Leiden Regio Licht op groen voor Boommarktgarage 'Is er een groot ongeluk gebeurd?' Elk jaar hetzelfde liedje' De lucht in op de Breestraat Politie heeft met oud n nieuw niet gefaald' ISDAC 6 JANUAR11998 Chaos Sl De chaos binnen de I WD in Leiderdorp is compleet nu raadslid Kruidenier zich terugtrekt van de kandidatenlijst. Drie miljard si q De bloemenveiling I -7 Aalsmeer heeft 1997 afgesloten met een omzet van bijna drie mil jard gulden. gent overmeestert man in vrije tijd den» Hen 20-jarige Leidenaar is gisteravond in de Van der erfstraat aangehouden door een politieman die geen dienst id. De Leidenaar bood een bijna nieuwe fiets te koop aan voo gulden. De agent die toevallig passeerde sprak de man aan e aakte zich bekend als politieman. Daarop trok de Leidenaar n mes en bedreigde de agent. Deze wist de fietsverkoper te rermeesteren en aan zijn collega's over te dragen. olitie pakt verdacht duo op Twee onbekende mannen zijn vannacht opgepakt op de )ge Rijndijk in Leiden. Eerder op de avond was de politie al jar de Hoge Rijndijk gegaan na melding van een woningin- aak. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was niemand te n. Bij de tweede melding bij hetzelfde huis, werden de man- in aangetroffen en gearresteerd. GroenLinks blijft in college ineluxtrein stopt niet meer in Leiden wim koevoet gemeente Leiden is 'zeer te- gesteld' in de Nederlandse lorwegen nu in het nieuwe orboekje dat vanaf 1 juni lig is, Leiden Centraal is ge rapt als station van de Bene- irein tussen Amsterdam en ssel. De gemeente Leiden t in september van vorig uiterst kritisch gereageerd dit voornemen van de NS. innelijk voor niets", aldus de dse woordvoerder H. Gooss- Als gevolg van de ge wraakte wijziging van het spoorboekje moeten Leidenaars die naar België willen eerst naar Den Haag reizen. Volgens de NS zijn er op sta tion Leiden maar weinig reizi gers met bestemming België. Goossensen, de bestuurlijk me dewerker van de wethouder verkeer en vervoer, P. Langen- berg (D66) wijst erop dat er wel veel reizigers zijn die naar sta tions willen ten zuiden van Den Haag. Voor deze reizigers is de Beneluxtrein een heel belangrij ke. De bouw van een parkeergarage aan de Boommarkt is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester en wethou ders hebben het groene licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan voor de Boommarktgarage. Wet houder J. Laurier van GroenLinks, de enige tegenstander, vindt dat geen aanleiding om zijn plaats in het college ter discussie te stellen. is dat er voor de uitwerking van de plannen, inclusief de wijzi ging van het bestemmingsplan, twee jaar nodig is. Het project ligt dus precies op schema. Laurier heeft verschillende re denen om tegen de parkeerga rage te zijn. ,,Nog afgezien van het feit dat het haaks staat op het beleid van de autoluwe bin nenstad, zal de garage zo'n leiden. ruud sep De plannen voor de Boom marktgarage moeten eind 1999 klaar zijn. Op dat moment ver huist het Hoogheemraadschap van Rijnland naar een nieuw kantoor aan de Plesmanlaan. Op de plaats van het oude pand van Rijnland moet de parkeer garage komen. De verwachting groot volume krijgen, dat het beschermde stadsgezicht wordt aangetast", aldus de wethouder. Dat het college nu in volle vaart doorgaat in de richting waar hij zich al jaren tegen ver zet, is voor hem geen reden zich te bezinnen op het wethouder schap. „Er moeten nog vele stappen worden genomen, zoals de aanpassing van het be stemmingsplan. Wanneer er een definitief besluit valt moe ten we ons met de fractie gaan beraden op onze aanwezigheid in het college." Wethouder H. Kruijt (CDA/economische zaken) is heel gelukkig met de nu geno men beslissing. „Ik vind het heel knap van het college dat hierover nu een besluit wordt genomen. Hiermee kunnen we nog voor het eind van de eeuw belangrijke stappen nemen voor de verbetering van het winkelgebied." Volgens hem werd het hoog tijd dat het Leidse college dui delijkheid bood over de komst van de omstreden parkeergara ge. „Je ziet dat er rond Leiden veel bedrijvigheid wordt ont wikkeld, terwijl er in Leiden geen voortgang is. Er zijn nu grote investeerders die weer met belangstelling naar Leiden kijken. Maar dan moet je wel duidelijkheid bieden over de parkeermogelijkheden. Actie taxichauffeurs roept vooral onbegrip op Als het moet, komen ze terug leiden eric-jan berendsen en caroline v Stationsweg staat vol. Vol gele bussen. Vastgezet door blokkade van taxichauffeurs Amsterdam, Den Haag, Rot- 11 jam en Utrecht. De ruiten de bussen zijn beslagen, irachter een enkele ongeluk passagier, zijn gezicht een agteken: Hoe lang duurt dit De meesten hebben de en verlaten en zijn vast lopen, veelal richting sta- Leiden. Daar aangekomen een grote menigte. „Is er groot ongeluk gebeurd?", gt een van hen zich af. )p het plein staan nog veel gele bussen, vaak verlaten, en der geparkeerd: veelal on midden op straat, te- dden van de vele taxi's. Wat de hand is: in het keer is geen beweging meer rijgen. We kunnen niet verder", een meisje. „We zijn van Aquino College", vertellen ir vriendinnen. „Zij moet Voorhout en ik moet hier Leiden zijn, maar het is een lopen naar huis. Daar d ik weinig zin in. Hoe lang urt dit nog?" „En wat moet ik en?", vraagt een derde. „Zal mijn vader bellen om ons te halen?" „Nee, niet jouw nee, alsjeblieft niet", la- 3n de anderen. Verderop zijn de gezichten de omstanders grimmig: heeft een kleine schermut- ing plaatsgehad en daar zijn nmigen toch wel van ge- ïrokken. Een geïrriteerde net zijn attachékof fer tegen de zijkant van een taxi en dat leverde hem een achter volging op: potige chauffeurs pikten dat niet. Tot een gevecht kwam het niet: inmiddels wis selt het stel in de taxi gegevens uit. Want er is schade geconsta teerd: een kras ontsierd de Mer cedes. „Ik had vanmorgen tenta men", zegt een zwijgzame jon geman wachtend voor het sta tion. „Als dit toen was gebeurd, was ik wel pissig geworden. Nu .heb ik gelukkig geen haast, maar vervelend is het wel. Ik moét naar de bollenstreek, met de bus inderdaad." „Waarom doen die taxi's dit eigenlijk?", vraagt een school meisje van het Aquino. „Wij hebben toch niks gedaan? En die bussen ook niet volgens mij. Ik vind het maar vreemd." Om even voor vieren komt de actieleider aangelopen, net te rug van het stadhuis waar hij spoedoverleg had. Hij heeft een megafoon waarmee hij de chauffeurs in hun taxi's diri geert. Er komt beweging in de menigte. „We gaan naar de car poolplaats bij de A44", roept de actievoerder in zijn megafoon. „Naar de plek waar we begon nen zijn." „Met excuses aan het Leidse publiek. Dit was een actie van de taxi's uit de grote steden." sterdamse chauffeur (rechts) gesla gen die ver haal komt ha len. De be stuurder wordt echter door een collega (links) tot kalmte ge maand. Uitein delijk werd de verzekerings kwestie onder ling geregeld. Dat was het dan. De taxi's kun nen er alleen niet uit: de politie moet eerst op zoek naar de chauffeurs van de gele bussen die elders een bakkie zijn gaan doen. Na een minuut of vijf zijn ze gevonden en komen de voer tuigen in beweging. De taxi's rijden in colonne richting A44: luid toeterend, als of het de omstanders nog niet was opgevallen dat er een actie was. Naast het protest tegen de Leid se proef met vrije tarieven en de deregulering hebben de taxi chauffeurs nog een aantal eisen. Zo zijn zij tegen het invoeren van een éénvervoersgebied. Dat wil zeggen dat iedere taxichauf feur door het hele land mag rij den en klanten oppikken. Daar naast zijn zij tegen het afschaf fen van de 24-uursverplichting. Nu moeten een etmaal lang taxi's beschikbaar zijn, in de Leidse regio verdwijnt die ver plichting. „Dat houdt dus in dat op zaterdagavond alle taxi's rij den en zondagochtend vroeg als er een vrouw moet bevallen er geen chauffeur meer te vin den is", voorspelt Pruijser. De blokkade was volgens de Amsterdammer voornamelijk tegen bussen gericht. „De grote busbedrijven gaan profiteren", denkt Pruijser. Rond vier uur vertrokken de chauffeurs uit Leiden. Pruijser en een aantal van zijn collega's hadden op het stadhuis een ge sprek gehad met de plaatsver vangend wethouder voor ver keer Pechtold. Namens de ge meente zegde Pechtold toe met de provincie en 'de commissie taxivervoer Leidse regio nog eens om de tafel te gaan zitten en te bekijken wat de mogelijk heden zijn om met de proef van vrije taxitarieven te stoppen. Pechtold wist de actievoerders ervan te overtuigen dat hun blokkade al een maximaal effect had gehad op de verkeerssitua tie rond het station. „En dat ge bied moet weer vrij zijn voor de avondspits." „Maar als het moet, komen we terug", meld de Pruijser dreigend. Fietsers worden in Leiden vaak klemgereden. Om hun si tuatie te verbeteren, heeft de gemeente twee jaar geleden de nota 'Fietsers opstappen!' vastgesteld. Vooralsnog is echter niets verbeterd. In een aantal columns beschrijft verslaggever Jan Preenen de hindernissen i sers worden geconfronteerd. De Breestraat is binnenkort een kermisattractie rijker: ver- zinkbare piramides. Daarmee kan de straat worden afgeslo ten voor sluip verkeer. De palen verdwijnen in de grond als bussen, taxi's of leveranciers ter plekke moeten zijn. Zodra ze gepasseerd zijn, komen de palen weer te voorschijn. Argeloze automobilisten en fietsers 2 die met het bestemmingsverkeer denken mee te 2 liften, worden op spectaculaire wijze gelan- JJj ceerd. as Onder meer in Utrecht, Nijmegen, Culemborg 2 en Alphen aan den Rijn is het systeem al met succes toegepast. Auto's en fietsen zijn daar re- a gelmatig de lucht ingeslingerd. Het nieuwtje is er nu een beetje af. Als je op deze r eens paal hebt gezeten, kijk je e keer wel uit. In Leiden moet dit straattheater echter nog in première gaan. Vooruitlopend daarop laat de gemeente de stoepen wat breder maken, zodat er tribunes kunnen worden geplaatst. Overwo gen wordt nog om het bordes voor het stadhuis te verplaatsen naar het begin of het einde van de Breestraat. Vooral daar worden immers de obstakels aangebracht. De gemeente heeft voor deze maatregelen ge kozen, omdat de huidige aanpak vrijwel geen spektakel oplevert. Fietsers zitten regelmatig klem tussen twee of meer van de zestig bussen die per uur over de Breestraat rijden. Soms lijkt iemand in de sandwich te worden genomen, maar elke keer wacht je als toeschouwer tever geefs op het moment dat iemand met fiets en al boven de bussen uitvliegt. „Zag u dat?" Een man die de gezelligste busstraat van Lei den zonodig fietsend moet afleggen, landt na zijn avontuur op de stoep om op adem te komen. Hij viel me al van verre op door zijn slingerende gedrag. Alsof hij zich overdag reeds had laten vollopen. In werkelijkheid was hij noodgedwon gen gaan zigzaggen. Om een geparkeerd staande bus te ont wijken, schoot hij eerst naar links. Vervolgens moest hij weer naar rechts om zijn eigen lichaam intact te laten en om het humeur van een tegemoetkomende buschauffeur niet te bederven. Ten slotte moest de fietser weer van baan veranderen, omdat de geparkeerde bus uitgerekend op dat moment de tijd rijp achtte om zijn weg te vervolgen. Knip perlicht aan en wegwezen. Kennelijk was de zijspiegel besla gen. Kan gebeuren. „Je durft bijna geen bus meer te passeren. Wat je dan alle maal niet tegenkomt." Wèl tegenkomt dus. Een man, die net uit de achtbaan komt, val je met zo'n taalprobleempje echter niet lastig. Zo iemand wijs je er ook niet fijntjes op dat deze hindernisbaan binnenkort van een extra moeilijk heidsfactor wordt voorzien. Dat doet hij zelf wel. „Hoe moet het nou straks als de Breestraat nog smaller wordt?" Het antwoord wordt spontaan gegeven door een andere fietser: „Ik rijd altijd maar keihard. Je moet je aanpassen aan het verkeer. Dan red je het wel." In een poging om de situatie wat overzichtelijker te maken, komt even later een vrouw met een tram aanzetten. Oude tijden herleven, zij het niet voor de vrouw. „Hoe het hier was, weet ik niet, maar in Genève rijdt een tram door het winkelgebied. Verder is geen rijdend verkeer te zien. Ook geen fiets. Die zet je aan het begin of het eind neer. Je springt op de tram en je stapt uit op de plek waar je moet zijn. Iedereen kan gewoon op straat lopen. De tram rijdt langzaam en het tringelen hoor je al van verre. Niets aan de hand. Waarom gebeurt dat hier niet?" Bang om vermakelijkheidsbelasting mis te lopen, hoeft de gemeente niet te zijn. Juist met de komst van een tram zijn afzinkbare piramides nodig en is spektakel gegarandeerd. den. peter blok Ie politie van Holland Midden eft met oud en nieuw niet ge- Dat stelt politiewoord- erder R. Blom in een reactie de reeks vernielingen die aan Willem de Zwijgerlaan en de imixstraat is aangericht rij ns de jaarwisseling. „Ik ben er Ifs heilig van overtuigd dat wij ht alles hebben gedaan wat in s vermogen lag", benadrukt >m. .Van oudsher is het op de »ek Willem de Zwijgerlaan- lamixstraat altijd raak. Daar- zijn wij als politiekorps Hol- nds Midden uiteraard volledig de hoogte. Wij hebben daar- n in samenspraak met andere ganisaties tal van voorzorgs- aatregelen getroffen. De ge- eente heeft bijvoorbeeld om i uur 's avonds hekken op kruispunt geplaatst. En als situatie volledig uit de hand u zijn gelopen, hadden wij tuurlijk wèl met harde hand gegrepen. Ik denk bij het vol uit de hand lopen aan use veldslagen met fysiek ge- ild." vlucht zijn geslagen. „Dat is de grootst mogelijke onzin", rea geert de politiewoordvoerder. „Tussen elf uur woensdagavond en vier uur donderdagmorgen hebben wij uit de omgeving van de Willem de Zwijgerlaan vijf telefoontjes over vandalisme gehad. We zijn in alle gevallen ter plaatse poolshoogte gaan nemen. Maar de dader van de vernielingen is meestal op het moment dat wij ter plekke zijn al lang en breed verdwenen. Maar als wij iemand op heter daad betrappen, zullen wij het zeker niet nalaten om hem mee te nemen." De hoek Marnixstraat/Willem de Zwijgerlaan, de plek des on- heils, is gezien de voorgeschie denis de gehele oudejaarsnacht in de gaten gehouden, meldt Blom. „Wij hebben met oud en nieuw meer dan voldoende memschappen ingezet. Daar kunnen de burgers van op aan. Waarom wij geen zwaarder ge schut hebben ingezet? Het in zetten van de Mobiele Eenheid (ME) werkt eerder averechts dan rustgevend, zo leert het ver leden ons. Wij hebben het niet nodig gevonden om de ME in te zetten, al hadden ze binnen vijf minuten kunnen ingrijpen. „Het slopen van verkeerslich ten vinden wij uiteraard ook niet normaal, maar het is voor ons geen aanleiding geweest om de ME uit te laten rukken." Gemeente maakt schade jaarwisseling op leiden peter blok De verkeerslichten op de hoek Marnixstraat/Willem de Zwijgerlaan zijn gisteren gerepareerd. foto henk e en ruud sep Drie mannen zijn gisteren ruim een halve dag be zig geweest met herstelwerkzaamheden aan de verkeerslichten op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Marnixstraat. „Ik weet dit kruispunt zo langzamerhand wel te vinden", zegt R. Riphagen uit Nijkerk, die namens Nettenbouw samen met twee collega's de verkeerslichten heeft gerepareerd. „Hier is het elk jaar raak. Toen ik hoorde dat voor ons vandaag Leiden op het menu stond, wist ik onmiddellijk waar we naar toe moesten." „Blijkbaar gaan oud en nieuw en het slopen van alles wat los en vastzit hand in hand", weet M. Kwestro van de gemeentelijke dienst Verkeer en Vervoer. „De reparatiewerkzaamheden aan de verkeerslichten alleen al kosten zo'n tienduizend gulden. Elk jaar is het hetzelfde liedje." Volgens J. Lepelaar van de afdeling Wegbeba- kening van de gemeente Leiden bedraagt de schade aan verkeersborden en paaltjes (niet al leen in Leiden-Noord, maar ook elders in de stad) ook nog eens ruim vijfduizend gulden. „De scha de is weieens groter geweest, maar het is uiter aard naar onze zin nog altijd veel te hoog." Rond het omstreden kruispunt moest ook de buitenreclame aan lantaarnpalen eraan geloven. Elders in de stad sneuvelden in de nacht van oud op nieuw ruiten van telefooncellen en bushalten. Kosten per afzonderlijk vernield onderdeel: dui zend a tweeduizend gulden. Valt daar nou niks aan te doen? Niet door de politie erop af te sturen wanneer het al te laat is, maar door maatregelen te nemen waardoor de vernielingen kunnen worden voorkomen? De re acties in de Leidse politiek zijn verdeeld, maar duidelijk is dat verschillende raadsleden er wel voor voelen om oudjaarsfeesten te organiseren om de rondhangende jeugd iets te doen te geven. Grote steden als Den Haag organiseren al lan ger grote feesten in de wijken waar het in het ver leden met oudjaar altijd verschrikkelijk uit de hand liep. C. Vergeer (SP) vindt in beginsel dat Leiden dat voorbeeld zou moeten volgen. „Na tuurlijk, maar dat moet je niet alleen met oud en nieuw doen." Volgens Vergeer wordt alle ellende veroorzaakt door de bezuinigingen op het club- en buurthuiswerk. „Ik zou feesten organiseren, oudjaarsfeesten", reageert M. Vlasveld (LWG/De Groenen) enthou siast. „In buurthuizen en misschien wel in de Groenoordhallen. Dan is er geen grond meer voor verveling." Zij krijgt bijval van de fractielei ders van CDA en D66. Maar niet iedereen gelooft in een specifieke aanpak van de vernielingen met oud en nieuw. „We moeten kijken hoe je deze problemen in den brede kunt aanpakken", reageert R. Hillebrand (PvdA). Hij pleit voor versterking van de sociale samenhang. R. Peeters (GroenLinks) wil het vandalisme rond de jaarwisseling niet dramatiseren. Volgens haar vallen de problemen in Leiden wel mee. De meeste jongeren trekken immers gewoon naar het uitgaansleven in de binnenstad om daar el kaar zonder problemen te maken te ontmoeten. P. Moerland (WD) gelooft ten slotte niet dat er ook maar iets is dat de vandalen kan stoppen. „Voorkomen? Dat lukt gewoon niet. Wat je wel kunt doen is de schade verhalen of verminderen op andere posten." De Leidenaars duidelijk ma ken wat hun gedrag tijdens de jaarwisseling de gemeenschap, waartoe ze zelf ook behoren, kost. Dat is het enige waar de WD'er nog enig heil van verwacht. SP bang voor 'lappendeken' leiden wim koevoet vervolg voorpagina Bij'de tegenstanders van de Leidse aanpak heeft zich inmiddels ook de fractie voorzitter van de SP in de Tweede Kamer, J. Marijnis- sen gemeld. Hij vreest 'een lappendeken' als gemeenten ieder voor zich een salarisre geling maakt voor banen poolers. Marijnissen heeft minister Melkert gevraagd zich uit te laten over de Leid se plannen. Laurier zegt 'hogelijk ver baasd' te zijn over de actie van Marijnissen. In de Leidse gemeenteraad vindt hij in de SP juist een fervent voorstan der van zijn banenpoolers- plannen. „Marijnissen moet er kennelijk nog aan wennen dat gemeenten nu ruimte voor eigen regelgeving heb ben. Mijn uitgangspunt is en blijft dat mensen die verge lijkbare functies vervullen vergelijkbaar moeten worden beloond." De SP-fractievoorzitter in de Leidse gemeenteraad, C. Vergeer, sluit zich daarbij aan en is onaangenaam ver rast door het standpunt van Marijnissen. „Natuurlijk ont staat een vorm van rechtson gelijkheid als een banenpool er in Leiden beter af is dan elders in het land. Alleen moet je daarvoor niet bij de gemeente Leiden zijn. Wij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 13