Humanistisch raadsman weg bij 't Hofflants Huys Kerstnachtvieringen in de Pieterskerk Flessenhals bij de Haagsche Schouw Kerk Samenleving Het heidense kerstfeest ZATERDAG 20 DECEMBER 1997 REDACTIE DICK VAN DER PLAS,| VOORSCHOTEN FREEK BOON Na elf jaar heeft Gerard Molmans 't Hof flants Huys in Voorschoten verlaten. De enige humanistische geestelijk verzorger die in een verzorgingshuis in deze regio ac tief was, maakt gebruik van de VUT-rege- ling. In 1986 deed hij zijn werk nog in vierentwintig uur per week. „Puur om fi nanciële redenen", vertelt hij, „werd dat in 1993 gehalveerd. Dat is bijzonder pijnlijk geweest. In de helft van de tijd kun je niet eenzelfde kwaliteit leveren. Zo'n dertig jaar geleden werd Molmans bewaarder in de gevangenis van Arnhem en later groepswerker in jeugdinstelling De Corridor in Zeeland. Later zou hij ook actief zijn als leraar levensbeschouwelijke vor ming op een rooms-katholieke school in Deurne, in oostelijk Brabant. Het was daar dat hij ontdekte dat 'hij niet zo erg gelovig was'. Door een advertentie raakte hij geïnteres seerd in het humanistisch geestelijk werk. Aan het humanisme vindt hij belangrijk 'dat het een manier van denken is, waarbij de dagelijkse vanzelfsprekendheden even tussen haakjes gezet kunnen worden'. Zijn vrouw werd kostwinner en hij begon aan de humanistische beroepsopleiding. Hij zou daarna als raadsman 'teruggaan' naar het gevangeniswezen, maar dat gebeurde niet. Nog tijdens de studie vroeg men hem te solliciteren in 't Hofflants Huys en daar werd hij aangenomen. Molmans werkt sindsdien in het hu manistisch verzorgingshuis aan de Leidse kant van Voorschoten en daarnaast - sinds 1987 - in Nieuw Berkendael. een verpleeg huis op de grens van Den Haag en Loosdui nen. „In het verpleeg- of verzorgingshuis staat vooral de geestelijke verzorger erbij stil, wat het voor iemand persoonlijk betekent om bijvoorbeeld oud te worden of zich af- en buitengesloten te voelen. Ouderdam en handicaps zijn onlosmakelijk met leven ver bonden; ze overkomen je. Niets gaan man keren is slechts voor een enkeling wegge- legd." „Veel mensen raken ontredderd als het leven hen door de vingers glipt en ze de re gie erover kwijt dreigen te raken." Dat ze meestal toch de moed niet opgeven in moeilijke omstandigheden, fascineert Mol mans. „Ik denk aan een meneer met een ernstige spierziekte. Die man introduceerde het rolstoeldansen in het verpleeghuis en inmiddels heeft hij daarin zelfs twee diplo ma's gehaald. Kijk, voor hetzelfde geld gaat die man op zijn bed liggen en denkt: jullie bekijken het maar." De geestelijke verzorger moet volgens Molmans op een integere wijze gericht zijn op de ander. Dat betekent het vertrouwen uitstralen dat de mensen zelf meestal heel goed weten wat 'goed' voor hen is. Daarom legt de raadsman geen 'recepten' voor, ook niet als mensen wagen wat hij zelf in hun situatie zou doen. Niemand, zo benadrukt hij, kan immers het leven van een ander overnemen - zelfs niet voor een enkel ogen blik. Koffie „Verzorgenden hebben geen tijd meer om eens even bij iemand te zitten en een praat je te maken. Dat kan wel onder het andere werk door, maar dat dagelijkse contact met vertrouwde mensen, dat is de kern van het zich ingebed weten in een sociale omgeving waarvan mensen weten dat die, op termijn, hun laatste zal zijn. Bewoners van een ver zorgingshuis en ook velen in het verpleeg huis, zijn zich overigens heel erg bewust van dit definitieve gegeven. Het is mijn er varing dat veruit de meesten zich op het naderende einde willen voorbereiden. Los se eindjes nog wat vastbreien en op een zinvolle manier hun leven afsluiten. Mits hen daarvoor tijd, rust en - soms - een goe de gesprekspartner ter beschikking staat. Hun tijd is te kostbaar om er zich druk over te moeten maken of ze wel op tijd op de wc komen. Of dat ze soms al om zeven uur met wassen en en aankleden moeten beginnen om rond tien uur klaar te zijn voor de kof fie." 'Objecten' Aan zorginstellingen verbonden geestelijk verzorgers dragen steentjes bij aan de kwa liteit van wat Molmans aanduidt als 'de im materiële aspecten van de verpleging en verzorging'. Zo vindt hij dat de aandacht zich in zorginstituten te gemakkelijk richt op wat er allemaal niet kan. En zo meent hij ook dat het niet goed is als zorgmedewer- kers in hun werk met de bewoners omgaan alsof dat 'te verzorgen objecten' zijn. Molmans hoopte dat er na de fusie met verpleeghuis Zuidtwijck in Leiden Zuid- West meer uren voor de geestelijke verzor ging zouden komen en een echte dienst geestelijke verzorging zou worden opge richt. „Want daarover is al in 1996 serieus gesproken. Maar de groene lichten die tot aan de fusie brandden, zijn inmiddels op rood gesprongen. Het kan natuurlijk dat ik het belang van geestelijke verzorging, in de niet-aflatende slag van belangen, niet hel der genoeg heb weten te presenteren. Mis schien gaat dat mijn opvolger beter af." De commissie Bijzonder Kerkewerk in Lei den organiseert op kerstavond drie vierin gen: een kinderviering, een vroege en een late kerstnachtdienst. De diensten worden gehouden in de Pieterskerk om 18.30 uur, 20.15 uur en 23.00 uur. Voor de late viering zijn gratis toegangskaarten verkrijgbaar maar vanaf 22.15 uur kunnen mensen zon der kaart de overgebleven plaatsen bezet ten. Tijdens de kinderviering zingt een kin derkoor en spelen kinderen van basisschool De Springplank het kerstverhaal na dat door ds. Ad Alblas en enkele kinderen wordt verteld. Na afloop kunnen de bezoekers een levensgrote kerststal bewonderen waarna de kinderen een verrassing krijgen. De C.O.V. Excelsior. foto pr De kerstnachtvieringen hebben elk het zelfde programma. Drie koren zingen sa men voornamelijk Engelse Christmas Ca rols. Het zijn de C.O.V. Excelsior uit Leider dorp, die vorig jaar nog het honderdjarige bestaan vierde, het Jongerenkoor Leider dorp en het Vocaal Ensemble Pur Sang. Voor de samenzang, een half uur voor het begin van de dienst, staan bekende kerstlie deren op het programma, zoals 'Er is een roos ontloken', 'Stille Nacht' en 'Ere zij God', begeleid door organist Hans Vis en het orkest van K G. Het thema van de preek is 'Als een kaars in de wind', een regel uit de meest verkochte single aller tijden van Elton John en de kwetsbaarheid en de kracht van het kaarslicht. Gratis toegangskaarten voor de late kerst nachtdienst zijn te verkrijgen bij: de VW Stationsplein, kapper Van Tol op Hooi gracht 102 en groentenhandel Van 't Zelfde op de Hoge Rijndijk 120. Er zijn theologen die met dédain praten over de mensen die alleen met kerst naar de kerk komen. Die zich afzetten tegen de sfeer van commercie waarin het feest rond de geboorte van Christus verzeild is geraakt. En die vinden dat de kerst in weinig meer verschilt van de heidense lichtfeesten die van oudsher in deze tijd van het jaar werden gehouden. Hoe denken godgeleerden uit deze regio over de huidige betekenis van kerst, welke boodschap brengen zij vanaf de kansel en hoe brengen zij zelf de feestdagen door? Dominee A-A. van Houwelingen (1950) houdt van kerstbomen en lichtjes. Qua sfeer is kerst voor hem een hoogtepunt. Maar als theoloog vindt hij het niet hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Van Houwelingen is sinds 1996 predikant van de hervormde wijkgemeente west in Noordwijk. élk ga preken over het geijkte kerst verhaal. Met als boodschap dat God temidden van de mensen kwam wonen om ons te vertederen, ons zachter te maken. Dit leek mij goed voor de eerste keer dat ik in deze gemeente een kerstpreek breng. Ik heb geen zin om te gaan zeggen wat iedereen verwacht, over het kin- deke Jezus en dat soort dingen. Er schuilt een heiden in mij; ik vind kerst een hele leuke tijd. Ik houd van kerstbomen, lichtjes en de typische kerstsfeer. Qua sfeer is kerst zeker een hoogtepunt voor mij. In de kerk staan al lemaal waxinelichtjes bij de ramen. Een beetje kitscherig, maar wel erg mooi. Maar als theoloog en dominee vind ik kerst niet het hoogte punt van het kerkelijk jaar. Dat is Pasen, want in het geloof gaat het niet om de geboorte maar om de dood en opstanding van Jezus. Veel mensen gaan al leen met kerst naar de kerk. Ik zou niet weten hoe ik ze moest vast houden. Een ex-burge- meester van Vlissingen zei eens: 'Ik ga regelmatig met kerst naar de kerk, maar niet élk jaar want heumoet geen sleur worden.Het enige wat ik hoop is dar ik die mensen iets mee kan geven. Sommigen staan zo ver van de kerk dat ze alleen komen voor het romantische verhaal over het kindeke en als je hartje maar open staat voor liefde is het wel goed. Hen kan ik dan in ieder ge val duidelijk proberen te maken dat het wel verder gaat dan dat zoete verhaaltje. Kerst is al eeuwen een familiefeest, dat houd je toch niet tegen. De glamour en glitter die er cle laatste tijd om heen zit verdonkeremaant de werkelijke boodschap van kerst. Die is dat God is gekomen en dat je er niet meer alleen voor staat. Het is ook jouw taak de wereld vreedzamer te maken. Mensen zitten te eten en te drinken in een smo kingjasje en vergeten dat de geboorte van Je zus consequenties heeft voor hun leven. De reli gieuze inhoud van kerst is aan het verdwijnen. Wat is gebleven is het omhulsel en dat wordt vele malen uitvergroot. Woensdagavond ga ik naar de kerstnacht dienst en de volgende ochtend ga ik voor in een gezinsdienst. 's Mid dags vier ik kerst met de familie. Daar hoort wat lekkers bij. maar het wordt niet dé maaltijd van het jaar. Laten we zeggen dat het een ver- jaa rdagsmaaltijd wordt. Tweede kerstdag ga ik leuke dingen doen met mijn gezin en die avond eten we gewoon boerenkool. Mijn kinderen probeer ik te door dringen van de werkelijke betekenis van kerst zonder ze dood te gooien met het geloof. Ik draai het Weihnachtsora- Qk torium van Bach, we hebben een kerst- stal en een adventskalender. Als ze maar echte mensen worden. foto mark lamers ;d< Kerstsamenkomst - De gezamenlijke evj satiecommissie van vormde gemeente en reformeerde Kerk in organiseert op ken een samenkomst ter reiding op het kerstfi hervormde predikant rt' rissen verzorgt de m 'r op de bijeenkomst Nieuwe Kerk die uur begint. Muzikale werking verlenen c 'ss Jaap van Rijn, tromj eS Gijs de Vreugd, Nadi Pst kevisser, R. Klok en eux en het gerefo kerkkoor Laudamuul Rijnsburg. Zangavond De Marewijkgemeeni niseert op kerstavot \)j kerstzangavond voorl gezin. De dienst wc houden in de Marek gint om 19.00 uur Smaling gaat voor. muzikale omlijsting zi christelijk Song of Praise uit Roti Op de ochtend van kerstdag is er ook et dienst in de Marekerk zullen harpiste Mei van Es en fluitiste Zeeman Christmas ca werken van Gabriel J.G. Albrechtsberger De dienst begint oi uur. Gala De Nieuw Leven E\ e j-, Gemeenschap in Alpl den Rijn organise* ?L! kerstnachtgala voor die geen zin hebben kerstnacht naar de gaan. De bijeenkom plaats in de aula van v' la College en begint o uur. Het programm 1 onder meer een o 'd van de New Life Prai en moderne rap groep Recommend® 'b' sing. Dit alles onder n(J not van een kopje chocolademelk. Musical Kinderen van de gemeente Katwijk/1 voeren op kerstay musical Twinkel uit sical gaat over een die door God is om voor de Wijzei Oosten te stralen, de weg naar Jezus vinden. De voorstel" plaats in de aula v< dreascollege in Kr begint om 19.30 ui gang gratis en koffie n .VAL Leidsch Dagblad ANN01897 Maandag 20 December NOORDWIJKERHOUT Tot geneesheer, belast met vaccine en doodschouw, is benoemd dr. A. Kervel, te Noordwijk. OUDSHOORN Aan het bestuur van den Algemeenen Ned. Wielrijders-Bond is vergunning verleend tot het plaatsen van een wegwijzer op den weg Leimuiden-'s Molenaars-Oudshoorn. ADVERTENTIEBoulangerie frangaise! Van af heden iederen dag versch verkrijgbaar: de echte Sachsische Thüringer Wei- nachtstollen, Kerstkransen. Verder alle soorten Pain de Luxe, voor partijen en diners. Wilh. A. de Graaf, Hoogewoerd 46. Te- lephoonnumer 187. LEIDEN Gisteravond omstreeks acht uren ontstond een be gin van brand in het perceel Boerhavestraat 55, hoek Morsch- straat, bewoond door zekeren L. De ouders waren niet thuis en hadden een kind van vier jaren en één van nog geen jaar alleen achtergelaten. Het oudste kind schijnt in zijn bed met lucifers te hebben gespeeld, waardoor het bed in brand raakte. Geluk kig kwamen de ouders thuis juist op het oogenblik dat het vuur nog in den aanvang kon worden gestuit zoodat de schade niet groot is, terwijl de beide kinderen uit het perceel, dat reeds vol rook stond, gedragen konden worden. Enkele minuten later zouden de kinderen misschien reeds zijn gestikt. Zouden som mige ouders dan nooit voorzichtiger worden? ANNO 1972 woensdag 20 december LEIDEN/LEIDERDORP De .Operatie Elisabeth" is vanmor gen zonder enkele strubbeling verlopen. Honderddertig patiën ten werden met acht ziekenauto's, één enorme verhuiswagen en een luxe wagen in krap vier uur overgeplaatst van de Hooi gracht naar het splinternieuwe Elisabeth-ziekenhuis in Leider dorp. Ongeveer vijftig man van de gemeentepolitie en de rijks politie hebben de gigantische verhuizing begeleid met motoren en auto's. De route was, in verband met het vriezende weer, bij wijze van voorzorg met zand bestrooid. De patiënten die te ziek waren om per ziekenauto te worden vervoerd werden met bed en al opgepakt en in een verhuiswagen gereden. Tijdens de reis kregen ze extra verzorging. Het aantal van honderddertig pa tiënten voor een zo groot ziekenhuis lijkt weinig, maar de pa tiënten die bijna konden worden ontslagen zijn enkele dagen vervroegd naar huis gestuurd. LEIDEN 12 Poolse studenten zijn de afgelopen 5 dagen te gast geweest van Leidse studiebroeders. Het waren basketbal lers die hun uitwedstrijden in Leiden in de universitaire sport hal kwamen spelen. Begin dit jaar zijn Leidse studenten in Warsow op visite geweest. De Poolse studenten onder leiding van hun coach C. Zanadsky hebben alle vier de wedstrijden van de ..Leidenaars" gewonnen, ondanks dat deze versterking had den van hun sterke coach en eredivisiespeler H. van Rooyen. Deze wedstrijden worden op eigen initiatief van de studenten georganiseerd. Ze zijn ook al eens naar Hongarije geweest. Ook daar werd verloren, ja... O L O F O LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) KEES VAN KUILENBURG Een hinderpaal op de route Den Haag-Haarlem. Zo kon aan het begin van de zestiger ja ren de stalen op haalbrug over de Oude Rijn bij de Haagsche Schouw worden omschre ven. Het steeds drukker wordende verkeer moest zich over de smalle op haalbrug wringen. Vooral in de spits leidde dat tot pro blemen. De situa tie veranderde pas toen enkele jaren later een nieuwe brug in de even eens nieuwe rijks weg Den Haag- Amsterdam werd geopend. Deze weg ligt op enkele honderden meters afstand van de ou de route. Tot voor 1802 werd het verkeer over de Rijn overgezet met een schouw. Daarna werd een hou ten ophaalbrug over de Rijn ge legd. Dat gebeurde in 1802. Een waarschijnlijk te lichte con structie, want al in 1834 moes ten er reparaties aan worden uitgevoerd. In 1915 kocht het Rijk de Haag sche Schouwbrug van de meente Leiden. Door van de HTM-tramlijn Den Haag-Wassenaar-Leiden moest de houten brug worden vervan gen. Daarvoor in de plaats kwam een stalen brug. Dat ge beurde in 1924. Na het verdwij nen van de tram in 1961 was de brug alleen voor het autover keer bestemd. Doordat er steeds meer auto's kwamen zorgde de brug voor veel files. Opmerkelijk was dat de nieuwe rijksweg Den Haag-Amsterdam in 1964 al bijna gereed was, maar er was geen geld om de klus verder af te maken. Het KANTOOR Rooseveltstraat 82 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/ vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10 00-12 00 uur 071-5128030 DIRECTIE B.M. Essenberg, J. Kiel (ad/unct) - HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, van Brussel adjunct W F REDACTIE J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst J. Preenen chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindred. regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie T. 8rouwer de Koning chef Rijn- en Veenstreek Redactie: Hoofdredactie ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag nch ABONNEMENTEN bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per half jaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiroi Abonnees die ons een machtiging» het automatisch afschrijven van hd geld,ontvangen/1,-kortingperbf Md VERZENDING PER POSflbc per kwartaal (NL) LEIDSCH DAGBLAD OP CAS» de Voor mensen die moeilijk lezen,! en hebben of blind zijn (ot een ande ®Tf hebben), is een samenvatting vanh hp nieuws uit het Leidsch Dagblad op j ev beschikbaar Voor informatie 0486- (Centrum voor Gesproken Lectuur) 'tf Het Auteursrechten voorbeho. lib Dagbladuitgever!) Dam |he zen K N H U I De oude brug was in 1964 een flessenhals. Twee jaar later werd de nieuwe in gebruik g Rijk had het karwei wat al te krap begroot en kwam pas later met extra geld over de brug. Pas op 18 oktober 1966 werd de nieuwe brug - enkele honder den meters verder op de grens met de gemeente Valkenburg - in gebruik genomen. Vervolgens werd de oude brug door het Rijk aan de gemeente Leiden over- ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderdI Academisch Ziekenhuis: zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 en vanaf woe 13.00 t/m vrijdag 13.00 u Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendienst. WL ir partn '33i Sinds die tijd is het instandhou den van de brug een grote op gave geweest. Het onderhoud van met name de bewegende delen, kostte de gemeente veel geld. In 1992 was de brug in een dermate slechte staat dat er ge vaar ontstond voor het verkeer. Op 23 maart werd de brug voor alle verkeer gesloten en het be weegbare gedeelte - ten gerieve van de scheepvaart - diezelfde dag nog verwijderd. Daarna duurde het nog tot 10 mei 1994 werd met de bouw Oud-Leidenaar architect Maarten S Haagsche Schouwbrug. van een nieuwe brug begonnen. Het ontwerp was van oud-Lei- denaar architect Maarten Struijs. Het bestek werd ge maakt door de gemeente Rot terdam. Na een bouwtijd van een klein jaar werd de nieuwe Haagsche Schouwbrug op 9 ju ni 1995 officieel in gebruik ge- BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178). dagelijks 14 30-15.15 u. en 19.00-19 45 u Verloskunde en Gynaecologie: naast de gewone bezoektijden, bovendien van 10.30-11 15 en van 19.45-21.00 u Special Care Unit: 10.30-11 00 u 15 00-15 30 en 19.00-19.30 u. en naij^ Kinderafdeling 10.30-12.00 en 14.00-19.00 u. (ouders de gehele dag), n RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545) dagelijks 14.00-15.00 u. en 18.30-19.30 u., klasse li daarnaast ook 11 15-12.00 u Verloskunde en Gynaecologie: 14.30-15.30 u. en 18.30-19 30 u (voorfc c 21 00 u.). Kinderafdeling: 14.30-19.00 u. (voor ouders de gehele dag) Afdeling Hartbewaking (ccu) en intensive care (ic): 14.00-14 30 en 183 lies RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131) bezoek is bijna de gehele dag welkom, behalve tusse 14 00 u Geopend van maandag 7 00 tot vrijdag 19 00 u ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel 071-5269111)- bezoektijden Intensive Care-afdelingen, Beenmerg transplantatie en Neonatologie op aanvraag c.q. in overleg met de verpk sti overige afdelingen 14 15-15 00 en 18.30-19 30 u met uitzondering v3'< v Endocrinologie en Stofwisselingsziekten 14 00-17 00 en 19.00-21.00u Infectieziektenen Interne Geneeskunde 15.00-19 30 u. Kinderneurologie/Neurochirurgie. 15 30-16.30en 18 30-19 30u ('save voor kinderen onder 12 /aar). Klinische Oncologie 10.30-12 30 en 14 15-20.00 u Maag-, darm- en leverziekten 14 15-16 00 en 18.30-19 30 u Neurologie 14 30-15.15 en 19.00-20.00 u. Nierziekten/Niertransplantatie 14 00-17.00 en 19 00-21.00 u Verloskunde: 14.15-15 00 en 18 15-19.00u (voor partners en eigen kir ,rcll overleg.) 'on -li elir

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 12