'Justitie legaliseert door getreuzel' MG breidt macht uit aar zender TV 10 HEMA Halve Prijzen 12.- 5.- 7.5C 2.5C 8.- 3.- Binnenland 'Biologische varkens hebben geen pest' 'Ilona was al een compleet mooi mensje' 'Ministeries EZ en BZ voeren competentiestrijd' Overheid beveiligt zich tegen crimineel Zilveren Kruis breekt monopolie apotheker open Hooligan blijft vast zitten yjPERDAG 17 JULI 1997 legeren schooladvies verrast CITO Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) ^dóor verrast dat schooladviezen massaal worden genegeerd, jt onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jjkt dat steeds meer ouders een lagere opleiding kiezen dan is udviseerd. Volgens het CITO leidt de 'voorzichtige' houding j! ouders ertoe dat leerlingen van mavo doorstromen naar ha- ,of van havo naar vwo. Daardoor zitten kinderen extra lang op hooi en kosten ze meer dan wanneer een 'raak' advies meteen Wereldreiziger brommert op snelweg p/FNTEROp de A 1 bij Deventer is een Engelsman van de weg .plukt die op zijn brommer en met een gangetje van 60 tot 70 lometer per uur vanuit Polen over de snelweg naar Nederland s gereden. De man zei tegen de politie dat hij de wegen in rjuitsland en Nederland 'wel erg druk' vond. De man maakte tij- »ns zijn wereldreis, die anderhalfjaar geleden in Argentinië J as begonnen ^n Afrika als doel heeft, gebruik van een kaart et alleen de grote wegen erop. De politie gaf geen bekeuring 1 man wel de opdracht om een goede landkaart te ko- foi Ironkeman rolt uit auto •i ide volle De politie heeft gisteravond in Zwolle een 47-jarige au- rm mobilist aangehouden die zo veel had gedronken dat hij bij <je it openen van het portier zijn voertuig uitrolde. De bestuurder im eek al eerder tegen de lamp te zijn gelopen: Hij had een rij- iel ïtzegging tot 2014. De automobilist die over de weg slingerde een eerder stopteken genegeerd. ixtra geld buitenschoolse opvang )ra mhaag Gemeenten kunnen drieduizend gulden per jaar krij- '-e n voor elke plaats die zij creëren in de buitenschoolse opvang. SSk at blijkt uit een brief die minister Melkert (sociale zaken en 'P° erkgelegenheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft ge- e;i uurd. De gemiddelde kosten per opvangplaats worden ge- s J amd op zesduizend gulden. Het kabinet besloot eerder voor t(* -komende drie jaar 160 miljoen gulden beschikbaar te stellen lorde buitenschoolse opvang van kinderen van vier tot twaalf eti ar. Daarmee kunnen rond de 20.000 plaatsen worden gecre- rd DP ^lan misbruikt demente bejaarden Justitie verdenkt een 70-jarige man uit Sneek van on na- cht met kinderen en vijf bejaarden. De man werd aangehou- ,elf nomdat hij ontucht zou hebben gepleegd met jonge meisjes. We jdens het onderzoek bleek echter dat hij tussen 1993 en 1995 m ikvijf demente bewoonsters van verpleeghuis De Ielanen in kj teek seksueel heeft misbruikt. De man kwam daar regelmatig n ibezoek bij zijn vrouw. Onderzoek moet uitwijzen wat zich q ecies heeft afgespeeld op de afdeling, in'. ,|B chadevergoeding in zaak dode peuter eda« Het openbaar ministerie (OM) heeft aan drie ex-ver- ichten in de zaak van een dode peuter uit Breda schadevergoe- ngen toegekend van 85.000 gulden en 75.000 gulden. Volgens advocaten, die ongeveer een ton hadden gevraagd, zijn dit de ogste bedragen die ooit in Nederland zijn toegekend voor drie aanden voorlopige hechtenis. Bij de man is de schadevergoe- ng vooral gebaseerd op gederfde inkomsten en bij zijn vrouw, e in de gevangenis is bevallen van hun eerste land, vormt de materiële schade de hoofdmoot. Ook een derde ex-verdachte etwee weken vastzat, kreeg een hogere schadevergoeding dan :t standaardbedrag van vijftig gulden per dag. Het exacte be- ag is niet bekendgemaakt. leesetende mier teistert Arnhem ihem De binnenstad van Arnhem kampt met de vleesetende rao-mier. Deze mieren doen het goed bij warm (zo'n dertig iden) en vochtig weer en zijn lastig te bestrijden omdat ze h nestelen op moeilijk bereikbare plaatsen. De mieren zijn na Tweede Wereldoorlog uit tropische streken hier gekomen. De eren, maximaal 2,5 millimeter groot en oranjebruin van kleur, aken zich in de streken waar ze vandaan komen nuttig als op- imers van kadavers. Bij gebrek aan kadavers storten ze zich lliefst op vlees dat op het aanrecht blijft liggen. Holland Media Groep G), eigenaar van RTL 4, - 5 en Veronica, breidt haar cht uit naar TV 10. HMG tot 49 procent van de aan- :n kopen in de voormalige halingszender' die vanaf au- tus drastisch het roer om it. TV 10 krijgt op haar beurt tot de grote programm- Drraad en films van HMG. ituele winst wordt over bei- lartijen verdeeld, e samenwerking is aange- d in 'Den Haag' en in 'Brus- Zij stellen regels aan te gro- ïachtsblokken op het gebied commerciële televisie. Of constructie de goedkeuring fis nog onbekend. MG bevestigde gistermid- dat in ruil voor het leveren programma's opties op jkl delen zijn verkregen. ,,De lusci 's nog niet geheel beklon- i de laatste handtekeningen eten worden gezet. Maar we n ervan uit ^at zaa^ sne' d is. HMG profiteert straks 'kussenhoes ;el liv. Gordijnstoffen sy» lerenboxershorts i i r leren korte broek pyjama nü 15.- liv. Damesslips I»1! leha, half kant liv. Dameshemden ANP Algemeen Nederlands Persbureau GPD Geassocie< Volgens advocaat Türkkol kregen tientallen buitenlandse gezinnen zonder papieren wèl een vergunning Door hun dossier bewust onderop de stapel te leggen, heeft Justitie de afgelopen jaren enige tientallen buiten landse gezinnen een verblijfsvergunning toegespeeld. De ambtenaren maakten gebruik van de bepaling dat illega len die na drie jaar nog geen uitsluitsel hebben gekregen, automatisch een verblijfsvergunning krijgen. Dat zegt ad vocaat Türkkol, gespecialiseerd in vreemdelingenzaken. den haag gpdkreeg de familie officieel te ho ren dat ze vóór 10 augustus het De familie Gümüs, denkt Türk- land moet verlaten. Morgen kol, lijkt nu het slachtoffer te dient voor de rechtbank nog worden van de al jaren durende een kort geding waarin het ge- publiciteit in haar geval. Daar- zin vraagt om in elk geval de door kan Justitie de zaak niet uitspraak te mogen afwachten stilletjes laten verjaren. Gisteren van zijn beroep tegen de afwij zing van het verzoek tot legali satie. Dat verzoek lijkt niet kans loos. Zelf heeft Türkkol een zaak onder handen waarbij de rech ter de uitzetting van een gezin heeft verboden totdat Justitie met een definitieve beschikking over de zaak komt. Het gaat om een man die vier jaar wit heeft gewerkt. Zijn drie kinderen gaan al jaren in Nederland naar school. Volgens Türkkol stoppen de ambtenaren dit soort gevoelige zaken het liefst onderop de sta pel van af te handelen dossiers. Türkkol: „Als een zaak drie jaar ligt, verjaart het. Zo kunnen ille galen alsnog een verblijfsver gunning krijgen, maar dan niet op grond van argumenten als familie-omstandigheden. En zo kan er geen jurisprudentie ont staan over de beschikking van Justitie. Gümüs heeft de pech gehad dat er te veel publiciteit rond zijn geval is geweest. De politiek kan het nu niet maken deze zaak anders te behande len. De angst voor precedent werking is naar mijn mening te recht. Je kan als politicus niet besluiten een zaak die is uitge- best» Eén van de slachtoffers die de vliegtuigramp met de Hercules vorig jaar heeft overleefd, steekt een kaars aan voor alle 34 overledenen. Naast hem staat een nabestaande. foto anp marc bolsius mee als TV 10 goed draait", al dus een woordvoerder. HMG neemt niet direct aandelen in TV 10, maar wacht daarmee minstens twee jaar. Op dit mo ment is het wettelijk niet toege staan dat één bedrijf te veel sta tions in handen heeft. HMG en TV 10 hopen dat de regels in de nabije toekomst worden versoe peld. RTL en Veronica hebben zich bereid verklaard vanaf augustus op hun eigen zenders fors recla me te maken voor TV 10 nieuwe stijl. De zender is vanaf augus tus de gehele dag vanaf 6.35 uur in de lucht. Holland Media Groep (RTL 4 en 5, Veronica, HitRadio Vero nica én Holland Media House), heeft vorig jaar een bedrijfsre sultaat behaald van drietiende miljoen. Weliswaar draaiden de tv-stations met een positief re sultaat van twee miljoen gulden en verdiende de productie maatschappij Holland Media House drie miljoen gulden, Hit- Radio en Kink FM leden een verlies van bijna vijf miljoen. den haag peet vogels In de biologische varkenshou derij komt de varkenspest niet voor en mestoverschotten zijn ook al een onbekend fenomeen. Dat zegt directeur J. Visser van biologische slagerijen De Groe ne Weg. „Er is geen enkel biolo gisch varkensbedrijf getroffen door de varkenspest. De biolo gische varkens worden niet ge forceerd vetgemest met kracht voer. Daardoor is hun weer stand groter en heeft het pestvi- rus minder vat op de beesten. Wij hebben ook minder beesten per stal, waardoor het risico van besmetting kleiner is. Boven dien wordt er in de biologische sector niet van hot naar her met varkens gesleept. Juist de trans porten zijn een grote risicofac tor bij de verspreiding van dier ziekten en dat is bij ons veel be ter geregeld." Ook op het gebied van dieren welzijn zijn de biologische var kens beter af dan hun soortge noten in de meststallen. Het is daarom merkwaardig, dat mi nister Van Aartsen van land bouw tegelijk met de intensieve varkenshouderij ook 25 procent van de biologische varkenssta pel wil inkrimpen. Bij de keten van biologische sla gerijen De Groene Weg is men nog niet op de hoogte van de inkrimping van de varkenssta pel die ook de biologische sec tor gaat treffen. „Ik dacht dat die vermindering alleen voor de intensieve varkenshouderij gold", zegt Visser. „Het slaat na tuurlijk nergens op dat de biolo gische boeren ook worden ge kort, want wij voldoen al ruim schoots aan alle voorwaarden die Van Aartsen aan de varkens- I houders wil stellen." Visser is ervan overtuigd dat de biologische productiewijze juist I het voorbeeld is voor de inten sieve varkenshouderij. Hij somt een hele rij voorbeelden op waaruit moet blijken dat de bio logische varkenshouderij geen enkele van de zwakheden heeft die de gangbare varkenshoude rij kenmerken. De biologische varkenshouderij is beter voor dier en milieu, maar de prijs die de consument er voor moet betalen ligt ook hoger. De kleinschaligheid van de sector nog geen procent van de varkensboeren werkt biologischwerkt kostprijsver- hogend. Daarbij is biologisch vlees maar in weinig winkels te koop. Toch denkt Visser dat de biolo gische sector concurrerend kan zijn, ook in prijs. „Dan moeten bijvoorbeeld de milieuheffingen die biologische boeren nq beta len, terwijl ze helemaal niet ver vuilend werken, van tafel. De biologische sector zou ook fis cale voordelen moeten krijgen." Milieudefensie denkt ook dat de biologische varkenssector met wat hulp een goede concurrent kan worden. „Wij hebben al eens voorgesteld om varkens vlees uit de intensieve veehou derij in het hoge BTW-tarief te stoppen. Dan is al een groot deel van het prijsverschil weg gewerkt", aldus T. Warns, coör dinatorvan Milieudefensie. Milieudefensie wil ook dat er snel een regeling komt voor de milieuvriendelijke stallen voor biologische boeren en scharrel- varkenshouders, de zogeheten 'Groen-label stallen'. „Een boer die zo n groen-labelstal bouwt krijgt daar subsidie voor. Voor de scharrelvarkens en de biolo gische varkens is er nog niet zo'n regeling. Boeren uit de in tensieve varkenshouderij krui nen nu dus met subsidie nieu we stallen bouwen en de dier en milieuvriendelijk werkende varkenshouders niet. Ziekenhuis in Goes dumpte dode foetus bij het afval bergen op zoom gpd Een dood geboren baby van een echtpaar uit Bergen op Zoom is vier jaar geleden door artsen van het Oosterschelde Zieken huis in Goes bij het afval ge dumpt. Het kinderlijkje werd niet gecremeerd, zoals aan de ouders was verteld, maar ver nietigd bij de Afval Verwerking Rijnmond. Het echtpaar Stornebrink, dat pas enkele weken geleden tot deze schokkende ontdekking kwam, gaat hierover vragen stellen aan minister Borst van volksgezondheid. Ook heeft de bedroefde familie een smeekbe de gestuurd aan de koningin om de wet op de Lijkbezorging zodanig aan te passen dat zulke drama's niet meer kunnen ge beuren. Moeder Annelies Stornebrink (34) kwam er enkele weken ge leden achter wat er werkelijk was gebeurd met het lichaam pje van haar baby Ilona, die in juli 1993 na negentien weken zwangerschap dood werd gebo ren. Haar Zeeuwse artsen had den destijds verteld dat Ilona zou worden gecremeerd. Voor de verdrietige ouders vormde dit gegeven nog enige troost. „Ik heb Ilona na de geboorte mogen vasthouden. Ze was al een echt en mooi mensje, met armpjes en beentjes", herinnert moeder zich. De laatste tijd kreeg de familie steeds meer behoefte de plek te bezoeken waar de as van Ilona was uitgestrooid. Annelies: „Onze twee andere kinderen groeien op en je denkt elke dag: Hoe had Ilona er nu uitgezien? We wilden daarom graag naar haar laatste rustplaats." Op de vraag wat er met de as van het meisje was gebeurd, antwoord de een arts van het Goese zie kenhuis echter dat het lichaam pje zoals gebruikelijk bij het zie- kenhuisafval was gestopt. „Ik wist niet wat ik hoorde. De familie vindt dat haar de mogelijkheid is ontnomen op een normale wijze te rouwen. „We missen dat stukje naver- werking zo vreselijk." Advocaat mr. P. Dingemans van het gezin heeft het ziekenhuis aangespro ken op de gang van zaken. For meel is er volgens hem geen vuiltje aan de lucht omdat de wet voorschrijft dat een overle den baby of foetus pas moet worden begraven als de zwan gerschap langer dan 24 weken heeft geduurd of indien het kind meer dan vijfhonderd gram weegt. Geen van beide was bij Ilona het geval. Moreel procedeerd alsnog te verande ren. Dan stap ik en met mij al mijn collega's met een verlo ren zaak uit het verleden op nieuw naar de rechter." Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet een buitenlander kunnen aantonen dat hij zes jaar belas ting en sociale premies heeft af gedragen. Vader Gümüs kan dit niet. Wettelijk kan er in dit soort gevallen een uitzondering wor den gemaakt, mits er sprake is van 'klemmende redenen van humanitaire aard'. Wat die re denen zijn, is niet verder uitge werkt. Omdat (en zolang) daar geen jurisprudentie over is, heeft de bepaling weinig reële waarde. Justitie ontkent het ver haal van Türkkol, zo heeft een woordvoerder desgevraagd la ten weten. Advocaat Bruggink van het gezin Gümüs denkt net als Türkkol dat alle publiciteit de zaak van zijn cliënt geen goed heeft gedaan. „Het is voor Justi tie niet makkelijk van de regels af te wijken als iedereen over haar schouders meekijkt." Berenschot na onderzoek Securitel-affaire: den haag «anp Tussen de ministeries van bui tenlandse zaken en economi sche zaken wordt een slepende discussie gevoerd over de ver antwoordelijkheid voor de Eu ropese interne markt. Die com petentiestrijd komt een gecoör dineerd optreden van Neder land bij het aanmelden van wet- en regelgeving in Brussel niet ten goede. Dat concludeert het advies bureau Berenschot in zijn rap port over de Securitel-affaire, dat op verzoek van het kabinet is opgesteld. De huidige situatie tussen Buitenlandse Zaken en Economische Zaken kan vol gens Berenschot worden geken schetst als 'een niet-aanvalsver- drag'. Berenschot vindt dat par tijen in de volgende kabinets formatie nadere afspraken moe ten maken om een einde te ma ken aan die situatie. Het rapport, dat uitmondt in aanbevelingen om in de toe komst een nieuwe Securitel-af faire te voorkomen, is gisteren naar dc Tweede Kamer ge stuurd. In een begeleidende brief schrijven de ministers Wij- ers (economische zaken) en Sorgdrager (justitie) en staatsse cretaris Patijn (buitenlandse za ken) over de competentiestrijd tussen EZ en BZ 'dat hier in elk geval geen direct verband valt te constateren met de Securitel- problematiek'. Berenschot stelt in het rap port - met de titel Tussen droom en daad liggen wetten en amb tenaren - vast dat de aanpak van het Securitel-probleem, waarvoor in juni 1996 een inter departementale werkgroep werd ingesteld, veel te lang op een (te) laag ambtelijk niveau is blijven hangen. Verder heeft de affaire zwakke plekken in het wetgevingstraject bloot gelegd en is in het alge meen op de departementen weinig Europese kennis aanwe zig. Dat leidt er vervolgens toe dat te weinig rekening wordt gehouden met Europese regel- hebben de consequenties van Europese regelgeving ook op hun beloop gelaten. De affaire illustreert op pijnlijke wijze dat op de werkvloer van veel depar tementen sprake is van een 'chronische onderschatting en ongeloof dat Brussel nu toch écht zijn doorwerking krijgt', al dus Berenschot. den haag anp De overheid gaat zichzelf beter beveiligen tegen criminele acti viteiten en organisaties. Een speciaal bureau gaat van tevo ren advies uitbrengen of subsi dies, vergunningen en over heidsopdrachten in verkeerde handen terechtkomen. Dat is de kern van het con ceptwetsvoorstel Bevordering Integere Besluitvorming Open baar Bestuur (BIBOB) van de ministers Dijkstal van binnen landse zaken en Sorgdrager van justitie. Het voorstel wordt eerst als discussiestuk voorgelegd aan de gemeenten, provincies, poli tie en justitie. Tijdens de parlementaire en quête opsporingsmethoden werd al duidelijk dat de georga niseerde misdaad in verschil lende economische sectoren ac tief is. Vooral in de bouw, het transport, de horeca en de af valverwerking wordt misbruik gemaakt van overheidsop drachten en subsidies. Dijkstal en Sorgdrager denken hier iets aan te kunnen doen door het instellen van een ge-- specialisserd BIBOB-bureau. Als een gemeente bijvoorbeeld in haar maag zit met een vergun ningaanvraag voor een gokhal, sportschool of coffeeshop, dan kan ze het bureau om advies subsidies, vergunningen en overheidsopdrachten bij een negatief BIBOB-advies worden ingetrokken. De gedupeerde aanvragers en aannemers moe ten dan wel van tevoren worden gehoord. Zorgverzekeraar sluit contract met Boots den haag anp deugt de handelwijze van het ziekenhuis volgens Dingemans niet. De in medische problemen gespecialiseerde advocaat be schouwt de zaak als een 'ty pisch voorbeeld van bedrijfs blindheid in de medische we reld'. „Het is een puur gebrek aan aandacht voor de patiënt. Deze professionals schieten menselijk te kort." Het Goese ziekenhuis heeft in middels laten weten dat het ver keerd heeft gehandeld. „Er is iets misgegaan. De afgelopen jaren hebben we juist een be leid ontwikkeld om dit soort verdrietige gebeurtenissen te voorkomen. Zo is een rouw- plechtigheid voor een vruchtje van slechts enkele weken al mo gelijk", hldus een woordvoer der. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft een contract gesloten met de Britse apotheker Boots, die sinds vorige maand in Rotter dam een vestiging heeft. Klan ten van het Zilveren Kruis uit de Maasstad kunnen doordeweeks en in het weekend bij Boots te recht met hun recept. Met deze samenwerking wil de verzeke raar het monopolie van de Ne derlandse apothekers openbre ken. De zorgverzekeraar probeert op die manier zijn kosten te drukken, waardoor de premies kunnen dalen. Zilveren Kruis (bijna 1,5 miljoen verzekerden) sloot eerder al een contract met postorderapotheek Caremark. Deze organisatie bezorgt ge neesmiddelen aan huis of des gewenst op het werk. Boots Health Beauty pro beert in Nederland een nieuwe winkelformule te introduceren: Een combinatie van apotheek en drogisterij. Het bedrijf opent binnenkort ook filialen in Breda en Maastricht. Boots is, in te genstelling tot andere apothe ken, zeven dagen per week ge opend. De pogingen van Zilveren Kruis om postorderfarmacie van de grond te tillen lijken tot dusver niet erg succesvol. Vol gens een in het voorjaar ver schenen onderzoek heeft de meerderheid van de apothekers en huisartsen er bezwaren te gen dat patiënten medicijnen per post thuis ontvangen. Een goede medicatiebewaking zou hierdoor verhinderd worden. Ook de meeste patiënten staan huiverig tegenover deze metho de. haarlem anp Een 23-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ajax-aanhanger Carlo Picornie tijdens de supportersrel- len in Beverwijk, blijft in voorlopige hechtenis. De rechtbank in Haarlem acht voldoende ernstige bezwaren aanwezig om het ver zoek tot schorsing van de hechtenis af te wijzen. Op de pro forma-zitting gisteren werd duidelijk dat op de hamer die de man bij zich had en waar zijn naam op staat, de bloedsporen van Picornie zijn aangetroffen. Volgens de officier is dit samen met de diverse getuigenverklaringen genoeg bewijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 3