Veiling iefinitief iuurder Verdeeldheid over plannen en Piestpolder Suikerwater gouden greep bij overdosis College Ter Aar beticht van 'illegaal handelen' Het water staat ns aan de lippen' Rijn Veenstreek Bouw woonpark Werfvliet in volle gang Raad Ter Aar achter vernieuwing Parola 1JPAG 12 DECEMBER 1997 CHEF TIM BROUWER DE KONING, 071 -5356417, PLV.-CHEF MARIETA KROFT, 071 -5356411 fatermanhof wil huizen niet .FRSWOUDE-RIJNDIJK» TT ËJ Woners van de Watermanhof dienen nog geen bezwaarschrift in en de herziening van het bestemmingsplan van de wijk Zonne- Dat bleek gisteravond tijdens de inspraakavond. Zij willen •part st duidelijkheid over de toegezegging van burgemeester Boelen etsen er nooit op die plek zou worden gebouwd. De herziening van °fd« bestemmingsplan van een stukje Zonneveld bij de Waterman- 1 gS is nodig voor de bouw van twee nieuwe woningen. Het huidige het nemmingsplan gaat uit van recreatie. JACOBSWOUDE» leine kwekers worden de dupe Ne Ond SMEER/ALKEMADE bloemenveiling Aalsmeer verhoogt definitief de tarie- ïmet ingang van 1 januari. Tijdens de gisteravond ge- bbe; uden ledenvergadering stemde tachtig procent van de n j. ekers vóór de verhoging van de jaarcontributie van verknaar 2750 gulden en de verhoging van de karheffing i vier naar twaalf gulden. Daartegenover staat dat de jvisie (het percentage van de omzet dat kwekers aan veiling moeten afdragen) wordt verlaagd van 4,3 naar procent. ten niet baten. Met ruim 2500 stemmen vóór en ruim 600 tegen, werden de nieuwe tarieven aangenomen. Hierbij moet wel worden opge merkt dat hoe hoger de omzet van een kwekers is hoe meer stemmen hij heeft (soms wel vijf of meer). Tuinders met een lage omzet hebben slechts één of twee stemmen en dus veel minder in te brengen. Met de drastische verhoging van de veilingtarieven-wil de bloemenveiling de kosten bij degene neerleggen die ze ook maakt. Volgens voorzitter F. Kuipers dreigden sommige gro te kwekers die relatief weinig kosten maken al naar andere af zetkanalen te zoeken. Ka IKVOLWATER celti e tij nieuwe tarieven zijn vooral 'era streden bij de 'kleine' kwe- met een omzet van minder 133.000 gulden. Deze groep kuliet voor het aanleveren van ir bloemen en planten veel er gaan betalen aan de vei- WLTO-afdelingen trua :stelijke Land- en Tuin- ïworganisatie) Roelofarends- n en De Zilk/Vogelenzang nbo aarden zich onlangs nog ter de kleine kwekers en nden een bezwaarschrift in. gisteravond riep een aantal iders de 1500 aanwezigen op m de bestuursvoorstellen te mmen. De protesten moch- re Vi IUDEKERK AAN DEN RIJN ROBBERT MINKHORST Hoogmade een 'recreatief knooppunt'? ,,Waar mógelijk, kunnen we best een fiets- of wandelpad aanleggen", zegt CDA-raadslid Theo van Wielin gen in een reactie .op de structuurvisie van bu reau WK voor Jacobswoude. Zo lang er maar geen grootschalige recreatie in de gemeente komt, laat D66'er Peter van Hoesel weten. Zij zijn het en met hen de VVD en Gemeentebelang, lang niet met alle ideeën van WK eens. Het Amsterdamse bureau WK Architektuur en Stedebouw schreef in opdracht van de gemeente een structuurvisie. Dit toekomstperspectief is voor Jacobswoude het handvat waarmee het zijn bestemmingsplannen kan vaststellen. WK zien grote mogelijkheden op het terrein van (water)re creatie. Hoogmade zou een spil daarin moeten zijn. Andere opvallende voorstellen zijn bijvoor beeld een woonwijk langs de Ringvaart in Lei- muiden, een windmolenpark bij Rijnsaterwoude en de aanleg van twee moerasbossen. Van Wieringen, Van Hoesel en Frans Witteman van Gemeentebelang zijn huiverig voor de plan nen met Hoogmade. VVD'er Jan van Dam ziet wel wat in bijvoorbeeld een passantenhaven in de Piestpolder, vlakbij de woningen van Van Wie- ringen en Van Hoesel. „Er zit nu weinig leven in, dus waarom niet? Dan kan Theo van Wieringen op zijn oude dag nog als havenmeester dienen." ,,Die pet past mij niet", antwoordt deze. „We moeten dat voorlopig zo houden. Die polder past in het karakter van Hoogmade.Van Wieringen is ook op voorhand geen voorstander van de aanleg van een moerasbos in de Bospolder. „Welke ge volgen heeft dat voor de woonomgeving? Zo'n gebied trekt ook bijvoorbeeld weer bepaalde in secten aan." Van Hoesel denkt er anders over. „Het moeras bos past in deze omgeving. Het is weliswaar kunstmatig, maar wat is nog wel natuur in dit land?" De democraat mist overigens een duidelij ke visie op de economische ontwikkeling van de gemeente. De voorstellen voor een extra bedrij venterrein in Leimuiden en meer recreatie en toerisme in het algemeen gaan hem niet ver ge noeg. „Moeten we ook bedrijven van buiten de gemeente hierheen halen? Is visteelt niet wat voor onze agrariërs?" WD en Gemeentebelang zijn tegen de bouw van een tweede Meerewijck in Leimuiden. „De horizon mag niet helemaal vol worden", vindt VVD'er Van Dam. Bovendien ziet hij een prak tisch probleem; de grond is net als in Meerewijck I vervuild en moet dus worden gesaneerd. Witte man: „Precies. Laten we eerst maar kijken hoe we daar op een aardige, plezierige en schone manier de problemen kunnen oplossen." De partijen lijken wel voor de aanleg van een windmolenpark bij Rijnsaterwoude te zijn. Ge meentebelang en D66 juichen alternatieve vor men van energie-opwekking toe. De locatie langs de Herenweg vinden zij en de WD een logische keus. In een extra commissievergadering van ruimtelijke ordening, op maandag 22 december, bespreken de partijen de structuurvisie. HAZERSWOUDE-DORPIJs en weder dienende is het 'Woonpark Werfvliet' aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp voor de zomervakantie af. Op de plek waar vroeger een oud kas sencomplex stond, een opslagterrein van het bedrijf Vonk Bestrating, de woning 'Scheetje Beef', een boerderij en nog twee in slechte staat verkerende woningen, bouwt de Rotter damse projectontwikkelaar Leythen en Partners sinds begin dit jaar nu 22 vrije sector-woningen. Alle woningen zijn inmiddels verkocht voor een prijs tussen de 279.000 en 545.000 gulden. foto mark lamers Werkstraf voor directie van Vacaturekrant DEN HAAG/ALPHEN AAN DEN RIJN PERSBSUREAU CERBERUS Twee directeuren (35 en 33) van de failliete Vacaturekrant uit Al phen hoeven niet naar het ge vang. De Haagse rechtbank heeft een van de Alphense broers een werkstraf van hon derveertig uur gegeven. De an der kreeg een geheel voorwaar delijke celstraf van drie maan den. De uitspraak is een tegenval ler voor het openbaar ministe rie, dat tegen de broers een cel straf van tien maanden had ge- eist. De aanklager had beide mannen beschuldigd van ver- donkermanen van de admini stratie van de Vacaturekrant. Datzelfde zouden zij hebben gedaan met de boekhouding van andere bedrijfjes. Schuldei sers hadden daardoor geen claim kunnen indienen bij de curator. De beide broers zeiden op de rechtszitting twee weken gele den dat de deurwaarder van hun bank de administratie van de Vacaturekrant zoek had ge maakt tijdens de ontruiming van het kantoorpand aan het Stadshoudersplein in Alphen. Ook wezen zij de derde direc teur van de Vacaturekrant, een man uit Krimpen aan den IJssel, aan als de verantwoordelijke persoon. formatieavond over drugs trekt weinig ouders Dl WUN KRAMP acht hts en gemiste kans voor de Kou- ïkerkse ouders', vindt een erujj óeder van de lage opkomst langt ij de informatieavond over ko: ugs in de Ridderhof. „Mis kien weten ze alles al over uiti innabis, speed en XTC, maar sch dijk gezegd betwijfel ik dat. denken dat drugs alleen aar gebruikt worden in de rote' stad is natuurlijk je kop het zand steken." Daar zijn de ongeveer vijftien aanwezigen het wel mee eens. Overal worden drugs gebruikt. Dus ook in 'hun' dorp. Om die reden heeft een groot aantal vrijwilligers van jongerenorga nisatie Trouble Tree het afgelo pen jaar een cursus gevolgd vah Centrum Verslavingszorg Zeestraat. De informatieavond die Trouble Tree gisteravond organiseerde was daar een uit vloeisel van. Ouders moeten immers ook weten welke 'geva ren' dreigen voor hun kroost. De doelgroep werd echter niet bereikt. De meeste stoelen wer den bezet door de vrijwilligers die de cursus hadden gevolgd. Voor de drugstest van Cen trum Zeestraat behaalden de aanwezigen dan ook een ruime voldoende. Het koffertje van preventiefunctionaris Bert Paardekoper bevatte wel veel nieuws. Alle verslavende mid delen waarover hij had gepraat zaten in zijn aktentas. Nieuws gierig ging de XTC, cocaïne, he roïne, cannabis en opium van hand tot hand. Ook de hulp middelen, het spiegeltje en het scheermesje voor de coke en de lepel en het zilverpapiertje voor de heroïne, werden goed bestu deerd. De Koudekerkers waren ook zeer geïnteresseerd in het hoofdstukje 'eerste hulp'. Want hoe help je iemand die 'flipt', 'knetter stoned' is of een 'over dosis' heeft genomen? Altijd zorgen dat de persoon bij be wustzijn blijft, in een rustige ruimte zetten en geruststellen, was het antwoord van de voor lichter. De drugsgebruiker wa ter met veel suiker laten drin ken is daarbij ook een gouden Om dit soort noodsituaties te voorkomen luisterden de aan wezigen ook goed naar de communicatietips van Paarde- koper. Gesprek „Want", stelde een moeder „het is toch best moeilijk om een goed gesprek met je kind over drugs te voeren." Inder daad, sprak de voorlichter uit eigen ervaring. „Maar daarvoor moeten ouders wel het pro bleem willen en durven zien." TER AAR MARCEL SMEETS idernemers lijden miljoenen schade BERT MINKHORST zitten qua infrastructuur voon in de middle of nowhe- vindt R. Verdonkschot, di- teur van VT Verkerk Trans- Logistics in Alphen aan Rijn. Of je nou over dat .pad' naai' Leiden moet, of !r het 'karrenspoor' richting muiden, of naar Rotterdam Utrecht, de verbindingen ronduit slecht, stelt hij. or de beroerde bereikbaar- (1 van Alphen lopen de trans- i- en expeditiebedrijven uit jregio die bij Distripool zijn 'gesloten per jaar zo'n 4,4 joen gulden aan inkomsten aldus een berekening van zelfde Distripool. De ingrij- 'de werkzaamheden op en 'd de Steekterbrug betekenen eens een extra inkomsten- H Pe infrastructuur rond Al- m is al meer dan dertig jaar populair gespreksonder- iP- ook voor politici. Toezeg gen zijn, zo beweert Ver schot, 'niet of slechts ten waargemaakt'. „Vorig jaar 'ik het bedrijf overgenomen. ?r financiering moest ik naar !ken toe. Twee zeiden me: er nou in Alphen zit- •Dat is een ramp." Maar eigenlijk ligt Alphen perfect. De afstanden naar rote steden zijn kort. Alleen lijden we hier onder de politieke onaantastbaarheid van het Groene Hart. Ik vind echter dat we het Groene Hart juist meer beschadigen. Nu staan er op al die wegen auto's stil, te roken en te stinken. Bovendien vind ik dat de politiek de waarde van dit gebied overschat. Waar heb ben we het nou over? Over een zooitje weilanden. Verkerk Transport heeft een wagenpark van 120 vrachtwa gens en kent een jaaromzet van 30 miljoen gulden. Vorig jaar is winst gemaakt, Verdonkschot wil niet zeggen hoeveel. Ook over dit jaar boekt hij naar eigen zeggen een positief resultaat. „Maar tevreden ben ik niet." De schade als gevolg van de afslui ting van de Steekterbrug, die nog tot zondagavond duurt, is voor zijn bedrijf aanzienlijk. Zijn wagens lopen gemiddeld een half uur vertraging per dag op, de afgelopen acht weken waren dat 45 minuten, schat hij. Verlies: zo'n 55.000 gulden. Op ongeveer hetzelfde bedrag zit Mulder Transport. Directeur A. Rikkers, die ook secretaris van Distripool is, is alleen nog somberder gesteld dan zijn col lega. De werkzaamheden kos ten herri zo'n 60.000 gulden. Zijn winst was vorig jaar 53.000 gulden. „Een verliesjaar kan ik hebben. Maar als het structu reel wordt, nekt het me. De winstmarges in de sector zijn De raad van Ter Aar heeft niets dan lof voor de vernieuwings plannen waarop de stuurgroep 'Parola 2000' zit te broeden. Zo wel voor de herindeling van het interieur als voor het nieuwe aangezicht van de buitenkant kunnen de raadsleden warmlo pen. Alleen over geldzaken wil len ze nog eens nader overleg gen. Stuurgroep-voorzitter P. Verhoef weet genoeg: „Ze moe ten er nog naar toe leven. Met sheets, tekeningen en ta bellen kwam Verhoef de raads leden gisteren overtuigen van het nut en noodzaak en vooral van de pracht van het nieuwe Langeraarse gemeenschapshuis Parola. Het nieuwe Parola, met een grotere toneelzaal, een uit bouw aan de straatkant en een café-restaurant als vervanging van café De Nadorst, 'gaat straks als een heel sterke mag neet voor de kern Langeraar werken', voorspelt Verhoef. De WD had 'alle lof, het CDA vond het 'schitterend' en het PAK vond het plan vooral 'ambitieus'. Verhoefs verhaal over geld ging er echter minder snel in. Zijn plannen kosten 1,3 miljoen, waarvan de gemeente opdraait voor zo'n 9,5 ton. An derhalve ton is een gift en de noodzakelijke garantiestelling voor leningen kan de gemeente acht ton kosten. „Wij staan ga rant voor 3,5 ton", aldus Ver hoef. De stuurgroep wil aan le den van een nog op te richten 'vriendenraad Parola' 300 obli gaties slijten a 500 gulden. Vrij willige donaties en een stijging van huurprijzen voor verenigin gen en exploitanten vullen het Wethouder H. Ruijgrok (ruimtelijke ordening) lijkt be reid een oogje dicht te knijpen en zo snel mogelijk de regels aan te willen passen aan de praktijk. „We zullen in het colle ge bespreken of er mogelijkhe den zijn om de gedoogperiode zo kort mogelijk te houden." Zijn Collega A. Otto (financi en) liet zich niet verleiden tot toezeggingen van geldelijke steun. Waarschijnlijk tijdens de raadsvergadering in januari of anders uiterlijk tijdens de zitting in februari neemt de raad een besluit. Schennispleger weer op vrije voeten KOUDEKERK AAN DEN RUN De 18-jarige man uit Koude kerk aan den Rijn die heeft bekend ongeveer honderd keer openbare schennis te hebben gepleegd en een keer een vrouw te hebben aange rand, is weer op vrije voeten gesteld. Dit wel op voorwaar de dat hij zich laat behande len. De Koudekerker joeg vrou wen tussen 1994 en afgelo pen zomer in het polderge bied tuSsen Woubrugge, Lei derdorp en Koudekerk de stuipen op het lijf door zijn geslachtsdeel te tonen. De aanranding had in 1995 plaats. De politie hield de man half november aan nadat een joggende politieman hem betrapte toen hij twee meis jes lastigviel. De agent her kende de verdachte bij een latere ontmoeting. Bij de po litie waren twintig feiten be kend. Het is nog niet duide lijk wanneer de man voor de rechter moet verschijnen. Raad wil opheldering over deal TER AAR MARCEL SMEETS Van links naar rechts: A. Rikkers, R. Verdonkschot en J. Hartgers. toch al laag. Het water staat ons aan de lippen." Ook textielsuper Zeeman heeft schade, zegt directeur lo gistiek J. Hartgers. Zeeman heeft nog als voordeel dat het de levertijden aan de eigen filia len makkelijk heeft kunnen ver plaatsen. Dat geluk fiebben Rik kers en Verdonkschot niet. Hun klanten stellen steeds strengere eisen aan levertijden. Rikkers ziet inmiddels het onvermijde lijke in van de werkzaamheden aan de Steekterbrug. „In de planning was geen gat te schie ten. We moeten maar door de zure appel heen bijten." Verdonkschot en Hartgers hebben niettemin het gevoel dat de gemeente toch een steek heeft laten vallen. Verdonk schot: „We zijn vrij laat gecon fronteerd met een voldongen feit. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze niet hebben gewacht tot het aquaduct klaar was. Dit soort maatregelen moet tijdig met het bedrijfsleven worden besproken." Alle drie bepleiten ze dezelfde oplossingen voor de slechte be reikbaarheid van Alphen: een snelle aanleg van de Nil, de bouw van een containerhaven, een weg tussen de Leidse Schouw en de N207 naar Lei muiden en een 'doelgroepen- strook' op die laatste weg. „Het aquaduct dreigt een desinveste- foto mark lamers ring te worden", zegt Hartgers. „Die Nil blijft de bottleneck. Mensen uit Leiden zien, als het stuk tot Alphen klaar is, die snelle weg en denken hé, lekker. Dan komen ze toch hier in de fuik terecht." Minister Jorritsma is echter niet van plan extra geld voor de weg vrij te maken. En wat dan? „Wachten", zegt Hartgers. Rik kers zou ergens wel iets anders willen. „In Frankrijk gooien ze de boel plat. Die gedachten le ven hier ook. Maar het zit niet in onze aard om blokkades op te werpen. Wij willen gewoon rijden. Het is wèl een middel en ik weet zeker dat het zou hel pen." Met het verlenen van een bouwvergunning voor een wo ning aan het Langeraarse Kerk- pad aan de Wassenaarder Noor- danus heeft het college van bur gemeester en wethouders van Ter Aar illegaal gehandeld. Al thans, dat zeggen de raadsleden van het PAK en de VVD'er Rie del. In het bestemmingsplan passen geen woningen en het cifgeven van een bouwvergun ning is dus niet volgens de wet. Op de kavel aan het Kerkpad staat nu nog een schuurtje. Ei genaar Noordanus wil er een re creatiewoning bouwen. De ge meente heeft het terrein be stemd als landelijk gebied. Op de bijbehorende bestemmings- plankaart is dan ook geen bouwwerk te zien. „Het schuur tje dat er niet staat, is dus zeker geen recreatiewoning en een re creatiewoning die er niet staat, kan niet uitgebreid worden", re deneert de WD, die het college bestookte met een trits vinnige wagen. „De bouwvergunning is dus illegaal verstrekt", aldus Riedel. Het college beroept zich echter op afspraken met Noor danus uit een ver verleden, die onderdeel uitmaken van een nog niet nader toegelichte 'deal'. Raadsleden bogen zich giste ren vooral over de vraag of de vergunningsprocedure door moet gaan volgens de gemaakte afspraken met Noordanus, of dat de zaak moet worden stop gezet totdat de provincie het 'nieuwe' bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Het CDA wil doorgaan, het PAK wil juist wachten en de fractie van de WD is gespleten: fractievoorzit ter Hoogervorst sluit zich aan bij de christen-democraten, ter wijl Riedel meeloopt met oppo sitiepartij PAK. Op het verzoek van PAK en Riedel aan het college om de procedure stil te leggen, zaten B en W met de mond vol tanden. Na een schorsing en ambtelijk overleg konden zij niet zeggen welke mogelijkheden beston den om de impasse te doorbre ken. „Schorsing van de vergun ning is niet mogelijk en intrek ken ervan kan alleen onder zeer specifieke omstandigheden", verklaarde burgemeester Van den Berge. Hij beloofde in janu ari duidelijkheid. Een reeds ge schreven motie van het PAK, om toch vooral tijdens de verga dering van gisteren een besluit te forceren, bleef in de tas van fractievoorzitter Van Deude- kom. Net als Riedel is hij bereid tot begin volgend jaar te wach ten op daden van het college.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 19