station als burgemees ter, zo geeft hij zelf aan. „Tot die tijd moet er nog veel gebeu ren. De centrumfunctie van de Herenstraat moet worden inge vuld, de infrastructuur en de randweg moeten er komen. De gemeentewerf, de brandweer kazerne. Heel veel voorzienin gen ook." Het snel groeiende Voorhout kan volgens De Ronde wat die voorzieningen betreft op twee gedachten komen te hinken. „In het bijhouden van de groei van woningen zit een span ningsveld. Als de groei van gronden is-dus een kostba re zaak. En om het centrum op te waarderen heb je de Heren straat wel nodig. Alleen een concentratie aan winkels bij de bibliotheek zou een koude sa nering van winkels in de He renstraat tot gevolg hebben. De Ronde heeft zijn inwerk- periode achter de rug en kan dus meteen aan de slag. Ook met het afmaken van karweien als de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. „De orga nisatie hier vraagt een aanpas sing. Daar zijn we mee bezig. Het zijn kleine afdelingen. Daar kom je meewerkende voor mannen tegen. Dat is niet goed. Iemand die leiding geeft, moet ook tijd hebben om be leid te kunnen maken. Ik heb veel geïnvesteerd in de reorga nisatie. Dat doe je door men- i te te Cor de Ronde: „Voorhout isjme opgevallen als e kermis. Dat gevoel heb ik in Brabant ook." moet je dan plan duurt erg lang, i r het i: „Vergis je niet, de Heren- stagneert, doen? Eerst voor voorzieningen dan ook een ongekend moeilij- straat is een duur stukje Neder- zorgdragen, of wachten tot er ke opgave om van de Heren- land. Qua grondprijs bijna het weer volop gebouwd wordt? De straat een 'cosy' winkelstraat realisering van het centrum- maken." praten. Daarbij heb ik mezelf kwetsbaar opgesteld. Ik ben een zachte manager, maar wel een manager. En dat bedoel ik niet in de zin van oubollig. De reorganisatie in Voorhout is overigens tien keer zo klein als ik in Berkel en Rodenrijs heb doorgevoerd." De Ronde noemde zichzelf vijf maanden geleden al een man van consensus en harmo nie. Daardoor lijkt hij goed te functioneren. „De sfeer in het gemeentehuis is heel goed. Er werken hier jonge, dynamische mensen", zegt hij. „Het laatste jaar voor ik kwam, is hier in derdaad veel gebeurd. Er moest dus rust komen. Dat is gelukt. Ik wil niet reageren op wat er vóór mij gebeurd is. Iedereen doet wat hij denkt te moeten doen en probeert dan te doen wat goed is." Het politieke gekrakeel van deze week, waarin alle partijen ouderwets over Voorhouts Be lang heenvielen, heeft De Ron de niet van zijn stuk gebracht. „Het zijn oprispingen. Met de verkiezingen in zicht heb je al tijd wat meer rumoer in het hok. Ik vind dat helemaal niet erg. Als het maar zakelijk blijft en iedereen in zijn waarde wordt gelaten. De raadsverga deringen zijn hier prettig. In Putte, zo'n beetje de moeilijk ste gemeente van Brabant, werd er altijd driftig gezwaaid met moties en amendementen. Daar merk ik hier niets van." De Ronde vindt dat er eigen lijk maar één negatief aspect aan zijn benoeming kleeft. „We moeten uit Willemstad vertrek ken en daar waren we ver knocht aan geraakt. Maar men sen van Fokker hebben een baan in Amerika moeten zoe ken. We zullen hier wel aard- lijkswaterstaat belicht gevolgen van nieuwe versie tunnelbak bij Leiderdorp d< ls rijkswaterstaat de A4-passage bij Leiderdorp verbe- :rt, daalt het aantal omliggende huizen waarvoor een ntheffing van de wet geluidhinder nodig is van 88 naar 5. Ook het aantal woningen dat na de verbreding van de ilegjijksweg wordt belast met een hoeveelheid verkeersla- Ven raai boven de wettelijk vastgelegde grenswaarden neemt van 125 naar 71. Daar staat tegenover dat de slopers- lal in 11 extra woningen aan de Resedastraat moet, di- :t aan de westzijde van de rijksweg. De sloop van vele entallen woningen aan vooral de B.G. Cortslaan stond vast. Ü2 eet i Leiderdorp wim koevoet 1 d()e verbeteringen van de A4- deu assage betekent ook voor de in nog eens vier wo- mgen aan de Hoofdstraat dat 9PPe zullen moeten verhuizen, ijkswaterstaat wil hun onder- 5 omen niet slopen maar lechts' aankopen. Met welk oei is onduidelijk. Voor de verbeteringen van de 11 slacl zogenaamde 'korte bak' onder de Oude Rijn door heeft het rijk eerder 30 miljoen gulden ter be schikking gesteld. Wil Leider dorp de korte bak 'optimalise ren' dan moet de gemeenteraad aanstaande donderdag planolo gische medewerking toezeggen aan de verbreding van de A4. De verwachting is dat de ge meenteraad de verbeteringen onvoldoende \indt en zal blij ven weigeren z'n bestemmings plannen aan te passen. De belangrijkste verschillen tussen de korte bak die rijkswa terstaat in het ontwerp-traject- besluit heeft opgenomen en de 'geoptimaliseerde' passage zijn de lengte-as en de plaatsing van de geluidsschermen. Rijkswa terstaat wil de tunnel aan de Leidse kant later laten beginnen en aan de Leiderdorpse kant langer maken. Vanaf de Hoofd straat worden in de verbeterde versie over een lengte van hon derd meter vrijwel horizontaal liggende schermen aange bracht. De bovenkant van deze schermen zullen maximaal twee meter boven het maaiveld uit steken. Eventueel wil rijkswater staat het maaiveld verhogen om de in Leiderdorp zo gevreesde 'barrièrewerking' te verminde ren. Na die honderd meter ko men de schermen overeind te staan. Opvallend is de toon die ir. Th. F. van de Gazelle van rijks waterstaat aanslaat in de brief waarin hij de geoptimaliseerde korte bak aanprijst. Ondanks de scherpe kritiek die B en W én raad van Leiderdorp hebben ge uit, en ondanks de vooraankon diging dat de gemeente 'nee zal zeggen tegen de verbeterde kor te bak, schrijft hij: „Ik waardeer uw inspanning om de A4-passa- ge met een positief advies naar uw raad te geleiden." 'A4-wethouder' C. Huigen heeft de gemeenteraad juist ontraden akkoord te gaan, ten zij de verbeteringen van de tun nelbak de omwonenden vol doende beschermen. J. Tieken van de Belangenvereniging A4, die geen goed woord over heeft voor dit rijkswaterstaatvoorstel, attendeert erop dat Van de Ga zelle 'met geen woord meer rept over het aspect luchtverontrei niging'. I HAAG/OEGSTGEEST RSBUREAU CERBERUS rouw uit Waddinxveen de sieraden van haar 'erleden huisgenoot terugge- n zijn dochter in Oegst- ;n ex-vrouw uit Noord- ijk. De president van de Haag se rechtbank mr. A. van Delden heeft gisteren in kort geding de ze eis van beide vrouwen toege wezen. Als de sieraden - een gouden horloge, schakelarm band, ring en halsketting - niet boven tafel komen, moet de Waddinxveertse een dwangsom van 250 gulden per dag betalen. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 38.500 gulden. De ex-vrouw uit Noordwijk en dochter uit Oegstgeest zijn de wettige erfgenamen van de man. Vorige week werd tijdens het kort geding reeds geregeld dat de erfgenamen de auto te rugkregen, die de man bij de vrouw in Waddinxveen had achtergelaten. Hij ging in zijn laatste levensjaar weg bij zijn vrouw en trok kort voor zijn overlijden in bij de Waddinx- veensè. Het testament wijst echter de ex-echtgenote en de dochter als erfgenamen aan. Leiderdorp Over smaak valt vaak genoeg wat te twisten. Maar in dit geval, bij de Stierenbrug in Leider dorp? Nee, in dit geval is de conclusie duidelijk: wie deze twee opschriften bij elkaar heeft gezet, heeft géén smaak! foto loek zuyderduin Weversbaan 12 Leiderdorp Tel. 071 - 58 98 900 ZQETERwouDE/LEiDENNa Zoeterwoude kan binnen kort ook Leiden weer rustig slapen. Ter hoogte van het voormalige Kruisherenklooster worden deze dagen aan rijksweg 4 de fundamenten gelegd voor een geluidswal. Wegwerkers zijn nu nog druk bezig vangen door langere met het nodige precisiewerk. Begin december stond de geluidswering al aan de Zoeterwoudse kant. Die moet overigens binnenkort weer wijken. Door de verbreding van de A4, en het toenemende verkeerslawaai, moet die geluidswal worden ver- hogere schermen. foto loek zuyderduin Drugsgebruik in Rijnsburg groeit RIJNSBURG/KATWIJK ERIC DE JAGER Het drugsgebruik in Rijnsburg en de overlast die daarmee hand in hand gaat, nemen toe. Dat constateren de straatwer kers van de stichting De Brug voor verslavingszorg in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Sa men met de gemeente wil De Brug daarom snel maatregelen treffen, voordat Rijnsburg in de zelfde situatie komt te verkeren als Katwijk enkele jaren gele den. Katwijk kreeg toen de bij naam 'drugsdorp aan zee'. „De situatie in Rijnsburg is nog niet zo ernstig als drie jaar geleden in Katwijk. Maar we zien wel dezelfde ontwikke ling", zegt projectleider E. de Groot van De Brug. „Steeds meer Rijnsburgse verslaafden gaan niet meer naar Leiden of Katwijk, maar kopen en gebrui ken hun drugs in het dorp zelf." De twaalf straatwerkers van De Brug stelden dat vast tijdens hun rondes langs de 55 hang plekken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Elke hangplek wordt ongeveer één keer per vijf weken door De Brug bezocht. „De straatwer kers zien dat er in Rijnsburg meer hangplekken bijkomen en dat de groepen jongeren die zich daar ophouden, groeien. Ze constateren ook een veran dering in wat de jeugd daar ge bruikt. De stap van softdrugs naar harddrugs wordt makkelij ker gemaakt. Daarover maken wij ons zorgen. Wij willen voor komen dat jongeren makkelijk overstappen op harddrugs. En we denken dat wij daar de mo gelijkheden voor hebben", zegt De Groot. „Tot nu toe heeft de versla vingszorg echter te weinig be reik in de Rijnsburgse jeugd. Er komen relatief meer Katwijkers dan Rijnsburgers in ons inloop huis. Terwijl ik niet denk dat er in Rijnsburg geen harddrugs wordt gebruikt", zegt de pro jectleider. De Brug wil daarom de banden met Rijnsburg nau wer aanhalen. Met vrijwilligers uit Rijnsburg zou de stichting al veel geholpen zijn. Maar vooral de contacten met de gemeente kunnen beter, vindt De Groot. bespreekt de ge- het onderzoek naar on derwijs en jeugdbeleid in Rijns burg. De Groot hoopt dat tij dens dat 'mini-congres' spijkers met koppen worden geslagen. Archeologisch onderzoek ten zuiden van Oegstgeester kanaal Het is wachten voor de familie Van Rossum. De Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonder zoek (ROB) wil al sinds de herfst een zogeheten inkijkoperatie houden op Van Rossums grond in Rijnsburg, maar door tijdge brek en onderbezetting is dit nog steeds niet gebeurd. De snijbloemenkweker wil graag op zijn grond aan de zuidoever van het Oegstgeesterkanaal een be drijfswoning bouwen, maar eerst moet duidelijk worden of er zich in de grond bodem schatten bevinden. In 1911 is in de buurt van de grond een vroegmiddeleeuws grafveld gevonden, wat volgens de ROB een zeldzaamheid in deze regio is. De begraafplaats werd gebruikt tussen 560 en 700 na Christus, in de Merovingi- sche-Karolingische periode. In 1989 is het gebied, waarvan de omvang en ligging niet hele maal zijn bepaald, verklaard tot 'archeologisch monument'. Momenteel wordt de grond gebruikt voor het kweken van snijbloemen. Iets wat de 80 cm onder de grond gelegen graven niet kan aantasten. Vorig jaar diende eigenaar J. van Rossum bij het rijk een aanvraag in voor de bouw van een bedrijfswo ning, waarop de ROB in actie kwam. Drs. W. Verwers van de ROB: „We willen kijken of zich in de grond van Van Rossum waardevolle spullen bevinden. Als daar een woning zou staan, dan kan dat niet. De grond is onderdeel van een gebied dat tot rijksmonument benoemd is, maar veel is er nog niet over be kend." De ROB wil het onderzoek zo snel mogelijk afronden, omdat Van Rossum in april zijn snij bloemen moet zaaien. Gekozen is voor een zogeheten kijkope ratie, waarbij slechts een ge deelte van het terrein onder de loep wordt genomen. In dit ge val twee stukken: Op de plek waar de bloemenkweker zijn huis wil bouwen een 30 meter lange strook van 1 meter breed. En bij de sloot, waar aan de overkant de begraafplaats is ge vonden, een stuk grond van 40 meter bij 1 meter. Het onderzoek gebeurt vol gens Verwers wel in overleg met de familie. „We hebben al di verse malen met de familie ge sproken, want we willen hen niet in de weg staan bij hun werk en bij het bouwen van een huis. Wanneer zou blijken dat zich in de grond veel schatten bevinden dan moeten we met de familie onderhandelen over hoe we het in de toekomst gaan aanpakken", aldus Verwers. De familie Van Rossum kijkt alles gelaten aan. De echtgenote van de bloemenkweker: „Ik weet dat ze met weinig mensen een heleboel werk moeten ver zetten en daarom wachten wij rustig af en gunnen hun de tijd. Ik hoop wel dat we voor april zeker weten wat er gaat gebeu ren zodat we kunnen doorgaan met ons werk. Ik verwacht trou wens niet dat ze veel zullen vin den. De grond die in het verle den is onderzocht ligt verder op."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 15