Ru RADIKALE SEIZOENS- FAMILIEBERICHTEN Van der Luit Alplj enaar Gom JU./.* t'JümiÉ I Lïl'J: i/.jS \£°rA7<%. ad sanctos ft GIRO 2737 DE PRIJZEN TE LIJ] 10-35% 25% 25% HALVE PRIJS! TOI) van BEfllfllELEn WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1997 901 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur Voor ae maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Overlijdensberichten geboorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09.00 uur worden opgegeven. (Voorde zaterdagkrant) telefonisch vrijdag tot 16.45 uur schriftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur Enige en algehele kennisgeving Met de herinnering aan de gelukkige jaren die hij aan ons heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve zoon, broer en zwager JOHANNES NICOLAAS VAN DEN HOED Hans 14 september 1957 t 5 september 1997 NICO en WIL ERIK en VERA NICOLIEN en RON ANNET en FRED Correspondentieadres: C. J. W. Kroesemeijer-van den Hoed Lage Morsweg 90 2332 XE Leiden Overeenkomstig zijn wens heeft de crema tieplechtigheid in besloten familiekring plaatsgevonden. Onze lieve snoep-oom is niet r HANS VAN DEN HOED Wij zullen hem erg BAS, DIEUWERTJE STEFAN. EWA, RICK LISA. SANNE, NIC Leiden 5 september 1 997 Dat jij toch nog zo blij kon zijn met elke dag die je werd gegeven. Dat je op heel kleine dingen zo gretig wist te leven. Dat jij zo vol van moed kon zijn zo'n berusting kon verwerven. Dat jij zo gehecht aan het leven toen het nodig was kon sterven. Dat jij zo dicht bij ons kon zijn maakt alles minder zwart echt sterven zul je voor ons nooit omdat je voörtleèft in ons hart. Heden hebben wij afscheid genomen van onze lieve man. vader, grootvader en overgrootvader na een liefdevol en ar beidzaam leven. PIETER JOHANNES VAN STADEN 21 mei 191 B 9 september 1 997 Zoals hij was, zo is hij gegaan, rustig, vriendelijk en zonder ophef. Hij was beschikbaar, voor wie op hem rekende, bekwaam voor wie hij werkte, beminnelijk voor zijn omgeving. Een man om van te houden. Voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en met een onuitwisbare herinne ring, hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, onze vader en opa JOHANNES HYACINTHUS VAN DER WERF Jan geboren te Noordwijk op 29 juli 1 924 Leiderdorp: A. M. VAN DER WERF- TE NIJENHUIS Lieshout: HAYE en RITA JELLE BOUKJE Leiderdorp: KARIN en HANS t WONNE JOOST Amsterdam: WIEBO 8 september 1 997 Lisdoddekreek 30 2353 JR Leiderdorp Mijn man is opgebaard in het uitvaart- centrurr) Soek&Zn., Van Geerstraat 2a te Leiderdorp. De Uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 12 september om 10.30 uur in de parochiekerk ,,De Menswording", Heel- blaadjespad/hoek Gallaslaan te Leiderdorp, waarna om 12.30 uur de plechtigheid wordt afgesloten in het crematorium Rhijnhof". Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot conddleren in de ontvangkamer van het crematorium. Bedroefd omdat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat zij voor meer lijden be spaard is gebleven, delen wij u mede dat zacht en kalm van ons is heengegaan on ze zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder ANTONIA KOET-TEIJN weduwe van H. A. KOET op de leeftijd van bijna 90 jaar. M. C. KOET G. KOET H. A. KOET M. KOET-V.D. LUCHT D. KOET W. KOET-BORST J. L. KOET T. MORSCH A. M. G. KOET Kleinkinderen en achterkleinkinderen 9 september 1 997 't Huis op de Waard" Kaarsenrhakersstraat 2, Leiden Correspondentieadres: Nassaustraat 7 2316 JC Leiden De overledene is opgebaard in de rouwka mer van ,,'t Huis op de Waard" alwaar ge legenheid is tot afscheid nemen, donder dag 11 september van 19.00-19.45 uur. De samenkomst zal plaatsvinden op vrij dag 1 2 september om 1 5.30 uur in de aula van de begraafplaats Rhijnhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden, waarna de begrafenis zal volgen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de be graafplaats. Toch nog eerder dan verwacht overleed één dag na zijn 25ste verjaardag onze kleinzoon en neef ALEXANDER JOHANNES DIJKMAN 7 september 1997 Wij zijn verdrietig om zijn heengaan. Zeist: Opa en Oma ACHTERBERGH ANS ACHTERBERGH De Bilt: CO en LENV ACHTERBERGH RONALD en SANDER WILLEM FREDERIK MIELOO 1 3 oktober 1 924 3 september 1 997 J.C. MIELOO-VAN DER MEER BAREND en JOKE JISKA. CATHELIJNE AAD en MARJAN JAN-WILLEM, MIREILLE, KARIN WIM en WILMA VERA en ANNO JEROEN De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 12 sep tember 1997 om 1 1.00 uur in het crematorium Rhijnhof te Leiden. Na de crematie is er gele genheid tot condoleren. Correspondentieadres: Van Alphenplein 58. 2353 BX Leiderdorp Hiermede willen wij u oprecht hartelijk dan ken voor het overweldigend en hartverwar mend medeleven ons betoond na het over lijden van mijn dierbare man, onze zoon, schoonzoon, zwager en oom, maar vooral vriend HANS REMMERSWAAL Uw warmte en vriendschap, uw bezoek, de lieve brieven en kaarten, de bloemen als mede uw aanwezigheid bij de begrafenis hebben ons bijzonder goed gedaan. Daar het ons onmogelijk is een ieder per soonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aan vaarden. Moge Hans in uw herinnering blijven als een goed en vriendelijk man. Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Uitvaartverzekeringen - Deposito's. Postbus 432, 2300 AK Leiden, telefoon 071-5213231* Wassenaar, Deijlerweg. 127, telefoon 070-5112436 Bij ons staat plezier voorop. Een avond samen met vrienden dansen op eigentijdse muziek. Muziek waarjeje lekker bij voelt, in een omgeving waar je je thuisvoelt. Een hoop plezier hebben en veel lachen. En natuurlijk uitstekend leren dansen van vakbekwame en enthousiaste leraren. Inschrijven ma. t/m vrij. van 12-17 en 19 - 21 uur (071)512 25 82 of 576 44 75 DANSINSTITUUT Steenschuur 15 - 2311 ES Leiden Cursus jeugd beginners zaterdag 27 sept. 20 00 uur beginners zondag 21 sept. 17 30 uur beginners Cursus paren beginners dinsdag 23 sept. 21.30 uur beginners woensdag 24 sept. 20 00 uur beginners vrijdag 19 sept. 20.00 uur beginners NIEUW! cursus voor paren 55+ dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur HARTKLOPPINGEN Heeft u wel eens aan hyperventilatie gedacht? Bel of schrijf voor uitgebreide informatie naar Nederjandse Hyperventilatie jj Stichting p t Postbus 74386 1070 BJ Amsterdam m I telefoon 020-66288 76 Gom Schoonhouden bv SCHOONMAAKMEDEWERKERS (m/v) De werktijden zijn maandag t/m vrijdag in de och tend- en/of avonduren van 17.30 tot 19.30 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid om in het week end te werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons vestigingskantoor in Rijswijk, telefoon (070) 319 25 56; vraag naar mw. L. Bögemann. Schoonhouden Onderhoud asfaltwegen in de gemeente Ter Aar Op 10 en 11 september a.s. zullen op de volgende wegen asfaltwerkzaamheden (slijtlagen) worden uitgevoerd: 1. Geerweg; 2. Hertog van Beijerenstraat; 3. Langeraarseweg zuid t.h.v. kruispunt Woudsedijk; 4. Oostkanaalweg t.h.v. vrachtwagenparkeerterrein. Deze wegen kunnen tijdelijk volledig worden afgesloten, wat aanleiding kan geven tot enig oponthoud, waarvoor wij uw begrip vragen. Felicitaties en bedankjèssworden dagelijks in onze geplaatst Een originele reamer om uw familie, vrii en kennissen te beahnken of te feliciteren. •Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82, Leidi Schriftelijk opgeven. Dagbladuitgeverij Damiateb. t.a.v Rubrieksadvertenties Postbus 507, 2003 PA Haarle ORGANISATIE BLIJ MET BEZOEKERS LEIDATO GEEFT REIZEN WEG! septemb L L B. H L S O krijgt een driedaagse reis naar Londen of Parijs voor twee person OP^^jMwie in de periode von 5 »/m september de Leidato bezoekt, maakt kans op een reis naar Londen of Parijs voor h personen. De Leidato laat er geen twijfel over bestaan, dat ze blij is met elke bezoel Daarom krijgt ELKE 5000STE bezoeker een reis naar London of Parijs voor twee personen. Kom dus zo snel mogelijk jjj!i naar de Leidato en maak kans op dia schitterende j prijs, want niet alleen de 5000ste maar ook de m. DAGELIJKS: 13.00 - 17.00 'S AVONDS: 19.00 - 22.30 BEIDE ZONDAGEN: 11.00 - 17.00 begrafenissen crematies lammermarkt 43 leider» 071-5126618 ad sanctos maak» gebruik van hel stilte centrum in de regenboog watermolenl te leiden voor condoleren en alscheidnemen JLeidsc Bloemen-Planten- en Fruitteeltclub Johan Mater - Ir. Sprenger" in liquidatie. Bovengenoemde rechtsper soon is ontbonden door ge brek aan voldoende leden en wel op 27 augustus 1997. De rekening en verant woording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 1 novem ber 1997 ten kantore van het Verenigingsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Lei den en ten kantore van de rechtspersoon i.l. Tem- minckstraat 44 te Leiden. De vereffenaar: C. Streefland, penningmeester. Er zijn 2.000.000 mensen met een spijsverterings ziekte. MAAG LEVER DARM STICHTING Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 13 SEPTEMBER IMET KOOPZONDAG Ton vcj, Bemmek maakt 'fr echt te gi fe=- jr by gak met ee bulldoil en restanten NU KORTING! SKISCHOENEN winter 96/97 NU KORTING! KAMPEER- ACCESS0IRES Nu maar liefst KORTING! SKIKLEDING winter 96/97, en ZOMERKLEDING KAMPEER- WINTER- RUITERSPORT Ri|ndi|k A - Hazerswoude-Ri|ndtjk Telefoon 071-3414909

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 4